Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XL/05 z XL sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 25 sierpnia 2005 r.

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1600 i trwała do godz. 1700.

Radni nieobecni:

 1. Lidia Karzyńska - Karpierz,
 2. Jan Kozłowski,
 3. Jan Ragan,
 4. Janusz Skrzypiński.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk,
 3. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 4. P.o. Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej  i Inwestycji Ewa Kubiak,
 5. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz,
 6. Radca Prawny Krzysztof Judek,
 7. Sołtys sołectwa Chwarstnica Grażyna Bącela,
 8. Sołtys sołectwa Radziszewo Jan Słoboda,
 9. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 2.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

Otwarcia obrad dokonał Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21,  w sesji uczestniczyło 17 radnych.

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 3.

Porządek obrad sesji radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

Ad. II. Uchwalenie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Projekt uchwały w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem  o sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - po raz drugi wnioskuję o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Gmina Gryfino ubiega się o środki unijne na budowę boisk  w Chwarstnicy i Radziszewie. W dniu 22.08.2005 r. otrzymałem informację, iż wymogiem koniecznym dla rozpatrzenia wniosków jest podjęcie przez Radę Miejską stosownych uchwał. Uchwały związane z realizacją boisk są mało znaczące dla budżetu gminy. Środki finansowe są jedynie przenoszone pomiędzy rozdziałami. Bardzo ważną sprawą jest konieczność rozbudowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie i poprawienie warunków pracy strażakom. Przeprowadziłem rozmowę z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej i otrzymałem informację, iż są zapewnione środki finansowe na rozpoczęcie rozbudowy komendy  w Gryfinie. W budżecie straży pożarnych niewykorzystane środki nie przechodzą na następny rok budżetowy tylko ulegają przepadkowi. Aby Komenda Powiatowa Straży Pożarnej mogła ogłosić przetarg i zainwestować 380 tys. zł muszą zostać podjęte uchwały intencyjne przez Radę Powiatu oraz Radę Miejską. Powiat Gryfiński przeznaczy na ten cel ze swojego budżetu kwotę 200 tys. zł natomiast Gmina Gryfino 183 tys. zł. Głównym celem samorządów jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.   W naszej gminie jest dziewięciu kandydatów na posłów. Chciałbym wyjaśnić, iż o zgodę na wywieszanie plakatów oraz banerów wyborczych na budynkach mieszkalnych należy zwracać się do zarządów wspólnot mieszkaniowych. Jako burmistrz, zakazuję wieszania plakatów wyborczych na budynkach jednostek organizacyjnych gminy. Uważam, że samorząd gminny powinien być obiektywny.

Radny Artur Nycz - chciałbym wiedzieć, jakie zadania w rozdziale 80101 nie zostaną zrealizowane w związku z przeniesieniem środków do innego rozdziału?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - kwota 500 tys. zł zaplanowana w dziale 801 Oświata i wychowanie przeznaczona była na budowę boisk w Chwarstnicy  i Radziszewie. Wymogi związane ze składanymi wnioskami o dofinansowanie tej inwestycji wiążą się ze zmianą ich funkcji. Boiska muszą być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców danej wsi. W związku z tym, iż nie będą one przeznaczone wyłącznie na cele oświatowe zaistniała potrzeba przeniesienia środków finansowych  z działu 801 Oświata i wychowanie do działu 926 Kultura fizyczna i sport. Nadmienię, iż wkład własny gminy w budowę jednego boiska wynosi 250 tys. zł.

Radny Artur Nycz - w budżecie gminy na boiska przeznaczamy w 2005 roku kwotę 500 tys. zł, a w 2006 roku kwotę 1 mln zł. Czy w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosków boiska zostaną w całości sfinansowane ze środków budżetowych gminy?

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk - w takim przypadku zostanie wybudowane tylko jedno boisko. Ustaliliśmy wcześniej, że będzie ono realizowane  w Chwarstnicy.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - czy za kwotę 500 tys. zł można wybudować jedno boisko sportowe?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - posiadamy rozeznanie, iż kwota 500 tys. zł jest wystarczająca na realizację jednego boiska.

P.o. Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej  i Inwestycji Ewa Kubiak - posiadamy kosztorys inwestorski na każde z tych boisk. Koszt realizacji jednego boiska wynosi 600 tys. zł. Budowa tych obiektów będzie podlegała procedurom zamówień publicznych i ceny mogą ulec obniżeniu. Liczymy, iż procedura przetargowa zostanie zakończona kwotą 500 tys. zł.

Radna Krystyna Gazdecka - czy wnioski o dofinansowanie budowy dwóch boisk sportowych zostały złożone oddzielnie? Jeżeli pozytywnie zostanie rozpatrzony wniosek na realizację boiska w Radziszewie nie można deklarować, że wykonane zostanie  w Chwarstnicy. Tylko w przypadku, gdy gmina nie otrzyma żadnych środków unijnych, w ramach środków własnych może zrealizować boisko w Chwarstnicy.

Radny Mieczysław Sawaryn - jeżeli Gmina Gryfino otrzyma dofinansowanie na budowę boiska w Radziszewie, czy boisko w Chwarstnicy nie zostanie w ogóle zrealizowane?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jeżeli gmina otrzyma dotację unijną na boisko w Radziszewie, będzie możliwość przeznaczenia pewnych środków finansowych z budżetu również na boisko w Chwarstnicy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dotyczącego miejscowości Radziszewo wkład własny gminy w tą inwestycję wyniesie ok. 200 tys. zł. Pozostanie do wykorzystania kwota 300 tys. zł. Podejmiemy wówczas decyzję, czy przeznaczymy dodatkową ilość środków finansowych  i wykonamy boisko przy szkole w Chwarstnicy.

P.o. Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej  i Inwestycji Ewa Kubiak - chciałabym dodać, iż wnioskowane dofinansowanie  w przypadku jednej ze szkół wynosi 450 tys. zł, a w drugim przypadku 415 tys. zł.

Radny Mieczysław Sawaryn - jeżeli środki, o które ubiega się gmina zostaną przyznane tylko na realizację boiska w miejscowości Radziszewo, czy prace inwestycyjne najpierw rozpoczną się w Radziszewie, a w Chwarstnicy dopiero po uchwaleniu przez Radę Miejską stosownych zmian w budżecie gminy?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - na te dwa zadania gmina ma zaplanowaną w budżecie na 2005 rok kwotę w wysokości 500 tys. zł. Po otrzymaniu dofinansowania na boisko w Radziszewie około 410 tys. zł pozostanie na realizację boiska w Chwarstnicy. Koszt budowy jednego boiska według posiadanych dokumentów wynosi 600 tys. zł brutto. Zawsze po rozstrzygnięciu przetargu cena ofertowa jest
o około 10-20% niższa od ceny inwestorskiej. W związku z tym realizacja dwóch boisk zostanie rozpoczęta jednocześnie.

Radny Mieczysław Sawaryn - czy konieczne będzie podjęcie nowej uchwały  i zmiana budżetu gminy w przypadku budowania boiska w Chwarstnicy?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - dla gminy priorytetowym zadaniem jest budowa boiska w Chwarstnicy, która jest większą miejscowością i posiada większą szkołę. Jeżeli nie otrzymamy żadnej dotacji unijnej to kwota 500 tys. zł w zupełności wystarczy na realizację tego zadania.

Radny Zenon Trzepacz - chciałbym sprostować pewne nieścisłości. Chwarstnica nie jest większą miejscowością niż Radziszewo. Radziszewo, Daleszewo oraz Łubnicę można traktować jako jedną miejscowość. Zamieszkuje tam ok. 1.200 mieszkańców. Powinniśmy się skupić na tym, aby w jednej i drugiej miejscowości powstało boisko. W Chwarstnicy znajduje się już boisko, natomiast w Radziszewie nie ma żadnego, pomimo tego, iż istnieje tam klub piłkarski.

Radny Mieczysław Sawaryn - proszę o jasną odpowiedź, czy w momencie nie uzyskania środków, o które ubiega się gmina, zaistnieje konieczność podjęcia kolejnej uchwały w przypadku realizacji boiska w Chwarstnicy?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jeżeli nie otrzymamy żadnych funduszy strukturalnych wówczas Rada Miejska zdecyduje, które boisko ma zostać zrealizowane w pierwszej kolejności w ramach środków własnych gminy.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - uchwała budżetowa będzie musiała ulec zmianie. Na stronie drugiej załącznika do niniejszej uchwały dział 926 Kultura fizyczna i sport został podzielony na dwa zadania. Jeżeli gmina otrzyma środki na realizację tylko jednego zadania to zapis ten będzie musiał ulec zmianie.

Radny Marek Sanecki - decyzja o budowie boisk została podjęta wcześniej. Tylko teoretycznie obiekty te będą ogólnodostępne. Mieszkańcy nie będą z nich korzystali. W naszym społeczeństwie nie ma jeszcze świadomości i chęci uprawiania sportu. Jeżeli realizowane obiekty mają być boiskami przyszkolnymi to muszą powstać przy szkole większej, czyli w miejscowości Chwarstnica.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XL/498/05 stanowi załącznik 5.

Ad. III. Uchwalenie zmiany uchwały Nr XXVIII/396/04 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino. Projekt uchwały w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - chciałabym dowiedzieć się, jakie projekty, dla których przewiduje się dofinansowanie zewnętrzne posiada gmina? Jakie wnioski zostały złożone, oprócz wniosków dotyczących boisk sportowych?  W naszej gminie zaniedbana jest cała infrastruktura techniczna oraz plany zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wnioski związane z realizacją boisk  w Chwarstnicy i Radziszewie nie są jedynymi które składamy. Gmina Gryfino ubiega się o dofinansowanie budowy kanalizacji Pniewo - Żórawki z funduszu norweskiego. Posiadamy przygotowaną kompletną dokumentację łącznie z pozwoleniem na budowę. Gmina uzyskała aprobatę, aby gazyfikacja miejscowości Pniewo i Żórawki przeprowadzona została ze środków gazowni. W dniu 30 września br. wybieram się w tej sprawie do Zakładu Gazowniczego w Poznaniu. Przygotowujemy dokumentację techniczną na budowę nabrzeża. Planujemy ubiegać się w tej sprawie o środki zewnętrzne. Posiadamy kompletną dokumentację na uzbrojenie terenów przy ulicy Jana Pawła II. Jedyną przeszkodą wstrzymującą tą inwestycję są problemy z właścicielami terenów przyległych do ulicy. Prowadzone są negocjacje z dziesięcioma osobami, które żądają wygórowanych cen za wykupienie przez gminę swoich działek. Przygotowywana jest dokumentacja związana z rekultywacją nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie. Kończymy przygotowanie pełnej dokumentacji na uzbrojenie III etapu osiedla Taras Północ. Na etapie końcowym znajdują się prace nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino. Na najbliższej sesji budżetowej Rada Miejska zadecyduje o wysokości środków przeznaczonych na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino. Przygotowanie planu przez biuro projektowe będzie trwało co najmniej trzy lata. W najbliższym czasie rozpoczniemy przebudowę i remont wewnętrznej gminnej drogi dojazdowej od ulicy Zygmunta Krasińskiego w kierunku sklepu Netto. Zadanie zostanie rozszerzone o teren placu przed Przedszkolem Nr 3. Zapraszam radnych do obejrzenia wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy. Nie waham się stwierdzić, iż wszystkie szkoły podstawowe oraz gimnazjum są na poziomie europejskim. W niedługim czasie ogłosimy przetarg na wykonanie kompletnej dokumentacji dotyczącej budynku komunalnego w Nowym Czarnowie. Będzie to budynek piętrowy, znajdować się w nim będą mieszkania socjalne i komunalne.  Z dniem 30 stycznia 2004 r. gmina odzyskała tereny pod przemysł. Na konto wpłynęła druga rata ze sprzedaży Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i uregulowana  została pożyczka zaciągnięta przez Fundację na rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino. Każdy teren nadający się pod przemysł obciążony był hipoteką związaną z pożyczką. Jest szansa, aby w bieżącej kadencji powstał duży zakład produkcyjnym zlokalizowany w pobliżu Elektrowni Dolna Odra. Terenem tym zainteresowany jest Wolny Obszar Przemysłowy Słubicko - Kostrzyński. Jeżeli gmina pozyska inwestora okolice elektrowni zostaną włączone w tą strefę.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - jeżeli Pan Burmistrz prowadzi rozmowy  z Zakładem Gazowniczym w Poznaniu, to chciałabym poinformować, iż został założony komitet mieszkańców ulic Przemysłowej, Łużyckiej, Wierzbowej  i Czechosłowackiej w Gryfinie. Jesteśmy na etapie rozmów z gazownią i chcielibyśmy, aby tereny tych ulic również podłączyć do zadania.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - zarówno ENEA, jak i gazownia mają swoje dyrekcje w Poznaniu, tam też zapadają wszelkie decyzje dotyczące podjęcia działań inwestycyjnych. Jedynym wyznacznikiem jest opłacalność danej inwestycji, czyli ilość odbiorców gwarantujących, że koszt danej inwestycji w określonym czasie zwróci się. Na najbliższej sesji zostanie przedstawiony projekt uchwały dotyczący wykupienia przez gminę przepompowni ścieków od Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino w celu podłączenia do kanalizacji rejonu ulicy Czechosłowackiej i miejscowości Pniewo.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych  w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XXVIII/396/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XL/499/05 stanowi załącznik 6.

Ad. IV. Uchwalenie zasad korzystania z planowanych do realizacji obiektów sportowych położonych na terenie szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w miejscowościach Chwarstnica i Radziszewo.

Projekt uchwały w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem  o sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych  w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.  Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zasad korzystania z planowanych do realizacji obiektów sportowych położonych na terenie szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w miejscowościach Chwarstnica i Radziszewo przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XL/500/05 stanowi załącznik 7.

Ad. V. Udzielenie Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na rozbudowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Projekt uchwały w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem  o sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

Radni otrzymali pismo od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Gryfinie Bronisława Tessara z prośbą o udzielenie pomocy finansowej dla komendy i podjęcie uchwały intencyjnej - załącznik nr 8.

Radny Czesław Kapusta - popieram projekt uchwały, natomiast nie chciałbym, aby jej podjęcie wiązało się z pominięciem rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu. Remiza strażacka w Wełtyniu jest ostatnim budynkiem poniemieckim. Jednostka OSP w Wełtyniu jest bardzo aktywna, w ostatnią niedzielę uczestniczyła  w Zawodach o Puchar Prezydenta. Nie można dopuścić, aby w budżecie gminy  w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zabrakło środków na rozbudowę remizy  w Wełtyniu. Finansowanie działalności ochotniczej straży pożarnej jest obligatoryjnym obowiązkiem gminy.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - przedstawiona radnym uchwała jest uchwałą intencyjną. Gmina zobowiązuje się, że w budżecie na rok 2006 zabezpieczy na rozbudowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kwotę 183 tys. zł. Projekt budżetu gminy na 2006 rok znajduje się dopiero na etapie uzgodnień. Radni mogą składać wnioski do budżetu, na komisjach wypracowane zostaną zadania priorytetowe do realizacji w 2006 roku. Aby Komenda Powiatowa PSP mogła rozpocząć rozbudowę budynku w 2005 roku potrzebne jest zabezpieczenie środków na dalszą realizację zadania w roku 2006.

Radny Czesław Kapusta - uchwała intencyjna będzie obligować, do wydania pieniędzy na określony cel. Jeżeli środki zostaną przeznaczone z rozdziału Ochotnicze straże pożarne, nie wiem, czy będzie później możliwość ich zwiększenia i realizacji rozbudowy remizy w Wełtyniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - gmina Gryfino posiada cztery jednostki ochotniczej straży pożarnej. Ochotnicza straż pożarna w Sobieradzu posiada idealne warunki. Za 2-3 miesiące w Chwarstnicy nie będzie śladu po niedawnym pożarze.  W maju 2006 r. zostanie oddana do użytku trzecia remiza w Radziszewie. Zapewniam radnego, iż w budżecie gminy znajdą się środki na modernizację remizy w Wełtyniu. Na najbliższej sesji chciałbym zasięgnąć porady radnych odnośnie ulic powiatowych na terenie miasta Gryfina. Znając sytuację finansową Powiatu Gryfińskiego, nie możemy oczekiwać w najbliższym czasie remontu głównych ulic, m.in. ulicy Niepodległości, Zygmunta Krasińskiego i Adama. Asnyka. Gmina otrzymuje rocznie kwotę ok. 100 tys. zł na utrzymanie wszystkich ulic powiatowych w mieście. Należy rozważyć przejęcie tych ulic na mienie gminne i zastanowić się, czy nie będzie to lepsze rozwiązanie dla miasta.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 i obecnych na sesji 17 radnych  w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na rozbudowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XL/501/05 stanowi załącznik 9.

Wiceprzewodniczący Rady udzielił głosu Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Bronisławowi Tessarowi.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Bronisław Tessar - w imieniu własnym oraz całego składu osobowego jednostki chciałbym podziękować radnym za podjęcie tej uchwały. Radnego Czesław Kapustę chciałbym zapewnić, iż podejmę działania, aby na 2006 rok zaplanowano środki na dokumentację projektowo - kosztorysową zadania rozbudowy remizy w Wełtyniu. Uważam, że wszyscy strażacy powinni mieć dobre warunki do wykonywania swojej pracy.

Ad. VI. Wolne wnioski i zakończenie.

Radny Mieczysław Sawaryn - w dniu 27 sierpnia br. odbywają się dożynki gminne w Wełtyniu. W imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej i Prawa  i Sprawiedliwości postuluję, aby uczestnictwo w bankiecie było dla radnych odpłatne. Nie może być taka sytuacja, że ze środków Gryfińskiego Domu Kultury gmina finansuje na dożynkach bankiet. Na otwarciu remizy w Sobieradzu radny Józef Gutkowski ufundował dla mieszkańców tej miejscowości prywatną imprezę. Radni oraz urzędnicy wysokiego szczebla są zamożnymi ludźmi i mogą na dożynkach dokonać zakupu żywności.

Radny Zdzisław Kmieciak - dożynki gminne organizowane są od lat, zawsze poczęstunek był bezpłatny. Jako radny mogę za niego zapłacić, ale nie widzę powodu, aby to czynić, jeżeli taka praktyka była stosowana od lat.

Radny Zenon Trzepacz - należy ostrożnie podchodzić do kwestii zapłaty. Zapraszam sponsorów, są dwa sklepy w Radziszewie i Daleszewie i nieograniczona ilość możliwości wypicia i konsumpcji.

Radny Mieczysław Sawaryn - od lat postuluję, aby radni nie biesiadowali za pieniądze podatników. Są to spore wydatki, które obciążają budżet gminy.

Radny Zdzisław Kmieciak zgłosił chęć zabrania głosu.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin - w jakiej sprawie chciałby Pan zabrać głos?

Radny Zdzisław Kmieciak - chciałbym kontynuować rozmowę.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin - odbieram Panu głos.

Radny Zdzisław Kmieciak - chciałbym dowiedzieć się, dlaczego został mi zabrany głos, skoro radny Mieczysław Sawaryn może się wypowiadać na ten temat?

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin - odebrałem Panu głos i nie chciałbym, abyśmy dyskutowali na ten temat. Jeżeli chce Pan porozmawiać, to proszę zrobić to po sesji.

Radny Zdzisław Kmieciak - żenadą jest to, co się dziś odbywa na sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin - żenadą można nazwać Pana zachowanie. Odebrałem Panu głos i proszę zastosować się do tego.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - chciałbym wyjaśnić, iż przy okazji otwarcia remizy w Sobieradzu gmina sfinansowała wyłącznie posiłki. Odkąd jestem burmistrzem, nie są organizowane spotkania wyłącznie dla vipów. Każdy mieszkaniec danej miejscowości może uczestniczyć w poczęstunku. Takie zarzuty, jakie padają  w dniu dzisiejszym powinny zostać przedstawione przed ubiegłorocznymi dożynkami gminnymi w Chwarstnicy. Wówczas nikt nie proponował, aby nie organizować poczęstunku dla zaproszonych gości. Nieprzyzwoite i naganne byłoby żądanie od gości zapłaty za posiłki. Dożynki są promocją dla całej gminy. Od organizowania takich imprez jest Gryfiński Dom Kultury i między innymi, na taki cel przewidziano środki w jego budżecie.

Radny Czesław Kapusta - jako aktywny uczestnik komitetu do spraw organizacji tegorocznych dożynek mogę stwierdzić, iż za pieniądze gminne nie został zakupiony żaden alkohol. Uczestniczyłem w różnych imprezach, również międzynarodowych  i normą na nich jest bezpłatny poczęstunek dla gości. Dożynki gminne od lat są organizowane w tej samej formie, ale można odstąpić od tradycji.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin - mam dla radnych trzy komunikaty. W dniu dzisiejszym o godz. 1800 odbędzie się zebranie wiejskie w Drzeninie, na które zapraszam wszystkich zainteresowanych radnych. W dniu 26 sierpnia br. o godz. 1300 odbędzie się otwarcie oddziału regionalnej telewizji TV7 GRYFINO. Przypominam również wszystkim zebranym, iż w dniu 27 sierpnia br. odbywają się dożynki gminne w Wełtyniu. Chciałbym dodać iż mam kontakt z burmistrzami oraz wójtami gmin naszego województwa i standardem jest, iż radni biorący udział w różnych bankietach płacą za to. Jest to dobry zwyczaj i mógłby zostać przyjęty również w naszej gminie.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk - chciałbym poinformować, iż w związku z dożynkami o godz. 1530 obok budynku urzędu będzie stał autokar dla pracowników urzędu oraz radnych. Wszyscy, którzy nie mogą udać się na dożynki gminne własnym środkiem transportu mogą z niego skorzystać.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 2,
 3. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji - załącznik nr 4,
 5. UCHWAŁA NR XL/498/05 - załącznik 5,
 6. UCHWAŁA NR XL/499/05 - załącznik 6,
 7. UCHWAŁA NR XL/500/05 - załącznik 7,
 8. Pismo Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Gryfinie - załącznik nr 8.
 9. UCHWAŁA NR XL/501/05 - załącznik 9.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Szabałkin

Protokółowała
referent
Agnieszka Grzegorczyk