Porządek obrad

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 23 lutego 2006 r. o godz. 900

 

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XLVII sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uzupełnienie składu Rady Miejskiej.
 2. zmian w składzie osobowym Komisji Rady.

VI. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za rok 2005 - DRUK NR 1/XLVIII - uwagi i zapytania.

VII. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za rok 2005 - DRUK NR 2/XLVIII - uwagi i zapytania.

VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 52/3 o pow. 121 m2, położonej w obrębie 4 m. Gryfino na rzecz jej użytkowników wieczystych - DRUK NR 3/XLVIII,
 2. ustanowienia służebności gruntowej przejazdu w działce gminnej nr 17/33, położonej w obrębie Sobiemyśl - DRUK NR 3-1/XLVIII,
 3. oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 miasta Gryfino - DRUK NR 3-2/XLVIII,
 4. zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 3 - DRUK NR 3-3/XLVIII

odrębnie do każdego projektu uchwały:

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - DRUK NR 4/XLVIII

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

X. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XI. Wolne wnioski i informacje.