Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XLIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 30 listopada 2005r.


Radna Krystyna Gazdecka
918/XLIV/05
- 21 października 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1/ Jak realizuje się te zapisy, które już obowiązują?
2/ W jaki sposób PUK przygotowuje się do realizacji zapisów ustawy (część art. będzie obowiązywała w różnym terminie roku 2006)?
3/ Czy planuje się i kiedy akcję informacyjną na ten temat wśród mieszkańców miasta i gminy Gryfino?
4/ Jaki jest aktualny stan realizacji zadania ujętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji pod nazwą stworzenie Punktu Gromadzenia Surowców Problemowych?
Interpelacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 6.

919/XLIV/05 - popierając starania mieszkańców wsi Nowe Czarnowo proszę o odpowiedź, jaka jest możliwość zainstalowania dodatkowych lamp oświetleniowych wzdłuż drogi Pniewo - Czarnowo (słupy już są)?

920/XLIV/05 - jaka jest możliwość postawienia w Nowym Czarnowie koszy na śmieci? Mieszkańcy zgłaszali ten problem już w 2003 r. (pismo sołtysa z 1.09.2003 r.)?

921/XLIV/05 - jaka jest możliwość zlokalizowania przystanku autobusowego przy wjeździe do Nowego Czarnowa od strony Pniewa (droga wojewódzka nr 121)? Obecnie mieszkańcy chodzą pieszo nieoświetloną drogą. O ustawienie przystanku proszą od 2004 r. (zebranie wiejskie z dnia 9.07.2004 r.). Interpelacje w formie pisemnej stanową załącznik nr 7.

Radna Janina Nikitińska
922/XLIV/05
- w imieniu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej GRYF proszę o utworzenie gminnego funduszu stypendialnego PEKIN 2008. Celem tego funduszu byłoby ułatwienie przygotowań sportowcom Ziemi Gryfińskiej, mającym szansę prezentowania naszej gminy podczas igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Stowarzyszenie proponuje utworzenie funduszu w każdym roku budżetowym z przeznaczeniem na stypendia w kwocie 500 - 1000 zł miesięcznie dla sportowców posiadających realne szanse startu na olimpiadzie i paraolimpiadzie. Ze względu na szczególnie trudne warunki finansowe paraolimpijczyków spowodowane komplikacjami w dostępie do rynku pracy oraz nikłym zainteresowaniem sponsorów Stowarzyszenie proponuje priorytetowo potraktować sportowców niepełnosprawnych. Wobec powyższego proszę o odpowiedź, czy istnieje możliwość utworzenia takiego funduszu dla sportowców legitymujących się wybitnymi osiągnięciami, jednocześnie posiadającymi realna szansę na występ w olimpiadzie lub paraolimpiadzie? Uważam, że szczegóły może dopracować Rada Sportu.

Radny Artur Nycz
923/XLIV/05
- interesuje mnie sprawa dotycząca przebiegu linii energetycznej 110 KV nad posesją p. Bienicewiczów i p. Hładkich. Podjęliśmy uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania obejmującego przebieg ww. linii energetycznej. Z tego co wiem zmiana nie została przeprowadzona. W związku z powyższym proszę o odpowiedź, dlaczego nie dokonano zmiany przebiegu linii? Jakie jest stanowisko firmy ENEA? Jakie prowadzono rozmowy w tej sprawie i kiedy zostanie przedstawiony nam projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu tej linii nad dachem domu p. Bienicewiczów? Proszę o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi.

924/XLIV/05 - nawiązując do dyskusji, która odbyła się na sesji nadzwyczajnej chcę powiedzieć, że wniosek o umorzenie podatku od nieruchomości dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie został złożony w gminie na początku października br. Szerzej o tej sprawie mówiłem na sesji w dniu 25 listopada br. Proszę o pisemną odpowiedź w tej sprawie.

Radny Czesław Kapusta
925/XLIV/05
- mieszkańcy Wełtynia pytają, dlaczego w projekcie budżetu gminy na 2006 r. nie zaplanowano środków finansowych na modernizacje plaży w Wełtyniu?

926/XLIV/05 - mieszkańcy Wirowa chcą wiedzieć dlaczego w projekcie budżetu gminy na 2006 r. nie ujęto takiej inwestycji jak budowa świetlicy wiejskiej? Wirów jest wsią średniej wielkości z tendencją rozwojową i nie posiada świetlicy, a w mniejszych miejscowościach są świetlice.

927/XLIV/05 - po prawej stronie drogi na trasie Gryfino - Wełtyń (na zakręcie) jest głęboka wyrwa, która stwarza duże zagrożenie dla kierowców. Proszę o naprawę jezdni.

Radny Zenon Trzepacz
928/XLIV/05
- wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną wyrażamy zaniepokojenie postępem prac przy budowie remizy strażackiej w Radziszewie. Przy budowie tak dużego obiektu pracują tylko dwie osoby, które narzekają na brak materiału i podstawowych narzędzi. Po rozstrzygnięciu przetargu w okresie letnim prace stały w miejscu. Do Urzędu Miasta i Gminy złożyliśmy oficjalne pismo, w którym wyraziliśmy swoje zaniepokojenie. Proszę o odpowiedź, kto ponosi odpowiedzialność za taki stan rzeczy. Obecnie zbliża się zima, a na budowie wylewane są wieńce. Uważam, że nie jest to najlepszy okres na roboty budowlane, a w szczególności tego typu roboty. Ponadto na budowie co tydzień zmieniają się podwykonawcy. Proszę p. Burmistrza o zorganizowanie spotkania z generalnym wykonawcą tej inwestycji.

929/XLIV/05 - odbyło się spotkanie z drogowcami. Do tej pory nie otrzymałem żadnej notatki z tego spotkania. Nie wiem, czy ze spotkania sporządzono protokół, czy spisano uwagi i wnioski?

Lidia Karzyńska - Karpierz
930/XLIV/05
- zgłosił się do mnie ojciec dziecka, którego dwa dni temu pogryzł pies przy banku na Górnym Tarasie w Gryfinie. Biorąc pod uwagę fakt, że w drodze do szkoły dziecko zostało pogryzione przez groźnego psa zgłaszam interpelację o wprowadzenie obowiązku rejestracji takich psów w naszej gminie wraz ze zdjęciem i nazwiskiem właściciela. Właściciel psa uciekł z miejsca zdarzenia i nie jest możliwa jego identyfikacja, ani też identyfikacja psa. Może pieniądze, które p. Burmistrz chce przeznaczyć na samochód dla Straży Miejskiej lepiej przeznaczyć na monitoring gminy, o którym mówiliśmy wcześniej na posiedzeniu Komisji ds. Bezpieczeństwa. Gdyby był u nas monitoring, być może pozwoliłoby to zidentyfikować właściciela psa.

931/XLIV/05 - na naszym terenie jest wiele osób, które po przebytych chorobach nie powinny prowadzić pojazdów samochodowych. Obecnie nigdzie nie odnotowuje się faktu o niesprawności kierowcy po przebytej chorobie. Czy jakaś ustawa mówi o tym, że szpitale oraz przychodnie zdrowia powinny informować Wydział Komunikacji, czy inne struktury państwowe o takich przypadkach? U mnie również leczy się kilka osób, które nie powinny prowadzić pojazdów, ale nadal to robią.

932/XLIV/05 - proszę o zintensyfikowanie patroli Straży Miejskiej i Policji w godzinach przedpołudniowych w rejonie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie oraz w rejonie Osiedla Południe, przy garażach. W ww. rejonach istnieje duży problem z dziećmi, które wychodzą poza teren szkoły. Być może częstsze patrole pomogą Radzie Pedagogicznej i nauczycielom uporać się z tym problemem. Wiem, że nie jest to nasza szkoła, ale dzieci są nasze.

Radny Zdzisław Kmieciak
933/XLIV/05
- w imieniu mieszkańców bloku mieszkalnego przy ul. Energetyków 2- 8 proszę o wycięcie drzew (wierzb) rosnących u zbiegu ulic Energetyków i Bałtyckiej w Gryfinie. Wniosek mieszkańców wraz z podpisami stanowi załącznik nr 8.

934/XLIV/05 - w 2006 r. w Czepinie ma powstać plac zabaw dla dzieci. Z tego co wiem, to nie ma tam gruntów gminnych. Jest jednak osoba prywatna, która chce sprzedać skrawek gruntu pod plac zabaw. Proszę o zajęcie się wykupem tego gruntu. Chodzi o to, aby przez okres zimowy zostały załatwione wszelkie formalności w tej sprawie.

Radna Magdalena Chmura - Nycz
935/XLIV/05
- chciałabym wiedzieć, czy nasza Rada nie będzie prowadziła debaty nad podatkami? Z projektu budżetu wynika, że wysokość opłat podatkowych pozostaje na dotychczasowym poziomie. W miesiącu październiku br. otrzymaliśmy projekty uchwał w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Gryfino oraz w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru, ale zostały wycofane ponieważ Rada Miejska nie zgadzała się na proponowane stawki. Co będzie z podjęciem uchwał w sprawie ustalenia podatków na przyszły rok? W szczególności chodzi mi o opłatę targową, która wywołała wiele kontrowersji. Do tej pory nie zmieniły się przepisy, a ustawa mówi wyraźnie, że ustanowienie podatków w samorządach należy do kompetencji Rady. Nasza Rada proponowała zmianę strefy i pozostawienie podatku w wysokości, która obowiązuje w II strefie. Proszę o przedstawienie nam projektów uchwał w trybie pilnym, ponieważ mija termin ustawowy.

936/XLIV/05 - wielokrotnie już prosiłam i w dniu dzisiejszym proszę ponownie o wykaz i kosztorysy budowy, modernizacji, remontów instalacji elektrycznej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy, między innymi w świetlicach wiejskich, szkołach, przedszkolach. W jakim trybie zostali wyłonieni wykonawcy? Informację w ww. sprawie otrzymałam za lata 2002 - 2003. Obecnie proszę o informację w ww. sprawie za 2004 r.

937/XLIV/05 - minął już ustawowy termin dotyczący zatwierdzenia sprawozdania z przeprowadzenia audytu w naszej gminie oraz zatwierdzenia planu na przyszły rok. Chciałabym się dowiedzieć jak wygląda ww. sprawozdanie, jakie obszary ryzyk zostały zbadane w naszym urzędzie oraz jednostkach?

938/XLIV/05 - obecnie w poszczególnych świetlicach wiejskich zatrudnione są stażystki, które w godzinach popołudniowych opiekują się dziećmi, prowadzą zajęcia plastyczne i inne. Niektórym z nich kończy się staż, a Powiatowy Urząd Pracy nie ma pieniędzy na przedłużenie im stażu. Jest już grudzień i zbliżają się zabawy choinkowe. Czy możliwe jest wygospodarowanie z budżetu gminy środków finansowych dla tych osób? Sołtysi mogą przedstawić opinię o pracy stażystek w świetlicach wiejskich. Chodzi o to, aby te osoby zajmowały się dziećmi przez okres zimowy.

Radny Józef Gutkowski
939/XLIV/05
- podczas składania w informacji o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym p. Burmistrz poinformował, że zgłosił zamiar przystąpienia do robót budowlanych dotyczących przebudowy i remontu dróg: Sportowej i Kościelnej w Gryfinie. Proszę o wyjaśnienie, co znaczy stwierdzenie "zgłosiłem zamiar", jak należy to rozumieć?

Radny Jan Ragan
940/XLIV/05
- od trzech dni nie palą się lampy uliczne przy ulicach: Orląt Lwowskich, Przytulnej i Krótkiej w Gryfinie. Co jest tego przyczyną? Proszę o podjęcie działań w sprawie przywrócenia oświetlenia, ponieważ w godzinach wieczornych jest tam bardzo ciemno.

Radny Artur Nycz
941/XLIV/05
- jakiś czas temu pytaliśmy na sesji na jakim etapie jest postępowanie prokuratorskie wobec p. Skarbnik w związku z wnioskiem złożonym przez Radę. Z prasy dowiedziałem się, że Prokuratura postawiła już zarzuty, między innymi p. Skarbnik. Czy to prawda, a jeżeli tak, to kiedy p. Burmistrz zamierza przedstawić Radzie wniosek o odwołanie p. Skarbnik z pełnionej funkcji? Czy zamierza Pan tolerować sytuację, kiedy to funkcje Skarbnika Gminy pełni osoba, której Prokuratura postawiła zarzuty? Proszę o pisemną odpowiedź na wszystkie moje interpelacje w terminie 10 - dniowym.

Radny Stanisław Strzelczyk
942/XLIV/05
- na sesji nadzwyczajnej mówiłem o potrzebie naprawy zegara znajdującego się na budynku przy fontannie w Gryfinie. Zegar został uruchomiony, ale spóźnia się około 10 minut. Proszę o naprawę ww. zegara.

Radna Krystyna Gazdecka
943/XLIV/05
- po mieście krąży wieść o likwidacji biblioteki pedagogicznej w Gryfinie. Czy to prawda? Jeżeli tak, to należy zrobić wszystko, aby biblioteka pozostała w Gryfinie.