Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na  XXXIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu  31 marca  2005r.


Radny Mieczysław Sawaryn
734/XXXIV/05
-przedsiębiorca – rolnik p. Mirosław Szymocha posiadający firmę transportową pojazdów ciężarowych oraz sprzętu ciężkiego takiego jak ładowarki, koparki wiosną 2003 roku złożył wniosek, że z powodu niepłacenia podatków /kryzys w rolnictwie/ chciałby na rzecz gminy w ramach kompensaty wykonać prace transportowe i rozbiórkowe. W kontekście wydanych przez gminę pieniędzy na rozbiórki i wywóz gruzu z różnych miejsc w Gryfinie chciałbym dowiedzieć się dlaczego  nie skorzystano z oferty p. Szymochy, która była wielokrotnie tańsza od innych? Ponadto skompensowałoby to niezapłacone przez p. Szymochę podatki.

735/XXXIV/05 – dwa lata temu radna Krystyna Gazdecka interpelowała w sprawie wadliwości drogi przy wyjeździe z parkingu przy sklepie „Kokos”, naprzeciw CPN w Gryfinie. Pół roku temu w tej samej sprawie interpelował radny Janusz Skrzypiński.  Na ww. parkingu znajduje się nie oznakowany bardzo wysoki próg. Kierowcy korzystający z tego parkingu niszczą sobie samochody. Dlaczego pomimo licznych interpelacji radnych przez okres ponad dwóch lat nic nie zrobiono w tej sprawie?

736/XXXIV/05 - w ubiegłym roku miała być wyremontowana droga na odcinku pomiędzy ul. Zygmunta Krasińskiego, a sklepem NETTO w Gryfinie. Pan Burmistrz informował, że realizacja zadania nastąpi w roku bieżącym. Płyty na ww. drodze zapadły się i różnice w poziomie  poszczególnych płyt są bardzo duże. Samochody o niskim podwoziu zawieszają się na płytach i urywają rury wydechowe. Dlaczego do czasu rozpoczęcia głównego remontu drogi nie wyrównano prowizorycznie dziur cienką nakładka asfaltową?

737/XXXIV/05 - ogłoszony został konkurs na Naczelnika Wydziału Planowania  Przestrzennego, Aktywności Gospodarczej i Inwestycji. Czy w związku z wcześniejszymi nie udanymi zatrudnieniami pracowników na czas nieokreślony oraz wypłaconymi odszkodowaniami z tytułu zwolnienia, przykładem jest były Dyrektor OWiR, obecnie przyjmowane do pracy  osoby będą zatrudniane na czas próbny, a następnie na czas określony? Chodzi o to, aby podczas trwania czasu próbnego można było sprawdzić, czy zatrudniane osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje. Uważam, że nowe osoby należy przyjmować do pracy na czas określony.  Przypadek zatrudnienia nieodpowiedniego pracownika zdarzył się  w PUK, kiedy to wybrano nowy zarząd w drodze konkursu.

Radna Magdalena Chmura – Nycz
738/XXXIV/05
- w 2001 roku Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę dotyczącą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy. W 2004 roku p. Burmistrz wprowadził zarządzeniami zmiany do ww. Regulaminu. Czy wprowadzenie zmian zarządzeniami jest zgodne z prawem? Czy zmiany nie powinny być wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej?
Zarządzenia, którymi wprowadzono zmiany oznaczone są numerami 0152/15a/04, 0152/26/04, 0152/12/04, 163a/03. Proszę o wykładnię prawną w tej sprawie.

739/XXXIV/05 - jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa dot. p. Bienicewiczów? Czy gmina wycofała od Wojewody pismo w sprawie zawieszenia pozwolenia na budowę?

740/XXXIV/05 - wracając do interpelacji z poprzedniej sesji dot. p. Kamińskich nie widzę problemu w sprawie umożliwienia budowy schodów stanowiących dojście do posesji od strony sklepu „Biedronka”.  Przecież trzy metry dalej wybudowane są schody do przychodni. Bardzo proszę o przybliżenie mi ww. sprawy.

741/XXXIV/05 - w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pismo p. Kowalówka – Rawdanowicz skierowane do Rady Miejskiej w Gryfinie. Chciałabym wiedzieć na jakim etapie jest załatwienie ww. sprawy przez p. Burmiastrza?  Pan Burmistrz poinformował p. Rawdanowicza, że to Rada Miejska ma podjąć decyzję w tej sprawie. Chcę przypomnieć, że Rada Miejska  jest organem uchwałodawczym, a nie wykonawczym. Decyzję powinien podjąć Burmistrz. Proszę o informację w ww. sprawie.

742/XXXIV/05 - nie wiem, czy p. Burmistrz czyta wszystkie odpowiedzi na interpelacje,  które są kierowane do radnych? Zacytuję odpowiedź pod którą się Pan podpisał, tj. „Traktując Pani interpelację w zakresie wynagrodzenia głównego specjalisty – asystenta jako formalny wniosek o udostępnienie informacji publicznej – informuję, iż ta została już wcześniej udostępniona i funkcjonuje w publicznym obiegu (prasa, strona  internetowa, spotkania publiczne itp.). Pani jako zainteresowana  również tą wiedzę posiada. W związku z tym za niezasadny trzeba  uznać wniosek o udzielenie informacji, którą zainteresowany posiada. Kwestia dostępu do informacji wydaje się być w tym przypadku bezprzedmiotowa. Takie żądanie nie zmierza bowiem do uzyskania pewnych wiadomości, lecz ewentualnie potwierdzenia (sprawdzenia) wiadomości znanych już wnioskującemu. Wykracza zatem poza przedmiot i cele ochrony przewidzianej ustawą o dostępie do informacji  publicznej”. Gdybym wiedziała, to nie zadawałabym pytań. Z prasy dowiedziałam się,  że specjalista zarabia ponad 6.000 zł. Według Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacji pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, powiatów i województw Dz. U. Nr 34, poz. 264 specjalista ds. organizacyjnych na pewno nie może otrzymywać takiego wynagrodzenia. Proszę o odpowiedź w tej sprawie. W pisemnej odpowiedzi na moją interpelację jest też zapis „ Zadanie pod nazwą zakup samochodu Peugeot 607 oraz rozbiórka budynku przy ulicy 1 Maja w Gryfinie nie zostały poddane ocenie audytora. Z analizy  obszarów ryzyka w zakresie gromadzenia środków i dysponowania nimi i planowanych obszarów, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w bieżącym roku 2004 nie wyniknęła konieczność przeprowadzenia audytu w tym zakresie”.
Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej w grudniu 2004 r.  p. Burmistrz powiedział, że zgłosił do komórki audytu i kontroli  wewnętrznej zbadanie sprawy dot. zakupu samochodu Peugeot 607. Nie jest to zgodne z odpowiedzią, którą otrzymałam na piśmie.

Radny Czesław Kapusta
743/XXXIV/05
- istnieje pilna potrzeba naprawy nawierzchni wewnętrznych ulic  w miejscowości Wełtyń. Bitumiczna nawierzchnia na ww. ulicach jest popękana, ponieważ położona została nieprofesjonalnie, a jej grubość wynosi około 3 – 4 cm. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Janusz Skrzypiński
744/XXXIV/05
- w złym stanie jest droga do Parsówka i z tego powodu istnieje  kłopot z dowożeniem dzieci do szkoły. Bardzo proszę o wyrównanie ww. drogi.

745/XXXIV/05 - należy uzupełnić ubytki w drodze na terenie sołectwa Sobiemyśl. Chodzi mi o drogę asfaltową oraz o odcinek drogi wysypany szlaką. Proszę o zajęcie się sprawą.

746/XXXIV/05 - na drodze w centrum wsi Dołgie, przy przystanku autobusowym  istnieje zaniżenie i podczas opadów deszczu zbiera się tam woda. Jest to droga powiatowa i dlatego proszę o wystąpienie do  właściciela drogi o podwyższenie ww. nawierzchni tak, aby  woda spływała do studzienek burzowych.

Radna Magdalena Chmura – Nycz
747/XXXIV/05
- otrzymaliśmy sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004. Bardzo  proszę o przedstawienie rozliczenia pożyczki na kwotę 6.783.590 zł zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Proszę  również o przedstawienie rozliczenia środków finansowych  pochodzących ze sprzedaży Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej na kwotę 6.800.000 zł. Otrzymałam informację odnośnie rozdysponowania z ww. sumy kwotę w wysokości 2.000.000 zł. Proszę o przedstawienie rozliczenia pozostałej kwoty.

Radny Józef Gutkowski
748/XXXIV/05
- mija już cztery lata od likwidacji szkoły w Borzymiu. Budynek stoi  pusty i niszczeje. W ciągu dnia jest dozorowany. Natomiast w nocy jest rozkradany. Czas najwyższy podjąć decyzje w sprawie ww. budynku.

749/XXXIV/05 - na pobocze lewej stronie drogi przed miejscowością Borzym ktoś wyrzucił śmiecie. Proszę, aby Straż Miejska pojechała na miejsce i ustaliła, kto to zrobił.

Radny Zdzisław Kmieciak
750/XXXIV/05
- podczas układania sieci kanalizacyjnej przy posesjach p. Mikulskiego i p. Olszewskiego w Dębcach rozkopano drogę. Należy utwardzić zniszczoną drogę.

751/XXXIV/05 - w Żabnicy przy ul Zielnej, w okolicy posesji p. Piaseckiego po wykopach kanalizacyjnych powstała wyrwa. Proszę o jej usunięcie.

752/XXXIV/05 - w związku z planowanymi pracami wstrzymano kursy autobusów przez Żabnicę. Autobusy nie kursują już od tygodnia. Przez ten czas nie prowadzono żadnych prac. Proszę o podjęcie działań  mających na celu przywrócenie kursów autobusowych. Być może  w tym celu należy przyspieszyć prace remontowe.

753/XXXIV/05 - na zebraniu wiejskim w Czepinie Państwo Lipko zgłaszali sprawę dotyczącą niedokończenie prac po wykopach kanalizacyjnych. Zgłosili również brak studzienki kanalizacyjnej na swojej posesji. Ponadto tylko częściowo ogrodzono posesję, a przed robotami była ogrodzona cała. Obiecano, że w krótkim czasie wykonana zostanie studzienka. Jednak do tej pory nic nie zrobiono. Z tego co wiem, to w najbliższych dniach ma nastąpić oddanie do użytku kanalizacji. Bardzo proszę o zajęcie się sprawą.

754/XXXIV/05 - prawdopodobnie nie ma studzienek kanalizacyjnych w Czepinie przy  ul Gryfińskiej 21 u p. Balcerzaka oraz przy ul Gryfińskiej 23 u p. Leszczyńskiego. Proszę o sprawdzenie i podjęcie odpowiednich działań.

755/XXXIV/05 - do tej pory nie usunięto usterek powstałych na drodze nr 31 i z tego powodu nie dokonano jeszcze odbioru drogi. Sprawa trwa już dwa lata. Ostatni termin odbioru miał nastąpić na koniec bieżącego miesiąca. Jednak nic się tam nie dzieje. Usterek nadal nie usunięto. Kiedy zostaną usunięte usterki na ww. drodze?

756/XXXIV/05 - mieszkańcy naszego miasta chcieliby wiedzieć, kiedy powstanie  muzeum w Gryfinie? Składane były deklaracje w tej sprawie. Już czas wprowadzić je w życie. Proszę o wyjaśnienie ww. sprawy.

Radny Ireneusz Sochaj
757/XXXIV/05
- obecnie trwa wycinka oraz przecinka drzew. Obecnie takie działania prowadzone są przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie z powodu tego, że wali się tam mur oporowy. Chciałbym wiedzieć, czy  w miejsce wyciętych drzew planuje się nasadzenie nowych?

758/XXXIV/05 - należy posprzątać chodnik znajdujący się pomiędzy MDK, a szpitalem. Po stronie szpitala leżą sterty zeszłorocznych liści. Jest już wiosna i należy jak najszybciej zrobić tam porządek.

759/XXXIV/05 - należy zagospodarować plac znajdujący się pomiędzy budynkiem p. Kamińskiego i pozostałych właścicieli, a przychodnią zdrowia w Gryfinie. Ww. plac leży w centrum miasta i wygląda bardzo brzydko.

Radny Zdzisław Kmieciak
760/XXXIV/05
- podczas budowy kanalizacji w Żabnicy zamknięto drogę przy ulicy Długiej. Ruch drogowy odbywał się ulicą Polną. Samochody jeżdżące  ww. ulicą zdewastowały dojazd do posesji p. Miedzaka, który wykonany był z polbruku. Wykonawca pożyczył od p. Miedzaka polbruk, który wykorzystał do naprawy szkody. Zrobił to źle. Nie oddał również polbruku. W dniu wczorajszym przyjechał do p. Miedzaka i proponował mu 100 zł. Przecież to kpina. Pan Burmistrz Kuduk był tam ze mną i widział, że całe podwórko  p. Miedzaka jest zniszczone. Ponadto źle obsadzono studnię. Proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie szkód.

Radny Mieczysław Sawaryn
761/XXXIV/05
- co robią służby miejskie, skoro tyle interpelacji w sprawie złego stanu dróg zgłaszają radni? Przecież radni nie powinni zastępować Straży Miejskiej oraz funkcjonujących w mieście służb. Radni mają do rozstrzygania inne ważne sprawy.