Porządek obrad

Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu  27  maja  2004 r. o godz. 900.


I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXI sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XXXIII/350/97 Rady Miejskiej w Gryfinie  z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 1/XXII. - uwagi i wnioski.

VI. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XLVII/600/02 z dnia 27.06.2002 r.  w sprawie Planu Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Gryfino - DRUK Nr 2/XXII. - uwagi i wnioski. 

VII. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej GTBS Sp. z o.o. w Gryfinie - DRUK Nr 3/XXII. 

 • uwagi i zapytania.

VIII. Ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - DRUK Nr 4/XXII.

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami działek: 483/6 o pow. 562 m2 i 540 o pow. 563 m2, położonych w obrębie 4 m. Gryfino na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych -DRUK Nr 5/XXII,
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 89/3 o pow. 75 m2, położonej w obrębie 3 m. Gryfino na rzecz jej użytkowników wieczystych - DRUK Nr 5-1/XXII, 
 3. odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, w drodze wykupu gruntów położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 - DRUK Nr 5-2/XXII,  
 4. nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, gruntów położonych w obrębach Wełtyń, Nowe Czarnowo i Drzenin - DRUK Nr 5-3/XXII.  odrębnie do każdego projektu uchwały:
  • stanowiska komisji Rady,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.

X. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia strategii integracji i polityki społecznej w części dotyczącej "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na rok 2004" - DRUK Nr 6/XXII. 

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Informacja o przebiegu prac związanych z przejęciem przez gminę Szpitala Powiatowego w Gryfinie.

XII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XIII. Wolne wnioski i zakończenie obrad