Porządek obrad

Porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu  29  kwietnia  2004 r. o godz. 900.


I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XX sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Informacja nt. funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp-ka z o.o. w Gryfinie.

VI. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2003 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2004 -DRUK Nr 1/XXI. - uwagi i wnioski.

VII. Informacja o realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2003 - DRUK Nr 2/XXI. - uwagi i wnioski \

VIII. Utworzenie obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie psychiatryczno - pielęgnacyjno-opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. - DRUK Nr 3/XXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - DRUK Nr 4/XXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Powołanie zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie - DRUK Nr 5/XXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Nadanie statutu Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie - DRUK Nr 6/XXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnego użytkownika  wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 195/1 o pow. 139 m2, położonej w obrębie 3 m. Gryfino - DRUK Nr 7/XXI,
 2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości  zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 14 - działka nr 281 - DRUK Nr 7-1/XXI,
 3. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. 1 Maja nr 20a w Gryfinie oraz do oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej - dz. nr 276 - DRUK Nr 7-2/XXI,
 4. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 3b w Drzeninie oraz udziału w nieruchomości gruntowej - działka nr 22/26 - DRUK Nr 7-3/XXI. odrębnie do każdego projektu uchwały
  - stanowiska Komisji Rady,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.

XIII. Nadanie nazwy drodze w miejscowości Żórawki - DRUK Nr 7-4/XXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3.  podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy  Gryfino - sołectwom - DRUK Nr 8/XXI. 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Zmiany budżetu gminy na 2004 r. - DRUK Nr 9/XXI. 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zasad obciążania gminnych nieruchomości gruntowych  będących drogami, nie zaliczonymi do kategorii dróg publicznych -DRUK Nr 10/XXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Żabnicy - DRUK Nr 11/XXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XIX. Wolne wnioski i zakończenie obrad.