Protokół z obrad

P R O T O K Ó Ł Nr XXI/04 z XXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 29 kwietnia 2004 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1230.

Obecni wszyscy radni.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 2. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 3. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 4. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 5. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyli wszyscy radni..

Poinformował, że porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

Do porządku obrad wprowadzono:

 1. jako pkt. XVIII. Zmiana stawek opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalenia zasad rozliczania tych usług - DRUK NR 12/XXI.
  Projekt uchwały omówiły wszystkie Komisje Rady.
 2. jako pkt. XIX. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej Szczecin Gł. - Gryfino – Szczecin Gł.
  – DRUK Nr 13/XXI.

Projekt uchwały nie był omawiany na posiedzeniach Komisje Rady.

Radni otrzymali nową wersję porządku obrad - załącznik nr 5..

ppkt.2

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XX sesji.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XX sesji przyjęto jednogłośnie.
Następnie podziękowano za pracę i pożegnano Kierownika Obsługi Rady p. Jadwigę Kusińską, która przeszła na emeryturę. W imieniu Rady i pracowników Urzędu kwiaty i upominki wręczyli: Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk.

Przedstawiono również nową Kierownik Biura Obsługi Rady p. Alicję Szacoń.

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Informację w w/w sprawie przedstawił Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk.
Informacja zawarta jest w załączniku nr 6.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - chcę poinformować, że w dniu wczorajszym otrzymałem zaproszenie od Starosty p. Ewy De La Torre na otwarcie przejścia granicznego. Wyrażam swoje niezadowolenie, gdyż to Urząd Miasta i Gminy zabiegał przez 10 lat o otwarcie przejścia granicznego Gryfino – Mescherin dla samochodów osobowych. Radni, którzy działali w poprzednich kadencjach Rady dobrze o tym wiedzą.
Z zaproszenia wynika, że dla Burmistrza Gryfina oraz Wójta z Gminy Widuchowa nie przewidziano żadnej roli, a przecież są to właściciele tego terenu.
O przedstawicielach gminy mówi się, że są to samorządowcy. Natomiast z nazwiska wymienia się przedstawicieli władzy niemieckiej oraz naszego Starostwa.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat, Sekretarz Miasta i Gminy p. Jolanta Kryszkowska oraz Dyrektor GDK wspólnie ze Starostwem ustalali program obchodów na dzień 30 kwietnia br.
Natomiast na zaproszeniu jest podpis „w imieniu Komitetu Organizacyjnego Powitania Europy Starosta Gryfiński”. Myślałem, że przedstawiciele gminy również są w tym Komitecie i wspólnie organizujemy obchody.
Ponadto od poniedziałku wydzwaniałem do Wojewody, gdyż chciałem dowiedzieć się coś na temat otwarcia przejścia granicznego. Informowano mnie, że otrzymamy zaproszenie, które jest w trakcie przygotowań. My również chcieliśmy się przygotować na otwarcie granicy.
Nie mogliśmy przystąpić do działania, bo nie otrzymaliśmy żadnego pisma w tej sprawie.
Wcześniej zorganizowaliśmy spotkanie w tej sprawie, na które zaprosiliśmy Posła RP p. Zarembę, Konsula Honorowego p. Sochańskiego.
Poseł RP p. Liberadzki nie wziął udziału w spotkaniu tłumacząc się tym, że nie ma czasu.
Poseł RP Krzysztof Zaremba złożył interpelację w tej sprawie. W związku z powyższym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przyszło pismo, w którym poinformowano nas, że otwarcie przejścia granicznego dla ruchu samochodów osobowych będzie możliwe po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi ze strony niemieckiej, nie wcześniej jednak niż 1 maja 2004r.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - fakt ten pozostawimy bez komentarza. Mieszkańcy ocenią tych, którzy wnieśli najwięcej zasług w otwarcie tego przejścia.

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad.IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Radny Jacek Warda
436/XXI/04 - wpłynął do mnie wniosek od mieszkańców Gryfina o przywrócenie oświetlenia na cmentarzu radzieckim w Gryfinie. Część osób korzystało z niego do oświetlenia grobowców lub oświetleń przy grobach. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Maciej Szabałkin
437/XXI/04 - w imieniu radnych z klubu PO i PiS składam zapytanie w sprawie Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w mieście i Gminie Gryfino. Treść interpelacji stanowi załączenik nr 7

Radny Artur Nycz - odpowiedź w tej sprawie powinni radni otrzymać w dniu dzisiejszym. Fundacja zarządzana jest przez Zarząd, w którym jest p. Jolanta Staruk oraz Z-ca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk. Przypominam, że już rok temu mówiliśmy o karygodnym sposobie zarządzania Fundacją, o tym co się w Fundacji dzieje, o ty, że organy zarządzające Fundacją podejmują działania szkodliwe dla Centrum Wodnego „Laguna”. Cieszę się, że sprawa wraca ponownie. Może władze Gminy podejmą działania w tej sprawie.

Radny Artur Nycz
438/XXI/04 - jakiś czas temu dwie Komisje Rady, tj: Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej oraz Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego zgłosiły wniosek o przeprowadzenie debaty na temat sportu w naszej gminie. Kiedy odbędzie się debata w tej sprawie?

Radny Jan Ragan
439/XXI/04 - na cmentarzu komunalnym w Gryfinie pochówki odbywają się na ostatniej kwaterze od strony „Osiedla Północ”. Mieszkańcy tego rejonu proszą PUK o nasadzenie drzew na granicy cmentarza.

Radna Magdalena Chmura
440/XXI/04 - na poprzedniej sesji w imieniu mieszkańców bloku przy ul. Piastów 18-20 w Gryfinie pytałam, czy to prawda, że na placu przed ich blokiem będzie budowany nowy blok mieszkalny? Wówczas odpowiedziano mi, że nic się tam nie dzieje. Osoby prowadzące na tym terenie działalność gospodarczą otrzymały wymówienie. Do końca bieżącego roku muszą opuścić zajmowane lokale. 21 kwietnia br. do Urzędu wpłynął protest mieszkańców w tej sprawie. W proteście proszą o zmianę zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego przy ul. Piastów 16-20 w Gryfinie, tj. o zniesienie możliwości budowy budynku do wysokości trzech kondygnacji w odległości 10 metrów od frontu budynku. Nowy budynek będzie zasłaniał dostęp światła do już istniejącego budynku. Otrzymałam informację że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dolna Odra” w Gryfinie również wystosowała podobny protest. Wobec powyższego ponownie proszę o wyjaśnienie, co planuje się w tej sprawie? Czy przygotowano już przetarg na wykonanie zadania?

441/XXI/04 - w ubiegłym roku Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadzała kontrolę w Urzędzie Miasta. Chciałabym wiedzieć jaki był wynik tej kontroli?

442/XXI/04 - na jednej z poprzednich sesji składałam interpelację w sprawie rozliczenia zadaniowego ze środków finansowych za PEC. W odpowiedzi poinformowano mnie, abym sama poszukała w uchwałach Rady, na co przeznaczono pieniądze. Ponownie proszę o przedstawienie mi w formie tabelarycznej nazwy zadania i kwoty przeznaczonej na dane zadanie.

Radny Kazimierz Płonka
443/XXI/04 - sprzed sklepu „Netto” usunięto kiosk „Ruch-u”. Na chodniku, gdzie wcześniej stał kiosk pozostała dziura, którą należy usunąć.

444/XXI/04 - na ostatniej sesji interpelowałem o przeprowadzenie remontu drogi przez Szczawno – Żórawie, w kierunku Pniewa. Ostatnio dowiedziałem się, że wyremontowano część drogi w Żórawiu. Sprawdziłem na miejscu i okazało się, że droga nadal jest w fatalnym stanie. Bardzo proszę o przeprowadzenie bieżącego remontu na w/w drodze.

445/XXI/04 - w Szczawnie wybudowałem warsztat stolarski. Od czterech miesięcy ubiegam się o podłączenia telefonu do warsztatu, ale bez efektu. W Urzędzie Telekomunikacji obiecano mi zająć się sprawą, ale do tej pory nic się nie zmieniło. Jeżeli tak wygląda pomoc dla przedsiębiorców, to jest bardzo źle. Proszę o pomoc w załatwieniu sprawy. Obecnie przy tej trasie prowadzone są cztery budowy i na pewno wszyscy właściciele posesji będą ubiegali się o założenie telefonów. Czas najwyższy by Urząd Telekomunikacji zajął się sprawą.

446/XXI/04 - dowiedziałem się, że za wycinkę drzew na stadionie w Gryfinie zapłacono 15 tys. złotych. Uważam, że można by wykonać to zadanie taniej Ponadto drewno to można zagospodarować. Dotarła do mnie informacja, że pocięto je na opał. Pojechałem sprawdzić i okazało się, że część ściętych drzew leży na zapleczu stadionu, a druga część przy Lagunie. Był chętny na kupno drewna. Zaproponowałem wyższą cenę i sam je kupiłem.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - czy możemy dowiedzieć, ile kosztowało drewno?

Radny Kazimierz Płonka - zapłaciłem po 70 zł/m3, plus podatek Vat i wywózka.

Radny Zdzisław Kmieciak
447/XXI/04 - rok temu prosiłem o pomoc w podłączeniu telefonu w mieszkaniu przy ul. Kościelnej 4/9 w Gryfinie. Mieszkają tam starsze osoby, a jedna z nich nie chodzi. Kiedy zachodzi potrzeba wezwania pogotowia ratunkowego, to dla tej rodziny staje się to dużym problemem. Telekomunikacja stwierdziła, że jest tam uszkodzony przewód telefoniczny. Od trzech lat nie naprawiono przewodu. Ponownie proszę o pomoc w załatwieniu sprawy.

448/XXI/04 - na moją interpelację w sprawie zasuw zamontowanych w chodniku otrzymałem odpowiedź, że one muszą być tam zamontowane. Nie neguję tego ale chodzi mi o to, czy zasuwy muszą być zakryte polbrukiem. Uważam, że należy je odkryć, bo nie ma możliwości zamknięcia dopływu wody gdy zajdzie taka potrzeba. Proszę, aby Prezes PUK zajął się sprawą.

449/XXI/04 - proszę, aby Nadzór Budowlany dokonał przeglądu piwnic przy drodze nr 31 od Czepinie do Radziszewie. Niektóre z piwnic rozwalają się. Kamienie z walących się piwnic spadają na jezdnię i stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym. Część piwnic jest własnością gminy.

Radna Krystyna Gazdecka
450/XXI/04 - w grudniu ubiegłego roku zgłaszałam wniosek o rozważenie możliwości utworzenia świetlicy wiejskiej w Nowym Czarnowie. Minęło cztery miesiące. Chciałabym wiedzieć, co w ciągu czterech miesięcy zrobiono w tej sprawie?
Jak wygląda sprawa na dzień dzisiejszy? Czy możliwe jest utworzenie świetlicy?

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz
451/XXI/04 -pisemna interpelacja stanowi załączenik nr 8

452/XXI/04 -pisemna interpelacja stanowi załączenik nr 9

453/XXI/04 -pisemna interpelacja stanowi załączenik nr 10

Radny Antoni Rak
454/XXI/04 - proszę o usunięcie z budynku dworca PKP napisu „Solarium”. Należy umieścić tam tablicę z napisem „Gryfino”.

Radna Magdalena Chmura
455/XXI/04 - pielęgniarki oraz lekarze pytają mnie, kiedy Gmina przejmie szpital w Gryfinie? Wiem, że miała być zwołana nadzwyczajna sesja naszej Rady w sprawie przejęcia szpitala. Pierwszym terminem był 1 kwietnia br. Potem mówiono o 7 kwietnia br. W dniu wczorajszym na sesji Rady Powiatu pytano, co dalej z tą sprawą? Wobec powyższego apeluję o zwołanie sesji nadzwyczajnej nt. przejęcia szpitala przez Gminę. Na pewno oprócz mnie wielu radnych chciało by wiedzieć, na jakim etapie jest ta sprawa?

Ad.V. Informacja nt. funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp-ka z o.o. w Gryfinie.

Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 11.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w materiału.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - jak PUK zamierza rozwiązać sprawę dotyczącą zagospodarowania osadu z oczyszczalni ścieków w Gryfinie?

Jak firma przygotowuje się do przejęcia sprzątania w mieście? Jakie podejmuje działania by wygrać z konkurencją?

Prezes PUK Sp-ka z o.o. w Gryfinie Rafał Mucha - po modernizacji oczyszczalni ścieków ilość osadu zmniejszy się i będzie wynosiła około 400 ton rocznie.
Mamy źle zlokalizowane stanowisko osadu, na którym zalega spora ilość. Będziemy starali się oddać osad firmom zajmującym się utylizacją. Ponadto podjęto wstępne czynności dotyczące wykorzystania osadu do rekultywacji kwatery nr 1 składowiska odpadów Gryfino – wschód.
Mam nadzieję, że w maju br. uda się nam pozbyć osadu ze składowiska w ilości 1.000 ton Zobowiązuję się informować na bieżąco Przewodniczącego Rady o postępie tych prac. Obecnie poszukujemy terenu pod składowisko osadu, bo niezależnie od sposobu jego zagospodarowania takie składowisko jest potrzebne. Poważnym problemem jest znalezienie takiego miejsca w naszej gminie. Podjęliśmy również działania w sprawie rozpoznania sytuacji odnośnie przejęcia sprzątania w mieście. Wszystko będzie zależało od tego, na ile działalność firm konkurencyjnych będzie spełniała wymogi zdrowej konkurencji. Będziemy jednak starali się walczyć o rynek pracy.

Radna Magdalena Chmura - na ostatnim spotkaniu z pracownikami PUK zadeklarowano podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników. Czy coś zmieniło się do tej pory?

Prezes PUK Sp-ka z o.o. w Gryfinie Rafał Mucha - nie, do tej pory nic się nie zmieniło. Pracownicy nie otrzymali podwyżek wynagrodzeń. Nie mogę też powiedzieć, kiedy to nastąpi.

Radny Artur Nycz - jakie są plany dotyczące prywatyzacji PUK? Czy podjęto działania w tej sprawie?

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - jeżeli dojdzie do prywatyzacji PUK, to chcielibyśmy by większość udziałów mieli mieszkańcy gminy. Szczegółowych rozmów w tej sprawie nie było. Na razie przymierzamy się do zadania.

Ad.VI. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2003 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2004.

Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 13.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w materiału.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.
Rada przyjęła sprawozdanie bez uwag.

Ad.VII. Informacja o realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2003.

Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 14.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w materiału.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.
Rada przyjęła sprawozdanie bez uwag.

Ad.VIII. Utworzenie obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie psychiatryczno –pielęgnacyjno - opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno- opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr XXI/285/04 stanowi załącznik nr 15.

Ad.IX. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zwolnień z opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr XXI/286/04 stanowi załącznik nr 16.

Ad.X. Powołanie zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Radna Magdalena Chmura - chcielibyśmy poznać kandydatkę na zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie.

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego p. Beata Pluskota przedstawiła kandydatkę na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie p. Anetę Raciborską.

Radna Magdalena Chmura - jakie Pani ukończyła studia i w jakim trybie? Jakie zna języki?

Pani Aneta Raciborska - ukończyłam Wyższe Studia Administracji Publicznej w trybie wieczorowym. Znam język niemiecki.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr XXI/287/04 stanowi załącznik nr 17.

Ad.XI. Nadanie statutu Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Radny Artur Nycz - uważam, że powinniśmy dążyć do tego, by wszyscy dyrektorzy oraz kierownicy powinni być powoływani tylko i wyłącznie w drodze konkursu. Dlatego też zgłaszam wniosek o wprowadzenie takiego zapisu do statutu OWiR.

Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska w innych statutach jest taki zapis, jaki proponujemy w statucie OWiR.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - w drodze konkursu wybrano Prezesa PUK p. Pilarczyka, który nie sprawdził się na tym stanowisku. Dlatego uważam, że zapis w statucie powinien pozostać bez zmian.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za wprowadzeniem do statutu zapisu, iż powołanie dyrektora może nastąpić tylko w drodze konkursu?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, przy 12 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.
Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 6 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie przyjęto większością głosów.
Uchwała nr XXI/288/04 stanowi załącznik nr 18.

Ad.XII. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.
Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 195/1 o pow. 139 m2, położonej w obrębie 3 m. Gryfino.

Radny Jan Ragan - jak to się stało i kiedy podjęto decyzję o sprzedaży użytkowania wieczystego działki, o której mowa w projekcie uchwały dla Państwa Krystyny i Jerzego Hyży?
Działka znajduje się przy bloku mieszkalnym na ulicy 1 Maja w Gryfinie. Nie można na niej nic wybudować, bo na szczytowej ścianie bloku mieszkalnego są okna z dużych pokoi.
Nie wiem jaki jest cel sprzedaży działki, skoro nie można tam nic wybudować?

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Czesława Subocz – p. Hyży działkę otrzymał od Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica”, która miała użytkowanie wieczyste na gruntach gminnych. Prawo to przeniosła na p. Hyżego.
Pan Hyży obecnie chce wykupić działkę na własność. Nie wiem z jakim zamiarem dokonano sprzedaży działki. Myślę, że więcej w tej sprawie może powiedzieć Prezes Spółdzielni.

Radny Jacek Warda - to prawda, że działkę sprzedała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Regalica”.
W 2000 roku sprawa była omawiana na zebraniu przedstawicieli, które wydało taką decyzję.
O podjęciu decyzji poinformowaliśmy p. Lewicz oraz pozostałych mieszkańców tego bloku. Tylko dwie rodziny nie podpisały protokołu Rady Osiedla. Nie było też protestu mieszkańców w tej sprawie.
Działki zostały wydzielone do sprzedaży, gdy Prezesem Spółdzielni był p. Henryk Piłat.
Niektóre działki zostały sprzedane. Jeżeli było tak, że mieszkańcy nie wyrażali zgody na sprzedaż działki, to wówczas nie sprzedawano jej. Taka sytuacja miała miejsce przy ulicy Łużyckiej w Gryfinie. Była również taka sytuacja, że działkę już sprzedano i dopiero wówczas mieszkańcy wnieśli protest. Zarząd uznał rację mieszkańców, uchylił wcześniejszą decyzję i nie doszło do sprzedaży działki.
Państwo Hyży są właścicielami działki i Spółdzielnia Mieszkaniowa nic nie może już zrobić. Z tego co wiem, to na tej działce miała być dobudowana część parterowa z wyjściem na duży taras dla tych osób, które mieszkają na parterze.
Wiadomo jednak, że nic nie można wybudować jeżeli nie otrzyma się na to zgody oraz warunków.

Radna Magdalena Chmura - do projektu uchwały nie załączono mapki. Proszę, aby w przyszłości załączano mapki.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - dobrze, będą załączane mapki do projektów uchwał.

Radny Jan Ragan - nie mam żadnego pisma w tej sprawie. Mieszkańcy ustnie zgłosili do mnie uwagi . Prawdopodobnie wpłynął do gminy protest mieszkańców w w/w sprawie podpisany przez 10 osób.
Sprawa dotyczy mieszkańców jednej klatki mieszkaniowej, przy której znajduje się ta działka.
Może należy rozważyć możliwość sprzedaży działki dla Państwa Hyżych w innym miejscu.

Radny Jacek Warda - oprócz dwóch osób mieszkających w tej klatce mieszkaniowej pozostałe podpisały zgodę.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - są odpowiednie służby, które czuwają nad sprawą i na pewno wszystko będzie dobrze.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - obecny stan prawny zezwala Panu Hyżemu na budowę.
Pan Hyży ma tę działkę w wieczystym użytkowaniu. Jeżeli wystąpi o warunki na budowę, to je otrzyma. Na razie chce zamienić prawo użytkowania wieczystego na własność.

Radny Artur Nycz - podjęcie uchwały w tej sprawie należy przełożyć na następną sesję. Wcześniej spotkamy się z mieszkańcami tego budynku i omówimy sprawę.
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za tym, aby podjęcie uchwały w tej sprawie przełożyć na następną sesję? Wcześniej należy spotkać się z mieszkańcami budynku i omówić sprawę.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych, przy 9 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.
Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 195/1 o pow. 139 m2, położonej w obrębie 3 m. Gryfino przyjęto większością głosów.
Uchwała nr XXI/289/04 stanowi załącznik nr 19.

2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 14 - działka nr 281. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 14 - działka nr 281 przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr XXI/290/04 stanowi załącznik nr 20.

3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. 1 Maja nr 20a w Gryfinie oraz do oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej - dz. nr 276.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. 1 Maja nr 20a w Gryfinie oraz do oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej - dz. nr 276 przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr XXI/291/04 stanowi załącznik nr 21.

4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 3b w Drzeninie oraz udziału w nieruchomości gruntowej - działka nr 22/26.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 1 w budynku nr 3b w Drzeninie oraz udziału w nieruchomości gruntowej - działka nr 22/26 przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr XXI/292/04 stanowi załącznik nr 22.

Ad.XIII. Nadanie nazwy drodze w miejscowości Żórawki.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Żórawki przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr XXI/293/04 stanowi załącznik nr 23.

Ad.XIV. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr XXI/294/04 stanowi załącznik nr 24.

Ad.XV. Zmiany budżetu gminy na 2004 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Spraw Społecznych negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pozostałe Komisje zaopiniowały pozytywnie.

Radny Artur Nycz - przed chwilą otrzymałem materiał, którego nie mieliśmy na posiedzeniu Komisji. Proszę o pięć minut przerwy, aby członkowie klubu radnych SLD PLD mogli się z nim zapoznać - załączniku nr 25.

Przewodniczący Rady ogłosił pięciominutową przerwę.
Po wznowieniu obrad głos zabrali:

Radny Artur Nycz - informacja, którą otrzymaliśmy do zmian w budżecie jest zadowalająca. Proszę, aby w przyszłości wszystkie projekty uchwał posiadały takie uzasadnienia.

Radny Zdzisław Kmieciak - w projekcie uchwały proponuje się zdjęcie pieniędzy wcześniej zaplanowanych na remont budynku po piekarni w Czepinie. Obecnie budynek niszczeje. Miały tam powstać mieszkania socjalne. Chciałbym wiedzieć, kiedy wreszcie będzie wyremontowany w/w budynek?

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - pojedziemy i zobaczymy na miejscu jak wygląda sprawa.

Radna Magdalena Chmura - w projekcie uchwały proponuje się również zdjęcie środków finansowych z remontu budynku „Pod Platanem” Czy w tym roku zakończony będzie remont tego budynku? Dlaczego proponuje się zdjąć z remontów aż 800 tys. zł, przecież dopiero jest początek roku?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
Krystyna Klimek
- proponuje się zdjąć 800 tys. zł z działu inwestycji Cała kwota w tym rozdziale wynosi 2.300.000 zł. Przeznacza się ją na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe oraz adaptacje lokali na mieszkania. W informacji napisano, czym podyktowana jest propozycja zmiany budżetu na 2004 rok.
Jeżeli chodzi o budynek „Pod Platanem”, to okazało się, że udział kosztów gminy w realizowanym remoncie budynku nie będzie większy niż ustalono wcześniej, czyli w granicach 700 – 800 tys. zł.
Jeżeli chodzi o budynek w Czepinie, to decyzją Burmistrza wstrzymano zadanie związane z jego remontem. Jest to obiekt zawilgocony i niebezpieczny. Uzysk mieszkań i koszt poniesiony na jego remont jest niewspółmierny. Przykładowo koszt remontu mieszkania przy ul. Armii Krajowej 4 z dociepleniem i podjazdem dla osoby niepełnosprawnej wyniósł 60 tys. zł netto.
Pan Burmistrz zapewnił, że rodziny z walącego się domu w Czepinie otrzymają mieszkania w innych zasobach, a nie w budynku po byłym sklepie. Wstrzymano również nadbudowę budynku przy ul. Orląt Lwowskich w Gryfinie.
Jeżeli chodzi o uzbrojenie terenów, to rozstrzygnięty został przetarg na realizację wodociągu w Żórawiu. Zabezpieczono na ten cel 180 tys. zł. Na pozostałe zadania wykonane będą tylko projekty. Nie mogliśmy przewidzieć, że wystąpią problemy na etapie projektowania uzbrojenia terenu „Taras Północ” przez Wojewódzkie Drogi Krajowe. Zmieniły się przepisy w tej sprawie. Gazownia nie pozwoli na projektowanie, dopóki każdy właściciel nie wystąpi indywidualnie o warunki. Podobnie jest z innymi zadaniami.
Moim zdaniem kwota jaka pozostaje w tym rozdziale, to jest 1.500.000 zł zapewnia sfinansowanie tego, co jesteśmy w stanie zrobić.
Pieniądze, które proponuje się do przeniesienia chcemy przeznaczyć na szkoły i drogi.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - 31 sierpnia br. nastąpi zakończenie remontu budynku „Pod Platanem”.

Radna Magdalena Chmura - ile kosztował projekt na wykonanie nadbudowy budynku przy ul. Orląt Lwowskich w Gryfinie? Kiedy traci ważność plan nadbudowy?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
Krystyna Klimek
- plan nadbudowy nie traci ważności. Sprawdzę w dokumentach i w czasie przerwy powiem radnej ile kosztował projekt.

Radny Zdzisław Kmieciak - mieszkaniec Czepina złożył chęć pozyskania części magazynowej budynku po byłym sklepie. Za swoje pieniądze chce tam zrobić mieszkanie. Otrzymał negatywną odpowiedź z wyjaśnieniem, że po remoncie powstaną tam mieszkania. Teraz okazało się, że budynek nie będzie remontowany. Dlaczego więc nie wyrażono zgody na sprzedaż części magazynowej?

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - bo prawdopodobnie trzeba będzie wyburzyć budynek.

Radny Jan Ragan - jeżeli chodzi o budynek „Pod Platanem”, to zakończenie remontu miało nastąpić 31 marca br. Termin przesunięto, z uwagi na to, że po przesunięciu ścianek działowych różnica między posadzkami wynosi 2 – 2,5 cm. Podjęto więc decyzję o skuciu posadzki na wszystkich kondygnacjach. Podrożyło to koszt remontu o około 700 – 800 tys. zł.
Ponadto wymieniono stolarkę okienną. Standard powstałych mieszkań jest wysoki. Ostateczny termin oddania budynku do użytku wyznaczono na 31 sierpnia br. Powstanie tam 40 mieszkań. Z tego 30% powierzchni otrzyma gmina., a 70% Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Wynika z tego, że gmina otrzyma 12 mieszkań, a 28 Elektrownia Dolna Odra. Może być tak, że gmina otrzyma nawet 15 mieszkań.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. przyjęto większością głosów.
Uchwała nr XXI/295/04 stanowi załącznik nr 26.

Ad.XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zasad obciążania gminnych nieruchomości gruntowych będących drogami, nie zaliczonymi do kategorii dróg publicznych.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zasad obciążania gminnych nieruchomości gruntowych będących drogami, nie zaliczonymi do kategorii dróg publicznych przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr XXI/296/04 stanowi załącznik nr 27.

Ad.XVII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Żabnicy.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Żabnicy przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr XXI/297/04 stanowi załącznik nr 28.

Za podjęcie w/w uchwały podziękował Dyrektor oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żabnicy. Dzieci wręczyły wszystkim radnym symboliczne znaczki szkolne.

Ad.XVIII. Zmiana stawek opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalenia zasad rozliczania tych usług.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.
Rewizyjna wnioskowała o udzielenie informacji, czy podjęta uchwała przyniesie wzrost obciążeń finansowych związanych z utylizacją śmieci?
Radni otrzymali wyjaśnienie w tej sprawie - załącznik nr 29.

Radny Jacek Warda - za selektywną zbiórkę odpadów dotychczas płaciły tylko spółdzielnie mieszkaniowe znajdujące się na terenie Gryfina oraz GTBS. Uważam, że selektywną zbiórką śmieci powinna zająć się gmina. Prowadziłem rozmowy w tej sprawie z PUK. Chodziło mi o to, by nie płacić za selektywną zbiórkę oraz o to, by zadbać o czystość składowiska odpadów.
W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa „Regalica” oraz GTBS wykonały plakaty, nawołujące do selektywnej zbiórki odpadów. Plakaty pojawią się we wszystkich zasobach Spółdzielni.
Przymierzam się do zmniejszenia stawki eksploatacyjnej, tj. do zmniejszenia czynszu dla lokatorów. Myślę, że mniejsza stawka będzie obowiązywała już od 1 lipca br.
Dziękuję za przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany stawek opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalenia zasad rozliczania tych usług Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - w poprzedniej kadencji prosiłem, aby wprowadzono również selekcyjną zbiórkę odpadów na terenach wiejskich. W niektórych gminach rozdawane są dla mieszkańców worki w różnych kolorach. Proponuje, aby w naszej gminie zastosować takie rozwiązanie przynajmniej w dwóch miejscowościach. Zobaczymy jak będzie przebiegała zbiórka.
Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu
udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany stawek opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalenia zasad rozliczania tych usług przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr XXI/298/04 stanowi załącznik nr 30.

Ad.XIX. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej Szczecin Gł. - Gryfino – Szczecin Gł.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - przedstawiliśmy dzisiaj projekt uchwały w w/w sprawie ponieważ okazało się, że gmina nie może bezpośrednio płacić za przewozy PKP.
Roczna dopłata do przewozów PKP wynosi około 78 tys. zł. Proszę o podjęcie projektu uchwały w tej sprawie.

Przewodniczący Rady przedstawił w/w projekt uchwały.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej Szczecin Gł. - Gryfino – Szczecin Gł. przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr XXI/299/04 stanowi załącznik nr 31.

Ad.XX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Z-ca Burmistrza Eudeniusz Kuduk.

Ad.436/XXI/04 - dzisiaj będzie włączone oświetlenie na cmentarzu.

Ad.437/XXI/04 - poprzednim ubezpieczycielem na „Lagunie” była firma Gerling. Rada Nadzorcza poleciła Zarządowi zmienić ubezpieczyciela i tak się stało.
Wobec powyższego firma Gerling zgodnie z umową obciążyła Centrum Wodne „Laguna” kwotą 30 tys. zł Doszło do ugody z Gerlingiem i część żądanej kwoty pokrył nowy ubezpieczyciel. Centrum Wodne „Laguna” musiało jednak zapłacić około 16 tys. zł. Dokładna odpowiedź będzie udzielona na piśmie.
Jeżeli chodzi o zardzewiałe kaloryfery, to od 17 czerwca br. jest przerwa na basenie i w tym czasie przeprowadzane będą remonty.
Dwa tygodnie temu odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Fundacji oczekiwano, że Burmistrz poda nazwisko nowego dyrektora Fundacji. Nie ma jeszcze zgody Rady na przejęcie Fundacji. Nie podano też nazwiska nowego dyrektora. Przedłużono umowę p. Zawadzkiemu do końca czerwca br. Prawdopodobnie od lipca br. gmina przejmie stadion. Wcześniej jednak Rada musi podjąć uchwałę zezwalającą na przejęcie majątku. Na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej „Laguny” wspólnie z Panią Skarbnik złożyliśmy rezygnację z członkostwa w Zarządzie. Rezygnację Pani Skarbnik przyjęto, a ja zgodziłem się pozostać w Zarządzie do czasu wyboru nowego członka, bo na dokumentach Fundacji muszą być dwa podpisy. Gdybym odszedł, to Zarząd nie mógł by funkcjonować jednoosobowo.

Radny Artur Nycz - dlaczego dwóch przedstawicieli gminy złożyło rezygnację z pracy w Zarządzie Fundacji?

Z-ca Burmistrza Eudeniusz Kuduk. – powstała niezręczna sytuacja, gdyż gmina daje środki finansowe dla Fundacji. Skarbnik Miasta i Gminy p. Jolanta Staruk przekazuje te środki, a równocześnie jest członkiem Zarządu Fundacji. Uznaliśmy, że nie powinno tak być i stąd rezygnacja Pani Staruk. Ja natomiast uznałem, że dużo pracy w Urzędzie i również złożyłem rezygnację.

Radny Artur Nycz - czy mogę prosić o przysłanie mi pisemnej odpowiedzi na interpelację w w/w sprawie?

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk. – dobrze, otrzyma Pan odpowiedź.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - na jednej z najbliższych sesji będziemy chcieli omówić sprawę dotyczącą Centrum Wodnego „Laguna”.

Ad.438/XXI/04 - debatę na temat sportu w naszej gminie postaramy się zorganizować w czerwcu br.

Ad.439/XXI/04 - sprawa potrzeby nasadzenia drzew na granicy cmentarza od strony OsiedlaPółnoc jest nam znana. Przymierzamy się do tego zadania. Musimy zastanowić się, czy nie należy zasadzić tam większych krzewów. Może uda sięzrealizować to zadanie.

Ad.440/XXI/04 - zapoznam się ze sprawą i udzielę pisemnej odpowiedzi.

Ad.441/XXI/04 - w protokole pokontrolnym Regionalna Izba Obrachunkowa wpisała kilka drobnych zaleceń. Chcę powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu mieliśmy następną kontrolę. Pierwsza kontrola obejmowała zakres działań Burmistrza Henryka Piłata, czyli roku 2002 - 2003. W ubiegłym tygodniu podpisałem protokół.
Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji miał możliwość odpowiedzi na niektóre zarzuty. Przygotował je i zostały wysłane na czas. Kontrola dotyczyła głównie rekultywacji wysypiska śmieci. Wcześniej sprawą zajmowała się Komisja Rewizyjna. W protokole są ujęte zarzuty wobec byłych Burmistrzów. Wymienione są nazwiska.
Po wysłaniu wyjaśnień czekamy na końcowy efekt. Protokoły z kontroli są do wglądu u Pani Skarbnik.

Ad.442/XXI/04 - za sprzedaż PEC otrzymano 13 mln zł. Z tego 7.100.000 zł przeznaczono na CW Laguna. Około 4 mln zł przeznaczono na spłatę pożyczki przeznaczonej na restrukturyzację PUK. Szczegółowe rozliczenie otrzyma radna na piśmie.

Ad.443/XXI/04 - sprawdzimy na miejscu co należy zrobić i zajmiemy się sprawą.

Ad.444/XXI/04 - wystąpimy do powiatu o remont drogi przez miejscowości Szczawno – Żórawie.

Ad.445/XXI/04 i 447/XXI/04 - w sprawie telefonów wystąpimy do Urzędu Telekomunikacji.

Ad.446/XXI/04 - w okolicy stadionu wycięto około 34 drzewa. za wycinkę zapłacono poniżej tys. zł. Były też oferty, w których za wycinkę drzew żądano 60 tys. zł, 30 tys. zł. Wybrano firmę najtańszą. Rozważaliśmy taką możliwość, że ktoś wytnie drzewa za darmo, a zamiast zapłaty zabierze ścięte drewno.
Dowiedzieliśmy się jednak, że osoba zajmująca się wycinką drzew musi mieć odpowiednie uprawnienia i dlatego odstąpiliśmy od tego pomysłu.

Ad.448/XXI/04 - zainteresujemy się sprawą.

Ad.449/XXI/04 - sprawa dotycząca piwnic w Czepinie jest skomplikowana. Część z nich jest własnością gminy. Wystąpiliśmy w tej sprawie do konserwatora. Trwa postępowanie. Ponieważ sprawa jest trudna, konserwator przesuwa termin podjęcia decyzji.

Radny Zdzisław Kmieciak - jedna z piwnic nadaje się tylko do rozbiórki.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywności Gospodarczej i Inwestycji
Krystyna Klimek
- większość piwnic jest własnością prywatną i bez zgody właściciela nie można nic zrobić.

Radny Zdzisław Kmieciak - należy zrobić wszystko, by jak najszybciej rozwiązać sprawę.

Ad.450/XXI/04 - podoba się nam pomysł przeniesienia świetlicy do budynku po byłym sklepie GS w Nowym Czarnowie. Przeprowadziliśmy w tej sprawie rozmowę z Prezesem GS, który powiedział nam, że będzie to możliwe w III lub IV kwartale br. Czekamy na wycenę majątku, bo chcemy wiedzieć ile to będzie kosztowało.

Ad.451/XXI/04 - sprawdzimy co można będzie zrobić w sprawie zamontowania progów zwalniających na drodze, o której mowa w interpelacji.

Ad.452/XXI/04 - postaramy się rozwiązać problem, o którym mowa w interpelacji.

Ad.453/XXI/04 - odbyło się spotkanie w sprawie opłat adiacenckich z właścicielami gruntów, o których mowa w interpelacji. W spotkaniu uczestniczyła osoba, która dokonywała wyceny gruntów. Mieszkańcy spisali swoje zarzuty na piśmie.
Rzeczoznawca ustosunkuje się do zarzutów. Następnie jeszcze raz zorganizujemy spotkanie z właścicielami gruntów. Zaprosimy radną na to spotkanie lub poinformujemy o podjętych decyzjach.

Ad.454/XXI/04 - sesja nadzwyczajna na temat szpitala miała być zwołana wówczas, gdy wszystko będzie zgodne z protokołem porozumień. Jednak okazało się, że nie ma budynków, które ujęte są w protokole. Nie było więc sensu zwoływać sesję nadzwyczajną. Wcześniej należy wyjaśnić niezgodności.
W komisji powołanej przez Burmistrza uczestniczyła Dyrektor Szpitala oraz Główna Księgowa, która potwierdziła nasze stwierdzenie, że szpital jest zadłużony na 4,5 mln zł, a nie 2 mln zł jak nam mówiono.
Na sesji nadzwyczajnej mieliśmy przejąć szpital, ale powyższego nie mogliśmy tego zrobić.

Radna Magdalena Chmura - wcześniej nikt nam nie przekazał takich informacji. Uważam, ze należało poinformować o tym radnych. Dziękuję za wyjaśnienie.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - zwoływanie nadzwyczajnej sesji ma wtedy sens, gdy sprawa jest dograna do końca i wszystkie informacje są prawdziwe. Kiedy tylko tak będzie, to zwołamy sesję nadzwyczajną tak szybko, jak będzie to możliwe.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - chcę przypomnieć, że z dniem 30 kwietnia br. kończy się okres palenia papierosów w Urzędzie Miasta i Gminy.

Od 1 maja br. wchodzimy do Europy. Jeszcze dzisiaj nie będę wymieniał nazwisk, ale

proszę wszystkich radnych o zwrócenie na to uwagi. W prasie ukazują się krytyczne artykuły mieszkańców w tej sprawie. Uważam, że radni oraz pracownicy Urzędu powinni świecić przykładem.

Ad.XXI. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali kopię pisma od Starosty Powiatowego w Gryfinie p. Ewy De La Torre w sprawie przejęcia szpitala przez gminę - załącznik nr 31.

W piśmie tym Pani Starosta pyta, kiedy można spodziewać się podjęcia przez władze gminy konkretnych kroków w tej sprawie.
Uczestniczyłem w jednym z posiedzeń w tej sprawie. Dowiedziałem się, że nie jest tak dobrze jak się mówi. Wiele spraw jest niewyjaśnionych.
Ustaliliśmy z Burmistrzem Miasta i Gminy p. Henrykiem Piłatem, że do sprawy wrócimy najpóźniej w czerwcu br. Potrzebna jest szeroka dyskusja, podczas której należy wyjaśnić wiele nieprawidłowości i nieścisłości.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - Rada upoważniła nas do przejęcia szpitala bez długu. Rozpoczęliśmy przejmowanie majątku szpitala i okazało się, że w spisie inwentaryzacyjnym ujęte są budynki, które nie istnieją. Mamy również wątpliwości odnośnie zadłużenia szpitala. Poinformowano nas w jakiej formie będzie zwrócone zadłużenie, które wynosi 2 mln zł. Okazało się jednak, że zadłużenie szpitala wynosi 4,5 mln zł. Z powodu tych niejasności przesuwany jest termin rozwiązania sprawy.

Radny Antoni Rak - zbliżają się obchody związane z Dniami Gryfina, wejściem Polski do Unii Europejskiej, otwarciem granicy, świętem flagi narodowej. Apeluję do władz Gminy, Spółdzielni Mieszkaniowych, Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,do wszystkich radnych oraz sołtysów o wywieszenie flagi narodowej. Trzeba również wywiesić flagę Unii Europejskiej i flagę Gryfina.
Flagę można kupić w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej u Pana Hornika.
proszę Prezesa PUK, by zadbał o czystość i porządek w mieście.

Radna Magdalena Chmura - nawiązując do zbliżających się obchodów Dni Gryfina chcę powiedzieć, że wszyscy radni otrzymali zaproszenie ze Starostwa Powiatowego na otwarcie granicy. Dlaczego nie otrzymaliśmy zaproszenia z gminy?

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - gospodarza uroczystości nie zaprasza się na imprezy, które sam organizuje.

Radna Magdalena Chmura - chcę podziękować Starostwu Powiatowemu za zaproszenie.
Wiem, że organizowane były spotkania ze Starostwem Powiatowym na temat organizacji obchodów Dni Gryfina. Jako przedstawiciel Biura Poselskiego chcę nadmienić, że Poseł Wojciech Długoborski nie został zaproszony na żadne spotkanie w sprawie przejścia granicznego. Na pewno mieszkańcy ocenią 12 lat działań byłego Burmistrza w naszej gminie, a obecnego Posła. Ponadto podczas obchodów 750 – lecia Gryfina pominięto nazwisko Wojciecha Długoborskiego. Uważam, że czas już zakończyć te niesnaski.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - chcę poinformować, że:

- wpłynęły życzenia od Prezydenta Szczecina Mariana Jurczyka z okazji 750 – lecia Gryfina ,

- 25 marca br. wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzające nieważność uchwały nr XVIII/260/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia lutego 2004 r. w sprawie powołania z-cy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z powodu nie uwzględnienia przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędach Gminy, Starostwach i Powiatach oraz w Urzędach Marszałkowskich,

- do Dyrektora Szczecińskiego Oddziału Telewizji Polskiej skierowane zostało pismo wyrażające krytyczne stanowisko dotyczące wyemitowanego 15 marca br. reportażu pt.”750-lecie Gryfina”.
Pismo podpisało 12 radnych,

- 30 kwietnia br. mija termin składania przez radnych oświadczeń majątkowych. proszę radnych o wywiązanie się z tego obowiązku. Konsekwencją nie złożenia w terminie oświadczenia jest wstrzymanie wypłaty diety,

- 1 maja br. o godz. 1445 w Urzędzie Miasta i Gminy odbędzie się spotkanie ze Słoneczną Radą Miejską. W ubiegłym roku bardzo mało radnych uczestniczyło w takim spotkaniu.
Dlatego też proszę, aby w tym roku jak najwięcej radnych wzięło udział w spotkaniu.
O godz. 1545 wraz z Rada Społeczną udamy się na stadion, gdzie odbędzie się otwarcie „Dni Gryfina” i przekazanie władzy Słonecznej Radzie Miejskiej.

- 30 kwietnia br. o godz. 2230 z Placu Księcia Barnima I nastąpi przemarsz na most, na którym odbędzie się finał gryfińskich spotkań teatralnych. O godz.2315 odbędzie się przejście na most w Meschelinie gdzie zostaną wymienione symbole narodowe.

- 1 maja br. o godz.1700 nastąpi uroczyste otwarcie przejścia granicznego dla samochodów osobowych,

- 3 maja br. o godz. 1200 będzie odprawiona msza w kościele na Starym Mieście z okazji uchwalenia konstytucji,

- II miejsce w finale wojewódzkim wiedzy „Młodzież zapobiega pożarom” zajął uczeń z Radziszewa. teraz pojedzie do Malborka na finał ogólnopolski. Mam nadzieję, że będzie nas godnie prezentował.

Radca Prawny Krzysztof Judek - na poprzedniej sesji omawiana była sprawa dotycząca naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z dotacjami unijnymi. Urząd zwrócił się do Ministerstwa Finansów, do Biura ds. Finansów Publicznych z prośbą o opinię w tej sprawie. Dyrektor Biura p. Krystyna Wiśniewska przysłała opinię, w której postanowiła nie wypowiadać się odnośnie oceny szczegółów tej sprawy. Uznała, iż jest to możliwe tylko w przypadku działania komisji orzekającej w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, która dysponuje wszystkimi materiałami dowodowymi. Przedstawiła tylko kilka uwag odnośnie zasad naruszania dyscypliny finansów publicznych. W jednym ze zdań stwierdziła, że „na podkreślenie zasługuje także fakt , iż odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponoszona jest jedynie za umyślne lub nieumyślne działania lub zaniechania, a zatem za działania lub zaniechania zawinione. Jest to niezbędna przesłanka odpowiedzialności. Ocena, czy działanie sprawcy było zawinione podlega kryteriom określonym w art. 141 ustawy o finansach publicznych, który w szczególności odnosi się do sytuacji, czy sprawca miał lub mógł mieć wpływ na wystąpienie danego naruszenia”.
Ja w swojej opinii napisałem, że w tym przypadku nie było naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Jeżeli chodzi o część teoretyczną, to obie opinie są podobne.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - 26 kwietnia br. wpłynęło do Urzędu pismo od Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie radnego p. Jacka Wardy.
W piśmie tym Wojewoda poprosił o udzielenie mu dodatkowych informacji w tej sprawie.
Radca Prawny przygotowuje odpowiedź oraz potrzebne dokumenty. Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie. Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad /I wersja/ - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad /II wersja/ - załącznik nr 5,
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6,
 7. Interpelacje radnych - załączenik nr 7, nr 8, nr 9, nr 10,
 8. Informacja nt. funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp-ka z o.o. w Gryfinie - załącznik nr 11,
 9. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 12,
 10. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2003 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2004 - załącznik nr 13,
 11. Informacja o realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2003 - załącznik nr 14,
 12. Uchwała nr XXI/285/04 - załącznik nr 15,
 13. Uchwała nr XXI/286/04 - załącznik nr 16,
 14. Uchwała nr XXI/287/04 - załącznik nr 17,
 15. Uchwała nr XXI/288/04 - załącznik nr 18,
 16. Uchwała nr XXI/289/04 - załącznik nr 19,
 17. Uchwała nr XXI/290/04 - załącznik nr 20,
 18. Uchwała nr XXI/291/04 - załącznik nr 21,
 19. Uchwała nr XXI/292/04 - załącznik nr 22,
 20. Uchwała nr XXI/293/04 - załącznik nr 23,
 21. Uchwała nr XXI/294/04 - załącznik nr 24,
 22. Wyjaśnienie do zmian budżetu gminy na 2004 r. - załącznik nr 25,
 23. Uchwała nr XXI/295/04 - załącznik nr 26,
 24. Uchwała nr XXI/296/04 - załącznik nr 27,
 25. Uchwała nr XXI/297/04 - załącznik nr 28,
 26. Wyjaśnienie do projektu uchwały w sprawie zmiana stawek opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalenia zasad rozliczania tych usług - załącznik nr 29,
 27. Uchwała nr XXI/298/04 - załącznik nr 30,
 28. Uchwała nr XXI/299/04 - załącznik nr 31,
 29. Pismo od Starosty Powiatowego w sprawie przejęcia szpitala przez gminę - załącznik nr 32.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

Protokółowała
Inspektor
Czesława Juszkiewicz

Lista załączników:
załączenik nr 10 [88563 bajtów]
załączenik nr 7 [86817 bajtów]
załączenik nr 8 [76628 bajtów]
załączenik nr 9 [74570 bajtów]