Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na  XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu  25 Listopada 2004r.


Radny Czesław Kapusta
624/XXVIII/04
- proszę o jak najszybsze zakończenie remontu centralnego ogrzewania w budynku po byłej szkole w Wełtyniu. Rozpoczął się już okres zimowy, a budynek nie jest ogrzewany. W w/w budynku prowadzona jest działalność kulturalna i dlatego jak najszybciej należy włączyć ogrzewanie. 

625/XXVIII/04 - w bardzo złym stanie są drogi dojazdowe na osiedlu mieszkaniowym w Gardnie. W najgorszym stanie są drogi przy budynkach ośmiorodzinnych. Popękane i wystające na drodze płyty stanowią duże zagrożenie dla kierowców oraz pieszych. Proszę o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2005 rok  środków finansowych na remont tych dróg. 

626/XXVIII/04 - po raz kolejny proszę o zamontowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wirówek. W miejscowości tej nie ma ani jednej lampy ulicznej.

Radny Antoni Rak
627/XXVIII/04
- bardzo proszę o wyrównanie nawierzchni drogi przy ul. Jana Pawła II  w Gryfinie. Stan drogi jest fatalny i dlatego mieszkańcy w/w ulicy domagają się jej naprawy.

628/XXVIII/04 - przy ul. Jana Pawła II w Gryfinie nie ma oświetlenia ulicznego. Przy tej  ulicy należy zamontować dwie lub trzy lampy. Proszę o zajęcie się sprawą. 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - mieszkańcy w/w ulicy dzwonili również do mnie w tej sprawie. Prośbę mieszkańców przekazałem do tutejszego urzędu.

Radny Mieczysław Sawaryn
629/XXVIII/04
- otrzymałem informację, że przy budowie II etapu oczyszczalni ścieków zatrudniane są osoby bez umowy o pracę i bez ubezpieczenia. Ponadto poinformowano mnie, że Inspektor Nadzoru za roczny nadzór nad realizacją  zadania ma otrzymać wynagrodzenie około 1 mln złotych. Dochodzą do nas  również sygnały o nieprawidłowościach związanych z niedotrzymywaniem warunków technologicznych oraz o wadliwym wykonywaniu zadania. Wobec powyższego proszę o informację nt. przebiegu II etapu budowy oczyszczalni ścieków w Gryfinie. Czy to prawda, że Inspektorowi Nadzoru na okres trwania budowy Gmina kupiła samochód, a oprócz tego otrzyma on wynagrodzenie w wysokości kilkuset tysięcy złotych? W dzisiejszych czasach takie wynagrodzenie budzi emocje.

Radna Magdalena Chmura - Nycz
630/XXVIII/04
- zbliża się termin uchwalenia budżetu na 2005 rok. Otrzymaliśmy już projekt budżetu. Proszę o dostarczenie mi w formie tabelarycznej z podziałem na   komórki organizacyjne następujących informacji:
- liczba osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy, 
- liczba etatów w 2004 roku,
- przewidywane wykonanie wynagrodzenia z pochodnymi za 2004 rok, 
- plan wynagrodzeń osobowych na 2005 rok z wyszczególnieniem wynagrodzeń zasadniczych, dodatków stażowych, funkcyjnych, specjalnych, premii, wzrostu wynagrodzeń, prac interwencyjnych. 
Jakie jest zapotrzebowanie na dodatkowe etaty i jakie jest zabezpieczenie finansowe?

631/XXVIII/04 - wielokrotnie prosiłam o przedstawienie rozliczenia zadaniowego środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży PEC. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam takiego rozliczenia. Wobec powyższego składam formalny  wniosek aby Komisja Rewizyjna skontrolowała sprawę związaną ze  sprzedażą PEC, sprawdziła ile środków finansowych gminy jest na lokatach bankowych z wyszczególnieniem środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zajęła stanowisko w tej sprawie.

632/XXVIII/04 - na poprzedniej sesji interpelowałam w sprawie remontu budynku Urzędu Miasta i Gminy. Proszę o dostarczenie mi kopii dokumentów finansowo - księgowych /faktur/ za wykonane prace. Proszę również o specyfikację, na podstawie której zostały wyłonione oferty. Kto brał udział w przetargu na  wykonanie remontu i jakie były aspekty prawne?

Radny Maciej Szabałkin
633/XXVIII/04
- na terenie naszej gminy brakuje mieszkań komunalnych oraz socjalnych. Oprócz gminy o powiększanie zasobów takich mieszkań powinno troszczyć się również Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Uważam, że w zasobach GTBS są dwa lokale nadające się na takie mieszkania. Jeden mieści się w budynku na rogu ulicy Grunwaldzkiej i Szczecińskiej w Gryfinie. Jest to jednopokojowe mieszkanie, które  zajmuje pracownik GTBS. Drugi lokal znajduje się w siedzibie Spółki. Należy tylko wydzielić go z kasy. Moim zdaniem w/w pomieszczenia można wykorzystać na takie mieszkania. W projekcie budżetu zaplanowano środki finansowe, które gmina chce wyasygnować na wykup takich mieszkań. Czy możemy sobie pozwolić na taką rozrzutność? 

Radny Jan Bielecki
634/XXVIII/04
- w tym roku miała odbyć się debata na temat oświaty. Zbliża się koniec roku, mamy już projekt budżetu na 2005 rok, a debaty nie było i nie wiadomo kiedy będzie. Odwiedziliśmy gminy w Wałczu, Raciechowicach, Goleniowie. W w/w gminach na dwie szkoły podstawowe przypada jedno gimnazjum. W naszej gminie na siedem szkół podstawowych jest jedno gimnazjum. Należy zastanowić się nad rozwiązaniem tej sprawy. Uważam,  że wszyscy radni powinni wziąć w tym udział. 

635/XXVIII/04 - zauważyłem, że w naszym mieście nasadza się dużo młodych drzewek, ale  zabezpiecza się je bardzo słabo. Do zabezpieczenia stosuje się jeden mały palik.  Powinniśmy zobaczyć jak w Niemczech  zabezpiecza się takie drzewka. Do zabezpieczenia używa się palików większych od drzewek, a na dole mocowana jest siatka. Uważam, że należy nasadzać mniej drzewek, a więcej pieniędzy przeznaczać na ich zabezpieczenie. 

Radny Mieczysław Sawaryn
636/XXVIII/04
- nawiązując do interpelacji radnego Macieja Szabałkina chciałbym powiedzieć, że na parterze budynku, w którym mieszczą się biura GTBS znajduje się siedziba SLD i biuro Posła SLD. Okna w tych pomieszczeniach wychodzą na ulicę Flisaczą i na parking. Należy zastanowić się, czy możemy   pozwolić na zajęcie dwóch lokali przez partie, które prowadzą działalność polityczną? Czy nie powinniśmy przeznaczyć w/w lokali na mieszkania  socjalne? Należy jak najszybciej rozwiązać tę sprawę.

Radny Zdzisław Kmieciak
637/XXVIII/04
- podczas remontu drogi nr 31 na trasie Czepino - Nowe Brynki uszkodzeniu uległy niektóre budynki. Właścicielom budynków nie zrekompensowano poniesionych szkód. Proszę o zajęcie się sprawą. 

638/XXVIII/04 - w wyremontowanej drodze nr 31 bardzo źle osadzono studzienki. Bardzo proszę o sprawdzenie wszystkich studzienek na tej drodze i zobowiązanie wykonawcy zadania do usunięcia usterek. Chciałbym uczestniczyć  w przeglądzie studzienek. Ponadto chciałbym dowiedzieć się, czy dokonano już odbioru drogi po usunięciu usterek? Jeżeli nie, to kiedy to nastąpi? 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz
639/XXVIII/04
- chcę przypomnieć, że już dawno temu interpelowałem o zorganizowanie spotkania z drogowcami. Spotkanie miało odbyć się w październiku br. Za tydzień będzie grudzień, a spotkania nie było. Czy do końca roku takie spotkanie odbędzie się?

Radny Zdzisław Kmieciak
640/XXVIII/04
- czyją własnością jest budynek po byłym zakładzie ślusarskim w Czepinie? Budynek znajduje się przy ul. Gryfińskiej 16. W/w budynek od 10 lat stoi pusty i jest w bardzo złym stanie. 

Radny Marek Sanecki
641/XXVIII/04
- dlaczego nie są dotrzymywane ustalenia dotyczące oczyszczania ścieżki rowerowej. Radni co jakiś czas interpelują w tej sprawie. Ja również interpelowałem. Otrzymałem odpowiedź, że ścieżka będzie oczyszczana co tydzień mechanicznie, a co dwa tygodnie ręcznie. Mija rok, a ścieżka nie była oczyszczana. Uważam, że należy dotrzymywać ustaleń.

Radny Janusz Skrzypiński
642/XXVIII/04
- podjęliśmy uchwałę o przejęciu obiektów w Nowym Czarnowie. Jak daleko zaawansowane są prace związane z przejęciem obiektów? Czy w/w obiekty zabezpieczono przed dewastacją i czy są dozorowane?

643/XXVIII/04 - w miejscowości Zaborze wykonano oświetlenie uliczne. Przy wykonywaniu  oświetlenia pominięto miejsce, w którym dzieci oczekują na szkolny autobus. W imieniu mieszkańców Zaborza proszę o zamontowanie w tym miejscu jednej lampy.

644/XXVIII/04 - rozważano możliwość włączenia obiektów sportowych do Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie, ale do tego nie doszło. Obecnie w OWiR nie ma dyrektora. Czy rozważana jest możliwość powołania Dyrektora OWiR? 

645/XXVIII/04 - proszę o rozważenie możliwości zakupu sprzętu audiowizualnego do nagrywania posiedzeń sesji. Taki sprzęt ułatwi pracę dla Biura Obsługi  Rady. W przypadku niejasności ze sprzętu mogli by skorzystać również dziennikarze. 

Radny Ireneusz Sochaj
646/XXVIII/04
- światła zamontowane przy ul, Łużyckiej w Gryfinie na wysokości Szkoły Specjalnej nie spełniają swojego zadania. Wręcz przeciwnie, powodują wzrost zagrożenia dla pieszych. Wiele razy widziałem jak kierowcy przejeżdżają na czerwonym świetle. Mieszkańcy tego rejonu zakazują  swoim dzieciom przechodzenia w tym miejscu na drugą stronę ulicy.Należy wystąpić do właściciela drogi o zamontowanie na tym przejściu takich świateł, jak przy Szkole Podstawowej Nr 1.

Radny Czesław Kapusta - popieram w/w interpelację. Zainstalowane światła wielokrotnie wprowadzają kierowców w błąd, a to z kolei stwarza duże zagrożenie dla pieszych.

Radny Jan Bielecki - ja również popieram w/w interpelację. Ponadto zamontowane tam światła nie reagują na rowery, a wielu pracowników Elektrowni "Dolna Odra" w okresie letnim dojeżdża do pracy rowerami. 

Radny Ireneusz Sochaj
647/XXVIII/04
- obecnie przy ul. Łużyckiej w Gryfinie prowadzone są prace związane  z ułożeniem sieci gazowniczej. Proszę dopilnować, aby po zakończeniu inwestycji uporządkowano teren.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz
648/XXVIII/04
- w dniu wczorajszym przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie pracownicy PUK usuwali awarię sieci wodociągowej. Z tego tez powodu trzeba było odprowadzić wodę. Studzienki od kanalizacji deszczowej są niedrożne i dlatego woda spływała z góry na dół. Stwarzało to zagrożenie na drodze. Ponadto jadące samochody ochlapywały przechodniów. Proszę  o zobowiązanie właściciela drogi do oczyszczenia i udrożnienia w/w studzienek jeszcze przed okresem zimowym.

Radny Zdzisław Kmieciak
649/XXVIII/04
- zgłosiłem kiedyś interpelację w sprawie zaworów od wody zamontowanych  pod chodnikiem pokrytym polbrukiem. Tak zrobiono również przy posesji p. Siwka w Czepinie. Obecnie p. Siwek chce podłączyć wodę, ale nie może tego zrobić, bo zawór znajduje się pod chodnikiem. Obiecano mu, że woda będzie podłączona w okresie letnim. Zbliża się zima, a wody dotąd nie podłączono. Proszę o zajęcie się sprawą.