Porządek obrad

Porządek obrad XLI  sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 29 września   2005 r. o godz. 900.


I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów z XXXVIII, XXXIX i XL sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r. - DRUK Nr 1/XLI.

 • uwagi i wnioski.

VI. Informacja o stanie realizacji uchwały Nr XXVIII/396/04 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 2/XLI.

 • uwagi i wnioski.

VII. Informacja o stanie realizacji Planu Operacyjnego Rozwoju Infrastruktury Technicznej i Komunikacji do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino za rok 2004 - DRUK Nr 2-1/XLI.

 • uwagi i wnioski.

VIII.. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady.

X. Desygnowanie kandydata do Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino - DRUK Nr 3/XL .

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Zmiana Uchwały Nr XXII/177/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2003 r.  w sprawie Aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 4/XLI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Zmiana Uchwały nr XXXV/456/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zwolnień  z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis - DRUK Nr 5/XLI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Wprowadzenie i określenie wysokości opłaty prolongacyjnej obowiązującej na obszarze Gminy Gryfino - DRUK Nr 6/XLI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wystąpienia do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o przekazanie na własność gminy Gryfino nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 1 m. Gryfino - DRUK Nr 7/XLI,
 2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego zabudowanych  nieruchomości gruntowych, położonych w obr. 3 m. Gryfino - DRUK Nr 7-1/XLI,
 3. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 2 w Gryfinie oraz do oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 92/2 - DRUK Nr 7-2/XLI,
 4. wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., prawa własności nieruchomości gruntowej - DRUK Nr 7-3/XLI,
 5. nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów gminy Gryfino w drodze wykupu -  DRUK Nr 7-4/XLI,
 6. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych  w obrębie 2 m. Gryfino - DRUK Nr 7-5/XLI,
 7. oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej,  położonej w obrębie 2 m. Gryfino - DRUK Nr 7-6/XLI,
 8. uchylenia uchwały Nr XIV/201/03 z dnia 30 października 2003 r.- DRUK Nr 7-7/XLI,
 9. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, gminnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 2 m. Gryfino - DRUK Nr 7-8/XLI,
 10. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4  m. Gryfino - DRUK Nr 7-9/XLI,
 11. oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę i najem na okres 5 lat części działki nr 163/2, o pow.940 m2, położonej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 3d i obiektu  o pow. 875 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3d, na działce nr 163/2 oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu i dzierżawy za 1 m2 powierzchni   gruntu i obiektu - DRUK Nr 7-10/XLI,
 12. oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę i najem na okres 5 lat części działki  nr 163/2, o pow. 143 m2, położonej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 3d i obiektu o pow. 135 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3d, na działce nr 163/2  oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu i dzierżawy za 1 m2 powierzchni   gruntu i obiektu - DRUK Nr 7-11/XLI,
 13. oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę i najem na okres 5 lat części działki  nr 163/2, o pow. 7.886 m2, położonej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 3d i obiektu o pow. 1.039 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3d, na działce nr 163/2 oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu i dzierżawy za 1 m2 powierzchni gruntu i obiektu - DRUK Nr 7-12/XLI,
 14. oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę i najem na okres 5 lat części działki nr 223/5, o pow. 770 m2, położonej w Gryfinie, przy ul. Rapackiego 3 i obiektu o pow. 1.232 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Rapackiego 3, na działce nr 223/5 oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu i dzierżawy za 1m2 gruntu i obiektu - DRUK Nr 7-13/XLI,
 15. przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego,  nieograniczonego części działki nr 163, o pow. ok. 250 m2, położonej w Gryfinie  w obrębie nr 2, stanowiącej cmentarz komunalny oraz ustalenia ceny wywoławczej  odstępnego do przetargu -DRUK Nr 7-14/XLI,
 16. nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu -  DRUK Nr 7-15/XLI,
 17. nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu -  DRUK Nr 7-16/XLI,
 18. zamiany nieruchomości - DRUK Nr 7-17/XLI. odrębnie do każdego projektu uchwały:
  1. stanowiska Komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
XV. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, ulic i dróg na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 8/XLI.
 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały

XVI. Określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów - DRUK  Nr 9/XLI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie założeń polityki budżetowej gminy Gryfino na rok 2006 wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetowych - DRUK Nr 10/XLI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej - DRUK Nr 11/XLI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej na finansowanie zadań na drogach wojewódzkich - DRUK Nr 12/XLI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Zmiana budżetu gminy na 2005 r. - DRUK Nr 13/XLI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XXII. Wolne wnioski i informacje.