Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na  XLII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu  27 października  2005r.


Interpelacje i zapytania radnych:

Radna Janina Nikitińska
899/XLII/05
- mieszkańcy Pniewa i okolic zwrócili się do mnie z prośbą o zajęcie się sprawą budynku Biblioteki Publicznej w tej miejscowości, który wymaga gruntownego remontu. Proszę o uwzględnienie tego zadania w projekcie budżetu na 2006 r. Pismo mieszkańców wraz z podpisami w załączeniu.

Radny Mieczysław Sawaryn
900/XLII/05
- w nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej przez radną Nikitińską chciałbym wiedzieć, czy sprawa budynku w Pniewie nie była wcześniej zgłaszana przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gryfinie, pod którego podlega ww. biblioteka? Jeżeli tak, to dlaczego do tego czasu nie podjęto działań w tej sprawie?

901/XLII/05 - otrzymałem pismo od mieszkańca Gardna pana Tadeusza Fellera, w którym podnosi kwestię obiegu dokumentów i odpowiedzi uzyskiwanych w Urzędzie Miasta i Gminy. Problem polega na tym, że mieszkańcy gminy składają pisma do władz i nie mogą doczekać się na nie odpowiedzi. Chciałbym wiedzieć, czy w Urzędzie na bieżąco monitorowana jest korespondencja wysyłana przez urzędników do mieszkańców dot. odpowiedzi na wnoszone przez nich pisma? W sprawie T. Fellera przedstawiono mi dwa pisma: pierwsze z dnia 22 stycznia 2001 r., gdy Rada Sołecka z Gardna poruszała sprawę dot. siedziby dla LKS Grot Gardno i pomieszczeń po byłej kotłowni PEC, na które nie otrzymała odpowiedzi. Drugie pismo z 6 października 2005 r. dotyczy prośby o dofinansowanie klubu, na które również wnoszący nie otrzymali odpowiedzi. Chciałbym prosić, aby odpowiedzi w sprawach wnoszonych przez mieszkańców udzielane były terminowo. Jeżeli nie można sprawy załatwić pozytywnie, to należy mieszkańców poinformować dlaczego tak się dzieje.

Radna Magdalena Chmura-Nycz
902/XLII/05
- proszę o zamieszczanie w sprawozdaniu z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym informacji na temat przyznanych zwolnień podatkowych wykazu nazwisk przedsiębiorców, którzy te zwolnienia uzyskali.

903/XLII/05 - na ostatniej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części działki na Cmentarzu Komunalnym, na której miała być prowadzona działalność związana ze sprzedażą trumien i innych akcesoriów pogrzebowych. PUK od dawna prowadzi taką działalność. Co się stanie, jeśli pozwolimy innemu przedsiębiorcy na prowadzenie takiej samej działalności? Co będzie z pracownikami PUK, którzy obecnie zajmują się tą sprawą? Jakie na dzień dzisiejszy dochody przynosi dla PUK działalność w tym zakresie?

904/XLII/05 - na jakim etapie jest realizacja zadania dot. gazyfikacji w miejscowościach Pniewo i Żórawki? Z tego co widziałam, to w okolicy Osiedla Południe przeprowadzone są już kable. Czy jest to związane z tym zadaniem?

905/XLII/05 - ponawiam swoją interpelację w sprawie otwarcia punktu bibliotecznego na Osiedlu Południe w Gryfinie.

Radny Józef Gutkowski
906/XLII/05
- w miesiącu czerwcu br. zgłaszałem interpelację w sprawie zagospodarowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Borzymiu. Otrzymałem odpowiedź, że będą prowadzone prace geodezyjne w celu podziału działki, że  budynek zostanie zabezpieczony, wykoszona będzie trawa. Do tej pory nic się tam nie dzieje. Budynek jest rozkradany, powybijane szyby, teren wokół zarośnięty chaszczami. Jakie działania zostaną podjęte w tej sprawie?

907/XLII/05 - na korytarzu w Urzędzie Miasta i Gminy ustawiono automat do kawy i herbaty. Czy na ustawienie ww. automatu był rozpisany przetarg, a jeżeli był, to kto pobiera prowizję?

Radny Czesław Kapusta
908/XLII/05
- wielokrotnie prosiłem o zamontowanie oświetlenia ulicznego w Wirówku, ale bez rezultatu. W ww. miejscowości nie ma ani jednej lampy  ulicznej. Jest to jedyna miejscowość w naszej gminie pozbawiona oświetlenia ulicznego. Bardzo proszę o poważne zajęcie się sprawą.

909/XLII/05 - proszę o naprawę drogi dojazdowej do pól na odcinku Wełtyń - Brynki. Droga ta jest przedłużeniem ulicy Grunwaldzkiej w Wełtyniu. Oprócz tego, że jest to droga dojazdowa do pól, z której korzystają rolnicy, to jest to również najkrótsza droga łącząca dwie duże miejscowości.

910/XLII/05 - przeczytałem w prasie, że prowadzone są prace związane z budowa  kanalizacji w miejscowości Wełtyń. Uważam, że bardzo powoli realizowane jest to zadanie i dlatego wnoszę o jego przyspieszenie.

Radna Krystyna Gazdecka
911/XLII/05
- proszę o rozważenie możliwości opracowania wspólnie z Powiatem projektu rozwiązania komunikacyjnego ul. Słowiańskiej w Gryfinie uwzględniając  przy tym jednocześnie oświetlenie ww. ulicy.

912/XLII/05 - w dniu wczorajszym otrzymałam odpowiedź na interpelację, którą od  czerwca br. ponawiam co miesiąc, a dotyczy ona podwyżki płac dla  pracowników administracji i obsługi w oświacie. W odpowiedzi poinformowano mnie, że projekt uchwały w ww. sprawie będzie  przedstawiony na sesji w listopadzie br. i bardzo dobrze, ale ja nigdy nie mówiłam o tym, że chcę nowe tabele i nic więcej. Cały czas mówię, że chodzi nam tylko o podwyżkę, a nie o tabelę.

Radny Marek Sanecki
913/XLII/05
- na spotkaniu Rady Dyrektorów ogłoszono, że w ramach oszczędności w systemie oświaty przygotowuje się projekt zmian wynagradzania  w zakresie dodatku za wychowawstwo. Przed dwoma laty opracowano  system dot. ww. dodatków, który miał być wprowadzany czasowo, tzn. co roku miał wzrastać o 1% w stosunku do płacy podstawowej. Do tej  pory nie wprowadzono tego systemu do końca.  W związku z tym uważam, że nie powinniśmy podejmować takich decyzji  bez obliczeń zwłaszcza, że nie wprowadzono w życie tego, co ustalono dwa lata temu. Jakie powstaną oszczędności poprzez wprowadzenie nowego systemu? Jeżeli chodzi o wzrost poziomu życia obywateli, to według informacji ogłoszonych przez Unię Europejską inwestycje w oświatę są bardziej  skuteczne niż inwestycje w strukturę.

914/XLII/05 - jeżeli chodzi o zawody sportowe dla dzieci szkolnych, to są one organizowane w czasie trwania lekcji. Duża część dzieci dojeżdża na  zawody do Gryfina, a nie ma pieniędzy na ich transport. Na spotkaniu  Rady Dyrektorów ogłoszono, że dyrektorzy szkół mogą zwalniać uczniów  tylko i wyłącznie na zawody organizowane przez Międzyszkolny Ośrodek  Sportowy. Czy pomysł jest racjonalny? Czy nie lepiej byłoby  opracować zasady organizowania zawodów sportowych dla dzieci  szkolnych, a nie ograniczać organizowania ich tylko do jednego podmiotu?

Radny Jan Kozłowski
915/XLII/05
- proszę o przedstawienie Radzie informacji, na jakim etapie są prace związane z gospodarką odpadami komunalnymi, w szczególności  z kwaterą nr II? Czy prowadzono procedury związane z pozyskaniem  środków finansowych na ten cel? Na jakim etapie jest inwestycja? Na  jak długo wystarczy nam składowisko odpadów komunalnych, które jest obecnie?

Radny Ireneusz Sochaj
916/XLII/05
- otrzymaliśmy zgodę na rozbiórkę budynku po byłym kinie w Wełtyniu. Wszyscy wiemy, że wcześniej ww. budynek miał być przeznaczony  do adaptacji na mieszkania komunalne. Potem okazało się, że projektant  nie wykonał pracy należycie, ponieważ budynek nie nadaje się do adaptacji. Z tego powodu projektant miał zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Czy tak się stało, a jeżeli nie, to na jakim etapie jest  rozliczenie projektowania dotyczącego adaptacji tego budynku?

917/XLII/05 - z tego co wiem, to wykonano już koncepcję zagospodarowania terenów po byłym sanatorium w Nowym Czarnowie. Proszę o więcej informacji  w tej sprawie. Należy zrobić wszystko, aby nie powtórzyła się sytuacja jak z budynkiem po byłym kinie w Wełtyniu lub po byłej szkole  w Borzymiu.