Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XLIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 30 marca 2006r.


Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Zenon Trzepacz  - przekazał głos Zygmuntowi Woźniakowi, właścicielowi firmy „Komandor”.
999/XLIX/06 – obecnie firma posiada ok. 1200 m2 powierzchni produkcyjno-biurowej, zatrudniam 18 pracowników i 14 autoryzowanych przedstawicieli na terenie woj. zachodniopomorskiego, którzy też zatrudniają ok. 50 pracowników. Planuję rozbudowę zakładu i rozszerzenie rynku zbytu na regiony Niemiec, tworząc sprzedaż i usługi na podobnych zasadach działania jak na rynku polskim. Chciałabym zwiększyć sprzedaż na rynkach Szwecji i Danii, gdzie mam kontrahentów, z którymi od lat współpracuję, chciałbym rozszerzyć ofertę na rynek krajowy o kompleksowe wyposażenia w meble pensjonatów i hoteli. Prowadzę działalność od 15 lat, nie korzystałem z ulg podatkowych, po rozbudowie zakładu miałbym 2000 m2 powierzchni produkcyjno-biurowej i planuję zwiększyć zatrudnienie do ok. 25 pracowników. Będzie to możliwe jeśli gmina sprzeda na dogodnych warunkach działkę, o zakup której się zwróciłem. Jest to niezbędne dla dalszego rozwoju firmy i rozszerzenia produkcji.

Radna Krystna Gazdecka
1000/XLIX/06
- po raz kolejny interpeluję w sprawie uporządkowania terenu w okolicach stacji paliw przy ul. Słowiańskiej, proszę o usunięcie nierówności, kamieni i dziur, w których tworzą się kałuże i zalegają zwały błota, o wyrównanie terenu przy obecnym parkingu bagażowym i o wykonanie chodnika prowadzącego z bloków przy ul. Flisaczej do sklepów przy wieżowcach. Otrzymuję odpowiedzi, że aby tego dokonać, trzeba przebudować ulicę Targową i Grunwaldzką. Aby uporządkować ten teren przebudowa dróg naprawdę nie jest konieczna. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Marek Sanecki
1001/XLIX/06
– proszę o podjęcie przez Straż Miejską działań prowadzących do skuteczniejszego egzekwowania od właścicieli psów sprzątania psich nieczystości.

1002/XLIX/06 – w naszej gminie sadzi się co roku dużą ilość drzewek i krzewów, część z nich jest jednak niszczona, proszę przy okazji nowych nasadzeń umacniać je palikami, zabezpieczając w ten sposób przed zniszczeniem.

1003/XLIX/06 – szkoły prowadzą sprzedaż podręczników bezpośrednio od wydawców, co rodzi wiele przykrych sytuacji dla dzieci i rodziców, których nie stać na zakup nowych książek. Aby nie dochodziło do takich sytuacji proszę, by sprzedaż podręczników szkolnych odbywała się w księgarniach, bądź w szkołach w określonych okresach czasu, np. przed końcem roku szkolnego, kiedy zakupuje się książki na cały następny rok. Proszę o zajęcie się sprawą.

1004/XLIX/06 – interpelacja stanowi załącznik nr 7a.

Radny Czesław Kapusta
1005/XLIX/06
- proszę o utwardzenie drogi dojazdowej do boiska sportowego  w miejscowości Gardno.

1006/XLIX/06 – proszę o poprawę stanu drogi frezowej łączącej miejscowość Wełtyń    z lasem oraz dróg ulic Grunwaldzkiej i Podgórnej.

1007/XLIX/06 – w miejscowości Wirów właściciele sześciu działek położonych naprzeciw rozbudowywanego osiedla chcą rozpocząć budowy, nie mają tam drogi dojazdowej. Proszę o zajęcie się sprawą.

1008/XLIX/06 – mieszkańcy miejscowości Wirów widzą pilną potrzebę wybudowania  świetlicy wiejskiej. Proszę o zajęcie się sprawą.

1009/XLIX/06 – o ile zostały podjęte działania w sprawie oświetlenia terenu przy moście w miejscowości Wirówek, o tyle nic się nie robi w sprawie oświetlenia dalszej części miejscowości, w głębi osiedla. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Mieczysław Sawaryn
1010/XLIX/06
- chciałbym zapytać co dzieje się w sprawie złożonego przez nauczycieli projektu utworzenia dwóch klas gimnazjum ze specjalnością języka niemieckiego w gryfińskim Liceum. Jest to interesująca propozycja nakierowana na współpracę z niemieckimi regionami przygranicznymi. W jaki sposób Gmina wspiera działania zmierzające do realizacji tego przedsięwzięcia?

Radna Magdalena Chmura-Nycz
1011/XLIX/06
– proszę o dokonanie przeglądu dróg na terenie gminy, które po okresie  zimowym są często w złym stanie, szczególnie mowa tu o drogach  w miejscowości Pniewo, gdzie ludzie nie mogą dojechać do swoich posesji.

Radna Elżbieta Kasprzyk
1012/XLIX/06
– w nawiązaniu do interpelacji radnego Kapusty - na moje ręce wpłynął apel mieszkańców miejscowości Wirów i Wirówek w sprawie budowy świetlicy wiejskiej w Wirowie wraz z listą podpisów mieszkańców i kopią korespondencji prowadzonej w tej sprawie od 2003 r. Wirów jest miejscowością, która w ostatnim czasie szybko się rozwija i należy poprzeć starania mieszkańców o budowę świetlicy.  Treść interpelacji stanowi załącznik nr 7b.

Radny Kazimierz Płonka
1013/XLIX/06
– interpeluję w sprawie drogi do miejscowości Szczawno, która została wybudowana przez powiat jesienią ubiegłego roku, po okresie zimowym jest ona w bardzo złym stanie. Obawiam się, że obietnice poprawy stanu tej drogi wiosną i pokrycia jej asfaltem spełzną na niczym. We wcześniejszych rozmowach Burmistrz deklarował, że jeśli powiat podejmie remont tej drogi, to również wesprze poprawę jej jakości i pomoże w jej wykończeniu. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Mieczysław Sawaryn
1014/XLIX/06
– w nawiązaniu do interpelacji radnego Płonki - droga do Szczawna jest wielkim bublem, nie wiem, po co zostały wydatkowane pieniądze na remont tej drogi, proszę o rozważenie, czy nie można na zarządcę drogi nałożyć kary finansowej za stworzenie zagrożenia dla poruszających się tą drogą. Proszę, aby Straż Miejska sprawdziła, jaka jest sytuacja na tej drodze i ewentualnie podjęła kroki celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom poruszającym się tą drogą, bo jej stan jest nie do przyjęcia.

Radny Zenon Trzepacz
1015/XLIX/06
– proszę o podjęcie działań w sprawie prawidłowego oznakowania przejazdu kolejowego przez drogę w Czepinie w kierunku miejscowości Żabnica. Jest on źle oznakowany, co tworzy niebezpieczeństwo dla poruszających się tą drogą pojazdów.

1016/XLIX/06 – proszę o dokonanie wymiany słupów energetycznych przy drodze Czepino-Daleszewo-Radziszewo, są one w katastrofalnym stanie, ponawiam interpelację w tej sprawie, bo na poprzednią nie uzyskałem odpowiedzi.