KOMUNIKAT WYBORCZY Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21 września 2006 r.

KOMUNIKAT WYBORCZY
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 21 września 2006 r.

Informuję pełnomocników komitetów wyborczych, którzy uzyskali postanowienie z Państwowej Komisji Wyborczej lub Komisarza Wyborczego  w Szczecinie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego  i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz kandydatów na burmistrza, że prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają te komitety wyborcze, których zasięg działania obejmuje daną jednostkę samorządu terytorialnego.

Zgodnie z § 5 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M.P. Nr 61 poz. 641)  termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych upływa z dniem 13 października 2006 r.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie,  Wydział Organizacyjny, pok. 6 (parter) w godzinach 730 - 1530

W dniu 13 października 2006r. zgłoszenia będą przyjmowane w godz. 730 – 2400

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat