Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 23 października 2007r. godz. 1100

 

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu nr 8/07 z posiedzenia z dnia 26 czerwca 2007r.
  3. przyjęcie protokołu nr 9/07 z posiedzenia z dnia 28 sierpnia 2007r.

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

  1. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno – DRUK Nr 1/XV,
  2. wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4 – DRUK Nr 1-1/XV,
  3. nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntów, położonych w obrębie Borzym oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej, w zamian za zaległości podatkowe – DRUK nr 1-2/XV,
  4. zmian w budżecie gminy na 2007r. – DRUK Nr 2/XV,
  5. wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino przedsiębiorstwa Centrum Wodne Laguna oraz wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto i Gminę Gryfino w związku z nabyciem przedsiębiorstwa zobowiązań Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino związanych z działalnością Centrum Wodnego Laguna – DRUK Nr 3/XV.
  6. wyrażenia zgody na wyposażenie jednostki budżetowej – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w składniki majątkowe Centrum Wodnego Laguna – DRUK Nr 4/XV.

III. Zapoznanie się ze stanem dróg gminnych na terenach wiejskich.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.