Porządek obrad

Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu  22  czerwca  2004 r. o godz. 900.


I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXII sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania zadań Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie dotyczących dróg wojewódzkich -  DRUK Nr 1/XXIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 70/3 o pow. 1200 m2, położonej w obrębie  Wirów na rzecz jej uzytkowników wieczystych - DRUK Nr 2/XXIII,
 2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Wełtyń - DRUK Nr 2-1/XXIII,
 3. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica - DRUK Nr 2-2/XXIII, 
 4. nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych,  położonych w obrębie Drzenin - DRUK Nr 2-3/XXIII, 
 5. nabycia od Skarbu Państwa w  drodze darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, położonych w Gryfinie w obrębie nr 4 - DRUK Nr 2-4/XXIII, 
 6. odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, w drodze wykupu, gruntów położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 - DRUK Nr 2-5/XXIII. 

odrębnie do każdego projektu uchwały

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 3/XXIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino oraz udzielania innych ulg w spłacie tych  należności - DRUK Nr 4/XXIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Nadanie Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie - DRUK Nr 5/XXIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Określenie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki celowe przyznanych pod warunkiem zwrotu realizowanych  w ramach zadań własnych Gminy - DRUK Nr 6/XXIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Zmiany budżetu gminy na 2004 rok - DRUK Nr 7/XXIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego na budowę CW "Laguna" przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście  i Gminie Gryfino - DRUK Nr 8/XXIII. 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII.Zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok - DRUK Nr 9/XXIII.

 1. stanowiska Komisji Rady, 
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie - DRUK Nr 10/XXIII. 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacjina remonty zabytkowych obiektów  sakralnych - DRUK Nr 11/XXIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XVII. Wolne wnioski i zakończenie obrad