Porządek obrad

>Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 31 marca  2005 r. o godz. 900.


I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów z XXXI i XXXII sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pniewo -  DRUK Nr 1/XXXIV,
 2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino, przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki - DRUK Nr 1-1/XXXIV,
 3. nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od osoby fizycznej, części  nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Chlebowo - DRUK  Nr 1-2/XXXIV,
 4. rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów - DRUK  Nr 1-3/XXXIV.

odrębnie do każdego projektu uchwały:

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Chwarstnicy - DRUK Nr 2/XXXIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Przyznanie dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych  w roku 2005 - DRUK Nr 3/XXXIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Ustalenie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniku we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - DRUK  Nr 4/XXXIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Ustalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfino - DRUK Nr 5/XXXIV.

 1. 1/ stanowiska Komisji Rady,
  2/ dyskusja,
  3/ podjęcie uchwały.

X. Zmiana budżetu gminy na 2005 r. - DRUK Nr 6/XXXIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Uchylenie uchwał: Nr XXXI/430/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  24 lutego 2005 r. oraz Nr XXXI/432/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  24 lutego 2005 r. - DRUK Nr 7/XXXIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino” - DRUK Nr 8/XXXIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino” - DRUK Nr 9/XXXIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XV. Wolne wnioski i informacje.