Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/04 z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 25 listopada  2004 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1205.

Radni nieobecni:

 • Józef Gutkowski,
 • Janina Nikitińska.

Lista obecności radnych stanowi  załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 3. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 4. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
ppkt.1
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyło 19 radnych. Poinformował, że porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem  o sesji - załącznik nr 4.

Do porządku obrad wprowadzono:

1/ - jako pkt.V. Określenie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze  Gminy Gryfino - DRUK Nr 1/XXVIII,

- jako pkt. XII.Uchwalenie Programu współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004 - DRUK Nr 7/XXVIII.

Projekty uchwał w w/w sprawie radni otrzymali na posiedzeniach Komisji.

2/ W pkt. IX. Podjęcie uchwał w sprawie nastąpiła zamiana i tak:

- jako ppkt. 2/ ujęto projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino -  DRUK Nr 4-2/XXVIII,

- jako ppkt. 3/ ujęto projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Podgórnej nr 1 - działka nr 208 - DRUK Nr 4-1/XXVIII,

Nową wersję porządku obrad sesji radni otrzymali przed rozpoczęciem obrad - załącznik nr 5.

ppkt.2
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXVII sesji.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXVII sesji przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino Henrykiem Piłatem podziękowali dla p. Ewy Świderek - sołtysa Sołectwa Wirów za podejmowanie cennych inicjatyw społecznych i ich realizację. Wręczyli dyplom oraz kwiaty.

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
Informację w w/w sprawie przedstawił Burmistrza Miasta i Gminy Henryk Piłat. Informacja zawarta jest w załączniku nr 6.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - chce poinformować, że:

- zbliża się koniec roku i w Wydziale Spraw Obywatelskich spiętrzyły się prace związane  z wydaniem dowodów osobistych. W internecie ukazały się dwie skargi obywatelskie na pracę w/w Wydziału. Pracownik Wydziału został zobowiązany do wyjaśnienia sprawy,

- zapoznano się z ustaleniami Komisji Rewizyjnej odnośnie sprzedaży budynku przy ulicy Grunwaldzkiej w Gryfinie - załącznik nr 7. W końcowym ustaleniu jest zapis „ w opinii Komisji nie stwierdzono naruszenia obowiązujących przepisów w szczególności ustawy o gospodarce nieruchomościami. Komisja ocenia, że w postępowaniu nie wykorzystano wszelkich dostępnych możliwości dla uzyskania wyższej ceny sprzedaży. Postępowanie w sprawie prowadzone było rutynowo  i nie przybrało formy dostatecznego zadbania o interes majątkowy Gminy”.  Jeżeli chodzi o interes majątkowy Gminy, to budynek przy ul Grunwaldzkiej 7 w Gryfinie posiada powierzchnię 1645 m2, w tym powierzchnię całkowitą 596 m2. Nieruchomość została sprzedana za 300 tys. zł. Pierwotnie była wyceniona na kwotę 406 tys. zł.  W tym samym czasie Gmina Gryfino dla poprawienia warunków w Szkole Podstawowej Nr 2 odkupiła od Agencji Mienia Wojskowego działkę przy ul. 9 Maja 5 o powierzchni 181 mwraz z budynkiem o powierzchni 324 m2. Działka wraz z budynkiem wyceniona była na kwotę 420 tys. zł. Gmina zapłaciła za nieruchomość 300 tys. zł.  Ustosunkowując się do rozbiórki budynku przy ul. Mieszka I 7 w Gryfinie poinformował, że przedmiotem opracowania było wydanie opinii technicznej na temat aktualnego stanu technicznego budynku. Ekspertyzę opracowało biuro projektów i nadzoru budowlanego, a podpisał ją mgr inż. Mirosław Strugarek.
W opinii ujęte są wnioski i zalecenia następującej treści „stan techniczny budynku będący przedmiotem opinii jest w najwyższym stopniu alarmujący. Dalsza jego eksploatacja lub pozostawienie bez zabezpieczenia grozi w każdej chwili katastrofą budowlaną. Remont budynku w jego aktualnym stanie technicznym nie ma sensu. Budynek ten kwalifikuje się do natychmiastowej rozbiórki. Jednak przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć otwory drzwiowe i okienne, a także wydzielić strefę bezpieczeństwa wokół budynku. W związku z sąsiedztwem zamieszkałego budynku w ciągu ulicy 1 Maja, a także z sąsiedztwem uczęszczanych ciągów pieszych, uwzględniając stan techniczny obiektu roboty należy prowadzić wyłącznie ręcznie bez używania sprzętu ciężkiego. Roboty rozbiórkowe prowadzić należy pod stałym nadzorem osoby uprawnionej”. W notatce służbowej spisanej w dniu 16.06. 2004r. w sprawie rozbiórki budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie jest zapis:  „Spotkanie odbyło się przy udziale: Krystyna Klimek – Naczelnik Wydziału BMP, Habib Hamdaoui - Inspektor nadzoru UMiG, Agnieszka Wernikowska - UMiG, Waldemar Rozenbajgier - GTBS, Ryszard Woldański - Naczelnik BMK. Z chwilą opuszczenia ww. budynku przez lokatorów, budynek został odpowiednio zabezpieczony przed dostaniem się do środka osób trzecich. W dniu 16.06.1004 roku po interwencji administratora budynku, tj. Gryfińskiego TBS Sp. z o.o. odnośnie częstego przebywania osób trzecich oraz bawiących się dzieci”. „W związku z powyższym w trybie pilnym należy przystąpić do rozbiórki budynku, który stanowi zagrożenie mienia i życia ludzkiego”. W notatce służbowej spisanej przez Straż Miejską w dniu 15.06. 2004r. jest zapis: „w dniu dzisiejszym około godz. 2020 wraz z funkcjonariuszem Straży Miejskiej Piotrem Kawką na polecenie Komendanta Straży Miejskiej udaliśmy się na ulicę 1 Maja 7 celem dokonania kontroli budynku przeznaczonego do rozbiórki pod kątem przebywających osób. na miejscu stwierdzono iż pomieszczenia mieszkalne są zdewastowane, a drzwi wejściowe do mieszkań są otwarte lub uszkodzone w takim stopniu, ze można swobodnie wejść do pomieszczenia. Nadmieniam, że w budynku nie zastano osób postronnych”. Na bazie ww. opinii wydano polecenie dla Wydziału Planowania Przestrzennego,  Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji o dokonanie natychmiastowej rozbiórki budynku. Burmistrz nie uczestniczy w żadnym przetargu, ani przy wyborze ofert.  W ostatnich dwóch latach pracy Burmistrz ani razu nie zmienił ustaleń Komisji Przetargowej. W przeciągu dwóch lat w naszej gminie pracowało przeszło  dwudziestu wykonawców, którzy prowadzili różne inwestycje. Przeważnie były to firmy z Gryfina. Dwa lata temu nastąpiła zmiana na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego,  Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji, a szczególnie Naczelnik ww. Wydziału byli  przeciwni mojej kandydaturze na Burmistrza. W związku z powyższym były naciski, aby dokonać natychmiastowej zmiany. Uważałem, że każdemu człowiekowi należy dać szansę. Nikogo nie zwolniłem z pracy przez minione dwa lata, obojętnie jaką opcję prezentował przed wyborami. Uważałem, że to dobrze, iż osoba nieprzychylna Burmistrzowi pozostaje na stanowisku w Wydziale Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji, bo wówczas nie będzie pomówień, że przyjąłem swojego człowieka, aby móc ingerować w przetargi. Zadaniem Burmistrza, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz wszystkich radnych jest dbanie o to, by gminne pieniądze wydawano w sposób rozsądny. Jeżeli Komisja Rewizyjna stwierdzi, że nastąpiło gdzieś niedopełnienie obowiązków, że przepłacono za coś, to nie ujdzie to bezkarnie dla pracowników, którzy zawinili. Wszyscy   pracownicy otrzymali mandat zaufania i są dobrze wynagradzani. Nie wolno osądzać i wydawać werdyktu przed udowodnieniem winy, bo robi się krzywdę  uczciwym rzemieślnikom z Gryfina twierdząc, że sprawy załatwiane są przez protekcję, że przetargi wygrywają osoby przychylne Burmistrzowi. To nie prawda. Burmistrz nie wtrąca się do żadnych przetargów. Za przetargi odpowiadają konkretne osoby, które otrzymują wynagrodzenie. Wspólnie z p. Skarbnik sprawdzamy, czy umowa jest poprawnie zawarta, czy przestrzegane są przepisy prawne, czy jest pozwolenie na budowę, itp. Następna sprawa dotyczy działek przeznaczonych pod budowę kompleksu garażowego z usługami w obrębie nr 4 m. Gryfino. 25 lutego br. tutejszy urząd wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania ww. terenu poprzez inwestycję polegającą na budowie kompleksu garażowego z usługami oraz parkingu dla samochodów osobowych, dostawczych wraz z dojazdami drogowymi. Na bazie tej decyzji opracowano dokumentację techniczną za 144.662 zł. Działka wyceniona jest na kwotę 650.000 zł. Mimo wielokrotnych przetargów nie znalazł się chętny na nabycie  działki wraz z dokumentacją. W efekcie może być tak, że dokumentacja straci ważność i trzeba będzie wykonać nowy plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu.  Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat zwracając się do przedstawicieli prasy powiedział, że jeżeli zobaczą jakieś nieprawidłowości, to niech o tym piszą. Każdą krytykę przyjmuje z powagą i sprawdza, czy jest słuszna. Wszystkie uwagi, które pozwolą poprawić życie mieszkańcom gminy oraz usprawnić pracę w urzędzie są bardzo cenne.

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.
Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad.IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radny Czesław Kapusta
624/XXVIII/04
- proszę o jak najszybsze zakończenie remontu centralnego ogrzewania w budynku po byłej szkole w Wełtyniu. Rozpoczął się już okres zimowy, a budynek nie jest ogrzewany. W w/w budynku prowadzona jest działalność kulturalna i dlatego jak najszybciej należy włączyć ogrzewanie.

625/XXVIII/04 - w bardzo złym stanie są drogi dojazdowe na osiedlu mieszkaniowym w Gardnie. W najgorszym stanie są drogi przy budynkach ośmiorodzinnych. Popękane i wystające na drodze płyty stanowią duże zagrożenie dla kierowców oraz pieszych. Proszę o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2005 rok środków finansowych na remont tych dróg.

626/XXVIII/04 - po raz kolejny proszę o zamontowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości  Wirówek. W miejscowości tej nie ma ani jednej lampy ulicznej.

Radny Antoni Rak
627/XXVIII/04
- bardzo proszę o wyrównanie nawierzchni drogi przy ul. Jana Pawła II  w Gryfinie. Stan drogi jest fatalny i dlatego mieszkańcy w/w ulicy domagają się jej naprawy.

628/XXVIII/04 - przy ul. Jana Pawła II w Gryfinie nie ma oświetlenia ulicznego. Przy tej  ulicy należy zamontować dwie lub trzy lampy. Proszę o zajęcie się sprawą.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - mieszkańcy w/w ulicy dzwonili również do mnie w tej sprawie. Prośbę mieszkańców przekazałem do tutejszego urzędu.

Radny Mieczysław Sawaryn
629/XXVIII/04
- otrzymałem informację, że przy budowie II etapu oczyszczalni ścieków zatrudniane są osoby bez umowy o pracę i bez ubezpieczenia. Ponadto poinformowano mnie, że Inspektor Nadzoru za roczny nadzór nad realizacją  zadania ma otrzymać wynagrodzenie około 1 mln złotych. Dochodzą do nas  również sygnały o nieprawidłowościach związanych z niedotrzymywaniem warunków technologicznych oraz o wadliwym wykonywaniu zadania. Wobec powyższego proszę o informację nt. przebiegu II etapu budowy oczyszczalni ścieków w Gryfinie. Czy to prawda, że Inspektorowi Nadzoru na okres trwania budowy Gmina kupiła samochód, a oprócz tego otrzyma on wynagrodzenie w wysokości kilkuset tysięcy złotych? W dzisiejszych czasach takie wynagrodzenie budzi emocje.

Radna Magdalena Chmura – Nycz
630/XXVIII/04
- zbliża się termin uchwalenia budżetu na 2005 rok. Otrzymaliśmy już projekt budżetu. Proszę o dostarczenie mi w formie tabelarycznej z podziałem na komórki organizacyjne następujących informacji:
- liczba osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy,
- liczba etatów w 2004 roku,
- przewidywane wykonanie wynagrodzenia z pochodnymi za 2004 rok,
- plan wynagrodzeń osobowych na 2005 rok z wyszczególnieniem wynagrodzeń zasadniczych, dodatków stażowych, funkcyjnych, specjalnych, premii, wzrostu wynagrodzeń, prac interwencyjnych. Jakie jest zapotrzebowanie na dodatkowe etaty i jakie jest zabezpieczenie finansowe?

631/XXVIII/04 - wielokrotnie prosiłam o przedstawienie rozliczenia zadaniowego środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży PEC. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam takiego rozliczenia. Wobec powyższego składam formalny  wniosek aby Komisja Rewizyjna skontrolowała sprawę związaną ze sprzedażą PEC, sprawdziła ile środków finansowych gminy jest na lokatach bankowych z wyszczególnieniem środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zajęła stanowisko w tej sprawie.

632/XXVIII/04 - na poprzedniej sesji interpelowałam w sprawie remontu budynku Urzędu Miasta i Gminy. Proszę o dostarczenie mi kopii dokumentów finansowo – księgowych /faktur/ za wykonane prace. Proszę również o specyfikację, na podstawie której zostały wyłonione oferty. Kto brał udział w przetargu na wykonanie remontu i jakie były aspekty prawne?

Radny Maciej Szabałkin
633/XXVIII/04
- na terenie naszej gminy brakuje mieszkań komunalnych oraz socjalnych. Oprócz gminy o powiększanie zasobów takich mieszkań powinno troszczyć się również Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Uważam, że w zasobach GTBS są dwa lokale nadające się na takie mieszkania. Jeden mieści się w budynku na rogu ulicy Grunwaldzkiej i Szczecińskiej w Gryfinie. Jest to jednopokojowe mieszkanie, które zajmuje pracownik GTBS. Drugi lokal znajduje się w siedzibie Spółki. Należy tylko wydzielić go z kasy. Moim zdaniem w/w pomieszczenia można wykorzystać na takie mieszkania. W projekcie budżetu zaplanowano środki finansowe, które gmina chce wyasygnować na wykup takich mieszkań. Czy możemy sobie pozwolić na taką rozrzutność?

Radny Jan Bielecki
634/XXVIII/04
- w tym roku miała odbyć się debata na temat oświaty. Zbliża się koniec roku, mamy już projekt budżetu na 2005 rok, a debaty nie było i nie wiadomo kiedy będzie. Odwiedziliśmy gminy w Wałczu, Raciechowicach, Goleniowie. W w/w gminach na dwie szkoły podstawowe przypada jedno gimnazjum. W naszej gminie na siedem szkół podstawowych jest jedno gimnazjum. Należy zastanowić się nad rozwiązaniem tej sprawy. Uważam, że wszyscy radni powinni wziąć w tym udział.

635/XXVIII/04 - zauważyłem, że w naszym mieście nasadza się dużo młodych drzewek, ale zabezpiecza się je bardzo słabo. Do zabezpieczenia stosuje się jeden mały palik. Powinniśmy zobaczyć jak w Niemczech zabezpiecza się takie drzewka. Do zabezpieczenia używa się palików większych od drzewek, a na dole mocowana jest siatka. Uważam, że należy nasadzać mniej  drzewek, a więcej pieniędzy przeznaczać na ich zabezpieczenie.

Radny Mieczysław Sawaryn
636/XXVIII/04
- nawiązując do interpelacji radnego Macieja Szabałkina chciałbym powiedzieć, że na parterze budynku, w którym mieszczą się biura GTBS znajduje się siedziba SLD i biuro Posła SLD. Okna w tych pomieszczeniach wychodzą na ulicę Flisaczą i na parking. Należy zastanowić się, czy możemy pozwolić na zajęcie dwóch lokali przez partie, które prowadzą działalność polityczną? Czy nie powinniśmy przeznaczyć w/w lokali na mieszkania socjalne? Należy jak najszybciej rozwiązać tę sprawę.

Radny Zdzisław Kmieciak
637/XXVIII/04
- podczas remontu drogi nr 31 na trasie Czepino – Nowe Brynki uszkodzeniu uległy niektóre budynki. Właścicielom budynków nie zrekompensowano poniesionych szkód. Proszę o zajęcie się sprawą.

638/XXVIII/04 - w wyremontowanej drodze nr 31 bardzo źle osadzono studzienki. Bardzo proszę o sprawdzenie wszystkich studzienek na tej drodze i zobowiązanie wykonawcy zadania do usunięcia usterek. Chciałbym uczestniczyć  w przeglądzie studzienek. Ponadto chciałbym dowiedzieć się, czy dokonano już odbioru drogi po usunięciu usterek? Jeżeli nie, to kiedy to nastąpi?

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz
639/XXVIII/04
- chcę przypomnieć, że już dawno temu interpelowałem o zorganizowanie spotkania z drogowcami. Spotkanie miało odbyć się w październiku br. Za tydzień będzie grudzień, a spotkania nie było. Czy do końca roku takie spotkanie odbędzie się?

Radny Zdzisław Kmieciak
640/XXVIII/04
- czyją własnością jest budynek po byłym zakładzie ślusarskim w Czepinie? Budynek znajduje się przy ul. Gryfińskiej 16. W/w budynek od 10 lat stoi pusty i jest w bardzo złym stanie.

Radny Marek Sanecki
641/XXVIII/04
- dlaczego nie są dotrzymywane ustalenia dotyczące oczyszczania ścieżki rowerowej. Radni co jakiś czas interpelują w tej sprawie. Ja również interpelowałem. Otrzymałem odpowiedź, że ścieżka będzie oczyszczana co  tydzień mechanicznie, a co dwa tygodnie ręcznie. Mija rok, a ścieżka nie była oczyszczana. Uważam, że należy dotrzymywać ustaleń.

Radny Janusz Skrzypiński
642/XXVIII/04
- podjęliśmy uchwałę o przejęciu obiektów w Nowym Czarnowie. Jak daleko zaawansowane są prace związane z przejęciem obiektów? Czy w/w obiekty zabezpieczono przed dewastacją i czy są dozorowane?

643/XXVIII/04 - w miejscowości Zaborze wykonano oświetlenie uliczne. Przy wykonywaniu oświetlenia pominięto miejsce, w którym dzieci oczekują na szkolny  autobus. W imieniu mieszkańców Zaborza proszę o zamontowanie w tym miejscu jednej lampy.

644/XXVIII/04 - rozważano możliwość włączenia obiektów sportowych do Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie, ale do tego nie doszło. Obecnie w OWiR nie ma dyrektora. Czy rozważana jest możliwość powołania Dyrektora OWiR?

645/XXVIII/04 - proszę o rozważenie możliwości zakupu sprzętu audiowizualnego do nagrywania posiedzeń sesji. Taki sprzęt ułatwi pracę dla Biura Obsługi Rady. W przypadku niejasności ze sprzętu mogli by skorzystać również dziennikarze.

Radny Ireneusz Sochaj
646/XXVIII/04
- światła zamontowane przy ul, Łużyckiej w Gryfinie na wysokości Szkoły Specjalnej nie spełniają swojego zadania. Wręcz przeciwnie, powodują wzrost zagrożenia dla pieszych. Wiele razy widziałem jak kierowcy przejeżdżają na czerwonym świetle. Mieszkańcy tego rejonu zakazują swoim dzieciom przechodzenia w tym miejscu na drugą stronę ulicy. Należy wystąpić do właściciela drogi o zamontowanie na tym przejściu takich świateł, jak przy Szkole Podstawowej Nr 1.

Radny Czesław Kapusta - popieram w/w interpelację. Zainstalowane światła wielokrotnie wprowadzają kierowców w błąd, a to z kolei stwarza duże zagrożenie dla pieszych.

Radny Jan Bielecki - ja również popieram w/w interpelację. Ponadto zamontowane tam światła nie reagują na rowery, a wielu pracowników Elektrowni „Dolna Odra” w okresie letnim dojeżdża do pracy rowerami.

Radny Ireneusz Sochaj
647/XXVIII/04
- obecnie przy ul. Łużyckiej w Gryfinie prowadzone są prace związane z ułożeniem sieci gazowniczej. Proszę dopilnować, aby po zakończeniu inwestycji uporządkowano teren.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz
648/XXVIII/04
- w dniu wczorajszym przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie pracownicy PUK usuwali awarię sieci wodociągowej. Z tego tez powodu trzeba było odprowadzić wodę. Studzienki od kanalizacji deszczowej są niedrożne i dlatego woda spływała z góry na dół. Stwarzało to zagrożenie na drodze. Ponadto jadące samochody ochlapywały przechodniów. Proszę  o zobowiązanie właściciela drogi do oczyszczenia i udrożnienia w/w studzienek jeszcze przed okresem zimowym.

Radny Zdzisław Kmieciak
649/XXVIII/04
- zgłosiłem kiedyś interpelację w sprawie zaworów od wody zamontowanych pod chodnikiem pokrytym polbrukiem. Tak zrobiono również przy posesji p. Siwka w Czepinie. Obecnie p. Siwek chce podłączyć wodę, ale nie może tego zrobić, bo zawór znajduje się pod chodnikiem. Obiecano mu, że woda będzie podłączona w okresie letnim. Zbliża się zima, a wody dotąd nie podłączono. Proszę o zajęcie się sprawą.

Ad.V. Określenie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.
Stanowiska Komisji Rady do projektu uchwały zawarte są w załączniku nr 8.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - 18 listopada br. wpłynęło do mnie pismo klubu radnych SLD – PLD dotyczące uchwały w w/w sprawie, którą podjęto na poprzedniej sesji.  Wszyscy radni otrzymali kopię pisma - załącznik nr 9.
W piśmie tym radni z w/w klubu wnioskowali o zmianę porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie punktu dotyczącego określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino. Zgodnie z wnioskiem klubu porządek obrad sesji został zmieniony.

Radny Mieczysław Sawaryn - osobiście uważam, że nie doszło do naruszenia prawa. W dniu dzisiejszym formalności stanie się zadość.
W imieniu trzyosobowego klubu PO PiS oświadczam, że klub prawicowy zawsze będzie głosował za obniżeniem podatków. Jest to nasze bezwzględne stanowisko na całą kadencję Rady. W skład naszego klubu wchodzi trzech radnych. Obecnie jesteśmy w trakcie przyjmowania do klubu radnego p. Marka Saneckiego.

Radny Artur Nycz - chcę zwrócić uwagę, że dopiero w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację dotycząca wyliczenia skutków, w przypadku obniżenia stawek podatkowych – załącznik nr 9a.
Dwa razy podano nam inną kwotę. Obecnie w formie pisemnej podano trzecią kwotę, która różni się od dwóch poprzednich. W pierwszej wersji mówiono, że jest to kwota w wysokości 100 tys. zł, w drugiej wersji wynosiła 1 mln zł, a obecnie podano kwotę  w wysokości 278 tys. zł. Nie wiem, dlaczego wcześniej nie podano nam właściwej kwoty?

Przewodniczący Rady przystępując do głosowania nad wnioskiem Klubu Radnych SLD – PLD zapytał:
1/ kto z radnych jest za obniżeniem stawki podatkowej za budynki gospodarcze oraz budynki mieszkalne lob ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej /za 1 m2 powierzchni użytkowej/ z 16,50 zł do 16,- zł?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, przy 10 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

2/ kto z radnych jest za obniżeniem stawki podatkowej za grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej /za 1m2/ z 0,64 zł do 0,62 zł?
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, przy 10 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 10 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 6 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino przyjęto większością głosów.  Uchwała Nr XXVIII/385/04 stanowi załącznik nr 10.

Ad.VI. Określenie wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie określenie wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XVIII/386/04 stanowi  załącznik nr 11.

Ad.VII. Uchwalenie Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego w Gryfinie przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XVIII/387/04 stanowi załącznik nr 12.

Ad.VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do  projektów uchwał ujętych w tym punkcie. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata. 
Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - do załącznika Nr 2 projektu uchwały wkradły się błędy maszynowe za które przepraszam. Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali poprawną wersję ww. załącznika. Nowa wersja załącznika Nr 2 stanowi załącznik nr 13.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały wraz z zaproponowanymi poprawkami.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XVIII/388/04 stanowi załącznik nr 14.

2/ ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino,  na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lata.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lata przyjęto jednogłośnie.  Uchwała Nr XVIII/389/04 stanowi załącznik nr 15.

Ad.IX. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 2 oraz jej zbycia na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A.

Radny Czesław Kapusta - czy została już ustalona cena obiektu, o którym mowa  w projekcie uchwały? Jeżeli tak, to ile ona wynosi?

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - procedura jest taka, że najpierw Rada podejmuje uchwałę, a dopiero potem zleca się wykonanie szacunku. Po wykonaniu szacunku powiadomimy Radę o cenie obiektu.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 2 oraz jej zbycia na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. przyjęto jednogłośnie.  Uchwała Nr XVIII/390/04 stanowi załącznik nr 16.

2/ udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych,  stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - niespełna miesiąc temu na tej sali toczyła się ożywiona dyskusja Rady Miejskiej nt. Uchwały Rady Powiatu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym budynku na Górnym Tarasie na rzecz osób prowadzących usługi medyczne. Radny Maciej Szabałkin wystąpił w tej sprawie krytykując autonomiczną decyzję  Rady Powiatu. Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej będziemy podejmowali uchwałę w sprawie bonifikat. Nieruchomość przy ul. Grunwaldzkiej 14, dz. nr 281 jest ujęta w wykazie. Jednymi z potencjalnych nabywców lokalu mieszkalnego w tym budynku wraz z działką są lekarze tworzący prywatną spółkę NZOZ „VITAMED” na Górnym Tarasie w Gryfinie.  Rada Miejska w Gryfinie w dniu 29 kwietnia 2004 r. Uchwałą Nr XXI/290/04 na wniosek najemców w drodze bezprzetargowej postanowiła sprzedać całą nieruchomość na rzecz dotychczasowych mieszkańców. Na podstawie dzisiejszego projektu uchwały Gmina może zastosować 90% bonifikaty. Oznacza to, że może sprzedać budynek wraz z działką za 10% jej wartości według wyceny. W związku z powyższym chcę bym znać kosztorys oraz chcę wiedzieć ile będzie kosztowała nieruchomość przy zastosowaniu stawek preferencyjnych?
W 1990 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie zarządzał obiektem w centrum Gryfina, którym był żłobek. Duża willa znajdująca się na działce o powierzchni 1015 m2, położona przy ul. Grunwaldzkiej 14, między apteką, a Młodzieżowym Domem Kultury po wielu zabiegach i wykwaterowaniu żłobka została przekwalifikowana na trzy mieszkania  dla pracowników służby zdrowia. Następnie mieszkańcy tego budynku, w tym dwa małżeństwa lekarzy bardzo zabiegali o zmianę statusu i przekazanie budynku Gminie Gryfino. W maju 1991 r. działkę wraz z willą nieodpłatnie przekazano na rzecz Gminy Gryfino, a mieszkania stały się lokalami gminnymi. Gmina sprzedając nieruchomości pracownikom służby zdrowia chce zaspokoić ich oczekiwania przez prywatyzację zajmowanych przez nich mieszkań. Radni Rady Miejskiej, w tym również ja nie widzą przeszkód w tego typu prywatyzacji, ale czy na dzień dzisiejszy prawo działa wstecz? Jeżeli 29 kwietnia br. podjęliśmy stosowną uchwałę o sprzedaży bezprzetargowej tej nieruchomości, to chciałabym wiedzieć, dlaczego w dniu dzisiejszym ww. uchwała traci moc? Jak wiemy jest to ładna działka w centrum Gryfina, a nieruchomość jest w dobrym stanie, bo po remoncie. Chciałabym również wiedzieć, na jakiej podstawie scalono dwie odrębne działki nr 281 i nr 282?

Radny Mieczysław Sawaryn - zawsze należy zmierzać w takim kierunku, aby mieszkańcy lokali mieli możliwość wykupienia swoich mieszkań, bez względu na to, czy mieszkają  w blokach, czy w willach. Nie ma to żadnego znaczenia. W nieruchomości, o której mówiła radna mieszka trzy rodziny. Dwie kadencje temu, kiedy Burmistrzem Miasta i Gminy był Wojciech Długoborski podjęto decyzję, aby nieruchomość po byłym żłobku zasiedlić lokatorami. Skoro oddaliśmy lokatorom mieszkania, to dajmy im prawo ich wykupu. Jeżeli zrobimy inaczej, to będzie to niezgodne z naszym dotychczasowym założeniem, że sprzedajemy mienie komunalne będące w posiadaniu osób mieszkających lub prowadzących działalność gospodarczą na tym mieniu.  Dlatego nie widzę powodu, aby doprowadzać do konfliktu pomiędzy mieszkającymi tam lekarzami, a władzami Powiatu. Mówiliśmy o tym na poprzedniej sesji. Lokatorzy tego budynku już sześć lat zabiegają o wykup mieszkań. W poprzedniej kadencji Rady nastąpiła zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. Nie rozumiem, dlaczego nie możemy sprzedać lokatorom mieszkań, które zajmują od kilka lat? Przyjęliśmy zasadę, że każdy kto kupuje lokal gminny może to zrobić na jak najlepszych warunkach. Uważam, że nasze stawki przy prywatyzacji i tak są za wysokie. Powinniśmy dla wszystkich chętnych umożliwić wykup lokali.  W Gryfinie jest jeszcze kilka budynków które należy przeznaczyć do sprzedaży dotychczasowym najemcom. Między innymi jest to budynek przy ul. Bolesława Chrobrego. Mieści się w nim lokal SNAK , krawiec, fryzjer, mieszkają tam również lokatorzy, którzy chcą wykupić swoje mieszkania. Drugi budynek jest przy ul. Szczecińskiej,  w którym mieści się sklep sportowy. Budynki powinny być sprzedane przed remontem.
Chcę przypomnieć, że podczas sprzedaży budynku przy ul Grunwaldzkiej 7 w Gryfinie gmina nie osiągnęła ceny równoważnej wycenie. Uważam, że gdybyśmy chcieli sprzedawać lokale po wcześniejszym wykwaterowaniu lokatorów i wyremontowaniu budynku, to byłoby to pozbawione jakichkolwiek podstaw ekonomicznych i racjonalnych.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - ja jestem za sprzedażą. Chodzi mi jednak o to, że  29 kwietnia br. podjęliśmy uchwałę w tej sprawie i lokal został sprzedany, a obecnie wprowadzamy bonifikatę.

Radny Mieczysław Sawaryn - myślę, że Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami wyjaśni sprawę. Chodzi o to, że ww. budynek sprzedawany jest razem z gruntem. Jest to inna sytuacja niż sprzedaż lokali w blokach.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w ww. budynku mieszkają trzy rodziny. Dwie rodziny chcą wykupić mieszkanie wraz z częścią działki, a jedna rodzina nie chce. Lokal p. Pelczarskich rzeczoznawca wycenił na kwotę 154.151 zł. Natomiast lokal p. Sokołowskich wyceniono na kwotę 173.026 zł. Do dnia dzisiejszego nie dokonano transakcji. Lokale zostaną wykupione dopiero po podjęciu  uchwały w dniu dzisiejszym. Z tego co słyszę, to prawie wszyscy radni są za udzieleniem bonifikaty w wysokości 70%. Jeżeli uchwała zostanie przyjęta, to przy sprzedaży tych lokali  będzie obowiązywała 70% bonifikata.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - na jakiej podstawie scalono działki nr 281 i nr 282?
Jaka jest powierzchnia działki nr 282, którą włączono do działki nr 281. Przecież była to odrębna działka i mogła by na niej powstać nowa nieruchomość.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - na ten rejon został opracowany i zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ww. planem działki, o których mówi radna podlegały scaleniu. Działki zostały scalone i podzielone zgodnie z dyspozycją planu. Na działce nr 282 nie mogła powstać nowa nieruchomość, ponieważ plan uchwalony przez Radę Miejską wyraźnie rozstrzyga co można na tym terenie robić i jakie niezbędne  powierzchnie potrzebne są dla funkcjonowania poszczególnych budynków.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w naszej gminie mieszkania o lepszym standardzie zostały już sprzedane prywatnym najemcom. Uwaga radnego, aby jeszcze większą ulgę zastosować przy sprzedaży lokali starszych jest zasadna.

Radny Mieczysław Sawaryn - budynek „Pod Platanem” przeznaczono na mieszkania, a w tym rejonie brakuje parkingów dla sądu, prokuratury oraz policji. Pomiędzy budynkiem, o którym dyskutujemy, apteką, a budynkiem sądu znajdują się gminne tereny, które aktualnie wykorzystane na ogródki. Należy zastanowić się jak w tym rejonie zorganizować miejsca parkingowe. Osoby przyjeżdżające z całego powiatu do sądu nie mają gdzie zaparkować samochodu.

Radny Czesław Kapusta - czy przy podejmowaniu uchwały w ww. sprawie nie włączymy do działki zbyt dużo terenu? W pobliżu znajduje się Młodzieżowy Dom Kultury i dlatego należy rozważnie dysponować terenem.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - uchwała, o której rozmawiamy dotyczy bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, które wcześniej zostały wyznaczone do sprzedaży, a nie zostały jeszcze sprzedane. Każdorazowo przed sprzedażą lokalu lub budynku, które nie są ujęte w wykazie do sprzedaży będziemy zawierali zapis o bonifikacie uchwalonej w dniu dzisiejszym, a Rada zdecyduje, czy dany lokal należy sprzedać z bonifikatą, czy nie.
Sprawę dotyczącą utworzenia parkingów rozpatrzymy z Wydziałem Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – uważam za niesprawiedliwe to, że przy sprzedaży mieszkań gminnych, komunalnych, w których są piece, nie ma ciepłej wody stosuje się takie same bonifikaty jak przy sprzedaży w/w nieruchomości.

Radny Marek Sanecki - popieram sprzedaż nieruchomości wraz z terenem, ponieważ właściciele czując się gospodarzami dbają o swoją własność. Gmina powinna wyzbywać się mieszkań oraz gruntów. Wobec powyższego chciałbym wiedzieć jaka jest celowość wykupu mieszkań od GTBS? W projekcie budżetu na przyszły rok zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 720 tys. zł. Uważam, że jest to cofanie się wstecz. Mieszkańcy Gryfina powinni mieć możliwość wykupu mieszkań na własność i budowy domów.

Radny Janusz Skrzypiński - powinniśmy skupić się na przedmiotowej uchwale, która dotyczy wysokości bonifikaty. Przy sprzedaży wszystkich lokali na terenie miasta i gminy Gryfino.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - przystępujemy do głosowania. Trzy Komisje Rady, tj. Rewizyjna, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskują aby w § 1 pkt.2 projektu uchwały zastosować bonifikatę w wysokości 70% przy sprzedaży lokali w pozostałych przypadkach. Kto z radnych jest za przyjęciem w/w wniosku?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.  Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały wraz z uwzględnieniem przyjętej zmiany.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino przyjęto większością głosów.  Uchwała Nr XVIII/391/04 stanowi załącznik nr 17.

3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Podgórnej nr 1 - działka nr 208.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały chcę zwrócić uwagę, że przyjęta przed chwilą poprawka dotycząca ustalenia bonifikaty w wysokości 70% przy sprzedaży lokali w pozostałych przypadkach ma również zastosowanie w tej uchwale.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały wraz z uwzględnieniem przyjętej zmiany.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Podgórnej nr 1 - działka nr 208 przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XVIII/392/04 stanowi załącznik nr 18.

Ad.X. Zmiana budżetu gminy na 2004 rok.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - zwiększają się wydatki o kwotę 162.000 zł na prawidłowe zaklasyfikowanie środków przeznaczonych na wymianę lamp, drobne korekty w oświetleniu ulicznym, zgodnie z II etapem realizacji programu modernizacji oświetlenia ulicznego na obszarze gminy. Którego oświetlenia to dotyczy? Czy w związku z interpelacjami zgłaszanymi przez radnego Czesława Kapustę dotyczy to oświetlenia w Wirowie i Wirówku?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - ww. kwota była ujęta w § 605 i dotyczyła inwestycji. Ponieważ przez cały rok trwały i nadal trwają remonty oświetlenia pieniądze zostają przeniesione do § 427.  W Wydziale Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji znajduje się szczegółowy wykaz zadań wykonanych w roku bieżącym w ramach umowy. Można  zapoznać się z nimi. Część remontów jest w trakcie realizacji.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - nie zostaną zrealizowane planowane wydatki na budowę świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach na kwotę 76.210 zł. Ww. kwotę przenosi się na remonty świetlic wiejskich. Chciałabym wiedzieć, których świetlic?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - remonty dotyczą świetlic w Borzymiu i Daleszewie.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - przeglądając zarządzenia Burmistrza zauważyłam, że na promocję Gryfina przeznaczono kwotę 25.000 zł. W dzisiejszej uchwale również na ten cel przekazuje się 68.891 zł. Chciałabym wiedzieć, na co zgodnie z zarządzeniem Burmistrza zostały wydatkowane pieniądze w kwocie 25.000 zł?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - ten rok jest wyjątkowy. Jest to 750 – lecie naszego miasta. Z tej okazji były poczynione nakłady finansowe na promocję Gryfina. Ww. środki przeznaczone są na zakończenie akcji promocyjnej naszego miasta. Kwoty 25.000 zł i 68.891 zł przeznaczone są na sfinansowanie zakupów związanych z promocją Gryfina, tj. gadżety i kalendarze. Ponadto z tych pieniędzy sfinansowana będzie impreza sylwestrowa na Placu Księcia Barnima I kończąca rok 750 – lecia miasta, tj. obsługa techniczna, zaplecze, scena, pokaz sztucznych ogni.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - według mnie w tym roku przeznaczono już ponad 150.000 zł na promocję Gryfina. Promocja pozostawia wiele do życzenia, gdyż do tej pory nie funkcjonuje informacja turystyczna i nic się nie robi aby to zmienić. Przeznacza się natomiast bardzo duże kwoty na gadżety, kalendarze, itp.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - czy Pani Skarbnik była na posiedzeniu Komisji, której członkiem jest radna Magdalena Chmura – Nycz?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - tak, byłam na posiedzeniu Komisji.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - zmniejsza się dochody o kwotę 213.500 zł ze względu na obniżenie wkładów do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a w projekcie budżetu na 2005 rok zakłada się zaciągnięcie kredytu na mieszkania. Dlaczego obecnie zmniejszmy dochody o ww. kwotę?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - kwota 260.000 zł na rok 2004 była przewidziana na uzupełnienie 30% wkładu w GTBS. Dotyczy to jednego mieszkania, którego wkład uzupełniający wynosi 46.500 zł. Taką kwotę gmina wpłaciła na konto GTBS. Pozostała kwota może być przeznaczona na inne cele, ponieważ realizacja pozostałych mieszkań będzie w 2005 roku.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - chcę powiedzieć Przewodniczącemu Rady, że nie mam obowiązku chodzić na posiedzenia Komisji. Ja nie podsumowuję urzędnika, którego nie było na sesji podatkowej. Na sesji jestem po to by zadawać pytania.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - na poprzedniej sesji mówiłem, że radna ma prawo zadawać pytania, ale ja również mam prawo zapytać p. Skarbnik, czy była na posiedzeniu Komisji, na której była radna?

Radna Magdalena Chmura – Nycz – finanse gminy są jawne i dlatego pytam o nie w obecności mieszkańców.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych,przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok przyjęto większością głosów. Uchwała Nr XVIII/393/04 stanowi załącznik nr 19.

Ad.XI. Zmiana planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2004 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XVIII/394/04 stanowi załącznik nr 20.

Radny Czesław Kapusta - uważam, że mamy za małą wiedzę w sprawie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chcielibyśmy otrzymać więcej informacji w tej sprawie. Moim zdanie ww. przychody zmniejszyły się drastycznie.

Ad.XII. Uchwalenie Programu współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi raz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – jeżeli chodzi o Program współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi raz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004, to mówiłam o tym na sesji 22 czerwca br. Wówczas  Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych powiedział, że taki program jest już w zarysie. Obecnie jest już listopad i dopiero podejmujemy uchwałę w ww. sprawie, a tak naprawdę to pieniądze na dotację już poszły.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 5 określa formy współpracy organów administracji publicznej prowadzących działalność w sferze zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi, np. zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie ust.1 i 2. W art. 5 ust. 3 ustawy jest zapis, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, czyli u nas Rada Miejska uchwala roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, a ust. 4 mówi, że zlecenie realizacji zadań publicznych jako zadań zleconych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych może mieć formę powierzenia wykonania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie wraz  z udzielaniem dotacji na dofinansowanie. Zarządzenie Burmistrza nr 0151-100/01 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2004 w drodze zlecenia zadania własnego gminy np. organizacjom pozarządowym obejmuje zlecenia następujących zadań: organizacja świetlic poza terapeutycznych - 78.000 zł, udzielenie osobom potrzebującym wsparcia między innymi żywnościowego - 2.000 zł, promocja kulturalna Miasta i Gminy Gryfino w formie występów chóralnych - 6.000 zł, propagowanie idei honorowego krwiodawstwa - 5.000 zł. Zarządzenie zostało wydane na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Moim zdaniem, jeżeli ustawodawca określił, że zlecenia zadań organizacjom pozarządowym następuje na zasadach określonych w ustawie i dał kompetencję Radzie Miejskiej uchwalenia rocznego programu współpracy tj. art..5, to nie należy tego czynić od końca, czyli realizować zapisów art. 13 bez spełnienia wszystkich poprzednich wymogów. Jest to związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy zadaniami i dotacjami, bo zadania powierza się wraz z udzielaniem dotacji. Obecnie mam wątpliwości odnośnie tej uchwały. Składam formalny wniosek do Komisji Rewizyjnej o zbadanie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ponieważ pieniądze zostały już przekazane, a uchwałę dotyczącą Programu podejmujemy dopiero w dniu dzisiejszym, czyli w listopadzie 2004 r.  Proszę, aby w przyszłości nie było zdarzenia, że Program na 2005 rok będziemy uchwalali  w listopadzie 2005 r.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi raz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004 przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XVIII/395/04 stanowi załącznik nr 21.

Ad.XIII. Aktualizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych,  przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino przyjęto większością głosów. Uchwała Nr XVIII/396/04 stanowi załącznik nr 22.

Ad.XIV. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych:

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - radni wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymali w formie pisemnej informacje nt. analizy oświadczeń majątkowych. Są to informacje:
- Wojewody Zachodniopomorskiego - załącznik nr 23,
- Burmistrza Miasta i Gminy - załącznik nr 24,
- Przewodniczącego Rady Miejskiej - załącznik nr 25,
- Naczelnika Urzędu Skarbowego - załącznik nr 26.

Rada przyjęła informacje bez uwag.

Ad.XV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielili:

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - docierają do mnie informacje, że kupiłem działki i wybudowałem domy. Zanim przystąpię do odpowiedzi na interpelacje chcę oświadczyć, że ani ja ani moje dwie córki nie budujemy się i nie zamierzamy tego robić w najbliższych pięciu latach. Nie kupiliśmy też działek pod budowę domów.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.624/XXVIII/04
- sprawa jest ważna. Muszę się z nią zapoznać. Udzielę odpowiedzi na piśmie.

Ad.625/XXVIII/04 - gmina nie jest właścicielem dróg w Gardnie. Przystąpimy do przejęcia ww. dróg, a dopiero potem będziemy mogli je wyremontować.

Ad.626/XXVIII/04 - w przyszłym roku zostanie zamontowane oświetlenie uliczne w Wirówku.

Ad.627/XXVIII/04 - w najbliższym czasie zostanie wyrównana droga przy ul. Jana Pawła II w Gryfinie.

Ad.629/XXVIII/04 - inwestycja dotycząca budowy II etapu oczyszczalni ścieków w Gryfinie warta jest 27 mln. zł. Przed moim przyjściem do tego urzędu została podpisana umowa z inżynierem kontraktu w sprawie wynagrodzenia. W umowie jest zapis, że wynagrodzenie wynosi 1,8% od wartości inwestycji, co daje kwotę około 500 tys. zł. Nie jest to wynagrodzenie dla jednej osoby. Wchodzą w to inspektorzy różnych branż. Inżyniera kontraktu wyłoniono w drodze przetargu. Samochód zakupiono w drodze kontraktu. W umowie zawarto zapis, że po zakończeniu inwestycji i przekazaniu jej gminie samochód zostanie w oczyszczalni ścieków,  a więc będzie własnością gminy.

Ad.631/XXVIII/04 - jeżeli chodzi o sprzedaż PEC, to pieniądze są na kontach. Jest to obszerny temat. Skarbnik Miasta i Gminy udzieli odpowiedzi na piśmie.

Ad.633/XXVIII/04 - pomieszczenia, o których mówił radny zajmowane są przez biura PUK. Zrobimy przegląd pomieszczeń. Być może uda się wygospodarować tam mieszkanie. Po zakończeniu przeze mnie udzielania odpowiedzi na interpelacje więcej informacji w tej sprawie udzieli Prezes GTBS p. Bronisław Mela.

Ad.634/XXVIII/04 - debata w sprawie oświaty jest bardzo potrzebna. Powoli zbliżamy się do niej. Robione są analizy. Od trzech miesięcy pracuje nad tym audytor. To prawda, że tylko w naszej gminie jest siedem szkół podstawowych, a tylko jedno gimnazjum Wprowadziliśmy dużo udoskonaleń, innowacji w zakresie przestrzegania dyscypliny w gimnazjum, tj. monitoring wewnętrzny, wydzielony strażnik,  częste kontrole Straży Miejskiej wokół szkoły. Pomimo tego powinno być u nas minimum dwie szkoły gimnazjalne. Uważam, że za szybko zlikwidowano Szkołę Podstawową w Wełtyniu. Obecnie jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest utworzenie gimnazjum w Gardnie lub  w Żabnicy. Uważam jednak, że szkoła w Żabnicy jest za mała. Lepszym rozwiązaniem jest szkoła w Gardnie. Po utworzeniu drugiego gimnazjum około 400 uczniów będzie uczęszczało do jednej szkoły, a do drugiej około 600 uczniów. Nie podjąłem jeszcze decyzji w tej sprawie Mając na uwadze, że jeden z obiektów trzeba będzie przeznaczyć na gimnazjum remontujemy szkołę w Radziszewie.

Ad.635/XXVIII/04 - w sesji uczestniczy osoba odpowiedzialna za zieleń w mieście. Myślę, że zainteresuje się sprawą, bo interpelacja jest zasadna. Uważam, żelepiej posadzić mniej drzew, ale lepiej o nie zadbać.

Ad.631/XXVIII/04
Ad.638/XXVIII/04
- na następną sesję poproszę Dyrektora Dróg Krajowych i Dyrektora Dróg  Wojewódzkich aby wypowiedzieli się w sprawach, o których mowa w interpelacjach. Chcę poinformować, że za brakoróbstwo gmina nie płaci.

Ad.640/XXVIII/04 - budynek, o którym mowa w interpelacji jest własnością prywatną  i Gmina nie może nic zrobić w tej sprawie.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Ryszard Woldański
Ad.641/XXVIII/04
- ścieżka rowerowa jest czyszczona systematycznie. Być może w listopadzie br. opadły wszystkie liście z drzew i wygląda jakby ścieżka nie była sprzątana.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wyjaśnimy sprawę i udzielimy odpowiedzi. Ścieżka ma być sprzątana raz w miesiącu.

Ad.642/XXVIII/04 - powołałem komisję do odbioru poszczególnych obiektów. Obecnie trwa inwentaryzacja majątku. Urząd Marszałkowski opłaca firmę ochroniarską, która pilnuje terenu. Na najbliższej sesji pod koniec grudnia br.  Urząd Marszałkowski podejmie uchwałę o przekazaniu majątku dla Gminy Gryfino.

Ad.643/XXVIII/04 - zamontowana będzie lampa uliczna w Zaborzu, w miejscu o którym mowa w interpelacji.

Ad.644/XXVIII/04 - dopóki nie dojdzie do połączenia obiektów sportowych z OWiR powołanie Dyrektora mijał się z celem. Dochód z działalności w OWiR jest praktycznie zerowy, a przyjęcie Dyrektora spowoduje wynik ujemny.

Ad.645/XXVIII/04 - zakup sprzętu audiowizualnego do nagrywania posiedzeń sesji zależy od tego, czy radni w budżecie na 2005 r. zaplanują środki finansowe na ten cel?

Ad.646/XXVIII/04 - okazało się, że najlepiej swoją rolę na przejściach dla pieszych spełniają światła włączane ręcznie. Będę nalegał na zmianę świateł, o których mowa w interpelacji na światła włączane ręcznie.

Ad.647/XXVIII/04 - realizacja każdej inwestycji wiąże się z pewnymi utrudnieniami. Budowę gazociągu średniego ciśnienia początkowo miała sfinansować gmina. Udało się dojść do porozumienia i zadanie zostanie sfinansowane przez  Gazownię Szczecin. Ponadto budowa gazociągu w Żórawkach i Pniewie ujęta jest w planie budżetowym na 2005 rok Wielkopolskich Zakładach Gazowniczych. Ww. gazociąg będzie doprowadzał gaz do Żórawek, Pniewa,  ul. Przemysłowej i ul. Czechosłowackiej w Gryfinie. Jestem po rozmowach z firmą ENEA w sprawie przełożenia kabla  nadziemnego na podziemny wzdłuż ul. Łużyckiej. Według zapewnień p. Wieczorka i p. Zagórskiego w przyszłym roku prawdopodobnie uda się przełożyć ww. kabel wraz z wymianą oświetlenia. Pozwoli to w 2006 r. zmodernizować prawą stronę ulicy Łużyckiej jadąc od strony miasta wraz z chodnikiem oraz ścieżką rowerową.
Ponadto chcę poinformować, że na terenie naszego miasta zostały oznaczone wszystkie miejsca parkingowe. Mam nadzieję, że zwiększyła się liczba miejsc parkingowych przez pomalowanie pasów na parkingach.

Ad.XVI. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz podziękował Prezesowi PUK za rozwiązanie problemu dotyczącego wywozu osadu z oczyszczalni ścieków w Gryfinie.  Następnie poinformował, że:

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie przysłała dyplom uznania za dbałości poziomu wykształcenia kadry w urzędzie oraz za udział w II edycji konkursu,
 • piętnaście minut po zakończeniu sesji odbędzie się spotkanie z sołtysami.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – jestem pracownikiem Biura Poselskiego i chcę odpowiedzieć na interpelację radnego p. Mieczysława Sawaryna. W/w. biuro mieści się w piwnicy i ma 16m2.
Pomieszczenie nie posiada okna, ogrzewania, ciepłej wody. Pan Poseł w 2001 roku sam wyremontował lokal i od tego czasu wydzierżawia go. Co miesiąc płaci czynsz w wysokości 15 zł/m2. Jest to stawka dziesięć razy większa od tej, którą ustanowiła gmina. Jeszcze nie zdarzyło się w Polsce, aby Posła wyrzucono z gminy. Mam nadzieję, że u nas również  nie dojdzie do tego.
Jeżeli chodzi o partie polityczne, to wiem, że oprócz SLD są również inne, które wydzierżawiają od urzędu nieruchomości.

Radny Mieczysław Sawaryn - to nie jest tak, że poseł za swoje pieniądze finansuje remont biura. Poseł ma do dyspozycji określone środki finansowe pochodzące z opłat podatników. Miesięcznie na utrzymanie biura poselskiego przysługuje kwota w wysokości 10.000 zł. W dniu dzisiejszym mówiliśmy o lokalu na parterze budynku. Nie wiemy, czy jest tam 16m2, czy więcej. Lokal nie jest dobrze wykorzystywany. Jest to piwnica z dużymi oknami od ulicy Flisaczej oraz od strony parkingu. Kasa mieszcząca się w budynku naprzeciw GTBS może być przeznaczona na pełnowartościowe mieszkanie. Jest tam duży hol, łazienka, pomieszczenie kasjerki oraz pomieszczenie, w którym siedzi dwóch pracowników. Wobec powyższego wniosek radnego Macieja Szabałkina o przeznaczenie lokalu w budynku GTBS na kasę jest słuszny. Jeżeli chodzi o biuro p. Posła, to myślę, że gmina zaproponuje mu lepszy lokal niż ten w budynku GTBS.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - mówił Pan o wynajęciu lokalu dla mieszkańców i dlatego informuję Pana, że lokal mieści się w piwnicy i jego powierzchnia wynosi 16m2.

Radny Artur Nycz - nie rozumiem o co chodzi radnemu p. Sawarynowi? Czy mamy się wstydzić tego, że wynajmujemy tam lokal? To prawda, że mieści się tam również biuro SLD  Lokal jest wynajęty na podstawie umowy najmu z GTBS. Za wynajęcie lokalu płacimy. Jeżeli GTBS uzna, że nie będzie wynajmowało nam lokalu, to może wypowiedzieć umowę zgodnie z jej ustaleniami. Nie widzę żadnego problemu. Z tego lokalu, z którego korzysta SLD korzysta również Rada Nadzorcza GTBS, odbywają się tam spotkania Wspólnot Mieszkaniowych. Nie wiem, czy można zrobić mieszkanie w piwnicy? W okolicy wieżowców w Gryfinie znajduje się barak, który można wykorzystać na lokale mieszkalne.

Radny Mieczysław Sawaryn - okazało się, że mieści się tam nie tylko biuro posła, ale również siedziba SLD. Nie mam żadnych pretensji do SLD, że na normalnych zasadach wynajmuje lokal. Natomiast uważam za słuszne wykorzystanie przez GTBS na potrzeby własne lokalu znajdującego się w siedzibie przy ul. Grunwaldzkiej. Nikt nie kieruje zarzutów do SLD. Można jednak zapytać Prezesa GTBS, dlaczego taki stan ma miejsce.

Prezes GTBS Bronisław Mela - budynek przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie został przekazany w aporcie spółce TBS. Wcześniej w tym budynku na parterze mieściła się  siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Z chwilą powstania GTBS Gmina Gryfino wniosła w aporcie na majątek spółki budynek przy ul. Grunwaldzkiej 1. Obecnie zajmujemy te same pomieszczenia biurowe, które wcześniej zajmował ZGM, pomimo tego, ze rozszerzyliśmy swoją działalność. Prawda jest taka, że w budynku TBS było mieszkanie zastępcze niepełnowartościowe składające się z pokoju, korytarza oraz ubikacji na piętrze. Z chwilą rozszerzenia naszej działalności rozpoczęliśmy wielomilionowe inwestycje. Jest pracownik odpowiedzialny za to i zajmuje mieszkanie w budynku GTBS przy ul. Grunwaldzkiej 1. Natomiast kasa przez cały czas mieści się w budynku przy ul. Flisaczej. W tym budynku nie było mieszkania. Są tam pomieszczenia przystosowane do obsługi naszych  klientów. Uważam, że robimy to na dobrym poziomie. Jeżeli chodzi o piwnice, to po otrzymaniu budynku okazało się, że wyglądają one nieciekawie z powodu dużego zawilgocenia. Rozpoczęliśmy remont mając na uwadze, że dla GTBS potrzebna jest świetlica, w której można będzie zrobić zebranie załogi, spotkanie Rady Nadzorczej, zebrania z Wspólnotami Mieszkaniowymi. Obecnie ta świetlica jest już za mała, bo jednorazowo może spotkać się tam 20 osób. Podczas zebrania Wspólnoty, w której jest więcej niż 20 osób korzystamy z sali obrad w Urzędzie Miasta i Gminy. Ponieważ świetlica nie była w pełni wykorzystana w godzinach przedpołudniowych szukaliśmy podnajemcy. Pierwszym podnajemcą było biuro p. Anklewicza. Odbywały się tam zajęcia z języków obcych. Pan Anklewicz zrezygnował ze swojej działalności.
Wobec powyższego to pomieszczenie wydzierżawiła Rada Powiatowa SLD. Zobowiązała się też częściowo wyremontować i doposażyć świetlicę. Obecnie wynajmujemy to pomieszczenie na zasadach komercyjnych. Stwierdzam, że nie ma żadnych zaległości w opłatach. Obok  znajduje się pomieszczenie, które było również zawilgocone i nie użytkowane. Pan Poseł zwrócił się o wynajęcie tego pomieszczenia. Zaproponował, że wyremontuje pomieszczenie i tak się stało. Z przedstawionego nam kosztorysu wynikało, że w remont tego pomieszczenia biuro poselskie zainwestowało około 10.000 zł. W umowie zawarta jest klauzula, że po zakończeniu wynajmu koszty remontu nie będą zwracane. Druga strona prosiła o zawarcie klauzuli, że umowa najmu nie zostanie wypowiedziana przez czas trwania kadencji i taka klauzula została zawarta. Uważam, że pomieszczenie to nie nadaje się na kasę, gdyż mieści się w piwnicy. Jest tam bardzo mały i wąski korytarz. Do kasy przychodzą przeważnie osoby starsze, które muszą mieć gdzie usiąść i poczekać. Musi być stolik, na którym można wypełnić przekaz.

Radny Mieczysław Sawaryn - czy p. Prezes jest członkiem SLD.

Prezes GTBS Bronisław Mela - tak.

Radny Antoni Rak - nawiązaliśmy współpracę partnerską z miastem Sambor na Ukrainie. Obecnie trwają tam wybory Prezydenta. Wobec powyższego proszę radnych abyśmy jako Rada wypowiedzieli się, iż solidaryzujemy się z narodem ukraińskim i popieramy dążenia do demokratycznych wyborów prezydenckich. Jesteśmy głęboko przekonani, że zwycięży prawda, rozsądek i demokracja. Wiemy, że nasi parlamentarzyści pojechali na Ukrainę aby pomóc w rozwiązaniu problemu. Myślę, że wszyscy jesteśmy jednomyślni w tej sprawie.

Radny Mieczysław Sawaryn - ostatnio w prasie przejawia się dyskusja pomiędzy mną  i Panem Burmistrzem. Niektórzy nazywają to grami politycznymi i różnymi innymi rozgrywkami. Chcę powiedzieć, że nie ma żadnych gier. Z p. Burmistrzem jesteśmy po rozmowie. Ustaliliśmy wspólnie, że p. Burmistrz oraz Komisja Rewizyjna, a mam nadzieję, że i wszyscy radni będziemy zmierzali do wyjaśnienia spraw. dyskusja publiczna należy do normalnych reguł gry.  W imieniu klubu radnych POPiS chcę oświadczyć, że nasz klub wspierał Pana Burmistrza wspólnie z klubem BBS, ale nigdy nie był w formalnej koalicji. Ponieważ doszło do różnicy zdań stanowisko klubu jest takie jak przedstawiliśmy ostatnio. Natomiast z Panem Burmistrzem ustaliliśmy, że Urząd będzie pomagał we wszystkich aspektach prowadzonych kontroli. Jako Komisja Rewizyjna prowadzimy postępowanie jawne, przedstawiamy swoje opinie dotyczące poszczególnych zagadnień, przez co radni oraz prasa otrzymują informacje na bieżąco. I tak należy traktować nasza postawę. Nie jest to żadne przechodzenie do opozycji. Uważamy, że każdy radny oraz p. Burmistrz powinni pracować dla dobra naszego miasta.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz poinformował, że:

 • w dniach 29 – 30 listopada w auli 750 – lecia Gryfina w Gimnazjum w Gryfinie Urząd Miasta i Gminy we współpracy z Biblioteką Publiczną i Towarzystwem miłośników Ziemi Gryfińskiej organizuje Seminarium Historyczne pn. „Gryfino na przestrzeni wieków. 750 lat dziejów miasta oraz źródła do ich poznania”. W trakcie seminarium odbędą się wystąpienia, dyskusje, krótkie lekcje historii dla młodzieży, imprezy towarzyszące oraz promocje albumu „Gryfino na starej fotografii” i Gryfińskiego Kwartalnika Historycznego,
 • XXIX sesja Rady Miejskiej odbędzie się 30 grudnia br. o godz.900.

Radny Jan Kozłowski - w dniu dzisiejszym sołtysi otrzymali projekt budżetu na 2005 rok. Chciałbym dowiedzieć się, czy odbędzie się spotkanie z sołtysami przed sesją budżetową? Jeżeli tak, to kiedy?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wszyscy otrzymali już projekt budżetu. Dużo jest czasu na dyskusję nad budżetem. Myślę, że będziemy uzgadniali projekt budżetu ze wszystkimi klubami oraz radnymi z terenów wiejskich. Według mnie projekt budżetu jest ambitny.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad  wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1.,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji /I wersja/ - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad sesji /II wersja/ - załącznik nr 5,
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6,
 7. Ustalenia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprzedaży budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie - załącznik nr 7,
 8. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 8,
 9. Pismo klubu radnych SLD-PLD w sprawie uchwały podjętej na poprzedniej sesji - załącznik nr 9,
 10. Uchwała Nr XXVIII/385/04 - załącznik nr 10,
 11. Uchwała Nr XXVIII/386/04 - załącznik nr 11,
 12. Uchwała Nr XXVIII/387/04 - załącznik nr 12,
 13. Nowa wersja załącznika nr 2 do projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata - załącznik nr 13,
 14. Uchwała Nr XXVIII/388/04 - załącznik nr 14,
 15. Uchwała Nr XXVIII/389/04 - załącznik nr 15,
 16. Uchwała Nr XXVIII/390/04 - załącznik nr 16,
 17. Uchwała Nr XXVIII/391/04 - załącznik nr 17,
 18. Uchwała Nr XXVIII/392/04 - załącznik nr 18,
 19. Uchwała Nr XXVIII/393/04 - załącznik nr 19,
 20. Uchwała Nr XXVIII/394/04 - załącznik nr 20,
 21. Uchwała Nr XXVIII/395/04 - załącznik nr 21,
 22. Uchwała Nr XXVIII/396/04 - załącznik nr 22,
 23. Informacje nt. analizy oświadczeń majątkowych - załączniki nr 23, 24, 25, 26.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

Protokółowała
inspektor
Czesława Juszkiewicz
 

Lista załączników:
załącznik nr 1 [52221 bajtów]