Porządek obrad

Porządek obrad LV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 7 września  2006 r. o godz. 900.


I.  Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów z LIII i LIV sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym   i z wykonania uchwał Rady.

III.  Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V.  Informacja o stanie realizacji uchwały XXVIII/396/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  25 listopada 2004 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego  Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 1/LV.

 • uwagi i wnioski.

VI. Nadanie Statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Gryfinie – DRUK Nr 2/LV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Radziszewie – DRUK Nr 3/LV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej  zabudowanej, oznaczonej numerem działki 52/3 o pow. 121 m2, położonej w obrębie 4 m.  Gryfino na rzecz jej użytkowników wieczystych – DRUK Nr 4/LV,
 2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości  gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino – DRUK Nr 4-1/LV,
 3. oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej,  położonej w obrębie 4 m. Gryfino – DRUK Nr 4-2,
 4. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie  Daleszewo – DRUK Nr 4-3/LV,
 5. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości  gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żabnica – DRUK Nr 4-4/LV,
 6. wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. prawa własności części nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie  w obrębie nr 2 – DRUK Nr 4-5/LV,
 7. nabycia na mienie komunalne, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie  Wirów – DRUK Nr 4-6/LV,
 8. nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości  Rolnych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żórawki – DRUK Nr 4-7/LV,
 9. nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości  Rolnych, nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, położonych w obrębie Gardno –  DRUK Nr 4-8/LV.

odrębnie do każdego projektu uchwały

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

IX. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w domu pomocy społecznej – DRUK Nr 5/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Rozpatrzenie skargi Barbary i Pawła Jóźwiak na uchwałę Nr LIII/653/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2006r. – DRUK Nr 6/LV

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie  inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy Gryfino – DRUK Nr 7/LV.

 1. stanowiska Komisji Rady
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego  przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności - DRUK  Nr 8/LV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Zmiany budżetu gminy na 2006 rok - DRUK Nr 9/LV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Zmiana uchwały Nr XLVIII/601/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów  sakralnych w roku 2006 - DRUK Nr 10/LV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV

XVI. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.