Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XLIX/06 z XLIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 30 marca 2006 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1300

Obecni wszyscy radni.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Beata Kryszkowska,
 4. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 5. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 radnych, w sesji uczestniczyło 21 radnych.

Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.
Do porządku obrad wprowadzono następujące zmiany:

 • jako pkt. XIII – projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy 2006 r. – DRUK Nr 10/XLIX,
 • jako pkt. XIV – projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy     Gryfino do działań związanych z utworzeniem oddziału naukowego Biblioteki Publicznej  w Gryfinie – DRUK Nr 11/XLIX,
 • Burmistrz Miasta i Gminy wycofał pkt. VIII – projekt uchwały w sprawie podwyższenia  kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. - DRUK Nr 4/XLIX,

-   radni otrzymali nowe wersje druków Nr 5/XLIX, 6/XLIX, 7/XLIX, 8/XLIX, 9/XLIX.
Nowa wersja porządku obrad stanowi załącznik nr 5.

ppkt.2.
Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XLVIII sesji.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XLVIII sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady
Informację w sprawie przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat.
Informacja stanowi załącznik nr 6.

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.
Przewodniczący poinformował, że do Burmistrza Miasta i Gminy złożony został wniosek Klubu Radych Niezależnych w sprawie zwiększenia funduszu sołeckiego o 2 zł na jednego mieszkańca sołectwa.
Wniosek stanowi załącznik nr 7.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radny Zenon Trzepacz  - przekazał głos Zygmuntowi Woźniakowi, właścicielowi firmy „Komandor”.
999/XLIX/06 – obecnie firma posiada ok. 1200 m2 powierzchni produkcyjno-biurowej, zatrudniam 18 pracowników i 14 autoryzowanych przedstawicieli na terenie woj. zachodniopomorskiego, którzy też zatrudniają ok. 50 pracowników. Planuję rozbudowę zakładu i rozszerzenie rynku zbytu na regiony Niemiec, tworząc sprzedaż i usługi na podobnych zasadach działania jak na rynku polskim. Chciałabym zwiększyć sprzedaż na rynkach Szwecji i Danii, gdzie mam kontrahentów, z którymi od lat współpracuję, chciałbym rozszerzyć ofertę na rynek krajowy o kompleksowe wyposażenia w meble pensjonatów i hoteli. Prowadzę działalność od 15 lat, nie korzystałem z ulg podatkowych, po rozbudowie zakładu miałbym 2000 m2 powierzchni produkcyjno-biurowej i planuję zwiększyć zatrudnienie do ok. 25 pracowników. Będzie to możliwe jeśli gmina sprzeda na dogodnych warunkach działkę, o zakup której się zwróciłem. Jest to niezbędne dla dalszego rozwoju firmy i rozszerzenia produkcji.

Radna Krystna Gazdecka
1000/XLIX/06
- po raz kolejny interpeluję w sprawie uporządkowania terenu w okolicach stacji paliw przy ul. Słowiańskiej, proszę o usunięcie nierówności, kamieni i dziur, w których tworzą się kałuże i zalegają zwały błota, o wyrównanie terenu przy obecnym parkingu bagażowym i o wykonanie chodnika prowadzącego z bloków przy ul. Flisaczej do sklepów przy wieżowcach. Otrzymuję odpowiedzi, że aby tego dokonać, trzeba przebudować ulicę Targową i Grunwaldzką. Aby uporządkować ten teren przebudowa dróg naprawdę nie jest konieczna. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Marek Sanecki
1001/XLIX/06
– proszę o podjęcie przez Straż Miejską działań prowadzących do skuteczniejszego egzekwowania od właścicieli psów sprzątania psich nieczystości.

1002/XLIX/06 – w naszej gminie sadzi się co roku dużą ilość drzewek i krzewów, część z nich jest jednak niszczona, proszę przy okazji nowych nasadzeń umacniać je palikami, zabezpieczając w ten sposób przed zniszczeniem.

1003/XLIX/06 – szkoły prowadzą sprzedaż podręczników bezpośrednio od wydawców, co rodzi wiele przykrych sytuacji dla dzieci i rodziców, których nie stać na zakup nowych książek. Aby nie dochodziło do takich sytuacji proszę, by sprzedaż podręczników szkolnych odbywała się w księgarniach, bądź w szkołach w określonych okresach czasu, np. przed końcem roku szkolnego, kiedy zakupuje się książki na cały następny rok. Proszę o zajęcie się sprawą.

1004/XLIX/06 – interpelacja stanowi załącznik nr 7a.

Radny Czesław Kapusta
1005/XLIX/06
- proszę o utwardzenie drogi dojazdowej do boiska sportowego  w miejscowości Gardno.

1006/XLIX/06 – proszę o poprawę stanu drogi frezowej łączącej miejscowość Wełtyń    z lasem oraz dróg ulic Grunwaldzkiej i Podgórnej.

1007/XLIX/06 – w miejscowości Wirów właściciele sześciu działek położonych naprzeciw rozbudowywanego osiedla chcą rozpocząć budowy, nie mają tam drogi dojazdowej. Proszę o zajęcie się sprawą.

1008/XLIX/06 – mieszkańcy miejscowości Wirów widzą pilną potrzebę wybudowania  świetlicy wiejskiej. Proszę o zajęcie się sprawą.

1009/XLIX/06 – o ile zostały podjęte działania w sprawie oświetlenia terenu przy moście w miejscowości Wirówek, o tyle nic się nie robi w sprawie oświetlenia dalszej części miejscowości, w głębi osiedla. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Mieczysław Sawaryn
1010/XLIX/06
- chciałbym zapytać co dzieje się w sprawie złożonego przez nauczycieli projektu utworzenia dwóch klas gimnazjum ze specjalnością języka niemieckiego w gryfińskim Liceum. Jest to interesująca propozycja nakierowana na współpracę z niemieckimi regionami przygranicznymi. W jaki sposób Gmina wspiera działania zmierzające do realizacji tego przedsięwzięcia?

Radna Magdalena Chmura-Nycz
1011/XLIX/06
– proszę o dokonanie przeglądu dróg na terenie gminy, które po okresie  zimowym są często w złym stanie, szczególnie mowa tu o drogach  w miejscowości Pniewo, gdzie ludzie nie mogą dojechać do swoich posesji.

Radna Elżbieta Kasprzyk
1012/XLIX/06
– w nawiązaniu do interpelacji radnego Kapusty - na moje ręce wpłynął apel mieszkańców miejscowości Wirów i Wirówek w sprawie budowy świetlicy wiejskiej w Wirowie wraz z listą podpisów mieszkańców i kopią korespondencji prowadzonej w tej sprawie od 2003 r. Wirów jest miejscowością, która w ostatnim czasie szybko się rozwija i należy poprzeć starania mieszkańców o budowę świetlicy.  Treść interpelacji stanowi załącznik nr 7b.

Radny Kazimierz Płonka
1013/XLIX/06
– interpeluję w sprawie drogi do miejscowości Szczawno, która została wybudowana przez powiat jesienią ubiegłego roku, po okresie zimowym jest ona w bardzo złym stanie. Obawiam się, że obietnice poprawy stanu tej drogi wiosną i pokrycia jej asfaltem spełzną na niczym. We wcześniejszych rozmowach Burmistrz deklarował, że jeśli powiat podejmie remont tej drogi, to również wesprze poprawę jej jakości i pomoże w jej wykończeniu. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Mieczysław Sawaryn
1014/XLIX/06
– w nawiązaniu do interpelacji radnego Płonki - droga do Szczawna jest wielkim bublem, nie wiem, po co zostały wydatkowane pieniądze na remont tej drogi, proszę o rozważenie, czy nie można na zarządcę drogi nałożyć kary finansowej za stworzenie zagrożenia dla poruszających się tą drogą. Proszę, aby Straż Miejska sprawdziła, jaka jest sytuacja na tej drodze i ewentualnie podjęła kroki celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom poruszającym się tą drogą, bo jej stan jest nie do przyjęcia.

Radny Zenon Trzepacz
1015/XLIX/06
– proszę o podjęcie działań w sprawie prawidłowego oznakowania przejazdu kolejowego przez drogę w Czepinie w kierunku miejscowości Żabnica. Jest on źle oznakowany, co tworzy niebezpieczeństwo dla poruszających się tą drogą pojazdów.

1016/XLIX/06 – proszę o dokonanie wymiany słupów energetycznych przy drodze Czepino-Daleszewo-Radziszewo, są one w katastrofalnym stanie, ponawiam interpelację w tej sprawie, bo na poprzednią nie uzyskałem odpowiedzi.

Ad.V. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2005 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2006
Sprawozdanie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji, materiał stanowi załącznik nr 8. Komisje przyjęły sprawozdanie do wiadomości. Komisja Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji wypracowała wniosek w sprawie pozyskania docelowego obiektu na siedzibę OPS w związku z przybywającymi zadaniami dla Ośrodka.

Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie:
Przewodniczący przedstawił projekty uchwał ujętych w tym punkcie.
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektów uchwał. Stanowiska komisji zawiera załącznik nr 9.

Projekt uchwały w sprawie:

 1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wełtyń – DRUK Nr 2/XLIX.
  W wyniku jawnego głosowania na sta Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wełtyń przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XLIX/603/06 stanowi załącznik nr 10.
 2. zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Gryfinie w obrębie nr 2 i 4 – DRUK Nr 2-1/XLIX.
  W wyniku jawnego głosowania na sta Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Gryfinie w obrębie nr 2 i 4 przyjęto jedngłośnie.
  Uchwała Nr XLIX/604/06 stanow i załącznik nr 11.
 3. nabycia na mienie komunalne nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Czepino- DRUK Nr 2-2/XLIX.
  Radna Magdalena Chmura-Nycz – ta działka położona jest przy ulicy, czy nie będzie stanowiło problemu to, że plac zabaw wybudowany zostanie przy ulicy?
  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – w Czepinie jest jeszcze tylko jedna działka gminna położona przy torach kolejowych, lepiej jest nabyć tą działkę i urządzić plac zabaw przy świetlicy.
  Radny Artur Nycz – od dłuższego czasu toczy się dyskusja na temat wybudowania placu zabaw przy ul. Słowiańskiej, może należy rozważyć również możliwość wykupu tam działki pod plac zabaw?
  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – nie ma potrzeby dokonywać wykupu, to jest teren Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalia”, w drodze porozumienia ze Spółdzielnią zostanie jeszcze w tym roku wybudowany plac zabaw przy ul. Słowiańskiej.
  W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Czepino przyjęto jednogłośnie.
  Uchwała Nr XLIX/605/06 stanowi załącznik nr 12.
 4. zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu – DRUK Nr 2 -3/XLIX
  W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XLIX/606/06 stanowi załącznik nr 13.
 5. nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury technicznej – DRUK Nr 2-4/XLIX.

  Radny Mieczysław Sawaryn Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oświadczył, że Komisja nie skończyła procedować w sprawie, bowiem nie otrzymała listy wszystkich wierzycieli Fundacji wraz z oświadczeniami, że nie sprzeciwiają się transakcji, o którą wnioskowała na posiedzeniu Komisji Jest to warunek konieczny, aby o sprawie rozmawiać w sposób poważny i zgodny z prawem.

  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – Fundacja ma trzech głównych wierzycieli, którzy wyrażają zgodę na dokonanie transakcji. Pozostali wierzyciele mają w stosunku do Fundacji wierzytelności w niewielkich kwotach.

  Radny Mieczysław Sawaryn – rozmawiamy o kwocie 2.300.000 zł, Burmistrz złożył oświadczenie, którego treści nikt nie podważa, ale dla pewności Rada powinna otrzymać te oświadczenia na piśmie, brak tych dokumentów tworzy niebezpieczną sytuację, bowiem w myśl przepisów kodeksu cywilnego osoba trzecia – a w tym przypadku gmina jest osobą trzecią – nabędzie majątek dłużnika z pokrzywdzeniem innych wierzycieli lub na tej transakcji się wzbogaci, to każdy z wierzycieli może wystąpić do sądu o unieważnienie tej transakcji. Gmina powinna dopracować te sprawy, bo przecież nie jesteśmy przeciw zakupowi obiektów sportowych, ale przeciw uwikłaniu gminy w przyszłości w spory sądowe. Mam pytanie do Dyrektora Zawadzkiego, wówczas kiedy gmina podjęła uchwałę w sprawie przejęcia obiektów sportowych za darmo otrzymaliśmy informację, że w ten sposób obiektów przejąć nie możemy, bo prawnicy wydali opinię, że przejęcie naruszałoby interes wierzycieli. Jeśli posiadamy wycenę biegłego, według której obiekty sportowe są wycenione na 3.500.000 zł, a przejmujemy to za 2.306.000 zł to przecież otrzymujemy majątek więcej wart. Zatem jeśli nie możemy przejąć obiektów za darmo, to też nie możemy ich kupić z różnicą 1 mln zł, bo gmina w tej sytuacji jest wzbogacona. Komisja Rewizyjna stoi na stanowisku, że sprawa ta jest niedopracowana i może nas narazić na poważne konsekwencje prawne w przyszłości. Argumentów przemawiających za prawidłowym przygotowaniem transakcji jest dużo, bo to nie tylko argumenty prawne, ale też te związane ze spłatą zadłużenia przez Fundację wobec firmy Fluor. Jeśli Fundacja spłaci ponad 7 mln zł na rzecz firmy Fluor, to wierzyciel ten umorzy pozostałą część zadłużenia. Ale jest to uwarunkowane spłatą zadłużenia do sierpnia 2006 r. Jeśli Fundacja nie otrzyma kredytu, a radni nie mają na dzień dzisiejszy potwierdzenia banku w postaci promesy udzielenia kredytu, to umowa z Fluorem nie zostanie zrealizowana i Fluor będzie mógł się domagać całej kwoty zadłużenia. Jeśli my chcemy poprzeć tak ważną sprawę opierając się tylko na oświadczeniu, że wierzyciele wyrażają zgodę, to pytam, gdzie ta zgoda jest i gdzie mamy konkretne dokumenty. Jeszcze raz przestrzegam radnych, bo rządząc pieniędzmi gminy musimy postępować odpowiedzialnie. Dzisiaj wielu z was interpelowało w sprawie remontów dróg, w sprawie placów zabaw, jeśli wydamy tak znaczne pieniądze, to skąd weźmiemy środki na realizację wielu ważnych zadań gminy.

  Prezes Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino Tadeusz Zawadzki – Fundacja ma większą ilość wierzycieli, niż tylko tych trzech, ale ci trzej mają największe wierzytelności, a więc 10.348.000 to jest jeszcze nie spłacony kredyt, pozostały z całej kwoty 24.000.000 zaciągnięty w Nordea Banku na budowę C.W. Laguna, następnie kwota 9.831.000 stanowi roszczenie firmy Fluor i 1.246.228 wynosi roszczenie ZEDO S.A. Nordea Bank w deklaracji ustnej – czekamy na pisemną – wyraził zgodę na dokonanie transakcji, jako że obiekty sportowe nie były obięte hipoteką na rzecz banku. Radny Sawaryn na pewno pamięta ostatnią uchwałę Rady Nadzorczej Fundacji, gdzie zabezpieczyliśmy należność na kwotę 1.450.000 zł dla ZEDO S.A. ustanawiając hipotekę na działce 3/6. Dlatego też ZEDO S.A. nie ma tutaj roszczeń. Jeśli chodzi o firmę Fluor to posiadamy wstępne porozumienie dotyczące spłaty zasądzonej kwoty, w którym wierzyciel zgadza się na spłatę kwoty 7.300.000 zł pod warunkiem, że gmina po zakupie obiektów sportowych do 31 maja 2006 r. przekaże cenę bezpośrednio na konto firmy Fluor, a Fundacja spłaci pozostałą kwotę do 31 sierpnia br. Prowadzimy negocjacje w trzech bankach, banki czekają z wydaniem promesy na odpowiedź czy kredyt uzupełniający o który ubiega się Fundacja wynosi 7.300.000 czy niecałe 5.000.000 zł. To będziemy dzisiaj wiedzieć po podjęciu przez radę uchwały. Chciałbym powiedzieć, że Fundacja jest w stanie funkcjonować z zablokowanymi kontami jeszcze najwyższej do 15 kwietnia. Jest to trudne, ale być może wytrzymamy. Po tym terminie będzie musiała ogłosić upadłość.

  Radny Mieczysław Sawaryn – jestem radnym drugiej kadencji i już kilka razy byłem świadkiem wystąpień dyrektora Zawadzkiego, który stawał przed radą i mówił, że jak gmina nie da pieniędzy, to niestety. I gmina te pieniądze w Fundację inwestuje, a za miesiąc, dwa okaże się, że znowu stoimy przed podobną sytuacją i brniemy dalej. Jestem członkiem rady nadzorczej Fundacji, pan dyrektor wielokrotnie zapewniał, że proces z firmą Fluor Fundacja wygra. Jeśli nie ma pisemnych deklaracji to nad czym będziemy głosować? Chcemy mieszkańcom Gryfina odebrać dwa miliony, zainwestować je w niepewną sytuację i narazić się na to, że za jakiś czas któryś z wierzycieli podniesie, że został pokrzywdzony i chce unieważnić tą transakcję, ponieważ tego roszczenia można dochodzić przez 5 lat. Chcemy się jako gmina procesować z wierzycielem? Nie ma listy wierzycieli, mówi się o trzech głównych a gdzie mniejsi wierzyciele, jak PUK, jak firma Alkon, których wierzytelności opiewają na kwoty stu tysięcy? Dlaczego Rada nie dostaje konkretnych dokumentów, żeby radni wiedzieli nad czym mają głosować? Razem gmina zaciągnie ponad 4.000.000 kredytu i będzie musiała to spłacić. Proszę popatrzeć na miejscowości w gminie Gryfino gdzie nie ma dróg dojazdowych do posesji, gdzie zostały sprzedane działki, pobrane opłaty adiacenckie i gdzie gmina złożyła obietnice, że zostaną zrobione drogi i doprowadzona infrastruktura. Gmina zrobiła boisko sportowe na Górnym Tarasie za blisko 5 mln zł, teraz kupimy następne boiska, a co z realizacją innych zadań gminy? W Chwastnicy nie ma drogi do cmentarza, ludzie brną po kostki w błocie prowadząc kondukt pogrzebowy. Sport należy rozwijać, ale trzeba mieć bezpieczeństwo dokonywanych transakcji, a nie ważyć się na takie, które tych gwarancji nie dają. Za chwilę wyjmę kodeks karny, pokażę odpowiednie przepisy, a jeśli dojdzie do głosowania tej uchwały będę prosił o głosowanie imienne. Nie mamy odpowiednich dokumentów, dyrektor Zawadzki zapewnia nas, że są zgody wierzycieli, ale czy radni są pewni, że są?

  Radny Ireneusz Sochaj – chciałbym usłyszeć opinię radcy prawnego w tej sprawie w odniesieniu do wypowiedzi radnego Sawaryna.

  Mec. Krzysztof Judek – kodeks cywilny przewiduje tzw. skargę paulińską, która pozwala wierzycielowi na wystąpienie do sądu z powództwem o uznanie danej czynności za bezskuteczną w przypadku, gdy była ona dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli. Czynność jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli wówczas, gdy prowadzi do niewypłacalności dłużnika lub też zwiększa stopień jego niewypłacalności. Jest to taka sytuacja kiedy albo w skutek sprzedaży zbyt tanio nie znajdują się pieniądze na zaspokojenie wierzycieli albo brak jest majątku na ich zaspokojenie. W tej sytuacji Fundacja sprzedaje obiekty sportowe i gdy dalej toczy się proces zaspokajania wierzycieli i Fluor i ZEDO S. A. domagają się całej kwoty, a pozostały majątek nie wystarcza na zaspokojenie wierzycieli, to wówczas wierzyciel, który nie dostanie swoich pieniędzy może teoretycznie wystąpić przeciwko gminie o uznanie czynności za bezskuteczną wobec niego, wówczas rezultat jest taki, że z majątku zakupionego przez gminę można by przeprowadzać egzekucję z nieruchomości, a więc gmina musiałaby tego wierzyciela zaspokoić, bo inaczej stadion podlegałby licytacji. Sytuacja o której mówimy jest o tyle trudna do oceny, że nie można stwierdzić w sposób pewny, że majątku pozostałego nie wystarczy na zaspokojenie wierzycieli. Pan Zawadzki twierdzi, że pozostały majątek jest wart 50 mln zł i na pewno wystarczy na zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Z kolei jeśli chodzi o wartość obiektów sportowych to sąd badał by, czy w danych warunkach rzeczywiście znalazł by się kupiec, który kupił by stadion za 3.500.000 zł, czy może kwota 2.300.000 to była by właściwa cena. Najlepiej byłoby gdyby te zgody były, ale też nie jest pewne, że w jakikolwiek sposób nastąpiło pokrzywdzenie wierzycieli jeśli pozostały majątek wystarczy na ich zaspokojenie.

  Radny Zenon Trzepacz – ja już głosowałem imiennie w sprawie ZEDO S.A. w pierwszej kadencji, nie boję się imiennego głosowania. Proponuję, żeby nie straszyć radnych kodeksem karnym. Proszę o 10 minut przerwy.

  Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach ogłosił 10-minutową przerwę.
  Po wznowieniu obrad głos zabrali:

  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – ta uchwała ma spełnić dwa zadania: pomoże ona uratować C.W. Laguna i zabezpieczyć po wsze czasy dla młodzieży Gryfina obiekty sportowe, na które gmina otrzymała już kwotę ok. 1.000.000 na budowę boiska o sztucznej nawierzchni. Przy każdej podejmowanej uchwale jest jakieś ryzyko, zapewniam radnych, że jako burmistrz który jednoosobowo odpowiada za wszystkie skutki finansowe decyzji gminy nie widzę zagrożenia, a widzę wyjście z patowej sytuacji dotyczącej rozwiązania kwestii obiektów sportowych jak również przyszłości Laguny.

  Radny Artur Nycz – myślę, że zamiast mówić o zagrożeniu zastanówmy się czy nie ma lepszego rozwiązania tej sytuacji, problemem jest zadłużenie Fundacji wobec firmy Fluor w wysokości 7.500.000 zł, mamy przedstawione projekty uchwał, w wyniku których będziemy zaciągać kredyty w wysokości łącznej 4.300.000 zł. W tej sytuacji należałoby dać sobie trochę czasu, jeśli zrezygnujemy z tych kredytów i przeznaczymy te pieniądze na uratowanie Laguny, myślę, że Fluor nie miałby nic przeciwko temu, żeby pozostałą spłatę rozłożyć na długoletni okres i zastanowić się wówczas nad przejęciem całej Laguny. Radni wiedzą, że bieżącą obsługę kredytu Laguna jest w stanie zapewnić ze swoich dochodów. I to jest jedno z rozwiązań. Drugim rozwiązaniem jest rozważenie poręczenia kredytu dla Fundacji, zważcie państwo, że dziś chcemy zaciągnąć kredyt w wysokości 4.300.000 zł, mamy jeszcze trochę czasu, może przełóżmy tę uchwałę na sesję nadzwyczajną zwołaną w tygodniu i zastanówmy się nad kwestią czy przejęcie Laguny lub poręczenie kredytu nie byłoby lepszym rozwiązaniem. Rozwiązanie problemu zadłużenia pozwoli C.W. Laguna dalej funkcjonować, a gminie przejąć obiekty. Gdybyśmy przełożyli dziś projekt tej uchwały i wrócili do niego za tydzień, a przez ten czas zastanowili się nad innym możliwym rozwiązaniem i spróbowali uzyskać oświadczenia od wierzycieli i dokumenty, o których dzisiaj mówił radny Sawaryn, by mieć jasną sytuację. Pan dyrektor Zawadzki mógłby nam dzisiaj określić ostateczny termin podjęcia decyzji.

  Radny Mieczysław Sawaryn – zawsze uważałem, że radni powinni być traktowani poważnie, bez względu na to, czy byli atakowani radni koalicyjni czy opozycyjni, każdy radny zasługuje na szacunek i praca radnego musi się opierać na wiedzy a nie na „chciejstwie”. Komisja Rewizyjna w ubiegłym tygodniu zażądała przestrzegając prawa, aby przedłożono jej listę wszystkich wierzycieli oraz zgody tych najważniejszych na wyzbycie się części majątku Fundacji. Radni tego nie otrzymali. Otrzymali tylko wystąpienie porównywalne z wystąpieniem dotyczącym budowy boiska na Górnym Tarasie, że będą pieniądze, bo ja wam to obiecuje, bo troszczymy się o dzieci, o młodzież. Mamy troszczyć się o wszystkich mieszkańców gminy Gryfino. Rada ma dostać, żeby zagrożenia płynące z tej transakcji zmniejszyć. Oczywiście, zawsze każde przedsięwzięcie gospodarcze niesie element ryzyka, ale człowiek odpowiedzialny, a radni są ludźmi odpowiedzialnymi powinni żądać dokumentów i oświadczeń wierzycieli, bo w takiej sytuacji na pewno nie dojdzie do procesu, a gmina powinna liczyć się z przestrzeganiem prawa. Myślę, że wniosek radnego Nycza o przełożenie głosowania nad tą uchwałą jest słuszny, bo przecież jak deklaruje Burmistrz jeśli te zgody są, to można je w dwa-trzy dni zebrać i przedstawić radnym. Rada może wówczas zebrać się w trybie nadzwyczajnym i podjąć uchwałę. Proszę Radzie przedłożyć oświadczenia właściwych władz ZEDO S.A.. firmy Fluor S.A., PUK Sp. z o.o., firmy Alkon i innych wierzycieli, że nie widzą przeszkód, że taka transakcja może być dokonana. Dlatego popieram wniosek radnego Nycza o przełożenie głosowania na inny termin.

  Radny Artur Nycz – nie złożyłem formalnego wniosku w tej sprawie, w związku z tym składam formalny wniosek o przełożenie głosowania nad tą uchwałą i zwołania w tej sprawie sesji nadzwyczajnej. Ale do tego czasu należy jeszcze raz przemyśleć te wszystkie możliwe rozwiązania i zastanowić się czy przy problematycznym zadłużeniu w wysokości 7.500.000 zł warto jest zaciągać kredyty na 4.500.000 zł po to aby robić kolejne boisko. Boisko jest rzeczą ważna, ale wydaje mi się, że uratowanie C.W. Laguna jest duża bardziej korzystniejsze. Boisko możemy zrobić w przyszłym roku czy za dwa lata.

  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – przypominam, że na temat Fundacji odbyła się już wcześniej debata i przesuwanie w czasie rozwiązania problemu nic nie da. Dlatego też proszę, aby tego problemu nie odkładać, bo sytuację w jakiej jest Fundacja przedstawił dyrektor Zawadzki, zapewniam radnych, że przed dokonaniem transakcji kupna będę posiadał te wszystkie zgody. Jeśli tych zgód nie będzie, nie dokonam transakcji.

  Radny Mieczysław Sawaryn – wcześniej powiedział pan, że jeśli gmina przejmie boiska to Fundacja będzie na pewno dalej funkcjonować i to dobrze. Czy na Komisji Rewizyjnej powiedział pan, że trzeba przejąć boiska ponieważ Fundacja jest już bankrutem i nie będzie funkcjonować a przynajmniej gmina uratuje boiska? Czy takie słowa padły na Komisji Rewizyjnej?

  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – na Komisji Budżetu powiedziałem, że największym interesem gminy Gryfino są obiekty sportowe. Natomiast jeżeli może dojść do upadłości Fundacji, to pozostały majątek jest tak duży, że nie ma żadnego zagrożenia dla gminy. Powtarzam jeszcze raz, że ZEDO S.A. nie ma żadnego prawa do obiektów sportowych, bo wierzytelność ZEDO S.A. jest zabezpieczona na innej działce.

  Radny Artur Nycz – panie Burmistrzu, powiedział pan, że majątek Fundacji jest tak duży, że jeśli dojdzie do upadłości to nie ma problemu ze spłatą wierzytelności. Skoro tak, to Lagunę przejmijmy, spłacimy długi i jeśli ją sprzedamy, zostanie jeszcze na wybudowanie obwodnicy.

  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – powiedziałem na Komisji Budżetu, że dla gminy nie jest korzystne przejęcie Laguny z tym zadłużeniem, bo ograniczamy sobie możliwości kredytowe. Powiedziałem również, że będę zabiegał o ograniczenie rady nadzorczej do 7 osób, gdzie 4 osoby będą z ramienia gminy oraz o zmianę zarządu Fundacji.

  Radny Józef Gutkowski – jestem członkiem Komisji Budżetowej i Rewizyjnej i to co pan powiedział mija się z prawdą, bo pan powiedział na komisjach w ten sposób, że kupujemy boska za 2.300.000 zł i że Fundacja otrzyma dalszy kredyt.

  Radny Maciej Szabałkin – jeśli pan, panie Burmistrzu, twierdzi, że dokona pan transakcji w momencie, kiedy będzie pan miał pisemne deklaracje, że wierzyciele wyrażają zgodę jej dokonanie, to co stoi na przeszkodzie, żeby także radni mieli taką informację w formie pisemnej, zwołujemy wówczas w trybie nadzwyczajnym sesje i głosujemy mają wiedzę potwierdzoną na piśmie, a nie tak jak dzisiaj, ustną. Nie wiem jak innym radnym, ale mi takie głosowanie przeszkadza i wolałbym mieć te informacje na piśmie.

  Radny Mieczysław Sawaryn - uczestnicząc w sesji powinniśmy pilnie słuchać tego, co mówią przedstawiciele prawa, pan mecenas Judek powiedział, że gdy jakiś wierzyciel nawet jeśli ma ustanowioną hipotekę na działce, a tą działkę sprzeda się taniej niż kwota, na którą ta hipoteka jest ustanowiona, to on i tak będzie miał roszczenie do pozostałego majątku, to nie jest tak, że jeśli ma hipotekę ustanowioną na 2.000.000 zł a działkę sprzedaje się na 500.000 zł to 1.500.000 zł mu się umarza i nie może on tych pieniędzy odzyskać. Dlatego te pisemne zgody są warunkiem koniecznym dla wiarygodnego i pewnego głosowania. Jeśli będziemy je mieli to minimalizujemy zagrożenia, bo nawet jeśli będzie wierzyciel, którego nie znamy, z kwotą wierzytelności 30.000 zł, to oczywiście nie ma niebezpieczeństwa, że gmina nie może takiej kwoty spłacić. Ale jeśli to będzie znacznie większa kwota, to są już na tyle poważne pieniądze, za które można będzie zrealizować wiele potrzebnych zadań.

  Radny Artur Nycz - na temat Fundacji rzeczywiście już długo dyskutujemy, ale zważcie państwo, że rozmawiamy o majątku wartym 50.000.000 zł. Naprawdę nie warto się spieszyć, jeśli taką decyzję podejmiemy za tydzień, to nic się nie stanie. To jest chyba najważniejsza decyzja, która stoi przed nami w obecnej kadencji i podejmijmy ją w pełni świadomi wszystkich możliwych rozwiązań. Zważcie państwo co jest ważniejsze, czy kolejne boisko, obiekty sportowe, które w taki czy inny sposób będą w końcu własnością gminy, czy jednak Laguna warta 50.000.000 zł?

  Radny Ireneusz Sochaj – w jakim terminie otrzymamy pisemne zgody wierzycieli?

  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – żeby rozwiać obawy radnych proponuję dodać do projektu uchwały zapis, że transakcja będzie możliwa po uzyskaniu przez Burmistrza pisemnych zgód ZEDO S.A., Nordea Banku i Fluor S.A. czyli trzech głównych wierzycieli. Pozostali wierzyciele mają wierzytelności na małe kwoty.

  Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk – pozostali wierzyciele mieszczą się w trzymiesięcznym uzgodnionym okresie, jeśli dzisiaj nie podejmiemy tej uchwały to lista wierzycieli będzie rosła, chodzi głównie o to aby komornik odblokował konta Fundacji, w porozumieniu jest zapisane, że w ciągu trzech dni komornik uwalnia konta i Laguna może normalnie funkcjonować.

  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – pozostałe zobowiązania: Wizir Polonia 112.000 zł, PEC 78.000 zł, Alkon 48.000 zł, PUK 31.000 zł, UMiG 22.000 zł, Giewont 18.000 zł, Vivo 16.000 zł, Projbud 9.150 zł, Starostwo Powiatowe 7.742 zł. Te zadłużenia mieszczą się w terminach płatności. Fundacja również ma należności nie zapłacone.

  Radny Artur Nycz – powodem złożenia przeze mnie wniosku jest nie tyle kwestia uzyskania pisemnych oświadczeń, ale również zastanowienie się nad innymi możliwymi formami rozwiązania sytuacji. Zastanówmy się: jeśli mamy zaciągnąć kredyt w wysokości 2.300.000, następnie kolejne 2.000.000 zł kredytu na wykonanie boiska, to może spróbować poręczyć kredyt Fundacji. Mam pytania, ale proszę, żeby moje wątpliwości rozstrzygnął dyrektor Zawadzki. Czy takie rozwiązanie jakie było sugerowane w materiale przygotowanym na debatę jest możliwe? Jak drugi z fundatorów do tego by się odnosił i czy Laguna ze swoich bieżących wpływów jest w stanie kredyt powiększony o 7 mln spłacać? Bo jeżeli jest w stanie spłacać, to samo poręczenie dla gminy nie jest groźne, przecież gmina poręczała już kredyty Fundacji

  Prezes Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino Tadeusz Zawadzki – na debacie w sprawie sytuacji Fundacji przedstawiałem trzy modele rozwiązania sytuacji, te modele wydyskutowane zostały na radzie nadzorczej Fundacji. Wśród nich byłą również koncepcja przejęcia przez gminę Gryfino wszystkich obiektów, z wyceny rzeczoznawcy wynika, że majątek ten jest wart ok. 57.480.000 zł. Takie rozwiązanie zdaniem Fundacji jest najlepsze. Powiedziane zostało, że dla Fundacji, ale nie dla mieszkańców miasta. Następna koncepcja to kwestia poręczenia kredytu w banku, w którym Fundacja zaciągnęła kredyt na budowę Laguny, czyli podwyższenie tego kredytu o 7.300.000 zł. Bank zgodził się udzielić takiego kredytu pod warunkiem, że będzie on poręczony przez gminę Gryfino. W innym wypadku takiego kredytu Nordea Bank udzielić nie chce. Pani Skarbnik powiedziała, że takie rozwiązanie jest niemożliwe. Trzecim rozwiązaniem, o którym była mowa, to wykup obiektów sportowych. Jeśli byłoby poręczenie gminy, a Fundacja spłaciłaby głównego wierzyciela – pozostałe wierzytelności w ogólnej kwocie 440.000 zł wg stanu na 28 lutego br. nie stanowią problemu, istotne są trzy główne podmioty: Nordea Bank, Fluor S.A. i ZEDO S.A. to po spłaceniu firmy Fluor S.A. nie ma żadnych przeszkód, żeby gmina obiekty sportowe przejęła za darmo. Fundacja ma przychody większo o 1 mln zł od kosztów, z nich spłaca większość kredytów, bo miesięcznie Fundacja spłaca raty kredytu i odsetki rzędu 135.000 – 145.000 zł. Kredyt zaciągnięty jest w euro i jego wysokość zależy od kursu euro w dniu spłaty. Rocznie Fundacja spłaca 1.600.000 zł, z tego z naszych środków ok.1.100.000 zł, to zależy od tego, jak się kształtują przychody, ilu Laguna ma klientów. Pozostałe przychody pochodzą z darowizn i innych źródeł. To nie znaczy, że Fundacja osiąga dochód, bo należy brać również pod uwagę amortyzację, która zawsze ten wynik finansowy „ciągnie do dołu”. Stąd wynik finansowy Fundacji jest ujemny. Jeszcze raz powtarzam, że Fundacja jest w stanie przeznaczyć kwotę ok. 1.100.000 zł na obsługę kredytu. Banki argumentują, że Fundacja nie jest w stanie spłacić tego uzupełnionego kredytu w łącznej wysokości 18.000.000, bo wówczas kwota rocznych spłat będzie w wysokości ok. 1.600.000 zł. Banki żądają deklaracji gminy czy ZEDO S.A. że Fundacja będzie otrzymywała darowizny czy dotacje na pokrycie tej brakujące kwoty, żeby spłatę tego kredytu móc obsłużyć. Przy projekcji finansowej tego kredytu jest zapis, że przy kredycie we wnioskowanej wysokości przez okres jego spłaty będzie jeszcze udzielona dotacja w wysokości ok. 3.500.000 zł. Gdyby ten kredyt obniżyć o kwotę uzyskaną ze sprzedaży obiektów sportowych byłoby to dla banków bardziej możliwe do przyjęcia i pod takim warunkiem Fundacja kredyt uzyska. Dlatego nie mogę przedstawić promesy banku, bo banki również czekają na podjęcie przez radę uchwały.

  Radna Magdalena Chmura-Nycz – nie rozumiem wypowiedzi pani Skarbnik, której dziś na sesji nie ma, że gmina nie jest w stanie poręczyć kredytu w wysokości 7.500.000 zł, gdzie ze środków własnych gminy wydaliśmy na budowę boiska przy gimnazjum kwotę 3.500.000 zł. Płynność finansowa gminy nie jest aż na takim poziomie, żeby gmina nie mogła tego kredytu poręczyć. Nieporównywalne jest tutaj C.W. Laguna do boiska na Górnym Tarasie. Sport w Gryfinie funkcjonuje dlatego, że miasto ma CW Lagunę i trzeba zrobić wszystko, żeby ta sytuację pomóc rozwiązać. Jak na dzień dzisiejszy wygląda płynność finansowa gminy, jaki jest jej wskaźnik i dlaczego Skarbnik gminy odpowiada, że gmina nie jest w stanie tego kredytu poręczyć, jeśli ze środków własnych gmina wydała już kwotę 3.500.000 i dalsze wydatki związane są z przejęciem obiektów sportowych i wyremontowanie boiska. Proszę aby zakończyć tą dyskusję, nie działać w pośpiechu, uzyskać oświadczenia wierzycieli, przedstawić wskaźnik płynności finansowej gminy i wówczas podjąć decyzję. Prosiłam o pełną dokumentację dotyczącą środków pozyskanych z programu Euroboiska i na temat remontu boiska, których nie dostałam. Najpierw radni muszą mieć informacje, później można podnieść rękę głosując. Drugi raz już tego błędu nie zrobię jak chodzi o obiekty sportowe bo robione są w pośpiechu, a później okazuje się, że z obietnic nic nie wychodzi i gmina musi angażować własne środki.

  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – jak słyszę na temat budowy boiska na Górnym Tarasie padają różne kwoty, gmina nie poniesie większych kosztów niż kwota do 2.500.000 zł. Zaproponowane rozwiązanie jest najlepszym wyjściem uratowania Laguny i obiektów sportowych. Proponuję wprowadzenie zmiany w uchwale następującej treści:
  w § 1.1. należy dopisać „transakcja powyższa może być zrealizowana po uzyskaniu pisemnych zgód na jej przeprowadzenie udzielonych przez Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nordea Bank S.A. i Fluor S.A.”.

  Radny Ireneusz Sochaj – czy w tej dwudziestoletniej projekcji finansowej bierze się pod uwagę powstanie podobnego centrum wodnego w Szczecinie i jak to zaważy na spłacie zaciągniętego kredytu?

  Radny Mieczysław Sawaryn – w propozycji, którą złożył Burmistrz brakuje jeszcze zapisu, że Burmistrz dokona tej transakcji po warunkiem uzyskania od banku promesy, że Fundacja otrzyma kredyt. Bo jeśli Fundacja nie otrzyma kredytu, a gmina przeleje kwotę 2.300.000 do Fluoru to znajdziemy się znowu w punkcie wyjścia, bo cały układ związany z podpisaniem z firmą Fluor restrukturyzacji zadłużenia pada. Należy w projekcie uchwały dopisać zdanie, że Fundacja przekaże Burmistrzowi uzyskaną od banku promesę, iż w przypadku gdy gmina zapłaci kwotę 2.300.000 to bank udzieli Fundacji kredytu. Będziemy dziś decydować o kwocie ponad 4.000.000 zł. Odwołując się do logiki, jeśli skarbnik powiedziała, że gmina nie może udzielić poręczeń na 7.000.000 zł , ale może zaciągnąć kredyt na ponad 4.000.000 zł. I tak kilka milionów złotych z budżetu gminy zostanie wydatkowane. Jeśli będą oświadczenia wierzycieli i będzie promesa z banku to taki kontrakt co do boisk wydaje mi się dobrze zabezpieczony. Wówczas radni mogą decydować czy są za wykupem obiektów czy nie są, ale zagrożenie procesowe będzie zminimalizowane. Wartość księgowa CW Laguny może być dla banku nieistotna, bank będzie patrzył na to, czy będzie w stanie ten obiekt sprzedać za kwotę, która zrekompensuje udzielony kredyt. Jeśli bank wyda promesę, transakcja jest bezpieczna, Fundacja pozbywa się wierzyciela na ponad 10.000.000 zł, zostaje wówczas tylko do spłaty kredyt bankowy. Gmina ma boiska, prowadzi swój program rozwoju sportu w Gryfinie. Jednych radnych taka droga przekonuje, innych nie, to jest kwestią wyboru czy robimy w gminie drogi, chodniki, infrastrukturę zbroimy tereny pod działalność gospodarczą czy zaczynamy od sportu. My jako radni musimy zabezpieczyć interesy majątkowe gminy w sposób pewny. Pokutuje takie myślenie, że przecież to nie są nasze pieniądze, to są pieniądze gminy, ale zostaliśmy wybrani po to, żebyśmy tych spraw strzegli. Dlatego ta uchwał winna być uzupełniona o kwestie uzyskania promesy z banku, bo cóż stoi na przeszkodzie w uzyskaniu takiej promesy.

  Prezes Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino Tadeusz Zawadzki – radny Sawaryn był na posiedzeniu rady nadzorczej Fundacji, gdzie omawiana byłą sprawa promesy i doskonale wie, że nie jest możliwe uzyskanie takiej promesy w ciągu najbliższych 10 dni. Tylko ten czas pozostał, bo w takiej sytuacji z zablokowanymi kontami i przy braku dopływu środków instytucjonalnych Laguna nie może dalej funkcjonować. Jeśli rada nie podejmie uchwały, zaczynam rozmawiać z prawnikiem na temat upadłości.

  Radny Mieczysław Sawaryn – od blisko dwóch lat jako członek rady nadzorczej Fundacji postulowałem, aby przygotował pan program na wypadek przegranego procesu z Fluorem. Ten program został stworzony dopiero po przegranym procesie, a już dawno powinien istnieć. Pan i Burmistrz powiedzieliście, że Fluor mając uchwałę Rady o zakupie obiektów wstrzymuje egzekucję. Jeśli Rada uchwali uchwałę o zakupie obiektów po uzyskaniu zgodę firmy Fluor jako zasadniczego wierzyciela oraz dwóch pozostałych wierzycieli oraz promesy banku, to Fluor będzie tym również zainteresowany i nie potrzeba dziesięciu dni. Fluor w takiej sytuacji nie będzie robił problemu gdy będzie uchwała Rady, będzie wymagana zgoda wierzycieli i promesa banku. Kredyt, który gmina musi uzyskać od banku też nie będzie przydzielony w kilka dni, trzeba przygotować dokumenty, bank będzie musiał wydać zgodę, nie wiem, czy w grę wchodzi kwestia hipoteki, te wszystkie czynności wymagają czasu, to też się nie stanie w dziesięć dni. Fluor potrzebuje uchwały Rady, ale radca prawny firmy zwróci uwagę na to, żeby ta uchwała nie została uchylona przez wojewodę, zatem 30 dni firma będzie chciała również zaczekać. Zapis o promesie bankowej powinien być do tej uchwały dodany, bo w sytuacji kiedy Fundacja nie uzyska kredytu to cały układ z Fluorem przestaje istnieć, z tego względu, że polega on na tym, iż teraz płacimy 2.300.000, a do sierpnia 2006 r. Fundacja musi spłacić pozostałą kwotę ponad 5.000.000. Jeśli Fundacja nie dostanie kredytu to Fluor zażąda całej spłaty długu i rozpocznie proces egzekucji. I nie będzie w sprawie żadnego rozwiązania poza wyprowadzeniem boisk z Fundacji. Najważniejszy dla Gryfina jest basen, jak mówi radny Nycz, gmina wydatkowała duże pieniądze na wybudowanie tego obiektu, pomijam, że w tej kadencji gmina zapłaciła już kilka milionów pochodzących ze sprzedaży majątku komunalnego PEC-u, wcześniej Rada również zainwestowała w Fundację olbrzymie pieniądze. Jeśli problemu Laguny nie rozwiążemy całościowo, to rozwiązanie częściowe nie przyniesie to żadnego rezultatu. Dlatego ta gwarancja udzielenia kredytu w uchwale musi być, a mam nadzieję, że bank nie będzie miał problemu z udzieleniem Fundacji kredytu w wysokości 7.000.000 pod zastaw majątku wartego 50.000.000 zł, a Fluor wyrazi zgodę mając uchwałę Rady o zakupie obiektów sportowych. Nie wiem czy należy się upierać, żeby takiej gwarancji bankowej nie domagać się. Jest to warunek konieczny podjęcia uchwały.

  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – do projektu uchwały dodajemy zapis dotyczący uzyskania promesy od banku.

  Radny Artur Nycz – w ogóle nie bierzemy innego rozwiązania pod uwagę, zamiast zaciągać kredyt w wysokości 4.300.000 zł poręczmy kredyt w wysokości 7.500.000 dla Fundacji i to ona będzie spłacąć ten kredyt, nie gmina. Przejmiemy wówczas obiekty sportowe zgodnie z odpowiednią uchwałą rady nadzorczej za darmo.

  Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk – kiedy Bank Gospodarstwa Krajowego dowiedział się o naszych kłopotach, zadzwonił do Fundacji, a ja osobiście z panem dyrektorem pojechałem do tego banku do Warszawy. Zapytałem wówczas czy w sytuacji, kiedy gmina przejmie Lagunę z zadłużeniem ok. 20 mln i utworzy spółkę prawa handlowego bank wyrazi zgodę, żeby to zadłużenie przejęła spółka i spłacała kredyt. Wiadomo, że gmina nie może przejąć obiektu z taki długiem, bo wówczas nie mogłoby występować o środki unijne. Jeżeli gmina ma przejąć Lagunę to łącznie w tej chwili zadłużenie wynosi 17 mln zł.

  Radny Artur Nycz – ale kto ma to zadłużenie gmina czy Fundacja? Czyli że jeżeli kredyt na budowę Laguny wynosił 20 mln zł to czy ta kwota była brana pod uwagę przy ocenianiu zdolności kredytowej gminy? Nie było, tak? To przestańmy mówić, że zadłużenie Laguny ma wpływ na finanse i zdolność kredytową gminy.

  Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - jeśli gmina ma przejąć Lagunę to ze wszystkimi zadłużeniami i wówczas one obciążają budżet gminy.

  Radny Mieczysław Sawaryn – dlatego gmina musi teraz przejąć boiska, bo podjęto nieprzemyślaną decyzję dotyczącą uczestnictwa w programie rozbudowy boisk. Gmina w sposób niedopracowany pod względem prawnym zgłosiła swoje uczestnictwo w tym projekcie, a okazało się, że nie jest właścicielem boisk sportowych i ten cały projekt może teraz upaść, stąd jest pilna potrzeba przejęcia boisk. Stąd jest ta sytuacja, że przystąpiono do programu nie opierając się na podstawach prawnych. W tym programie bierze udział kilka gmin z województwa zachodniopomorskiego, jeśli teraz któraś z tych gmin na skutek swoich błędów wypadnie z tego programu to konsekwencje poniosą wszystkie gminy. Od dawna postulowałem aby został przygotowany program na wypadek przegrania procesu i taki program nie został przygotowany. I nie ma odpowiedzialnych. Burmistrz wystąpił z koncepcją udziału w programie, a gmina nie była właścicielem boisk sportowych. My przygotowaliśmy się do tego podejmując uchwałę o przejęciu obiektów od Fundacji, w sprawie której została wydana opinia, że gmina nie może tego przejąć za darmo bo będzie to naruszenie interesu pozostałych wierzycieli. Jeśli zostanie podjęta uchwała w zaproponowanym brzmieniu, to zminimalizuje zagrożenie ewentualnego procesu w przyszłości. Każdy z radnych musi rozstrzygnąć czy miasto ma inwestować w pierwszej kolejności w boiska czy w inne ważne zadania. Bo inwestowanie w obiekty sportowe to dla kilku osób jest wygodny program wyborczy, nie wiem, czy wszyscy mieszkańcy podzielą takie stanowisko.

  Radny Czesław Kapusta – jestem usatysfakcjonowany zakończeniem dyskusji nad projektem tej uchwały, uważam, że jest to tak ważny problem dla naszej gminy, że powinien być rozpatrywany poza wszelkimi podziałami.

  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – myślę, że uchwała w tym brzmieniu powinna ukoić niepokoje dotyczące zobowiązań gminnych. Natomiast najbliższe trzy miesiące przed wyborami pokażą czy to rozwiązanie nie było rozwiązaniem skutecznym. Jestem przekonany, że na dzień dzisiejszy jest to najlepsze rozwiązanie.

  Radny Mieczysław Sawaryn – pomysłu radnego Nycza nie należy przekreślać, to jest pomysł nad którym możemy w dalszym ciągu dyskutować, bo jeśli przyjmiemy uchwałę zaproponowaną przez Burmistrza z wniesionymi poprawkami, to minimalizujemy zagrożenie płynące z firmy Fluor. Możemy uchwałę zmienić, możemy udzielić poręczenia i przejąć boiska za darmo, bo inni wierzyciele też nam te boiska przekażą, to jest kwestia otwartej dyskusji. Uchwała podjęta teraz nie przekreśla takiej możliwości, by zmienić uchwałę i podejść do rozwiązania problemu Laguny kompleksowo. Bo trzeba sobie powiedzieć, że problem Laguny należy rozwiązać kompleksowo. Zawsze uważałem, że Burmistrz i prezes zarządu Fundacji już dawno powinni rozpatrzyć możliwości i ewentualne zainteresowanie podmiotów gospodarczych do wejścia kapitałowego w Lagunę. Brakuje na Lagunie hotelu, sali sportowej, Fundacja tego nigdy nie wybuduje, bo jej na to nie stać, nie wybuduje tego również miasto. Generalnie miasto nie powinno prowadzić żadnej działalności gospodarczej. Natomiast należy dla tego celu pozyskać inwestora, a przynajmniej podjąć próby pozyskania. Jako gmina mamy dobrą lokalizację, stąd jest blisko do Berlina jako ośrodka rozwoju gospodarczego, jest blisko do Szczecina, mogłoby tu powstać centrum konferencyjne, mógłby tu powstać hotel i można by ten problem rozwiązać globalnie. Ale nikt nic w tym zakresie nie zrobił. My improwizujemy teraz, a gdybyśmy taki program działania wszczęli odpowiednio wcześniej, to ta sprawa mogłaby być rozwiązana.

  Radny Artur Nycz – chciałbym na koniec powiedzieć, że jeżeli dziś Rada podejmie uchwałę decydującą, że będziemy budowali boisko zamiast ostatecznie próbować rozwiązać problem Laguny, za kilka miesięcy będziemy debatowali nad projektem uchwały mającej na celu udzielenia poręczenia Lagunie kredytu w wysokości 5 mln, bo zapewnie tak się stanie. Żeby uratować Lagunę poręczenia trzeba będzie udzielić.

  Radna Magdalena Chmura-Nycz – nie wiem skąd jest ten pośpiech, uważam, że powinniśmy tę sprawę przemyśleć, jżeli tą uchwałę dzisiaj podejmiemy, to nie ma mowy o poręczeniu 7,5 mln zł. Pytałam o płynność finansową gminy ale nie otrzymałam odpowiedzi. Chciałabym, aby w protokole z dzisiejszej sesji był odnotowany mój głos sprzeciwu, bo ja się sprzeciwiam od początku działaniom związanym z tymi boiskami.

  Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach ogłosił 15 minutową przerwę.

  Po przerwie wznowi obrady i poddał pod głosowanie wniosek radnego Artura Nycza w sprawie przełożenia terminu głosowania nad uchwałą DRUK Nr 2-4/XLIX i zwołania w najbliższym możliwym terminie sesji nadzwyczajnej. W wyniku jawnego głosowania na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, przeciwnych przyjęciu wniosku głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek w sprawie przełożenia terminu głosowania nad uchwałą DRUK Nr 2-4/XLIX i zwołania w najbliższym możliwym terminie sesji nadzwyczajnej nie został przyjęty.

  Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury technicznej – DRUK Nr 2-4/XLIX z autopoprawkami zaproponowanymi przez Burmistrza w brzmieniu: w § 1.1 po słowach „obiektów sportowych” dodaje się słowa: „Transakcja powyższa może być zrealizowana po uzyskaniu pisemnych zgód na jej przeprowadzenie, udzielonych przez: Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nordea Bank S.A., Fluor S.A. oraz po uzyskaniu przez Fundację promesy banku w sprawie udzielenia kredytu w wysokości co najmniej 5.000.000 zł”.

  W wyniku jawnego głosowania na sta Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przeciw głosował 1 radny, wstrzymało się 5 radnych. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury technicznej przyjęto większością głosów. Uchwała Nr XLIX/607/06 stanowi załącznik nr 14.
 6. nabycie na mienie komunalne w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości lokalowych i praw z nimi związanych, położonych w obrębie Gardno – DRUK Nr 2-5/XLIX.

  Radny Mieczysław Sawaryn – chciałbym aby panu Tadeuszowi Fellerowi, mieszkańcowi miejscowości Gardno został udzielony głos.

  Tadeusz Feller – zabieram głos w imieniu mieszkańców Gardna, sprawa wykupu tych lokali trwa już jakiś czas, mam nadzieję, że Rada podejmie tą uchwałę, martwi nas jednak sprawa przetargu, bo jako mieszkańcy nie chcielibyśmy, żeby uchwała ta była uchwałą martwą. Takie niebezpieczeństwo istnieje w odniesieniu do mniejszej kotłowni, dlatego, że w 2004 r. gmina wyremontowała te pomieszczenia, koszt remontu wyniósł ok. 16.000 zł. Cena wywoławcza tego pomieszczenia sprzedawanego przez PEC wynosi 3.000 zł. W zawiązku z tym martwi nas to, że proponowana przez gminę kwota 5.000 zł może być niewystarczająca, bo jeżeli dojdzie do przetargu, to pierwszy licytant, który zaoferuje 5.000 zł tę kotłownie wykupi, a ona została wyremontowana kosztem gminy. Słyszę o wielu milionach na sport i rekreację, a w Gardnie do tej pory nie było robione nic. Te kotłownie nie miały służyć tylko dla koła gospodyń wiejskich, ale także dla zakładanemu stowarzyszeniu na rzecz rozwoju Gardna, klubowi piłkarskiemu Grot. Bardzo prosimy, żeby te transakcje doszły do skutku.

  Radny Mieczysław Sawaryn – w związku z kwestiami podniesionymi przez pana Fellera chciałbym zapytać, czy to prawda, że gmina zainwestowała w remont jednej z kotłowni w 2004 r. kwotę 16.000 zł? Co będzie jeśli znajdą się inni oferenci, którzy dadzą więcej niż może dać gmina? Czy PEC ma możliwość unieważnienia przetargu czy nie powinniśmy upoważnić gminę do innego działania gwarantującego, że te obiekty zostaną kupione?

  Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk – na wniosek mieszkańców gmina zwróciła się do PECu o kupno tych dwóch kotłowni, jedna jest już zaadoptowana na potrzeby LZS, druga jest w stanie „surowym”. Na wniosek gminy został ogłoszony ten przetarg, niebezpieczeństwo, o którym była mowa istnieje zwłaszcza przy tej małej piwnicy, której cena wywoławcza wynosi 3.000 zł. Zadałem pytanie panu dyrektorowi czy została zawarta klauzula, że ogłaszający przetarg może bez podania przyczyny przetarg unieważnić. Takiego zapisu nie ma. W uchwale mamy upoważnienie do 5.000 zł. W 2004 r. faktycznie gmina zainwestowała tam kilka tysięcy złotych.

  Radny Mieczysław Sawaryn – skoro gmina zainwestowała w cudzy majątek 16.000 zł to jest oczywiste, że właściciel tego obiektu odpowiednią kwotę ulepszenia powinien przekazać na nasze konto. Myślę, że w ofercie przetargowej powinno być napisane, że w przypadku, gdyby gmina tego obiektu nie kupiła, to nabywca może liczyć się roszczeniem osoby inwestującej i wnosić o zwrot nakładów. Skoro zainwestowano w 2004 r. kilkanaście tysięcy złotych to oczywiste jest, że te kilkanaście tysięcy się nie skapitalizowało w ciągu 1,5 roku w całości. To daje pod rozwagę, żeby zabezpieczyć interesy gminy i mieszkańców Gardna.

  Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk – wspólnie z panem dyrektorem zastanowimy się nad tym problemem.

  Radny Czesław Kapusta – proszę o wypowiedź pana dyrektora PECu, żeby powiedział, jak ta sprawa się przedstawia.

  Dyrektor PEC Dariusz Bańka – wycena została dokonana bez inwestycji poczynionych przez gminę. Gmina poczyniła je na wniosek LZS Grot. Jedyną możliwością zbycia jest ogłoszenie przetargu przy kwocie wartości księgowej tych kotłowni.

  Radny Mieczysław Sawaryn – trzeba pamiętać o tym, że jeśli kotłownię kupi inna osoba niż gmina, to gmina ma roszczenie o nakłady związane z bezpodstawnym wzbogaceniem.

  Dyrektor PEC Dariusz Bańka – spółka nie udzieliła zgody na adaptację, została ona zrobiona w inny sposób.

  Radny Mieczysław Sawaryn – bezpodstawne wzbogacenie nie wymaga zgody. Chcę, żeby ten problem został przemyślany.

  Radny Ireneusz Sochaj – Komisja Planowania Przestrzennego pyta, jaki będzie koszt adaptacji tych pomieszczeń, nie uzyskaliśmy odpowiedzi na to pytanie.

  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – jutro spotykam się z dyrektorem Kałkiem, będę się starał doprowadzić do wycofania tych dwóch przetargów, trzeba zastanowić się na spokojnie, czy może korzystniejszy będzie dwudziestoletni najem. Proponuję dzisiaj tę uchwałę wycofać z porządku obrad. Rzeczywiście Gardno w ostatnim czasie najmniej otrzymało środków z gminy, trzeba zagospodarować te dwa pomieszczenia dla potrzeb mieszkańców miejscowości. Koszt zagospodarowania tego większego pomieszczenia wynosi ok. 30.000 zł.

  Radny Mieczysław Sawaryn – panie Burmistrzu, proszę żeby nie wycofywać tych uchwał, jeśli pan uzgodni z dyrektorem możliwość wzięcia w użytkowanie tych pomieszczeń na długi okres czasu to wycofamy uchwały na następnej sesji. Jeśli nie, to pan dyrektor uzgodni jak uwzględnić nakłady poczynione przez gminę, bo gmina nie odpuści swoich nakładów, a przypominam, że w 2001 r. gmina jako właściciel PECu właśnie te pomieszczenia wniosła aportem do PEC.

  W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nabycia na mienie komunalne w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości lokalowych i praw z nimi związanych, położonych w obrębie Gardno. Uchwała Nr XLIX/608/06 stanowi załącznik nr 15.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIX/652/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. – DRUK Nr 3/XLIX.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały. Stanowiska komisji zawarte są w załączniku Nr 9.
Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIX/652/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. przyjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XLIX/609/06 stanowi załącznik nr 16.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podjęcia działań zmierzających do powołania na terenie gminy Gryfino obszaru intensywnego gospodarowania – DRUK Nr 5/XLIX.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały. Stanowiska komisji zawarte są w załączniku Nr 9.
Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podjęcia działań zmierzających do powołania na terenie gminy Gryfino obszaru intensywnego gospodarowania przyjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XLIX/610/06 stanowi załącznik nr 17.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego – DRUK Nr 6/XLIX.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały. Stanowiska zawarte są w załączniku Nr 9.

Radny Mieczysław Sawaryn – ta uchwała musi być czytana łącznie z uchwałą dotycząca wykupu obiektów sportowych, czy nie powinna być w jakiś sposób zmodyfikowana, ponieważ przejęcie obiektów sportowych jest zależne od kilku warunków wskazanych w uchwale.

Mec. Krzysztof Judek – nie widzę konieczności modyfikacji, bo kredyt nie będzie zaciągany jeśli nie będzie finalizowana transakcja, chyba, że byśmy zakładali, że Burmistrz będzie postępował nieroztropnie. Ale uważam, że takie założenie jest nie do przyjęcia.
Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przeciw głosował 1 radny, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Przewodniczący rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego przyjęto większością głosów.
Uchwała Nr XLIX/611/06 stanowi załącznik nr 18.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego – DRUK Nr 7/XLIX.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały. Stanowiska zawarte są w załączniku Nr 9.

Radna Magdalena Chmura-Nycz – na jakiej podstawie gmina przystąpiła do programu budowy euroboisk w sytuacji kiedy obiekty sportowe nie były i nie są własnością gminy? Jakie są tego skutki? Ile gmin brało udział w tym programie i czy prawdą jest to, co mówił radny Sawaryn, że jeśli gmina Gryfino wycofała by się z udziału w nim, to czy inne gminy wówczas także nie otrzymają pieniędzy? Prosiłam o pełną dokumentację dotyczącą pozyskania tych środków, dlaczego tak się dzieje, że jest to tajemnica i radni tych dokumentów nie mogą zobaczyć?

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk – dziwię się, że radna mówi, że nie może dostać dokumentacji. Z wypowiedzi radnego Sawaryna wynika, jakbym sfałszował jakieś dokumenty. We wniosku do programu Euroboiska była zawarta informacja, że właścicielem obiektów sportowych jest Fundacja Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych. Był tam także dokument świadczący o tym, że jednym z fundatorów jest Gmina Gryfino. W toku rozpatrywania wniosku nikt nie zarzucił, że jest jakaś niezgodność. Gdyby zaszła taka sytuacja, że gmina nie dostanie tego upoważnienia, a robiła by to Fundacja, to wówczas występowalibyśmy nie o 5 mln a o 6 mln kredytu, żeby to Fundacja jako właściciel wykonywała to boisko. Trzeba skorzystać z tego 1 mln, który dostaliśmy z programu, a którego nam wiele gmin zazdrości, że możemy zbudować kolejne boisko i uporządkować sytuację na obiektach, o których słyszałem z ust radnych na debacie, że są zaniedbane, że nic się na nich nie robi. Uważam, że wszystko jest zgodne z prawem, bo wniosek, gdzie było podane, że właścicielem boiska jest Fundacja – przeszedł. Wczoraj otrzymałem pismo informujące, że uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 5.740.000. W związku ze zmianą kwoty dofinansowania – bo we wniosku była kwota 6.450.000 zł - oraz przesunięciem się terminów realizacji inwestycji, zwracają się do nas o aktualizację następujących załączników: oświadczenie o zabezpieczeniu środków w ramach wkładu własnego w nowej kwocie 1.150.000 zł - w związku z tym, że przelicznik euro się zmienił, wkład własny jest o 100.000 zł większy, dokument potwierdzający zabezpieczenie środków w ramach wkładu własnego, aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji. I te dokumenty należy teraz uzupełnić, ta uchwała jest potrzebna po to żeby pokazać, że gmina ma te 1.150.000 zł. W piśmie zawarta jest także informacją, że prowadzone są rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego celem uruchomienia procedury prefinansowania poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Radna Magdalena Chmura –Nycz – kiedy ten wniosek został złożony?

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk – w 2004 r.

Radna Magdalena Chmura –Nycz – dlaczego te pieniądze nie są zagwarantowane w budżecie?

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk – dlatego, że nie wiedziałem, czy tą inwestycję będzie realizowała Fundacja czy Gmina. Przez Fundację był również rozpatrywany i taki wariant, że trzeba będzie wziąć ten milion z 800.000 zł, który jest w budżecie, bo myśmy wykazywali właśnie te środki, jako wkład własny.

Radna Magdalena Chmura –Nycz – jeśli ktoś się stara o środki, to od samego początku musi mieć zabezpieczenie. Wiemy w jakiej sytuacji jest Fundacja, i to nie Fundacja występowała, tylko Gmina.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk – nie wymagano tego od nas, ale dzisiaj muszę to uzupełnić.

Radny Mieczysław Sawaryn – nie wiem, dlaczego Z-ca Burmistrza odczytał moje słowa jako zarzut oszustwa, ja nigdy niczego takiego nie zarzucałem. Trzymam się faktów i myślę, że doszliśmy do jakiegoś porozumienia, w którym interes Fundacji i interes Gminy jest zabezpieczony. Nie mam zamiaru przypisywania oszustw jeśli nie mam takich dowodów, wskazuję tylko, że postępowanie miało określony przebieg, który nie uwzględniał sytuacji związanej z prawami właścicielskimi do obiektów sportowych. Rozumiem teraz, że inwestycja zostanie zrealizowana jeśli gmina te obiekty sportowe przejmie.

Radny Zenon Trzepacz – program Euroboisk nie jest elementem kampanii politycznej, program został uruchomiony w 2004 r., zabiegało o udział w nim 17 gmin, 8 gmin otrzymało dotację, część gmin ma wykonane boiska, czeka tylko na dostawę sztucznej trawy. Do następnego programu w przyszłym roku jest już 35 gmin, w tym gmina miasto Szczecin.

Radny Artur Nycz – Komisja budżetu wnioskowała o dostarczenie dokumentów dotyczących boiska, one byłyby istotne z punktu widzenia podjęcia decyzji w tej sprawie, proszę o dostarczenie ich na przyszłą komisję. Chciałbym wiedzieć czy będzie to boisko pełnowymiarowe czy boisko szkolne, treningowe?

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk – to będzie boisko pełnowymiarowe przeznaczone dla sportu wyczynowego.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, przeciw głosował 1 radny, 1 radny wstrzymało się od głosu. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego przyjęto większością głosów.
Uchwała Nr XLIX/612/06 stanowi załącznik nr 19.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r. – DRUK Nr 8/XLIX.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały. Stanowiska zawarte są w załączniku Nr 9.

Radny Mieczysław Sawaryn – Komisja Rewizyjna składała wniosek o dostarczenie informacji na temat trybu wyłonienia wykonawcy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, kiedy w porządku obrad sesji była sprawa podwyższenia kapitału zakładowego PUK Sp. z o.o. w związku z tworzeniem punktu składowania odpadów niebezpiecznych i problemowych.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk – zakup nie był objęty wymogami procedur przetargowych bo mieścił się w kwocie do 6.000 euro, a pozyskaliśmy jeszcze dodatkowe środki na zakup pojemników, stąd otrzymaliśmy zwrot części ich ceny.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy Gryfino na 2006 r. przyjęto jednogłośnie.  Uchwała Nr XLIX/613/06 stanowi załącznik nr 20.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino przedszkolach, szkołach oraz w Międzyszkolnym – DRUK Nr 9/XLIX.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały. Stanowiska zawarte są w załączniku Nr 9.

Radni otrzymali przed sesją opinię Kuratorium Oświaty w sprawie projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 21.
Radni otrzymali przed sesją pismo Burmistrza Miasta i gminy Gryfino informujące o wniesieniu autopoprawki do projektu. Pismo stanowi załącznik nr 22.Przedłożony projekt uchwały zawiera autopoprawki, o których mowa w piśmie.

Radny Marek Sanecki – przy ogłaszaniu konkursu na stanowisko dyrektora jednym z warunków przystąpienia jest posiadanie co najmniej 5 letniego stażu pedagogicznego. W związku z tym zwalnianie dyrektorów z obowiązku prowadzenia lekcji wydaje mi się być mało uzasadnione. Dyrektor w szkole nie sprawuje funkcji menadżera, bo przecież zarządzaniem pod względem ekonomicznym zajmuje się ZEAS. Dyrektor nie zawsze od momentu objęcia tej funkcji jest dyrektorem, jeśli nie będzie świadczył pracy nauczycielskiej traci uprawnienia pedagogiczne. Jestem przekonany do tego, że dyrektor powinien mieć kontakt z uczniami poprzez prowadzenie godzin lekcyjnych, żeby wiedział, jakie następują zmiany w zachowaniach młodzieży, a to będzie mu pomocne do zarządzania placówką. Przeprowadziłem w tej sprawie rozmowy z nauczycielami i żaden z nich nie poparł tego pomysłu. Jestem wyrazicielem dezaprobaty dużej części środowiska nauczycielskiego w stosunku do tego projektu uchwały.

Radny Mieczysław Sawaryn – istotą wykonywania zawodu nauczyciela jest właśnie kontakt z uczniami. Dyrektor powinien mieć kontakt poprzez prowadzenie lekcji. To co powiedział radny Sanecki w pełni podzielam, bo jeśli nie byłoby konieczności posiadania odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia lekcji, to moglibyśmy na dyrektorów szkół wybierać menadżerów, ekonomistów, niekoniecznie pedagogów. I może wtedy taki sprawny menadżer osiągał by w zarządzaniu oświatą sukcesy. Czytałem ostatni wywiad w gazecie z dyrektorami szkół i bardzo podobał mi się głos jednego z dyrektorów szkoły podstawowej, który mówił, że jemu jako dyrektorowi kilka godzin w tygodniu nie przeszkadza w pracy dyrektora a daje mu znakomitą łączność z uczniami i większe możliwości zarządzania placówką.

Radny Zenon Trzepacz – czy dyrektorzy zajęli stanowisko w tej sprawie? Czy były z nimi prowadzone konsultacje?

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz – ten temat jest już uregulowany, my zastępujemy starą uchwałę – nową. Chciałbym posiłkować się zapisem z Karty Nauczyciela, która w art. 42 ust. 6 mówi, że dyrektorowi i wicedyrektorowi obniża się tygodniowy wymiar zajęć lub zwalnia się ich od obowiązku. Jest to zatem rzecz wprost wynikająca z ustawy. Było to konsultowane na spotkaniach z dyrektorami, zresztą niejednokrotnie. Dyrektor pełni w szkole dwojaką rolę: po pierwsze zarządza placówką, po drugie pełni w placówce nadzór pedagogiczny. Nie zgodzę się z twierdzeniem, że jeżeli dyrektor nie prowadzi zajęć, to wówczas traci kontakt z zawodem, dalej jest nauczycielem. Co wiąże się z tym, że dyrektor nie będzie prowadził zajęć? Unikamy takich sytuacji, kiedy w natłoku zajęć, nakładanych na dyrektora z roku na rok w coraz większym zakresie, w przypadku kilku godzin zajęć w tygodniu, dyrektor musi być poza placówką, aby załatwiać sprawy związane z prowadzeniem placówki, a w tym czasie ktoś pełni zastępstwo. To też są spore pieniądze. Nie zabieramy całkowicie możliwości prowadzenia zajęć, bo uchwała jest tak skonstruowana, że w uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora można dyrektorowi powierzyć kilka godzin zajęć, ta sama zasada dotyczy wicedyrektorów. Wysokości zniżek dla wicedyrektorów w porównaniu z poprzednią uchwałą różnią się tylko różnicą 1 godziny w górę. Myślę, że jak najbardziej zasadne jest to dla funkcjonowania placówki, po to, żeby była ona sprawnie zarządzana. Co więcej, niejednokrotnie zdarza się tak, że do pełnego etatu nauczyciela zatrudnionego w szkole, zwłaszcza w tych szkołach gdzie nauczyciel nie może wypracować 18 godzin bo nie ma aż tylu oddziałów, brakuje mu 2-3 godzin, które prowadzi akurat dyrektor. Nie jest zasadnym zatrudnianie wówczas na 3-4 godziny w tygodniu dodatkowej osoby, jeżeli zajęcia może wziąć wicedyrektor czy dyrektor. Ten projekt uchwały pozwala na sprawne zarządzanie placówką.

Radna Lidia Karzyńska-Karpierz – jako rodzic chciałabym powiedzieć, że prowadzenie zajęć przez dyrektora w ramach tych 6 godzin wygląda niejednokrotnie tak, że drzwi do klasy są otwarte, dzieci siedzą same a pan dyrektor załatwia sprawy służbowe. Jest możliwość zatrudniania jako menadżerów oświaty ludzi nie będących nauczycielami, może nie zatrudniajmy dyrektorów według karty nauczyciela na stanowisku nauczycielskim, tylko niech on rzeczywiście wypełnia obowiązki jako dyrektor. Podobnie jak jest teraz w służbie zdrowia, że dyrektorem placówki nie musi być lekarz. Dyrektor szkoły ma jako zastępcę człowieka odpowiednio przygotowanego do pełnienia funkcji wychowawczych i oświatowych, zastępcy dyrektorów być może nie muszą być do tych 6 godzin zwolnieni, bo aż tylu obowiązków nie będą mieli.

Radny Marek Sanecki – w jakim okresie obowiązywała poprzednia uchwała w tej sprawie?

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz – poprzednia uchwała uchwalona została 29 czerwca 2000 r. W sytuacji przyjęcia przez radę zaproponowanej uchwały została by uchylona dotychczas obowiązująca. W dotychczasowej uchwale jest zawarty wykaz stanowisk kierowniczych które nie funkcjonują już w naszych strukturach oświatowych.

Radna Magdalena Chmura –Nycz – Kurator Oświaty w opinii pisze, że zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości typu szkoły oraz warunków pracy obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji tych zajęć. W przesłanym projekcie uchwały zasada ta nie jest stosowana, gdyż m.in. podstawą obniżenia wicedyrektorowi tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć jest wniosek dyrektora. W projekcie uchwały czytamy, że mowa jest o wniosku dyrektora składanym nie później niż do dnia 30 kwietnia danego roku. To wynika z Karty Nauczyciela i nie musimy chyba tego w uchwale zapisywać.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz – opinia Kuratora ma być wyrażona przed przyjęciem uchwały, nie ma mowy o tym, że ma być to opinia pozytywna. My mamy określić zasady i takie zasady są tutaj wskazane. Zasadą podstawową jest to, że zwalnia się dyrektorów z prowadzenia zajęć dydaktycznych, natomiast w przypadkach szczególnych wynikających ze specyficznej sytuacji w danej placówce Burmistrz może jednak te godziny przyznać. Data 30 kwietnie jest związana z przygotowywaniem arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, stąd chcąc tą sytuację uregulować już na nowy rok szkolny, należy określić termin składania tych wniosków. Wniosek nie jest rozstrzygnięciem i nie mogę zgodzić się z opinią Kuratora. Dyrektor może wniosek złożyć, ale wniosek nie niesie ze sobą automatycznie rozstrzygnięcia. Burmistrz może ale nie musi udzielić zgody.

Radny Mieczysław Sawaryn – mnie zmartwiły słowa Naczelnika, bo jako radni musimy troszczyć się przede wszystkim o finanse gminy. Wydatki oświatowe to gros naszego budżetu, pan Naczelnik powiedział, że jeśli zwolnimy dyrektorów z obowiązku prowadzenia godzin lekcyjnych to będzie można kilku, kilkunastu nauczycieli zatrudnić i za to trzeba będzie zapłacić. Oświatę musimy w tej czy w następnej kadencji gruntownie reformować. Musimy dać większe możliwości zdobywania wiedzy, ale też musimy przyjrzeć się wydatkom na oświatę, bo są to poważne koszty, które gminę obciążają w znacznym zakresie. Jeśli jest tak, że w szkole dyrektor i wicedyrektor mają po 6 godzin, to z tych 12 godzin można byłoby stworzyć etat. Gmina musi zasoby nauczycieli już zatrudnionych w szkołach w pełni wykorzystywać i zwolnienie z prowadzenia zajęć przez dyrektorów i wicedyrektorów szkoły będzie w mojej ocenie zwiększać koszty ponoszone na oświatę w gminie Gryfino.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz – nie mówiłem o zatrudnieniu kilku czy kilkunastu nauczycieli. Prosiłbym zwrócić uwagę na to, że dotychczasowa uchwała mówiła o 3,5,7 godzinach dla dyrektorów, to nie jest istotna zmiana w stosunku do stanu aktualnie obowiązującego. Jeśli w danej placówce z racji tego, że jest mniej oddziałów należy zmniejszyć zatrudnienie, a w następnym roku zaistnieje konieczność powrotu do poprzedniej ilości etatów, to łatwiej jest dysponować tymi kilkoma godzinami. Dyrektor, który dotychczas miał 3 godziny lekcyjne, może obejść się bez prowadzenia godzin dydaktycznych, a nauczyciel, który ma stracić etat może do tych osiemnastu godzin dorównać. To są ilości godzin rzędu 3-7 godzin tygodniowo, to nie jest nawet pół etatu.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – dziwi mnie fakt, jeśli naczelnik mówi, że się nie zgadza z opinią organu nadrzędnego czyli kuratora.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz – to jest opinia kuratora a dyspozycja do podjęcia takiej uchwały przyznana została Radzie Miejskiej jako organowi prowadzącemu. Kurator tylko i wyłącznie opiniuje tą kwestię.

Radny Marek Sanecki – nieprawdą jest, że jeśli nauczycielowi brakuje 3 godziny do pełnego etatu, to musi on ten etat stracić. Może pracować na 16/18 godzin dydaktycznych albo uzupełnić je w innej placówce. Ta sytuacja nie pociąga za sobą konieczności zwolnienia. Dlaczego uchwała dotychczas obowiązująca nie może funkcjonować dalej?

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz – chcielibyśmy, żeby dyrektor był dyspozycyjny, żeby nie było takiej sytuacji, że nie może uczestniczyć w spotkaniach dotyczących funkcjonowania placówki, bo prowadzi zajęcia, albo żeby nie był z tego powodu na zajęciach obecny. I tak należy wówczas zapłacić nauczycielowi, który te zajęcia odrobi w zastępstwie.

Radny Marek Sanecki – tego problemu można uniknąć przydzielając dyrektorom godziny poranne w określone dni, pozostały czas przeznaczony będzie na załatwianie spraw funkcjonowania szkoły.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz – to jest tylko teoretyczne założenie, bo ani Rada ani Burmistrz jako organ prowadzący nie może na dyrektora nałożyć obowiązku skonstruowania planu lekcji wyłącznie pod swoją osobę.

Radny Marek Sanecki – nie pod swoją osobę, tylko pod organizację pracy gminy, wszyscy dyrektorzy mogą mieć zajęcia lekcyjne np. w poniedziałki, środy i piątki przez pierwsze dwie godziny, nie jest to żaden kłopot organizacyjny, a oszczędność środków fiansowych będzie duża.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk – umożliwiamy dyrektorom hospitację zajęć, jest mowa, że mamy słabe wyniki, że nauczyciele są niekontrolowani, zatem prowadzić swoją lekcję, ma iść na lekcję w roli obserwatora. To też jest argument za przyjęciem uchwały.

Radny Mieczysław Sawaryn – sam byłem pedagogiem przez 3 lata i uważam, że to nie jest argument, bardzo podobała mi się wypowiedź jednego z dyrektorów szkół wiejskich, który powiedział, że możliwość prowadzenia zajęć z dziećmi daje mu dużo więcej możliwości pracy jako dyrektora. W ramach rozwiązywania problemów oświaty potrzeba przeprowadzić dużą dyskusję. Karta Nauczyciela powstała w latach 80, my musimy dawać możliwość pełnego wykorzystywania kwalifikacji zawodowych dyrektorów. Nauczyciele są z reguły dobrymi fachowcami, hospitacje nie zawsze są do końca obiektywną formą oceny nauczyciela.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, przeciw głosowało 4 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino przedszkolach, szkołach oraz w Międzyszkolnym przyjęto większością głosów.  Uchwała Nr XLIX/614/06 stanowi załącznik nr 23.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r. – DRUK Nr 10/XLIX

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały. Stanowiska zawarte są w załączniku Nr 9.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy Gryfino na 2006 r. przyjęto jednogłośnie.  Uchwała Nr XLIX/615/06 stanowi załącznik nr 24.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do działań związanych z utworzeniem oddziału naukowego Biblioteki Publicznej w Gryfinie – DRUK Nr 11/XLIX.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały. Stanowiska zawarte są w załączniku Nr 9.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do działań związanych z utworzeniem oddziału naukowego Biblioteki Publicznej w Gryfinie przyjęto jednogłośnie.  Uchwała Nr XLIX/616/06 stanowi załącznik nr 25.

XV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – dziękuję radnym za treściwą dyskusję. Na wszystkie interpelacje udzielę odpowiedzi na piśmie.

XVI. Wolne wnioski i informacje

Radny Marek Sanecki – składam wniosek, aby materiały dotyczące rozliczenia dotacji przez Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej skierowane zostały do prac wszystkich komisji Rady Miejskiej. Wydaje mi się, że nie takie powinny być cele kontroli wewnętrznej, która już została dokonana w sprawie sposobu rozliczenia tej dotacji. Przeglądałem sprawozdanie finansowe i opisowe złożone przez tą organizację, według wiedzy którą posiadam stwierdzam, że sprawozdanie było zrobione nierzetelnie. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych nie chciał tego zaakceptować, wezwał do usunięcia uchybień, Towarzystwo tego nie dokonało. W związku z tym Wydział Edukacji skierował sprawę do Wydziału Kontroli Wewnętrznej na początku lutego br. Osoby dokonujące tej kontroli sporządziły protokół, z którego wynika, że kontrola skierowana była przeciwko działalności Wydziału a nie Towarzystwa. Powołały się na Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 lutego 2006 r. pomimo tego, że sprawa dotyczy wcześniejszego okresu, kiedy ono nie obowiązywało. Dziwi mnie również to, że za jednostkę kontrolowaną podpisał się Burmistrz Miasta i Gminy, podczas gdy jednostką kontrolowaną było Towarzystwo i przedstawiciel tej organizacji powinien złożyć swój podpis.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach poinformował o:

 • obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia 2006 r.
 • wpływie z Kancelarii Sejmu RP pisma w odpowiedzi na uchwałę podjętą w sprawie dokonania zmian w systemie wyborczym do samorządu terytorialnego,
 • 2 kwietnia w rocznicę śmierci Jana Pawła II w Urzędzie MiG o godzinie 1100 odbędzie się spotkanie radnych, o 1200 zostanie odprawiona msza św. i złożone zostaną kwiaty pod wizerunkiem Papieża w Kościele pw. NNMP w Gryfinie.

Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany w całości ii zamknął posiedzenie Rady Miejskiej.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych – załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 2,
 3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 4,
 5. Nowa wersja porządku obrad – załącznik nr 5,
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 6,
 7. Wniosek Klubu Radnych Niezależnych w sprawie zwiększenia funduszu sołeckiego – załącznik nr 7,
 8. Załącznik do interpelacji – załącznik nr 7a.
 9. Załącznik do interpelacji – załącznik 7b.
 10. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2005 – załącznik nr 8,
 11. Stanowiska komisji do projektów uchwał – załącznik nr 9,
 12. Uchwała Nr XLIX/603/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wełtyń – załącznik nr 10.
 13. Uchwała Nr XLIX/604/06 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Gryfinie w obrębie nr 2 i 4 –  załącznik nr 11.
 14. Uchwała Nr XLIX/605/06 w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Czepino – załącznik nr 12.
 15. Uchwała Nr XLIX/606/06 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu – załącznik nr 13.
 16. Uchwała Nr XLIX/607/06 w sprawie nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury technicznej – załącznik nr 14.
 17. Uchwała Nr XLIX/608/06 w sprawie nabycia na mienie komunalne w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości lokalowych w praw z nimi związanych, położonych w obrębie Gardno – załącznik nr 15.
 18. Uchwała Nr XLIX/609/06 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIX/652/02 Rady Miejskiej w Gryfinie – załącznik nr 16.
 19. Uchwała Nr XLIX/610/06 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podjęcia działań zmierzających do powołania na terenie gminy Gryfino obszaru intensywnego gospodarowania – załącznik nr 17.
 20. Uchwała Nr XLIX/611/06 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego – załącznik nr 18.
 21. Uchwała Nr XLIX/612/06 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego – załącznik nr 19.
 22. Uchwała Nr XLIX/613/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r. – załącznik nr 20.
 23. Opinia Kuratorium Oświaty w sprawie projektu uchwały – załącznik nr 21
 24. Pismo Burmistrza ws. autopoprawek do projektu – załącznik nr 22.
 25. Uchwała Nr XLIX/614/06 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino przedszkolach, szkołach oraz w MOS – załącznik nr 23.
 26. Uchwała Nr /XLIX/615/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r. – załącznik nr 24.
 27. Uchwała Nr XLIX/616/06 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do działań związanych z utworzeniem oddziału naukowego Biblioteki Publicznej w Gryfinie – załącznik nr 25.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach  

 

Protokółowała
Kierownik Biura Obsługi Rady i Burmistrza
Alicja Szacoń