Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/05 z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 16 sierpnia 2005 r.

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1600 i trwała do godz. 1610.

Radni nieobecni:

 1. Lidia Karzyńska - Karpierz,
 2. Jan Ragan,
 3. Janusz Skrzypiński,
 4. Ireneusz Sochaj,
 5. Maciej Szabałkin.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. p.o. Kierownika Referatu Krzysztof Czosnowski,
 3. Radca Prawny Krzysztof Judek.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

Otwarcia obrad dokonał Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21,  w sesji uczestniczyło 16 radnych.
Poinformował, że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta  i Gminy Henryka Piłata. Odczytał treść wniosku, który stanowi załącznik nr 2.

Porządek obrad sesji radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 3.

Ad.II. Uchylenie UCHWAŁY NR XXXVII/482/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe.
Projekt uchwały w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem  o sesji.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wnioskowałem o zwołanie sesji nadzwyczajnej ponieważ istnieje potrzeba uszczegółowienia jednego z załączników do uchwały w ww. sprawie. Treść podjętej wcześniej uchwały pozostaje bez zmian oprócz tego załącznika. Sprawa jest bardzo ważna, ponieważ dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe. Mamy już inwestora, który chce wybudować 16 wiatraków. Po wykonaniu inwestycji firma będzie odprowadzała do budżetu gminy podatki w wysokości około 1.500.000 zł.
Prawnik Urzędu Wojewódzkiego powiedział, że mogę wymienić przedmiotowy załącznik do uchwały na nowy, bardziej szczegółowy bez zgody Rady. Osobiście uważam, że Rada powinna o tym wiedzieć i dlatego wnioskowałem o zwołanie sesji. Przyjęcie uchwały z nowym załącznikiem przyspieszy projektowanie wiatraków. W przyszłym roku inwestycja powinna być wykonana.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia UCHWAŁY NR XXXVII/482/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz  z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchylenia UCHWAŁY NR XXXVII/482/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXIX/496/05 stanowi  załącznik 4

Ad.III. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz  z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe.
Projekt uchwały w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem  o sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXIX/497/05 stanowi  załącznik 5

Ad.IV. Wolne wnioski i zakończenie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - korzystając z okazji, że w sesji uczestniczy większość radnych pragnę zaprosić wszystkich na przekazanie do użytku remizy strażackiej w Sobieradzu, które odbędzie się 19 sierpnia br. Zapraszam również wszystkich do wzięcia udziału w dożynkach gminnych, które  odbędą się 27 sierpnia br. w Wełtyniu.
Ponadto pragnę poinformować, że odbyłem przegląd wszystkich szkół w naszej gminie. W szkołach trwają prace remontowe, które będą zakończone przed 1 września br. Jedynym obiektem, w którym prace zostaną zakończone około 10 września br. jest hala sportowa w Gimnazjum.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralna część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji - załącznik nr 2,
 3. Porządek obrad sesji - załącznik nr 3,
 4. UCHWAŁA NR XXXIX/496/05 - załącznik 4 ,
 5. UCHWAŁA NR XXXIX/497/05 - załącznik 5 .

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

Protokółowała
Inspektor
Czesława Juszkiewicz