Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD XLIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 30 marca 2006 r. o godz. 900

 

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2005 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2006 - DRUK NR 1/XLIX. - uwagi i wnioski.

VI. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wełtyń - DRUK NR 2/XLIX,
 2. zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 2 i 4 - DRUK NR 2-1/XLIX,
 3. nabycia na mienie komunalne nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Czepino - DRUK NR 2-2/XLIX,
 4. zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu - DRUK NR 2-3/XLIX,
 5. nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury technicznej - DRUK NR 2-4/XLIX,
 6. nabycia na mienie komunalne w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości lokalowych i praw z nimi związanych, położonych w obrębie Gardno - DRUK NR 2-5/XLIX. odrębnie do każdego projektu uchwały
  • stanowiska Komisji Rady,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.

VII. Uchylenie Uchwały Nr XLIX/652/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. - DRUK NR 3/XLIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie - DRUK NR 4/XLIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podjęcia działań zmierzających do powołania na terenie gminy Gryfino Parku Przemysłowego - DRUK NR 5/XLIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego - DRUK NR 6/XLIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego - DRUK NR 7/XLIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Zmiana budżetu gminy na 2006r. - DRUK NR 8/XLIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino przedszkolach, szkołach oraz w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym - DRUK NR 9/XLIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XV. Wolne wnioski i informacje.