Komunikat wyborczy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 sierpnia 2005r.

    


Komunikat wyborczy

SEO.0020 - 14/05

Informuję pełnomocników (osoby upoważnione) komitetów wyborczych utworzonych w celu zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów oraz pełnomocników (osoby upoważnione) komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta RP, że termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa:

  • Z dniem 26 sierpnia 2005r. o godz. 1530 - w przypadku wyborów do Sejmu RP i Senatu RP
  • Z dniem 9 września 2005r. o godz. 1530 - w przypadku wyborów Prezydenta RP.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych winno być dokonane na drukach, których wzory stanowią:

  • załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu (Dz.U. Nr 84 poz. 921 ze zmianami),
  • załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP (Dz.U. Nr 72 poz. 847).

Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba.
Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika dołącza do zgłoszenia upoważnienie lub jego kopię. Kopię uwierzytelnia pracownik Urzędu, po okazaniu mu oryginału upoważnienia.

Zgłoszeń należy dokonywać w Wydziale Organizacyjnym, w pok. 6 (parter).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Gryfino, dnia 16 sierpnia 2005r.