Porządek obrad

Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 30 września 2004 r. o godz. 900.


I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, 
 2. przyjęcie protokołu z XXV sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. 

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 1/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Przyjęcie "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino" oraz "Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino" - DRUK Nr 2/XXVI. 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Przystąpienie Gminy Gryfino do "Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej" - DRUK Nr 3/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od właścicieli, części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Pniewo - DRUK Nr 4/XXVI,
 2. oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej części gminnej  nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3 - DRUK Nr 4-1/XXVI, 
 3. zamiany nieruchomości - DRUK Nr 4-2/XXVI,
 4. uchylenia uchwały Nr XXIV/330/04 z dnia 29 lipca 2004 r. - DRUK Nr 4-3/XXVI,
 5. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino - DRUK Nr 4-4/XXVI,
 6. zmiany uchwały Nr XLII/333/93 z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, stanowiących własność komunalną - DRUK Nr 4-5/XXVI.

odrębnie do każdego projektu uchwały:

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryfinie - DRUK Nr 5/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31 - DRUK Nr 6/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego - "Teren składowiska odpadów komunalnych  w Gryfinie" - DRUK Nr 7/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Ustalenie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino - DRUK Nr 8/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Powołanie Rady Sportu oraz określenie zasad, trybu i zakresu jej działania - DRUK Nr 9/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Zmiana uchwały Nr XVI/238/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia strategii integracji i polityki społecznej w części dotyczącej "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004" - DRUK Nr 10/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XVI. Wolne wnioski i zakończenie obrad.