Porządek obrad

Porządek obrad XLII  sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 27  października   2005 r. o godz. 900.


I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XLI sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Informacja o stanie realizacji Uchwały Nr XXXIII/350/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z późn. zm. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 1/XLII.

 • uwagi i wnioski.

VI. Uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej - DRUK Nr 2/XLII.

VII. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę - DRUK Nr 3/XLII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Zmiana Uchwały Nr XXIX/385/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Gryfino - DRUK Nr 4/XLII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Zmiana Uchwały Nr XXIX/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku środków transportowych, w Gminie Gryfino - DRUK Nr 5/XLII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Określenie dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru -  DRUK Nr 6/XLII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Zmiana Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa - DRUK Nr 7/XLII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania powołania obszaru ochrony siedliskowej "Dolna Odra" do sieci Natura 2000 - DRUK Nr 8/XLII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "STARE BRYNKI - CZEPINO" w rejonie miejscowości Stare Brynki w obrębach Czepino i Stare Brynki, gmina Gryfino oraz uchylenia uchwał Rady Miejskiej  w Gryfinie: Nr XLIX/596/02 z dnia 10 października 2002 r. i Nr XIV/188/03 z dnia 30 października 2003r. - DRUK Nr 9/XLII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Zmiana Uchwały Nr XXV/345/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 września  2004 r. w sprawie programu rozwoju budownictwa komunalnego i socjalnego w gminie Gryfino na lata 2004 - 2006 - DRUK Nr 10/XLII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XVI. Wolne wnioski i informacje.