Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XLII/05 z XLII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 27 października 2005r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1220.

Radni nieobecni

 • Zdzisław Kmieciak,
 • Artur Nycz,
 • Kazimierz Płonka.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 2. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 3. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 4. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
ppkt.1
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyło 18 radnych.

Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.
Do porządku obrad wprowadzono następujące zmiany:

 1. wycofano projekty uchwał w sprawie:
  • zmiany Uchwały Nr XXIX/385/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Gryfino - DRUK Nr 4/XLII,
  • Określenie dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru - DRUK Nr 6/XLII.
 2. wprowadzono jako pkt:
  • XIII. Podwyższenie kapitału zakładowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie - DRUK Nr 12/XLII,
  • XIV. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna oraz przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - rejon Starego Miasta 2, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/492/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listopada 2001 r. - DRUK Nr 13/XLII,
  • XV. Zmiana Uchwały Nr XLI/511/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/456/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis - DRUK Nr 14/XLII.

Wszystkie Komisje Rady omówiły ww. projekty uchwał.

Nowa wersja porządku obrad stanowi załącznik nr 5.

ppkt.2
Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XLI sesji.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XLI sesji przyjęto jednogłośnie.

Następnie udzielił głosu Prezesowi Zarządu Ogrodów Działkowych im. A. Zawadzkiego w Gryfinie p. Czesławowi Skoneckiemu.

Prezes Zarządu Ogrodów Działkowych im. A. Zawadzkiego w Gryfinie p. Czesław Skonecki podziękował Burmistrzowi Miasta i Gminy Henrykowi Piłatowi oraz Radzie Miejskiej w Gryfinie za sfinansowanie wyjazdu działkowców na Jasną Górę w Częstochowie i wręczył upominki. Treść podziękowania stanowi załącznik nr 6.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Informację w w/w sprawie przedstawił Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk Informacja stanowi załącznik nr 7.

Ponadto poinformował, że:

 • Burmistrz Miasta i Gminy p. Henryk Piłat odebrał w Warszawie nagrodę za zajęcie IX miejsca w rankingu inwestycyjnym samorządów w grupie miast powiatowych za kadencję w latach 2002 - 2004. Jest to nagroda przyznawana za okres dwuletni. W poprzednim okresie Gmina Gryfino zajmowała 78 miejsce,
 • w systemie finansowania ochrony środowiska za okres 2002 - 2004 Gmina Gryfino zajęła I miejsce. Medal oraz dyplom odebrał Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat.

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad.IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radna Janina Nikitińska
899/XLII/05
- mieszkańcy Pniewa i okolic zwrócili się do mnie z prośbą o zajęcie się sprawą budynku Biblioteki Publicznej w tej miejscowości, który wymaga gruntownego remontu. Proszę o uwzględnienie tego zadania w projekcie budżetu na 2006 r. Pismo mieszkańców wraz z podpisami stanowi załącznik nr 8.

Radny Mieczysław Sawaryn
900/XLII/05
- w nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej przez radną Nikitińską chciałbym wiedzieć, czy sprawa budynku w Pniewie nie była wcześniej zgłaszana przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gryfinie, pod którego podlega ww. biblioteka? Jeżeli tak, to dlaczego do tego czasu nie podjęto działań w tej sprawie?

901/XLII/05 - otrzymałem pismo od mieszkańca Gardna pana Tadeusza Fellera, w którym podnosi kwestię obiegu dokumentów i odpowiedzi uzyskiwanych w Urzędzie Miasta i Gminy. Problem polega na tym, że mieszkańcy gminy składają pisma do władz i nie mogą doczekać się na nie odpowiedzi. Chciałbym wiedzieć, czy w Urzędzie na bieżąco monitorowana jest korespondencja wysyłana przez urzędników do mieszkańców dot. odpowiedzi na wnoszone przez nich pisma? W sprawie T. Fellera przedstawiono mi dwa pisma: pierwsze z dnia 22 stycznia 2001 r., gdy Rada Sołecka z Gardna poruszała sprawę dot. siedziby dla LKS Grot Gardno i pomieszczeń po byłej kotłowni PEC, na które nie otrzymała odpowiedzi. Drugie pismo z 6 października 2005 r. dotyczy prośby o dofinansowanie klubu, na które również wnoszący nie otrzymali odpowiedzi. Chciałbym prosić, aby odpowiedzi w sprawach wnoszonych przez mieszkańców udzielane były terminowo. Jeżeli nie można sprawy załatwić pozytywnie, to należy mieszkańców poinformować dlaczego tak się dzieje.

Radna Magdalena Chmura-Nycz
902/XLII/05
- proszę o zamieszczanie w sprawozdaniu z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym informacji na temat przyznanych zwolnień podatkowych wykazu nazwisk przedsiębiorców, którzy te zwolnienia uzyskali.

903/XLII/05 - na ostatniej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części działki na Cmentarzu Komunalnym, na której miała być prowadzona działalność związana ze sprzedażą trumien i innych akcesoriów pogrzebowych. PUK od dawna prowadzi taką działalność. Co się stanie, jeśli pozwolimy innemu przedsiębiorcy na prowadzenie takiej samej działalności? Co będzie z pracownikami PUK, którzy obecnie zajmują się tą sprawą? Jakie na dzień dzisiejszy dochody przynosi dla PUK działalność w tym zakresie?

904/XLII/05 - na jakim etapie jest realizacja zadania dot. gazyfikacji w miejscowościach Pniewo i Żórawki? Z tego co widziałam, to w okolicy Osiedla Południe przeprowadzone są już kable. Czy jest to związane z tym zadaniem?

905/XLII/05 - ponawiam swoją interpelację w sprawie otwarcia punktu bibliotecznego na Osiedlu Południe w Gryfinie.

Radny Józef Gutkowski
906/XLII/05
- w miesiącu czerwcu br. zgłaszałem interpelację w sprawie zagospodarowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Borzymiu. Otrzymałem odpowiedź, że będą prowadzone prace geodezyjne w celu podziału działki., że budynek zostanie zabezpieczony, wykoszona będzie trawa. Do tej pory nic się tam nie dzieje. Budynek jest rozkradany, powybijane szyby, teren wokół zarośnięty chaszczami. Jakie działania zostaną podjęte w tej sprawie?

907/XLII/05 - na korytarzu w Urzędzie Miasta i Gminy ustawiono automat do kawy i herbaty. Czy na ustawienie ww. automatu był rozpisany przetarg, a jeżeli był, to kto pobiera prowizję?

Radny Czesław Kapusta
908/XLII/05
- wielokrotnie prosiłem o zamontowanie oświetlenia ulicznego w Wirówku, ale bez rezultatu. W ww. miejscowości nie ma ani jednej lampy ulicznej. Jest to jedyna miejscowość w naszej gminie pozbawiona oświetlenia ulicznego. Bardzo proszę o poważne zajęcie się sprawą.

909/XLII/05 - proszę o naprawę drogi dojazdowej do pól na odcinku Wełtyn - Brynki. Droga ta jest przedłużeniem ulicy Grunwaldzkiej w Wełtyniu. Oprócz tego, że jest to droga dojazdowa do pól, z której korzystają rolnicy, to jest to również najkrótsza droga łącząca dwie duże miejscowości.

910/XLII/05 - przeczytałem w prasie, że prowadzone są prace związane z budową kanalizacji w miejscowości Wełtyń. Uważam, że bardzo powoli realizowane jest to zadanie i dlatego wnoszę o jego przyspieszenie.

Radna Krystyna Gazdecka
911/XLII/05
- proszę o rozważenie możliwości opracowania wspólnie z Powiatem projektu rozwiązania komunikacyjnego ul. Słowiańskiej w Gryfinie uwzględniając przy tym jednocześnie oświetlenie ww. ulicy.

912/XLII/05 - w dniu wczorajszym otrzymałam odpowiedź na interpelację, którą od czerwca br. ponawiam co miesiąc, a dotyczy ona podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi w oświacie. W odpowiedzi poinformowano mnie, że projekt uchwały w ww. sprawie będzie przedstawiony na sesji w listopadzie br. i bardzo dobrze, ale ja nigdy nie mówiłam o tym, że chcę nowe tabele i nic więcej. Cały czas mówię, że chodzi nam tylko o podwyżkę, a nie o tabelę.

Radny Marek Sanecki
913/XLII/05
- na spotkaniu Rady Dyrektorów ogłoszono, że w ramach oszczędności w systemie oświaty przygotowuje się projekt zmian wynagradzania w zakresie dodatku za wychowawstwo. Przed dwoma laty opracowano system dot. ww. dodatków, który miał być wprowadzany czasowo, tzn. co roku miał wzrastać o 1% w stosunku do płacy podstawowej. Do tej pory nie wprowadzono tego systemu do końca. W związku z tym uważam, że nie powinniśmy podejmować takich decyzji bez obliczeń zwłaszcza, że nie wprowadzono w życie tego, co ustalono dwa lata temu. Jakie powstaną oszczędności poprzez wprowadzenie nowego systemu? Jeżeli chodzi o wzrost poziomu życia obywateli, to według informacji ogłoszonych przez Unię Europejską inwestycje w oświatę są bardziej skuteczne niż inwestycje w strukturę.

914/XLII/05 - jeżeli chodzi o zawody sportowe dla dzieci szkolnych, to są one organizowane w czasie trwania lekcji. Duża część dzieci dojeżdża na zawody do Gryfina, a nie ma pieniędzy na ich transport. Na spotkaniu Rady Dyrektorów ogłoszono, że dyrektorzy szkół mogą zwalniać uczniów tylko i wyłącznie na zawody organizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Czy pomysł jest racjonalny? Czy nie lepiej byłoby opracować zasady organizowania zawodów sportowych dla dzieci szkolnych, a nie ograniczać organizowania ich tylko do jednego podmiotu?

Radny Jan Kozłowski
915/XLII/05
- proszę o przedstawienie Radzie informacji, na jakim etapie są prace związane z gospodarką odpadami komunalnymi, w szczególności z kwaterą nr II? Czy prowadzono procedury związane z pozyskaniem środków finansowych na ten cel? Na jakim etapie jest inwestycja? Na jak długo wystarczy nam składowisko odpadów komunalnych, które jest obecnie?

Radny Ireneusz Sochaj
916/XLII/05
- otrzymaliśmy zgodę na rozbiórkę budynku po byłym kinie w Wełtyniu. Wszyscy wiemy, że wcześniej ww. budynek miał być przeznaczony do adaptacji na mieszkania komunalne. Potem okazało się, że projektant nie wykonał pracy należycie, ponieważ budynek nie nadaje się do adaptacji. Z tego powodu projektant miał zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Czy tak się stało, a jeżeli nie, to na jakim etapie jest rozliczenie projektowania dotyczącego adaptacji tego budynku?

917/XLII/05 - z tego co wiem, to wykonano już koncepcję zagospodarowania terenów po byłym sanatorium w Nowym Czarnowie. Proszę o więcej informacji w tej sprawie. Należy zrobić wszystko, aby nie powtórzyła się sytuacja jak z budynkiem po byłym kinie w Wełtyniu lub po byłej szkole w Borzymiu.

Ad.V. Informacja o stanie realizacji Uchwały Nr XXXIII/350/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z późn. zm. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

Informację radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 9. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. materiału. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Rada przyjęła informacje do wiadomości..

Ad.VI. Uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - na poprzedniej sesji radny Janusz Skrzypiński został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej i w związku z tym złożył rezygnację z członka Komisji Rewizyjnej. W dniu dzisiejszym należy uzupełnić skład osobowy ww. Komisji. Proszę o zgłaszanie kandydatur.

Radny Zenon Trzepacz - w imieniu klubu radnych niezależnych zgłaszam kandydaturę radnego Jana Kozłowskiego.

Radny Jan Kozłowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Jan Ragan - w imieniu radnych klubu SLD zgłaszam kandydaturę radnej Magdaleny Chmury - Nycz.

Radna Magdalena Chmura Nycz wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radny Mieczysław Sawaryn - na ostatniej sesji uznano, że Komisja Rewizyjna powinna zostać rozszerzona. Spośród 21 radnych można praktycznie powołać siedem klubów. Uważam, że Komisja Rewizyjna powinna składać się z siedmiu radnych, a nie jak dotychczas z pięciu. Należy w tym celu wprowadzić zmiany do Statutu Gminy. Po uzupełnieniu w dniu dzisiejszym Komisji Rewizyjnej i tak jeden klub nie będzie miał w niej swojego przedstawiciela. Statut Gminy mówi, że w skład Komisji Rewizyjnej powinni wchodzić przedstawiciele wszystkich klubów. Obecnie można zarzucić, że w skład Komisji wchodzi dwóch przedstawicieli z klubu radnych PO i PiS. Oprócz tego wchodzi również jeden radny niezależny, który nie należy do żadnego klubu. Należy wyjaśnić, czy przedstawiciel Rady spoza klubu ma prawo być członkiem Komisji Rewizyjnej, czy nie? Uważam, że niektóre kluby dzielą się po to, aby prowadzić określoną politykę w Komisji Rewizyjnej. Najlepiej będzie, gdy Komisja Rewizyjna wejdzie siedmiu radnych, wówczas każdy klub będzie miał w niej swojego przedstawiciela. Radca prawny Krzysztof Judek - ilościowy skład Komisji Rewizyjnej jest limitowany Statutem Gminy, gdzie zapis § 26 ust. 1 mówi, że "w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą wyłącznie radni w liczbie 5 osób, w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych". W związku z tym nie można obecnie zwiększyć liczby członków Komisji Rewizyjnej. Można natomiast podjąć działania zmierzające do zmiany Statutu Gminy. Po uchwaleniu zmiany i wejściu jej w życie można będzie uzupełnić skład osobowy Komisji. Przypominam, że taka zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dniu od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Od decyzji Rady zależy, w jaki sposób doprowadzi do tego, aby do Komisji Rewizyjnej wchodzili przedstawiciele wszystkich klubów. Musi to być zgodnego ze Statutem Gminy oraz ustawą o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - w związku z zaistniałą sytuacją chciałbym dowiedzieć się, czy istnieje możliwość przeprowadzenia głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami i ta osoba, która otrzyma większą liczbę głosów wejdzie do Komisji Rewizyjnej?

Radca prawny Krzysztof Judek - obecnie w Komisji Rewizyjnej jest tylko jedno wolne miejsce. Wobec powyższego ze zgłoszonych kandydatur można wybrać tylko jedna osobę.

Radna Krystyna Gazdecka - co w takim przypadku będzie z zapisem w Statucie Gminy, który mówi "w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych"?

Radca prawny Krzysztof Judek - Rada musi znaleźć sposób, aby w skład Komisji wchodzili przedstawiciele wszystkich klubów radnych. Można to zrobić poprzez zmianę Statutu Gminy lub przez zmianę składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Przy aktualnym stanie prawnym nie można wybrać przedstawicieli z dwóch różnych klubów.

Radna Krystyna Gazdecka - sprawa dotycząca składu osobowego Komisji Rewizyjnej wyszła na poprzedniej sesji, czyli miesiąc temu. Był czas na przygotowanie rozwiązania sprawy zgodnego z prawem. Przez ten czas można było zorganizować spotkanie z szefami klubów i wypracować wspólne stanowisko. Co będzie jeżeli w dniu dzisiejszym uzupełnimy skład Komisji Rewizyjnej, a na następnej sesji okaże się, że powstał następny klub? Może należy rozwiązać Komisje Rewizyjną i powołać jej skład od nowa?

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - w komentarzu do ustawy o samorządzie gminnym nic nie mówi się o uzupełnieniu. Natomiast jest mowa o tym, że jeżeli Komisja Rewizyjna powoływana jest pierwszy raz po wyborach, to wówczas każdy klub powinien mieć w niej swojego przedstawiciela. Musi być w niej miejsce również dla radnego, który nie jest zrzeszony w żadnym klubie.

Radny Jan Ragan - sytuacja jest patowa. Nie może być tak, że jeden klub ma  w komisji dwóch przedstawicieli, a drugi ani jednego. Powinniśmy dążyć do tego, aby wszystko było zgodne z prawem. Można to zrobić poprzez rozwiązanie Komisji i powołanie nowego składu, albo poprzez zmianę Statutu Gminy.

Radny Mieczysław Sawaryn - to, że w Komisji Rewizyjnej każdy klub powinien mieć swojego przedstawiciela jest nieodwołalne. Niestety tak się stało, że w tej kadencji wiele klubów straciło swoich członków. Powołanie nowego składu Komisji Rewizyjnej nic nie da, ponieważ na następnej sesji może okazać się, że powstały następne dwa kluby trzyosobowe, które będą żądały miejsc w Komisji. Proponuję zmianę zapisu w Statucie Gminy dotyczącego zwiększenia do siedmiu osób składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Radny Marek Sanecki - powinniśmy cieszyć się z tego, że radni chcą pracować w Komisji Rewizyjnej i dlatego należy zwiększyć jej skład do siedmiu osób.

Radny Czesław Kapusta - zgadzam się ze stanowiskiem radnego Mieczysława Sawaryna. Jeżeli chodzi o rozwiązanie Komisji Rewizyjnej i powołanie nowego składu, to chcę powiedzieć, że obecnie jestem członkiem Komisji Rewizyjnej, ale nie zależy mi na tym, abym nadal uczestniczył w jej pracach. Uważam jednak, że praca w Komisji powinna być kontynuowana przez osoby, które ją rozpoczęły. Wystarczy uzupełnić skład o nowych członków. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to możemy zrezygnować z diety przysługującej za pracę w Komisji Rewizyjnej. Do końca kadencji pozostało już niewiele czasu i odwoływanie całego składu Komisji nie powinno mieć miejsca. Przedstawiciele prasy tylko czekają na takie sensacje. Podobnie było z Komisją Mieszkaniową, w której wszyscy członkowie pracowali bardzo sumiennie, a prasa bardzo źle o nich pisała.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz - popieram propozycję radnego Mieczysława Sawaryna i proszę o sformułowanie wniosku, który zostanie poddany pod głosowanie.

Radny Mieczysław Sawaryn - wnioskuję, aby w § 26, pkt. 1 Statutu Gminy Gryfino w miejsce wyrazów "wyłącznie radni w liczbie 5 osób" wprowadzić zapis "radni w liczbie 7 osób" Pozostałą treść pozostawić bez zmian.

Radca prawny Krzysztof Judek - aby można było podjąć uchwałę w ww. sprawie wcześniej należy wprowadzić do porządku obrad sesji punkt dotyczący zmiany Statutu Gminy. Wprowadzenie takiej zmiany musi nastąpić bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Chciałbym nadmienić, że przyjęcie wniosku w sprawie zmiany zapisu w § 26 ust.1 Statutu Gminy nie oznacza, że w dniu dzisiejszym nastąpi uzupełnienie do pełnego składu osobowego Komisji Rewizyjnej, ponieważ uchwała w tej sprawie wejdzie w życie dopiero po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. W dniu dzisiejszym można uzupełnić skład osobowy tylko o 1 radnego. Do Rady należy decyzja, czy w dniu dzisiejszym uzupełnić skład Komisji o 1 radnego, czy należy odłożyć to na później.

Radny Zenon Trzepacz - uważam, że należy ogłosić przerwę na przygotowanie projektu uchwały w ww. sprawie.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach ogłosił 5 - minutowa przerwę, a po wznowieniu obrad głos zabrali:

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - kto z radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad sesji jako pkt. VII. Zmiany Statutu Gminy Gryfino?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 16 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

Ad.VII. Zmiany Statutu Gminy Gryfino.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

Radny Jan Kozłowski - w projekcie uchwały nie ma mowy o radnych nie zrzeszonych w żadnym klubie.

Radca prawny Krzysztof Judek - zapis "w tym przedstawiciele wszystkich klubów" został przepisany z ustawy. Nie oznacza to, że radni nie zrzeszeni w żadnym klubie nie mogą wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej.

Radna Krystyna Gazdecka - jak powinien brzmieć zapis, "7 radnych", czy "do 7 radnych"? Co będzie jeżeli na następnej sesji powstanie nowy klub? Czy taki zapis zobowiązuje nas do wybrania od razu 7 osób?

Radny Mieczysław Sawaryn - moim zdaniem zapis jest wyczerpujący, ponieważ zakłada teoretycznie, że w Radzie Miejskiej będzie 7 klubów 3 - osobowych. Myślę, że tak się nie stanie, ale jest to możliwe. Wprowadzenie do Komisji Rewizyjnej 3 radnych, w tym dwóch przedstawicieli klubów, które nie miały w niej swoich przedstawicieli spowoduje, że będziemy musieli dobrać jeszcze jedną osobę spośród radnych. Gdyby zdarzyło się tak, że powstaną nowe kluby, to zastanowimy się nad odwołaniem przedstawiciela klubu, który będzie miał w Komisji dwóch lub trzech swoich przedstawicieli.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - wstrzymałam się od głosowania nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad sesji, ponieważ nie jestem przekonana o słuszności zmian w Statucie Gminy Gryfino. Przewodniczący Rady miał miesiąc czasu na spotkanie się z szefami klubów i omówienie sprawy. Gdyby tak się stało, to w dniu dzisiejszym nie byłoby problemu. Komisja Rewizyjna w nowym składzie będzie mogła pracować pod koniec grudnia br. lub na początku stycznie 2006 roku, ponieważ czas oczekiwania na publikację uchwały jest bardzo długi. Od ostatniej sesji wiele razy słyszałam, że wszyscy mogą wejść do składu Komisji Rewizyjnej, ale nie radna Chmura - Nycz. Nowy klub utworzono "na siłę", abym ja nie weszła do Komisji. Nie wiem czego boicie się? Jeżeli moja kandydatura nie przejdzie, to naprawdę nie będę rozpaczała z tego powodu. Będę nadal uczestniczyła w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, chociaż nie jestem jej członkiem. Jeszcze rok czasu mam na sprawdzanie nieścisłości, których w naszym urzędzie jest bardzo dużo.

Radny Zenon Trzepacz - radni mają prawo tworzyć kluby. Nasz klub nie powstał "na siłę". Deklarujemy chęć współpracy ze wszystkimi, również jeżeli będzie to dla dobra naszej gminy i jej mieszkańców.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - wszystko robicie, aby zmienić układ sił w Komisji Rewizyjnej, a przykładem tego jest tworzenie klubów. Wszyscy wiemy, że osoby z nowego klubu uczestniczą w posiedzeniach klubu radnych BBS.

Radny Mieczysław Sawaryn - politykę należy odłożyć na inny czas. Obecnie mówimy o sprawach prawnych. Prawo musi przewidywać wszystkie sytuacje, które mogą wydarzyć się w Radzie. Każdy radny ma prawo do zmiany klubu i poglądów. Nic się nie stanie, jeżeli Komisja Rewizyjna będzie składała się z 7 osób. Na posiedzenia Komisji Rewizyjnej zapraszam wszystkich radnych, a nie tylko jej członków.

Radny Zenon Trzepacz - klub radnych niezależnych deklarował i deklaruje współpracę ze wszystkimi klubami. Obecnie chęć współpracy z naszym klubem wyraził klub BBS. Jeżeli klub radnych SLD będzie chciał z nami rozmawiać, to nie mówimy nie.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfino przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XLII/537/05 stanowi  załącznik nr 11.

Radca prawny Krzysztof Judek - nie zakończono jeszcze omawiania punktu dotyczącego uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Należy wrócić do ww. punktu lub zdjąć go z porządku obrad sesji.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - czy kluby radnych podtrzymują swoje stanowiska odnośnie desygnowania swoich przedstawicieli do składu Komisji Rewizyjnej, czy ww. punkt zdejmujemy z porządku obrad dzisiejszej sesji?

Radny Mieczysław Sawaryn - aby nie było nieporozumienia proponuję nie uzupełniać w dniu dzisiejszym składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Do sprawy wrócimy po uprawomocnieniu się uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfino.

Radna Karzyńska - Karpierz - czy 4 - osobowy skład Komisji Rewizyjnej pozwala na podejmowanie wiążących decyzji? Czy w skład Komisji nie powinna wchodzić nieparzysta liczba radnych?

Radny Mieczysław Sawaryn - 4- osobowy skład Komisji pozwala na podejmowanie wiążących decyzji.

Radca prawny Krzysztof Judek - jeżeli skład Komisji uległ zmniejszeniu, to może ona działać w zmniejszonym składzie.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zapytał, kto z radnych jest za zdjęciem z dzisiejszego porządku obrad sesji punktu "Uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej"?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

Ad.VIII. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Radny Mieczysław Sawaryn - do klubu PO i PiS wpłynął wniosek Gryfińskiego Przymierza dla Praworządności, w którym poruszono sprawę dotyczącą niesprawiedliwości w stosowaniu różnych stawek opłat przy uwłaszczania działek przez niektóre osoby. Przykładowo osoba, która kupiła działkę w 1980 r. skorzysta z wyższej bonifikaty niż osoba, która dokonała zakupu w 1981 r. Uważam, że jest to niesprawiedliwe. Wysokość opłaty naliczana będzie od wartości wycenionej przez biegłego. Biegły wyceniając nieruchomości sprawdzi ich rynkową wartość i to jest ważne kryterium dla dokonania wyboru. Moim zdaniem dla wszystkich należy zastosować taką samą bonifikatę. Wobec powyższego wnioskuję o zastosowanie dla wszystkich osób 80% bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bez względu na datę dokonania zakupu.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - trudno jest ustosunkować się do propozycji radnego, kiedy wszystkie Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały. Nie jest to sprawa prosta i dlatego w dniu dzisiejszym nie można podjąć decyzji w tej sprawie. Gdyby przynajmniej jedna z Komisji negatywnie zaopiniowała projekt uchwały, to zastanawialibyśmy co zrobić ze sprawą.

Radny Mieczysław Sawaryn - co najmniej już od dwóch kadencji Rada uważa, że grunty należy sprzedawać na własność. Od tego czasu wykupu nieruchomości na użytkowanie wieczyste nie było dużo. Z punktu widzenia naszego państwa należy jak najszybciej przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Taką możliwość powinny mieć wszyscy. Przy obecnie obowiązującym zróżnicowaniu dla niektórych osób będzie bardzo trudno wnieść opłatę. Celem naszej gminy na pierwszym miejscu powinno być uwłaszczenie obywateli.

Radna Janina Nikitińska - jeżeli ktoś nabył mieszkanie w 1959 r., to przecież przez tyle lat wpłacał do gminy podatek za wieczyste użytkowanie działki, co w sumie daje dużą kwotę. Natomiast osoby, które kupiły działkę w latach 1997 - 2004 bardzo mało zapłaciły za wieczyste użytkowanie. Moim zdaniem taka sama stawka dla wszystkich nie jest sprawiedliwa.

Radny Czesław Kapusta - wydaje mi się, że osoby, które nabywały nieruchomość wiele lat temu płaciły należność w gotówce lub spłacały na raty. Uważam, że sprawa dotycząca wysokości bonifikat powinna być dokładnie przeanalizowana. Na posiedzeniach Komisji zdania w tej sprawie były podzielone.

Radny Mieczysław Sawaryn - faktycznie jest tak, że za dzierżawę wnoszono określone opłaty wynikające z użytkowania wieczystego. Nie była to opłata z tytułu możliwości wykupu nieruchomości za kilkanaście lat, tylko była to opłata z tytułu korzystania z cudzej własności. Jeżeli chodzi o sprawiedliwość, to w projekcie uchwały proponuje się 80% bonifikatę, gdy nieruchomość została sprzedana w latach 1959 - 1971, natomiast osoba, która nabyła nieruchomość w styczniu 1972 r może skorzystać tylko z 70% bonifikaty. Przecież takie rozwiązanie jest również niesprawiedliwe. Powinniśmy przyjąć, że dla dobrego, przejrzystego systemu wszyscy użytkownicy wieczyści otrzymają na własność na najkorzystniejszych warunkach nabyte nieruchomości. i w tym celu należy wprowadzić jednakową stawkę dla wszystkich.

Radny Jan Kozłowski - proszę o wyjaśnienie, skąd wzięła się propozycja zróżnicowania stawek w sposób, który przedstawiono w projekcie uchwały.

Radny Zenon Trzepacz - jestem przeciwnikiem wprowadzania jednakowej stawki dla wszystkich. Żyliśmy już w takim ustroju, kiedy wszystkim należało się tyle samo. Nikt jeszcze nie wymyślił sprawiedliwego systemu i nie wymyśli. Jestem za przyjęciem projektu uchwały w wersji zaproponowanej przez Burmistrza.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - ustawa o możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności weszła w życie w 1997 roku. W ustawie również zastosowano cztery progi, tylko lata były inne. Pan Burmistrz zaproponował podobne rozwiązanie. Radni mają prawo przedstawić inne propozycje.

Radny Mieczysław Sawaryn - propozycja dotyczące zróżnicowania bonifikat jest wyjątkowo niesprawiedliwa. To prawda, że nie ma sprawiedliwego systemu, ale problemy pojawią się wówczas, kiedy zaczną wpływać do gminy roszczenia od dawnych właścicieli. Radni nie są przedstawicielami gminy, tylko mieszkańców. Musimy więc doprowadzić do systemu, który umożliwi mieszkańcom naszej gminy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Gmina nie ucierpi na tym, ponieważ będzie otrzymywała podatek z tytułu własności tych nieruchomości.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz - użytkowanie wieczyste było formą własności. Wcześniej nie było możliwości wykupu nieruchomości na własność. Chciałabym wiedzieć jakie koszty ponosił użytkownik wieczysty przez okres 20 lat, ile będzie musiał dopłacić za 20% danej nieruchomości? Jakie były koszty wykupu nieruchomości przy zastosowaniu 50% bonifikaty?

Radny Mieczysław Sawaryn - z tego co pamiętam, to nieruchomość można było wykupić w użytkowanie wieczyste za 25% wartości. Oczywiste jest, że za wykup nieruchomości w latach, kiedy była duża inflacja płacono inną kwotę niż w drogiej połowie lat 90 -tych. Prawo użytkowania wieczystego jest to ograniczone prawo własności, które należy zlikwidować.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - pragnę przypomnieć, że to p. Burmistrz chcąc dać ulgę użytkownikom wieczystym wystąpił z propozycją zastosowania bonifikat przy wykupie nieruchomości, a przecież nie musiał tego robić. Radni dyskutowali w tej sprawie na posiedzeniach Komisji Rady. Zgłoszono wniosek w i należy go przegłosować.

Radny Jan Ragan - wieczyste użytkowanie odnosi się tylko i wyłącznie do gruntów, nie obejmuje ono budynków. Dzierżawa wieczysta obowiązuje 99 lat. Pierwsza rata wynosi 25% wartości, a reszta należności spłacana jest w ratach. Obecnie za wieczyste użytkowanie płaci się 3% wartości. Szacowanie gruntu będącego w wieczystym użytkowaniu odbywa się raz na trzy lata, albo co roku. Prawdą jest, że osoba, która nabyła grunty w wieczyste użytkowanie dużo wcześniej, to spłaciła już sporą część należności. Prawdą jest również to, że osoba, która wykupiła grunty niedawno zapłaciła za nie nieco wyższą kwotę od osób, którzy wykupili grunty dawnej. Obecnie powinniśmy przegłosować zgłoszony przez radnego wniosek.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za tym, aby bonifikata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bez względu na datę dokonania zakupu wynosiła dla wszystkich osób 80%?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, przy 8 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Następnie przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 8 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XLII/538/05 stanowi załącznik nr 12.

Ad.IX. Zmiana Uchwały Nr XXIX/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w Gminie Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie wraz z autopoprawką zmieniającą brzmienie § 3.

p.o. Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Krystian Kosiński - obecnie § 3 otrzymuje brzmienie "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.". Jest to tylko poprawka techniczna.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w Gminie Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLII/539/05 stanowi załącznik nr 13.

Ad.X. Zmiana Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10. Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Jednocześnie Komisja wnioskuje o zwolnienie z podatku od nieruchomości powierzchni budynków mieszkalnych zajętych przez osoby, co do których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - na posiedzeniu Komisji prosiliśmy o dostarczenie nam Uchwały Nr XXIX/402/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. ponieważ nie pamiętamy czego dotyczyły zwolnienia, o których mowa w uchwale. Do dnia dzisiejszego nie dostarczono nam ww. uchwały.

p.o. Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Krystian Kosiński - przepraszam za to, że nie dostarczono radnym poprzedniej uchwały dotyczącej zwolnień. Byłem przekonany, że uchwałę dostarczono. 30 grudnia 2004 r. Rada podjęła uchwałę o zwolnieniu z podatku od nieruchomości powierzchni budynków mieszkalnych, budynków pozostałych, gruntów pozostałych osób, którzy posiadają najniższy dochód w przeliczeniu na jedna osobę w rodzinie. Związane to było z pomocą społeczną. Obecnie proponujemy rozszerzyć dotychczasowe kryteria i proponujemy aby zwolnienia obejmowały osoby, których dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza najniższej emerytury. W poprzedniej uchwale udzielono zwolnień osobom, które korzystały ze świadczeń emerytalnych, przedemerytalnych, pomocy społecznej oraz rodzinnych i to pozostaje bez zmiany.
Ponadto zwolnienia obejmowały:

 • nieruchomości lub ich części będące w posiadaniu gminnych instytucji kultury za wyjątkiem tych części, które przeznaczone są na działalność gospodarczą,
 • grunty stanowiące własność gminy, o ile nie zostały oddane w posiadanie zależne, np. w dzierżawę lub w posiadanie samoistne, trwały zarząd albo w użytkowanie wieczyste,
 • grunty pod cmentarzami,
 • budynki pozostałe lub ich części, które były zajęte przez osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i o to wnioskuje Komisja Rewizyjna.

Jeżeli jest taka wola Rady, to proszę o przegłosowanie wniosku Komisji. Chciałbym powiedzieć, że za mieszkanie o powierzchni 100m2 podatek roczny wynosi około 50 - 60 złotych. Stawka podatku w tym przypadku wynosi 0,50 zł/m2. Przypominam, że od płacenia podatku zwolnione są osoby, które w terminie do 15 lutego roku podatkowego dostarczą stosowne zaświadczenie wraz z dokumentami świadczącymi o tym, iż mogą korzystać z takiej ulgi. Informację w tej sprawie przekazaliśmy sołtysom, opublikowaliśmy w prasie, wywiesiliśmy w instytucjach takich jak OPS, Powiatowy Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Skarbowy. Poza tym ww. uchwała przewiduje zwolnienia z podatku od środków transportowych, po wcześniejszym złożeniu stosownego oświadczenia. Z podatku rolnego zwolnione są użytki rolne wykorzystywane na potrzeby Domów Społecznych oraz Domów Dziecka, z wyjątkiem tych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Zwolnione są również użytki rolne zajęte na potrzeby szpitali. Jeżeli chodzi o podatek od posiadania psa, to nadal utrzymane jest zwolnienie od szczeniąt do szóstego miesiąca życia i od posiadania psa, który ma więcej niż 10 lat. Uważamy, że należy wykreślić dotychczasowy zapis, który brzmiał "posiadanie jednego psa w gospodarstwie domowym przez osobę, która nie posiada stałego źródła dochodu", a pozostawić zapis "których wyłącznym źródłem dochodów jest świadczenie emerytalne i rentowe jeżeli zamieszkuje samotnie lub z taką samą osobą".

Radna Magdalena Chmura - Nycz - przed chwilą otrzymałam uchwałę z ubiegłego roku. Uważam, że uchwała podatkowa jest bardzo ważna i powinna być przedstawiona jako tekst jednolity, nie powinna tylko informować o wprowadzanych zmianach do poprzedniej uchwały. Z podjętej uchwały powinno jasno wynikać, jakie obowiązują zwolnienia i czego dotyczą. Nie każdy radny przechowuje poprzednie uchwały. Nie byłoby dzisiaj pytań, gdyby wszystko było zawarte w jednej uchwale.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - przypominam radnym, że tylko Komisja Rewizyjna wypracowała wniosek, a pozostałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Bardzo proszę o wyjaśnianie wszelkich wątpliwości na posiedzeniach Komisji Rady. Jeżeli Komisje pozytywnie opiniują projekty uchwał, to na sesji nie powinno być dyskusji w tej sprawie.

Radna Janina Nikitińska - Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, ale prosiliśmy p. Naczelnika o dostarczenie uchwały z roku ubiegłego.

Radny Mieczysław Sawaryn - nie byłem obecny na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i dlatego chciałbym dowiedzieć się, czy inwalidzi, którzy nie korzystają z pomocy Opieki Społecznej będą korzystały z ulg, o których mowa w projekcie uchwały?

p.o. Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Krystian Kosiński - zapis w § 1 ust.7 uchwały mówi, że zwalnia się z podatku "budynki pozostałe zajęte przez osoby, co do których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności". Wynika z tego, że bez względu na to, czy dana osoba otrzymuje pomoc z OPS, czy nie może korzystać z tej ulgi. Warunkiem otrzymania ulgi jest złożenie stosownego oświadczenia wraz z dokumentami. Nawiązując do wypowiedzi radnej Magdaleny Chmury - Nycz chcę powiedzieć, że proces legislacyjny przewiduje wprowadzanie zmian do obowiązujących uchwał, a proponowana zmiana jest zgodna z prawem. Rada może nie przyjąć projektu uchwały w przedstawionej wersji, wówczas trzeba będzie wrócić do sprawy na następnej sesji. Gdyby jednak Rada przyjęła projekt uchwały w dniu dzisiejszym, to można będzie ogłosić obwieszczeniem jednolity jej tekst.

Radny Mieczysław Sawaryn - z udzielonej odpowiedzi wynika, że inwalidzi, którzy nie korzystają z pomocy Opieki Społecznej mogą również korzystać z ulg, o których mowa w projekcie uchwały. Wobec powyższego w imieniu Komisji Rewizyjnej oświadczam, że takie wyjaśnienie satysfakcjonuje nas.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLII/540/05 stanowi załącznik nr 14.

Ad.XI. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania powołania obszaru ochrony siedliskowej "Dolna Odra" do sieci Natura 2000.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Radny Mieczysław Sawaryn - podejmując uchwałę w ww. sprawie należy brać pod uwagę ochronę środowiska oraz rozwój gospodarczy naszej gminy. Od czasu wybudowania Elektrowni Dolna Odra były trudności z prowadzeniem zadań inwestycyjnych, z remontem budynków i zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Krajnik. Mieszkańcy żyli w stałej niepewności z powodu pasa ochronnego wokół Dolnej Odry. Jeżeli teraz rozszerzony zostanie obszar ochronny Parku Doliny Dolnej Odry, to należy zastanowić się nad skutkami gospodarczymi mającymi wpływ na funkcjonowanie naszej gminy. Dlatego też powinniśmy otrzymać konkretne wyjaśnienie w tej sprawie.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - przedstawiony projekt uchwały jest tylko formą opinii, którą ma prawo wydać Rada Miejska, jeżeli organ powołujący dany obszar zwróci się z taka prośbą w myśl art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody. Ministerstwo Środowiska realizując dyrektywy unijne, w tym przypadku dyrektywę siedliskową musi dostosować nasze prawodawstwo do unijnego. Wobec tego przez ostatni rok prowadziło procedurę związaną z wchłanianiem obszarów, które spełniają przesłanki do powołania sieci Natura 2000. Po przeanalizowaniu wszystkich materiałów w tej sprawie uznaliśmy, że treść projektu uchwały przedstawiona Radzie jest najbardziej optymalna, ponieważ ww. obszar w 90% mieści się w już istniejącym Parku Krajobrazowym Dolina Dolnej Odry. Tereny, które kwestionujemy wnosząc o wyłączenie ich z tego obszaru rozciągają się od miasta Gryfino w kierunku północnym do granicy administracyjnej Gminy Gryfino. W naszym Studium większość tych terenów jest już zakwalifikowana jako cenne przyrodniczo. Nie możemy sami kwestionować naszych dokumentów, które stanowią prawo miejscowe. Na prośbę Ministerstwa wskazaliśmy tereny, które naszym zdaniem są rozwojowe dla gminy i w większości posiadają opracowane plany miejscowe. Na tych terenach rozwija się budownictwo. W uzasadnieniu do projektu uchwały napisaliśmy, że włączenie tych terenów do obszaru ochrony Natura 2000 będzie powodowało konflikty. Zgodnie z procedurą Ministerstwo nie musi brać pod uwagę naszej opinii. Mam jednak nadzieję, że uwzględnią proponowane przez nas zmiany.

Radny Mieczysław Sawaryn - z przedstawionych wyjaśnień wynika, że około 10% terenów zostanie włączone do strefy ochronnej.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - mówiłam o tym, że tereny zalewowe od strony Krajnika, w kierunku Dolnej Odry są już ujęte w Studium jako tereny cenne przyrodniczo i dlatego nie wnioskowaliśmy o ich wyłączenie. Przecież nie możemy opiniować negatywnie tego, co wcześniej uchwaliła Rada.

Radny Mieczysław Sawaryn - z wyjaśnień wynika, że Ministerstwo nie musi liczyć się z naszą opinią. Proszę zwrócić uwagę na sytuację powstałą po utworzeniu Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry, kiedy to na terenach Polski nie ma żadnego rozwoju, a na terenie Niemiec prowadzone są inwestycje łącznie z projektowaniem kanałów i dróg wodnych. Uważam, że powinniśmy być bardzo ostrożni przy włączaniu nowych terenów do strefy ochronnej.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - włączenie terenów do obszaru ochrony nie stawia gminy na przegranej pozycji pod względem terenów rozwojowych. Zgodnie z definicją dot. ochrony Natury 2000 istniejąca infrastruktura i zabudowa stanowi, iż rozwój tych terenów jest możliwy. Wiąże się to jednak z poszerzonym postępowaniem administracyjnym.

Radny Stanisław Strzelczyk - z tego co zrozumiałem, to sprawa dotyczy w zasadzie tych samych terenów. Jeżeli jest to już Park Krajobrazowy, który znajdzie się w unijnym wykazie Parków, to wówczas będziemy mogli otrzymać sporą kwotę ze środków unijnych na rozwój turystyczny i przyrodniczy. Dlatego uważam, że należy przyjąć ww. projekt uchwały.

Radny Zenon Trzepacz - zadowolony jestem z zapisu w § 1, który jednoznacznie określa stanowisko naszego samorządu.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zaopiniowania powołania obszaru ochrony siedliskowej "Dolna Odra" do sieci Natura 2000 przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XLII/541/05 stanowi załącznik nr 15.

Ad.XII. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "STARE BRYNKI - CZEPINO" w rejonie miejscowości Stare Brynki w obrębach Czepino i Stare Brynki, gmina Gryfino oraz uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie: Nr XLIX/596/02 z dnia 10 października 2002 r. i Nr XIV/188/03 z dnia 30 października 2003r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "STARE BRYNKI - CZEPINO" w rejonie miejscowości Stare Brynki w obrębach Czepino i Stare Brynki, gmina Gryfino oraz uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie: Nr XLIX/596/02 z dnia 10 października 2002 r. i Nr XIV/188/03 z dnia 30 października 2003r. przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLII/542/05 stanowi załącznik nr 16.

Ad.XIII. Zmiana Uchwały Nr XXV/345/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 września 2004 r. w sprawie programu rozwoju budownictwa komunalnego i socjalnego w gminie Gryfino na lata 2004 - 2006.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/345/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 września 2004 r. w sprawie programu rozwoju budownictwa komunalnego i socjalnego w gminie Gryfino na lata 2004 - 2006 przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLII/543/05 stanowi załącznik nr 17.

Ad.XIV. Podwyższenie kapitału zakładowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Radny Mieczysław Sawaryn - jak od strony prawnej wygląda sprawa dotycząca przekształcenia wkładu pieniężnego gminy, który ma być wniesiony na podwyższenie kapitału zakładowego spółki? Wcześniej była to partycypacja w budowie określonych mieszkań. Czy nie dochodzi tu do sprzeczności?

Prezes GTBS Bronisław Mela - środki finansowe na ten cel zostały zaplanowane w budżecie gminy na rok bieżący. W projekcie uchwały jest zapis mówiący o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, a nie partycypacji. Skutek dla gminy będzie podobny. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę 24 mieszkań, które gmina otrzyma w obecnie budowanym budynku mieszkalnym. GTBS jako spółka składając wniosek o kredyt jest dokładnie sprawdzana przez bank. W tym przypadku inaczej postrzegana jest spółka, która posiada wyższy kapitał zakładowy. Zgodnie z wskaźnikiem kredyt zaciągnięty przez spółkę nie może przekraczać krotności kapitału zakładowego i w związku z powyższym nasza zdolność kredytowa mogłaby się kiedyś skończyć. Za kwotę, o której mowa w projekcie uchwały wybudujemy dla gminy 24 mieszkania i na tę okoliczność zostanie sporządzona umowa z gminą. Takie rozwiązanie jest również korzystne dla gminy, ponieważ poprzez podwyższenie kapitału zakładowego gmina obejmie dodatkowe udziały w spółce.

Radny Mieczysław Sawaryn - wydaje mi się, że pieniądze przekazane przez gminę na kapitał zakładowy spółki powinny pozostać nienaruszone. Czy pieniądze, które wpłaci gmina w formie udziału zostaną przeznaczone na budowę mieszkań, czy też będą funkcjonowały w firmie jako kapitał zakładowy, a spółka wybuduje mieszkania z zaciągniętego kredytu? Co się stanie z kapitałem, jeżeli zostanie wykorzystany do budowy mieszkań, jak będzie to zapisane w księgach handlowych? Czy przedstawiona propozycja nie jest obejściem prawa?

Radca prawny Krzysztof Judek - nie widzę tu obejścia prawa. Gmina ma prawo wnosić do swojej spółki, która realizuje zadania gminne w zakresie budownictwa mieszkaniowego, środki finansowe w postaci kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy nie jest trzymany na rachunku bankowym, ponieważ nie ma takiego wymogu, tylko jest inwestowany. Intencją gminy jest, aby te pieniądze zostały przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - jeżeli spółce nie powiedzie się, to odpowiedzialność za to poniesie gmina?

Radca prawny Krzysztof Judek - nie ma osobistej odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki. Można tylko stracić włożone pieniądze. Nie ma większego znaczenia w jakiej formie zostaną one wpłacone, czy jako partycypacja, czy w postaci kapitału zakładowego.

Prezes GTBS Bronisław Mela - z gminą zostanie podpisana umowa określająca, iż środki finansowe wniesione przez gminę przeznaczone będą na budowę 24 mieszkań.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przy 4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XLII/544/05 stanowi załącznik nr 18.

Ad.XV. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna oraz przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - rejon Starego Miasta 2, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/492/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listopada 2001 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Radny Mieczysław Sawaryn - na jakim etapie jest praca nad całościowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfino? Czy taka praca jest prowadzona?

p.o. Kierownika Referatu Wydziału Planowania i Aktywizacji Gospodarczej Krzysztof Czosnowski - obecnie trwają prace nad dokonaniem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfino. Po przyjęciu przez Radę uchwały w sprawie dokonanych zmian zostaną rozpoczęte prace nad pozostałymi planami zagospodarowania miejscowego. W trakcie opracowania są te plany zagospodarowania miejscowego, które podczas zmiany Studium nie ulegną zmianie. Do kompleksowej zmiany planów miejscowych można będzie przystąpić po uchwaleniu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfino. Nasza gmina ma opracowanych ponad 50 planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Jest to około 3% całej powierzchni. Na terenie miasta około 45% powierzchni pokryta jest planami miejscowego zagospodarowania. Pełne plany posiadają miejscowości: Wełtyń, Nowe Czarnowo, Krajnik.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz - przystępując do podjęcia kolejnej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu odnoszę wrażenie, że nie dość dobrze pilnowani są projektanci, którzy opracowują plany. Po raz kolejny opracowany jest plan zagospodarowania w części, którą już wcześniej przedłożona do opracowania. Okazuje się, że wówczas projektanci nie widzieli możliwości innych rozwiązań w tym miejscu, a obecnie okazuje się, że są takie możliwości, a Rada po raz kolejny przeznacza pieniądze na opracowanie planu.

Radny Mieczysław Sawaryn - czy pojedyncze wykonanie planów zagospodarowania miejscowego nie będzie wynosiło drożej od wykonania kompleksowego planu?

p.o. Kierownika Referatu Wydziału Planowania i Aktywizacji Gospodarczej Krzysztof Czosnowski - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania jest procesem ciągłym. Nie można zakładać, że raz opracowany plan miejscowy będzie służył w nieskończoność, bez konieczności dokonywania zmian. Zmieniany w dniu dzisiejszym plan opracowany był w 2000 roku. Przyjęte rozstrzygnięcia zakładały w tej części terenu innego rodzaju komunikację. Obecnie zasadnym wydaje się wprowadzenie innego rozwiązania komunikacyjnego przy ul. Sportowej i ul. A. Rapackiego w połączeniu z ul. Ks. J. Popiełuszki. Ponadto należy rozstrzygnąć możliwość utworzenia miejsc parkingowych w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie. W związku z powyższym przygotowaliśmy ww. projekt uchwały. Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy trwałoby bardzo długo. Bardziej racjonalne jest wykonywanie planów etapowo, w miarę potrzeby oraz możliwości gminy.

Radny Mieczysław Sawaryn - wynika z tego, że nie ma żadnych przeszkód, aby w fazie opracowywania planu nanieść dodatkowe zmiany.

p.o. Kierownika Referatu Wydziału Planowania i Aktywizacji Gospodarczej Krzysztof Czosnowski - określony zostanie czas na składanie wniosków. Proces opracowywania planu rozpocznie się po podjęciu uchwały i od czasu składania wniosków.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna oraz przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - rejon Starego Miasta 2, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/492/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listopada 2001 r. przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLII/545/05 stanowi załącznik nr 19.

Ad.XVI. Zmiana Uchwały Nr XLI/511/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/456/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/511/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/456/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLII/546/05 stanowi załącznik nr 20.

Ad.XVII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielili:

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk
Ad.899/XLII/05
- sprawa jest nam znana. Byłem tam z p. Sekretarz i wiem, że stan budynku jest w bardzo złym stanie. Nie ma tam toalety, przecieka dach. Dłużej nie można czekać z remontem tego budynku. Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Ewa Kubiak umieści to zadanie w projekcie budżetu na 2006 rok. Od Rady będzie zależało, czy zatwierdzi pieniądze na to zadanie.

Ad.901/XLII/05 - uważam, że wprowadzono radnego w błąd odnośnie obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy. Mam dokument, który wpłynął do Burmistrza 4 października br. od Klubu Sportowego "GROT" Gardno. Odpowiedź w tej sprawie podpisałem 19 października br. Na tę okoliczność posiadam potwierdzenie odbioru w dniu 20 października br. Nie odpowiem na pytanie dot. 2001 roku, ponieważ jest to zbyt odległy czas.

Ad.911/XLII/05 - w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z Dyrekcją Dróg Krajowych, Wojewódzkich i Powiatowych. Będzie sporządzona notatka w tej sprawie. Uważam, że zasadna jest propozycja Powiatu Gryfińskiego, aby gmina przejęła ulicę Słowiańską do swoich zasobów, w zamian za przekazanie innych ulic.

Ad.912/XLII/05 - jest już opracowana tabela i przygotowujemy się do podwyżki płac. Na podwyższenie płac od września br. potrzeba około 130.000 zł. Jeżeli Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nie znajdzie w swoim budżecie potrzebnej kwoty, to podwyżka płac będzie możliwa od stycznia 2006 r. i przy założeniu 10% zwyżki wyniesie ponad 400.000 zł.

Ad.914/XLII/05 - uczestniczyłem w naradzie dyrektorów szkół, na której poruszano sprawę związaną z opuszczaniem lekcji przez uczniów, z organizacją imprez. Na spotkaniu przypomniałem tylko dyrektorom szkół, że jedyną organizacją, która ma zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej na organizowanie imprez dla szkół jest Szkolny Związek Sportowy. W naszym przypadku realizuje to Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Każda inna organizacja jeżeli chce zorganizować imprezę w czasie trwania lekcji, czy nawet po lekcjach musi uzyskać zgodę Burmistrza.

Ad.915/XLII/05 - z tego co pamiętam, to istniejące składowisko odpadów komunalnych wystarczy nam na dwa lata. Obecnie prowadzone są rozmowy z Politechniką Szczecińską w sprawie uruchomienia segregacji odpadów komunalnych. Dyrektor PUK Sp. z o.o. Rafał Mucha - w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z firmą OBRYS, która zajmuje się projektowaniem kwatery nr II. Ww. firma zaproponowała, że przy projektowaniu kwatery nr II można wykorzystać w granicach 50% kwaterę nr III, co przyczyni się do powstania większej powierzchni. Jeszcze nie do końca wiadomo jak to będzie, ponieważ przez ten teren ma przebiegać linia energetyczna o mocy 110 KV. Musimy uzgodnić z firmą ENEA, jakiej szerokości pas ochronny potrzebny jest do przebiegu linii energetycznej. Od tego zależy wielkość kwatery. Obecnie trudno jest powiedzieć na jak długo wystarczy nam składowisko odpadów komunalnych "Gryfino - Wschód". Uzależnione jest to od prowadzenia w Gryfinie selektywnej zbiórki odpadów oraz od segregacji odpadów przywożonych na składowisko. Jeżeli odpady nie będą segregowane, to trzeba będzie zamknąć składowisko w ciągu kilku lat.

Radny Jan Kozłowski - z tego co wiem, to dopiero prowadzone są prace projektowe dotyczące kwatery nr II. Kiedy nastąpi pierwszy wysyp śmieci w tej kwaterze? Jakie starania prowadziła gmina w sprawie pozyskania środków finansowych na ten cel?

Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - w uzgodnieniu z PUK do 20 listopada br. ma być opracowana koncepcja, z której będzie wynikał ostateczny kształt wysypiska. Według zawartej umowy oraz wypowiedzi projektanta istnieje szansa zakończenia prac projektowych w kwietniu 2006 r. i uzyskania stosownych zezwoleń. Dokumentacja jest złożona i wymaga odpowiednich procedur. Wynika z tego, że w II połowie przyszłego roku rozpoczniemy prace związane z budową wysypiska. Koszty związane z realizacją składowiska obecnie są trudne do oszacowania, ponieważ zależy to od przyjętych rozwiązań. Nasze koszty przyjęte na etapie planowania wynosiły około 1,5 mln zł. Obecnie projektant sygnalizuje, że to przedsięwzięcie może kosztować znacznie więcej i dlatego należy to uwzględnić w budżecie gminy na 2006 rok. Trudno jest określić, kiedy zadanie będzie zakończone. Realne rozpoczęcie prac może nastąpić w III kwartale 2006r. Istnieje tylko jedna możliwość dotycząca pozyskania środków finansowych z Funduszu Norweskiego. W tym celu odbyły się spotkania. Następne odbędzie się 7 listopada br. Na ww. spotkanie przybędzie ekipa, która profesjonalnie zajmuje się opracowaniem projektów, które pozwolą na ubieganie się o środki finansowe na budowę składowiska.

Radny Jan Kozłowski - czy radny może uczestniczyć w takim spotkaniu?

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - myślę, że nie stanowi to problemu.

Radny Jan Kozłowski - wobec tego proszę o informowanie mnie o tego typu spotkaniach, ponieważ chciałbym w nich uczestniczyć. Być może inni radni również zechcą wziąć w nich udział.

Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - po potwierdzeniu terminu spotkania poinformujemy radnego.

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk
Ad.916/XLII/05
- na zagospodarowanie terenu po sanatorium w Nowym Czarnowie opracowana jest koncepcja, którą można obejrzeć w Wydziale Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji. W opracowanej koncepcji zaznaczona jest strefa ochronna oraz strefa, w której można budować mieszkania. Proponuje się, aby w miejsce baraków powstały budynki piętrowe. W jednym budynku powstałoby dwadzieścia mieszkań. Nie będę omawiał całej koncepcji, ponieważ każdy może się z nią zapoznać.
Na pozostałe interpelacje udzielimy odpowiedzi na piśmie.

Ad.XVIII. Wolne wnioski i informacje.

Radna Krystyna Gazdecka - bardzo proszę o przesłanie mi kopii odpowiedzi na interpelację radnego Marka Saneckiego dotyczącej oświaty. Jeżeli chodzi o selektywną zbiórkę odpadów, o której mówił Prezes PUK p. Rafał Mucha, to chcę powiedzieć, że odbyła się akcja dotycząca zbiórki opakowań plastikowych oprócz PET. Zbiórkę przeprowadziły dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie wraz z pracownikami. Zebrano bardzo dużo takich odpadów ale nie można wsypać ich do pojemników na butelki plastikowe. Czy nie można ustawić dodatkowych pojemników lub napisać, że wszystkie opakowania plastikowe można wrzucać do tych pojemników?

Prezes PUK p. Rafał Mucha - tak naprawdę wszystkie pojemniki ustawione na butelki plastykowe opisane są "plastik". Wynika z tego, że oprócz butelek można tam wrzucać inne opakowania plastikowe. W ww. pojemnikach około 50% stanowią butelki plastikowe, a pozostałe 50% stanowią folie i inne tworzywa plastikowe. Na komunalnym wysypisku śmieci jest to segregowane i oddzielnie zagospodarowane. Na terenie gminy nie ma problemu z wyrzucaniem tego typu odpadów. Martwi mnie to, że część naszych kupców wykorzystuje ustawione pojemniki do wyrzucania opakowań ze sklepów, czego nie powinni robić.

Radny Zenon Trzepacz - w centralnych punktach na terenach wiejskich są ustawione pojemniki do segregacji odpadów, które są bardzo szybko zapełniane. Nie ustawiono takich pojemników w bocznych ulicach. Czy PUK planuje ustawienie większej ilości pojemników?

Prezes PUK p. Rafał Mucha - pojemniki ustawiamy na wyraźne zlecenie Gminy Gryfino, która jest ich właścicielem. Właściwym adresatem jest Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major, która zajmuje się ich zakupem.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach poinformował, że:

 • w dniu 29 września br. do Biura Obsługi Rady i Burmistrza wpłynęła informacja radnego Zdzisława Kmieciaka o rezygnacji z przynależności do klubu SLD-PLD,
 • w dniu 19 października br. wpłynęło pismo p. Bienicewicz i p. Kowal w sprawie oceny działań związanych z realizacją Uchwały Nr XXXI/437/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 marca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszary trasy napowietrznej linii energetycznej 110 KV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa. W przyszłym tygodniu zostanie ustalony termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej,na którym sprawa zostanie rozpatrzona, a na następnej sesji radni zostaną poinformowani o jej wyniku,
 • w dniu 11 listopada br. odbędą się uroczystości Święta Niepodległości, które rozpoczną się Mszą Świętą w kościele skąd nastąpi przemarsz na Plac Sybiraków. Dalsza część uroczystości odbędzie się w auli Gimnazjum w Gryfinie,
 • do Przewodniczącego Rady oraz wszystkich radnych wpłynęło zaproszenie od Pani Starosty Powiaty Gryfińskiego na oficjalne oddanie do użytku odcinka drogi przez miejscowość Bartkowo, który jest częścią projektu "budowa drogi powiatowej nr 1362 z Wełtynia do Gajki". Uroczystość odbędzie się 28 października br. o godz. 1600.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralna część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad sesji /II wersja/ - załącznik nr 5,
 6. Pismo Prezesa Zarządu Ogrodów Działkowych im. A. Zawadzkiego w Gryfinie - załącznik nr 6,
 7. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 7,
 8. Interpelacja radnej Janiny Nikitińskiej - załącznik nr 8,
 9. Informacja o stanie realizacji Uchwały Nr XXXIII/350/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z późn. zm. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gryfino - załącznik nr 9,
 10. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 10,
 11. UCHWAŁA NR XLII/537/05 - załącznik nr 11,
 12. UCHWAŁA NR XLII/538/05 - załącznik nr 12,
 13. UCHWAŁA NR XLII/539/05 - załącznik nr 13,
 14. UCHWAŁA NR XLII/540/05 - załącznik nr 14,
 15. UCHWAŁA NR XLII/541/05 - załącznik nr 15,
 16. UCHWAŁA NR XLII/542/05 - załącznik nr 16,
 17. UCHWAŁA NR XLII/543/05 - załącznik nr 17,
 18. UCHWAŁA NR XLII/544/05 - załącznik nr 18,
 19. UCHWAŁA NR XLII/545/05 - załącznik nr 19,
 20. UCHWAŁA NR XLII/546/05 - załącznik nr 20.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

Protokółowała
Inspektor
Czesława Juszkiewicz