Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 27 listopada 2007r. godz. 1130

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu nr 11/07 z posiedzenia z dnia 23.10.2007r.

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od Nadleśnictwa  Gryfino, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowe Czarnowo – DRUK Nr 1/XVI,
 2. wyrażenia zgody na przejęcie w użyczenie przez Gminę Gryfino od  współwłaścicieli, części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 1-1/XVI,
 3. nabycia przez Gminę Gryfino prawa własności nieruchomości gruntowych  stanowiących drogi, położonych w Gryfinie w obrębie nr 3, w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego oraz uchylenia uchwały nr XLI/530/05 z dnia 29 września  2005 r. – DRUK Nr 1-2/XVI,
 4. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Gryfino – DRUK Nr 1-3/XVI,
 5. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 257/24 oraz najmu pawilonu położonego w obrębie Pniewo, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 1-4/XVI,
 6. wprowadzenia opłaty od posiadania psów, jej wysokości, zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności – DRUK Nr 2//XVI,
 7. obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2008 – DRUK Nr 3/XVI,
 8. zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino – DRUK Nr 4/XVI,
 9. zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i od posiadania psów – DRUK Nr 5/XVI,
 10. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino – DRUK Nr 6/XVI,
 11. uchwalenia Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008 – DRUK Nr 7/XVI,
 12. przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2008 roku – DRUK Nr 8/XVI,
 13. odpłatności za posiłki w stołówkach zorganizowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino – DRUK Nr 9/XVI,
 14. wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Gryfino – DRUK Nr 10/XVI,
 15. zmiany Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa – DRUK Nr 11/XVI,
 16. zmiany uchwały Nr XI/110/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 12/XVI,
 17. zmian w budżecie gminy na 2007 r. – DRUK Nr 13/XVI,
 18. wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino przedsiębiorstwa Centrum Wodne Laguna oraz wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto i Gminę Gryfino w związku z nabyciem przedsiębiorstwa zobowiązań Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino związanych z działalnością Centrum Wodnego Laguna – DRUK Nr 14/XVI.

III. Informacja nt. istniejących i projektowanych podłączeń kanalizacji z uwzględnieniem budowy kanalizacji na terenach wiejskich.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.