Protokół z obrad

P R O T O K Ó Ł  Nr XI/03 z XI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 28 sierpnia 2003r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1430.

Nieobecny
- Bogdan Jacek Warda

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk.
 5. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 6. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
ppkt.1
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Jan Ragan. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyło 20 radnych.
Poinformował, że porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

Do porządku obrad wprowadzono jako punkt:
- XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Gryfinie - DRUK Nr 16/XI,

- XV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przekazania na rzecz Powiatu Gryfińskiego gminnych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Wełtyń II - DRUK Nr 17/XI.
Projektu uchwały nie omówiły dwie Komisje Rady, tj. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska oraz Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.

W dniu dzisiejszym radni otrzymali nową wersję porządku obrad sesji - załącznik nr 5.

Innych propozycji nie zgłoszono.

ppkt.2
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z X sesji.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z X sesji przyjęto jednogłośnie.


Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat przedstawił informację o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6 oraz informację w sprawie wystąpienia długotrwałej suszy w gminie - załącznik nr 7.

Ponadto poinformował, że:
- wpłynął protest mieszkańca Gryfina p. Sikory w sprawie uchwalenia stawek ceny wody i ścieków. Pan Sikora otrzymał odpowiedź, iż stawki w naszej gminie są na średnim poziomie, - udzielił odpowiedzi Staroście Powiatu Gryfińskiego p. Ewie De La Torre na zapytanie dotyczące dyżurów nocnych w aptekach w Gryfinie. 6 sierpnia br. w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się spotkanie z przedstawicielami podstawowej opieki zdrowotnej i Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Służby medyczne odniosły się negatywnie do propozycji aptekarzy.
Obowiązujące przepisy obligują lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do zapewnienia całodobowej pomocy. Wiąże się to z wydawaniem recept oraz ich realizacją w porze nocnej. Likwidacja dyżurów nocnych uniemożliwi zakup niezbędnych leków, często ratujących życie pacjenta. Na spotkaniu z przedstawicielem Samorządu Aptekarskiego oraz aptekarzami z miasta i gminy Gryfino poinformował, że w 22- tysięcznym mieście, a 30 - tysięcznej gminie musi być czynny punkt apteczny w porze nocnej oraz w dni świąteczne. Zapewnił aptekarzy, że po dostarczeniu wykazu o pełnieniu przez apteki dyżurów nocnych zobowiąże Straż Miejską, w tym czasie mieli pod szczególna opieką dana aptekę,

- w dniu dzisiejszym radni otrzymali kierunkowe założenia polityki budżetowej gminy Gryfino na rok 2004 wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetu,

- 1 sierpnia br. skierował zaproszenie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Aleksandra Kwaśniewskiego wraz z małżonką do wzięcia udziału w obchodach 750- lecia nadania praw miejskich dla Gryfina oraz objęcia honorowego patronatu nad obchodami.
W odpowiedzi Pan Prezydent odpisał, że obejmie honorowy patronat nad przyszłorocznymi obchodami z okazji 750 - lecia otrzymania przez Gryfino praw miejskich. W związku z w/w obchodami wystąpił również z zaproszeniem do przyjęcia udziału w honorowym komitecie do następujących osób: Wojewody Szczecińskiego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Euroregionu, Metropolity Szczecińsko - Kamieńskiego, Prezesa Zespołu Elektrowni Dolna Odra, Komendanta Policji Wojewódzkiej, Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej,

- 2 września br. nastąpi otwarcie ofert na remont dawnego hotelu "Pod Platanem". Realizacja remontu budynku rozpocznie się z 2 -3 miesięcznym opóźnieniem. Zasiedlenie budynku nastąpi w marcu lub kwietniu 2004 roku. Zgodnie z porozumieniem z Elektrownią
Dolna Odra zapłata, którą ma ponieść gmina nastąpi w roku przyszłym. W budżecie gminy na ten rok były zaplanowane środki budżetowe w kwocie 800 tysięcy złotych. W dniu dzisiejszym będzie rozpatrywany projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Dotyczy to rozdziału w/w środków finansowych na bieżące zadania. Część środków proponuje się przeznaczyć na remont dróg na tzw. "Grajdołku", a w następnej kolejności na remont ulicy Letniej w Gryfinie. W projekcie uchwały proponuje się kwotę 300 tys. zł na rozpoczęcie inwestycji, - wystąpił do Starostwa o nieodpłatne przekazanie działek w okolicy Laguny na rzecz gminy.
Sprawa dotyczy domków bungalowych.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Starszemu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie p. Januszowi Kruczkowi.


Pan Janusz Kruczek podziękował p. Burmistrzowi Henrykowi Piłatowi za dotychczasową współpracę. Życzył sobie i Panu Burmistrzowi dalszych owocnych sukcesów i dobrej współpracy oraz przekazał informację o działalności Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców.

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.
Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad.IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radny Zenon Trzepacz
210/XI/03 - 26 sierpnia br. przejeżdżałem drogą powiatową na trasie Daleszewo, Dębce, Żabnica. Samochód ciężarowy wiozący kłody drewniane do GRYFSKAND-u o mało mnie nie przejechał. Istnieje podejrzenie, że samochody wożące drewno są niesprawne. Jadąc ze Starych Brynek przejeżdżają przez przejazd kolejowy omijają wszystkie patrole policyjne. Proszę o zajęcie się sprawą.

211/XI/03 - jakiś czas temu proponowałem powołanie zespołu do spraw zagospodarowania osadu z oczyszczalni ścieków w Gryfinie. Trwają przygotowania do rozbudowy oczyszczalni ścieków. Z tego co wiem, to problem zagospodarowania osadu nie zostanie rozwiązany. Proszę o informację, na jakim etapie jest tworzenie zespołu? Czy istnieją inne propozycje dotyczące zagospodarowania osadu przez jakieś firmy?

212/XI/03 - apeluję do p. Burmistrza o podniesienie dyscypliny pracy u niektórych urzędników. Są to przypadki jednostkowe, które jednak rzucają cień na pracę całego Urzędu. Interpelację składam w imieniu swoim oraz części radnych. Czasami wystarczy powiedzieć tylko "dzień dobry" by rozładować złą atmosferę i interesant będzie czuł się lepiej.

Radny Czesław Kapusta
213/XI/03 - obecnie w naszej gminie trwa wymiana lamp ulicznych na energooszczędne. Na placu osiedlowym w miejscowości Gardno nie wymieniono lamp na nowe. Pracownicy, którzy wymieniają lampy oświadczyli, że z powodu nie załatwionych spraw formalno - prawnych plac osiedlowy w Gardnie może zostać bez oświetlenia lub też za jego oświetlenie będą płacili mieszkańcy osiedla. Proszę o zajęcie się sprawą.

214/XI/03 - do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu należy doprowadzić wodę oraz wybudować kanalizację odprowadzającą ścieki. Straż Pożarna z Wełtynia utrzymuje kontakty z Ochotniczą Strażą Pożarną z Gartz. Spotkania w Wełtyniu są żenujące z powodu braku w/w mediów. Już od dłuższego czasu ubiegamy się o wykonanie tego zadania ale bez efektu.

215/XI/03 - dwa lata temu otrzymaliśmy informację z której wynikało, że powietrze w naszej gminie jest zanieczyszczone dwutlenkiem siarki, tlenkiem azotu i tlenkiem węgla. Zanieczyszczenie powietrza przekracza wielokrotnie dopuszczalne normy. Wyjaśniano nam, że prawdopodobnie jest to pomyłka. Jednak od tamtego czasu nie otrzymaliśmy żadnej informacji w tej sprawie.


Radny Mieczysław Sawaryn
216/XI/03 - cieszy fakt, że trwa remont drogi na tzw. "Grajdołku" w Gryfinie. Jest to rejon bardzo zaniedbany . Dobrze, że będzie również wykonana droga na nowym osiedlu domków rodzinnych przy ul. Armii Krajowej. Do załatwienia pozostaje jeszcze teren w centrum miasta oraz na Górnym Tarasie w Gryfinie. W ostatnim okresie wyremontowano drogę przy ulicy Jana Pawła II. Należy wyremontować również przedłużenie tej drogi do ulicy Władysława Reymonta.

217/XI/03 - od ulicy Adama Asnyka w Gryfinie biegną drogi gminne do domków jednorodzinnych. Drogi wysypane są żużlem już od 20 lat. Mieszkańcy tego rejonu proszą o podjęcie działań w tym zakresie.

218/XI/03 - stan chodników w naszym mieście jest fatalny. Mieszkańcy łamią ręce i nogi. Proszę o podjęcie działań w tym zakresie.

Radny Jan Kozłowski
219/XI/03 - na ostatnim spotkaniu z drogowcami była mowa o tym, iż od 12 lat ubiegamy się o środki finansowe na budowę chodnika w Chlebowie. W dniu 6 czerwca br. otrzymałem pismo informujące, że Zarząd Dróg Wojewódzkich przeznacza 40 tys. zł na realizację tego zadania. Po 6 tygodniach zadzwoniłem do Zarządu Dróg Wojewódzkich i zapytałem, co dalej w tej sprawie. Poinformowano mnie, że nikt z gminy nie zainteresował się tym, aby dołożyć kwotę 20 tys. zł i rozpocząć realizację zadania. Jest to dla mnie niezrozumiałe, gdyż mieszkańcy Chlebowa już od wielu lat zabiegają o wykonanie tego zadania. Proszę Pana Burmistrza o interwencję w tej sprawie.

Radny Marek Sanecki
220/XI/03 - wnioskuję o przygotowanie i przeprowadzenie debaty w sprawie oświatowej. Powołany zespół ds. oświatowych wypracował pewien dokument. Prace nad tym dokumentem zostały zawieszone. Obecnie trwa remont dachu w Szkole Podstawowej w Radziszewie, a według wypracowanego dokumentu szkoła od przyszłego roku ma być zlikwidowana. Ponadto w ramach programu wyborczego BBS zakładaliśmy rozwiązanie sprawy dotyczącej gimnazjum w Gryfinie. Do tej pory nie zajęliśmy się sprawą. Uważam, że jest to jedno z ważniejszych zadań na najbliższy czas. Powinno odbyć się spotkanie radnych oraz osób zajmujących się sprawami oświaty. Chodzi o to, by od przyszłego roku szkolnego były widoczne efekty, zwłaszcza dotyczące gimnazjum. W opracowanym dokumencie sprawy gimnazjum nie są poruszone.

221/XI/02 - wnioskuję o zagospodarowanie terenu nad Odrą i przy plaży koło stadionu w Gryfinie. Proszę o przygotowanie placu by takie imprezy jak biesiada z piwem "Tyskie" odbywała się w dobrych warunkach. Obecnie w Gryfinie nie ma takiego miejsca, w którym mogą odbywać się tego typu imprezy.

Radny Antoni Rak
222/XI/02
- do tej pory w Gryfinie sprawami paszportowymi zajmowało się biuro turystyczne Pana Tadeusza Samonia. Obecnie nie ma takiej możliwości. Dobrze, że biuro meldunkowe w Urzędzie grzecznościowo wydaje deklaracje potrzebne do wyrobienia paszportu. Proszę zrobić wszystko, aby najpóźniej od nowego roku działało w Gryfinie biuro paszportowe.

223/XI/03 - w przyszłym roku będziemy obchodzili 750 - lecie miasta Gryfina. Proszę, aby w ramach prac interwencyjnych oraz innych przystąpiono do upiększania naszego miasta. Chodzi mi o nasadzenie kwiatów, sprzątanie, malowanie, itp.

224/XI/03 - prawie już od trzech lat nie ma w Gryfinie hotelu "Pod Platanem". Natomiast na tablicach w mieście pozostała informacja o istnieniu hotelu. Wprowadza to turystów w błąd. Proszę o usunięcie nieaktualnej już informacji.

225/XI/03 - należy podjąć działania mające na celu odnowienie całego dworca PKP w Gryfinie, łącznie z tunelem. Dworzec PKP jest wizytówką naszego miasta i powinien wyglądać ładnie.

226/XI/03 - u zbiegu ulic: Hugo Kołłątaja, Zygmunta Krasińskiego i Wojska Polskiego w Gryfinie należy wyciąć lipę, która jest uschnięta i zagraża bezpieczeństwu na drodze.

227/XI/03 - od ul. Zygmunta Krasińskiego w Gryfinie biegnie skarpa wzdłuż ul. Wojska Polskiego. Jest to deptak. Chodzą tamtędy mieszkańcy Gryfina. Są tam duże wyrwy, leżą kamienie. Należy uporządkować teren i założyć balustradę. Proponuję wykonać to zadanie w ramach prac interwencyjnych.

Radny Janusz Skrzypiński
228/XI/03 - w związku ze sprzedażą Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ukazała się w prasie informacja, z której wynikało, że gmina otrzyma z tego tytułu około 13 mln. zł. Chciałbym mieć szerszą wiedzę w tej sprawie. Proszę o umożliwienie mi wglądu do umowy kupna - sprzedaży.

229/XI/03 - w związku z planowaną rozbudową oczyszczalni ścieków w Gryfinie chciałbym dowiedzieć się, czy gmina zabiegała o pozyskanie środków z funduszy pomocowych? Jeżeli tak, to do jakich funduszy złożyła projekty i na jakie zadania?

230/XI/03 - na odcinku drogi od ulicy Bolesława Chrobrego w Gryfinie, zjeżdżając w ulicę Słowiańską jest mały parking na cztery samochody. Przy wjeździe na parking jest uskok w wysokości około 30 centymetrów, na którym zawieszają się samochody. Należy zlikwidować istniejący uskok.

231/XI/03 - proszę o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie usunięcia garbów na jezdni pod wiaduktem w Gryfinie, jadąc w kierunku ulicy Wojska Polskiego.

Radna Magdalena Chmura
232/XI/03 - zbliżają się obchody 750 - lecia Gryfina. Proszę Pana Burmistrza o sprawozdanie z prac zespołu powołanego do przygotowania obchodów. Z tego co wiem, to jeszcze ani razu nie odbyło się posiedzenie powołanego zespołu.


233/XI/03 - po raz trzeci ponawiam interpelację dotyczącą zamontowania progów zwalniających na ulicy Energetyków, Kościelnej, Bałtyckiej w Gryfinie. Pan Burmistrz obiecał, że progi będą zamontowane. Do tej pory tego nie zrobiono.

234/XI/03 - mieszkańcy bloku od nr 2 do nr 8 z ulicy Energetyków w Gryfinie proszą o interwencję w sprawie wycięcia lub przecięcia drzew rosnących przed budynkiem.

235/XI/03 - w imieniu mieszkańców budynku przy ulicy Łużyckiej 140 proszę o odpowiedź, co będzie z remontem tego budynku? Jest to budynek zarządzany przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

236/XI/03 - kiedy Pan Burmistrz przedstawi swój program na obecną kadencję Rady? Zapytanie w tej sprawie składam już po raz ósmy.

Radny Kazimierz Płonka
237/XI/03 - parking przy ulicy Adama Asnyka w Gryfinie jest bardzo zdewastowany. Są tam duże dziury. Bardzo zły jest również wjazd na parking od głównej ulicy. Jest tam bardzo wysoki próg i przy wjeździe należy uważać, bo łatwo można uszkodzić samochód. Ponadto podjazd na parking dla wózków dziecięcych od strony ul. Marii Konopnickiej kończy się po prawej stronie parkingu. Miejsce to zazwyczaj zajęte jest przez parkujące samochody co utrudnia matkom z wózkami przejazd. Należy zamontować w tym miejscu barierkę. Proszę o zajęcie się sprawą.

238/XI/03 - przy bloku mieszkalnym na ul. Adama Asnyka, obok parkingu w fatalnym stanie są chodniki. Po opadach deszczu na chodnikach są kałuże wody, które utrudniają przejście. Mieszkańcy chodzą po trawnikach oraz po murku wzdłuż skarpy.

239/XI/03 - przy ul. Adama Asnyka i Marii Konopnickiej w Gryfinie nie pali się większość lamp ulicznych. Należy wymienić spalone żarówki w lampach.

240/XI/03 - w fatalnym stanie jest droga dojazdowa do sklepu NETTO. Na zapleczu sklepu jest ładny parking ale dojazd do niego jest bardzo zły. Proszę o naprawę drogi.

241/XI/03 - na Górnym Tarasie w Gryfinie w rejonie "Kwadratu" nieudolnie prowadzony jest remont chodników. Leżą tam sterty gruzu, materiałów budowlanych, żwiru. W tej okolicy mało jest miejsc parkingowych, a jeszcze na parkingach składowany jest żwir. Proszę o zajęcie się sprawą.

242/XI/03 - na Górnym Tarasie w Gryfinie w rejonie "Kwadratu" nie działa fontanna. Należy zająć się sprawą.

243/XI/03 - przy blokach mieszkalnych na ul. 11 Listopada i Marii Konopnickiej w Gryfinie ktoś wykonywał remont i na środku trawnika pozostawił sterty gruzu. Zniszczony został trawnik oraz uschły rosnące tam drzewa. Należy zająć się sprawą.


244/XI/03 - docierają do mnie skargi mieszkańców, że niektóre PUB-y, restauracje, kawiarenki internetowe przedłużają czas otwarcia do późnych godzin nocnych, a nawet do rana. Przebywająca tam młodzież zachowuje się głośno i zakłóca ciszę nocną mieszkańcom. Sprawą powinna się zająć Straż Miejska oraz Policja.

Radny Zdzisław Kmieciak
245/XI/03 - wpłynęło do mnie pismo dotyczące rozbiórki walącego się budynku gospodarczego w Czepinie przy ul. Grunwaldzkiej 44 - załącznik nr 8. (strona 1, strona 2).

246/XI/03 - podczas remontu drogi na trasie Czepino - Stare Brynki uległy uszkodzeniu elewacje budynków i ogrodzenia. W styczniu br. odbył się odbiór drogi po remoncie. Wykonawca drogi zobowiązał się usunąć uszkodzenia w marcu i kwietniu br. Jednak do tej pory nie usunięto uszkodzeń. Proszę o szybkie rozwiązanie sprawy.

247/XI/03 - samochody ciężarowe wożące drewno do GRYFSKAND-u zniszczyły drogę przy ul. Polnej w Żabnicy, która rok temu była naprawiona. Mieszkańcy proszą o naprawę drogi.

248/XI/02 - na drodze przy świetlicy w Czepinie pękło lustro. Proszę o wymianę.

Radny Marek Sanecki
249/XI/03 - w naszym mieście rośnie bardzo dużo topoli. Szczególnie dużo jest ich w okolicy stadionu. Są one bardzo uciążliwe dla mieszkańców szczególnie w okresie pylenia. Uważam, że należy wyciąć wszystkie topole i zaplanować racjonalna politykę nasadzenia zieleni. Celowe było by zatrudnienia w PUK osoby odpowiedzialnej za kształtowanie zieleni. Obecnie do tego celu zatrudniani są architekci.

Radny Czesław Kapusta
250/XI/03 - popieram interpelacje radnego Marka Saneckiego. Uważam, że należy kompleksowo rozwiązać sprawę dotyczącą drzew w całej gminie. Niektóre drzewa zagrażają bezpieczeństwu. W miejscowości Wirów cztery drzewa nachylone są w kierunku budynku mieszkalnego. Mieszkańcy tego domu żyją w ciągłym stresie. Każda wichura grozi zawaleniem się drzew na budynek. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Ireneusz Sochaj
260/XI/03 - mieszkańcy z ul. Łużyckiej nr 131 -137 skarżą się, że po każdej ulewie przed ich blokiem tworzy się bardzo duża kałuża. Nie ma tam studzienek odprowadzających wodę. Proszę o zajęcie się sprawą.

261/XI/03 - ulica Łużycka w Gryfinie jest drogą krajową. Kierowcy nie przestrzegają przepisów drogowych i jadą z nadmierną prędkością. Nie ma tam dodatkowych ograniczeń takich jak progi zwalniające, itp. Należy wystąpić do Policji o egzekwowanie od kierowców przestrzegania znaków drogowych.

262/XI/03 - Gryfino leży nad rzeką, przy której jest piękny Park Krajobrazowy. Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska była na posiedzeniu wyjazdowym w Parku Krajobrazowym.

Wspólnie z Dyrektorem Parku p. Blandyną Migdalską pływaliśmy trzema łódkami "kanu" po rzece. Uważam, że takich łódek powinno pływać po rzece trzydzieści trzy, a nie tylko trzy. Park jest "perełką" na naszym terenie, ale nie jest to w pełni wykorzystane.

263/XI/03 - nigdzie nie ma informacji, że w parku można pływać na łódce. Ogólnie bardzo mało jest informacji o odbywających się imprezach, takich jak np. zawody sportowo- pożarnicze, itp. . Szczególnie na brak informacji skarżą się mieszkańcy osiedla "Południe" w Gryfinie. Dlaczego nie zajmuje się tym Biuro Promocji?

264/XI/03 - wiem, że remont nabrzeża to kosztowna inwestycja. Zbliża się jednak 750-lecie Gryfina i należy zagospodarować teren po prawej stronie mostu, bo wygląda fatalnie.

Radny Czesław Kapusta
265/XI/03
- bardzo zaskoczony jestem tym, że Międzyodrze należy do gminy Widuchowa, a terytorialnie leży na terenie naszej gminy. Na jakiej podstawie zrobiono taki podział i czemu miał on służyć? Proszę o wyjaśnienie sprawy.

Radny Janusz Skrzypiński
266/XI/03
- czy podjęto działania w sprawie utworzenia nowego sołectwa w miejscowości Parsówek? Interpelację w tej sprawie zgłosiłem kilka miesięcy temu. Mówiłem wówczas, że wiąże się to ze zmianami statutu. Proszę o informację w tej sprawie.

Ad.V.Zmiany w uchwale Nr XXII/288/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - trzy Komisje Rady nie zajęły stanowiska, tj. Komisja Rewizyjna, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.

Radny Mieczysław Sawaryn - uważam, że należy zrekompensować wydatki ponoszone przez sołtysów, którzy na wsi pełnią bardzo ważną rolę. Dlatego też powinniśmy przyjąć uchwałę w tej sprawie.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXII/288/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XI/159/03 stanowi załącznik nr 10.


Ad.VI. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych.
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr XI/160/03 stanowi załącznik nr 11.

Ad.VII.Zmiana uchwały Nr XLVII/601/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczącej określenia warunków finansowania i wykonania dociepleń budynków komunalnych w Gminie Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych.
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/601/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczącej określenia warunków finansowania i wykonania dociepleń budynków komunalnych w Gminie Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XI/161/03 stanowi załącznik nr 12.

Ad. VIII.Uchwalenie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Daleszewo.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych.
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Daleszewo przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XI/162/03 stanowi załącznik nr 13.Ad.IX. Podjęcie uchwały w sprawie skargi p. Tadeusza Garstki. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Radny Antoni Rak - 26 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej. Na tym posiedzeniu sprawa p. Tadeusza Garstki została załatwiona pozytywnie. Pan Garstka został wpisany na listę przydziału mieszkań. Pan Tadeusz Garstka - wystąpiłem już kolejny raz do Urzędu Miasta i Gminy z prośbą o przydział mieszkania, gdyż tego wymaga moja sytuacja życiowa i rodzinna.
Z Urzędu Miasta i Gminy otrzymałem odpowiedź, że sprawa moja musi być wyjaśniona przez Radcę Prawnego, a następnie zajmie się nią Komisja Mieszkaniowa. Otrzymałem też drugą odpowiedź, z której dowiedziałem się, ze mój wniosek nie został przyjęty do realizacji. Złożyłem prośbę do Pana Burmistrza o udostępnienie mi materiałów, którymi posługiwała się Komisja Mieszkaniowa podczas rozpatrywania mojej sprawy. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi. Z tego co wiem, to do dzisiaj Urząd Miasta i Gminy nie otrzymał dokumentów w mojej sprawie z Sądu Rejonowego w Gryfinie. Z powodu braku dokumentów uważam za niemożliwe rozpoznanie mojej sprawy.
W związku z powyższym wnoszę o nie podejmowanie w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie mojej skargi.
Dzisiaj usłyszałem, że sprawa moja została załatwiona pozytywnie. Chciałbym wiedzieć, dlaczego nie załatwiono tego wcześniej tylko teraz? Od 1999 roku oczekuję na mieszkanie, a stan mojego zdrowia jest bardzo zły. Obecnie jestem przed operacją serca. Gdyby do niej doszło, to nie będę miał gdzie wrócić ze szpitala. Oczekuję odpowiedzi na moje pytanie.

Radny Mieczysław Sawaryn - jako radny jestem zadowolony, że Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Tadeuszowi Garstce. Jednak w sprawach mieszkaniowych nie powinniśmy stwarzać precedensu. W naszej gminie brakuje mieszkań socjalnych i komunalnych, a osób oczekujących na takie mieszkania jest bardzo dużo.
Sprawa Pana Garstki była rozpatrywana wszechstronnie na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
Komisja poprosiła również o wyjaśnienia Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska p. Ryszarda Woldańskiego. Pan Woldański przyniósł do wglądu dokumenty sądowe w tej sprawie. Pan Garstka posiadał mieszkanie w Gryfinie. Doszło do podziału majątku. Pan Garstka powinien złożyć wniosek do Komisji Mieszkaniowej o wpisanie na listę osób oczekujących na mieszkanie.
Po rozpatrzeniu sprawy Komisja wnioskuje o odrzucenie skargi p. Garstki jako niezasadnej.
Jednak z uwagi na stan zdrowia p. Garstki, sytuację materialną uważamy, że sprawa ta powinna być przedmiotem rozważań Komisji Mieszkaniowej. Jeżeli można będzie pomóc p. Garstce, to należy to uczynić tak samo jak innym obywatelom tego miasta.
Niestety skarga jest niezasadna. Ponadto dowiedzieliśmy się, że niektóre fakty nie są zgodne z dokumentami sądowymi i dokumentami, które są w Urzędzie Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych.
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie skargi p. Tadeusza Garstki przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XI/163/03 stanowi załącznik nr 14.


Ad.X. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dokonywania oceny pracowników mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - dwie Komisje Rady wypracowały wnioski, tj:
1/ Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje o:

 • wykreślenia zapisu w Regulaminie Oceny Okresowej pracowników Mianowanych o dokonanie oceny za 2002 r., a pierwsza ocenę należy przeprowadzić do końca I kwartału 2004 za rok 2003,
 • w pkt.6 ww. regulaminu po wyrazach "ponowna ocena przeprowadzana jest przez przełożonego wyższego szczebla lub przez wskazaną przez niego osobę z tego samego szczebla, co pierwszy oceniający - w terminie 14 dni od złożenia odwołania" dopisać wyrazy "po zasięgnięciu opinii Komisji powołanej przez Burmistrza Miasta i Gminy".

2/ Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskuje o wykreślenie zapisu w regulaminie /str.5 terminy przeprowadzania oceny/ "ocena za 2002 rok powinna być dokonana do dnia 31 października 2003 r."
Pierwszą ocenę dokonać w I kwartale 2004 r. za rok 2003.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - po zapoznaniu się z wnioskami Komisji przygotowaliśmy nowy projekt uchwały w w/w sprawie. Uwzględniliśmy w nim większość uwag. Radni uważają, że uchwała nie może działać wstecz. Wobec powyższego w nowej wersji Regulaminu jest zapis, że ocena za rok 2003 będzie obejmować tylko II półrocze. W autopoprawce ujęto również zapis, że odwołania od ujemnej oceny będzie rozpatrywała komisja, w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Urzędu i dwóch radnych. Jeden z Komisji Rewizyjnej i jeden z Komisji merytorycznej, której podlega dany Wydział.

Radny Mieczysław Sawaryn - jeżeli Regulamin będzie obowiązywał od czerwca, to na jakich zasadach będziemy oceniali pracowników za rok 2002 i za I półrocze 2003 roku? Czy będzie taka ocena, czy nie?


Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - obecnie trwa kontrola RIO obejmująca 2002 rok. Jest to kontrola kompleksowa. Uwagi wynikające z kontroli będą wykorzystane do oceny pracowników. Ja po przepracowaniu prawie roku czasu mam rozeznanie o przydatności niektórych pracowników. Dotyczy to niewielkiej ilości pracowników, w większości pracowników mianowanych. Moje postępowanie związane jest z polepszeniem pracy Urzędu Miasta i Gminy. Uwagi zgłoszone przez radnego Zenona Trzepacza są prawdziwe i nie pozostaną bez echa.

Radny Artur Nycz - radni powinni otrzymywać propozycje autopoprawek do projektów uchwał, które są oparte na wnioskach Komisji Rady. Z autopoprawek p. Burmistrza zrozumiałem, że ocena zostanie dokonana za II półrocze 2003r. w pierwszym kwartale 2004 r. Chciałbym dowiedzieć się, czy komisja opiniuje, czy wydaje decyzje w sprawie odwołania?


Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - komisja ocenia. Natomiast za całokształt pracy Urzędu odpowiada Burmistrz. W przeciągu niespełna roku mojej pracy w Urzędzie nie było przypadku, żebym zmienił decyzję jakiejkolwiek komisji, np. przetargowej, mieszkaniowej, itp. Opinie komisji są dla mnie bardzo ważne. Nie przewiduję takiej sytuacji, że wybrana komisja będzie stronnicza.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie wraz z autopoprawkami zaproponowanymi przez p. Burmistrza Henryka Piłata.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie określenia zasad dokonywania oceny pracowników mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie przyjęto większością głosów. Uchwała nr XI/164/03 stanowi załącznik nr 15.

Ad.XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - dwie Komisje Rady wypracowały wnioski, tj:
1/ Komisja Rewizyjna wnioskuje by prace remontowe były wykonywane całościowo w taki sposób aby kompletnie realizować określone prace remontowe i budowlane. Jednocześnie Komisja wnioskuje o pilne wykonanie remontu ulicy biegnącej od ul. Zygmunta Krasińskiego do sklepu NETTO, obejmującej możliwość podjęcia zadania wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Regalica" w Gryfinie oraz z firmą NETTO.

2/ Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej prosi p. Burmistrza o udzielenie wyjaśnień o stanie realizacji porozumienia z Dolną Odrą w sprawie adaptacji budynku "Pod Platanem". Jednocześnie Komisja po raz kolejny zwraca uwagę na zbyt ogólne uzasadnienie uchwały nie pozwalające na prawidłowe zapoznanie się z uchwałą i zajęcie stanowiska.

Radny Artur Nycz - czy porozumienie podpisane z Elektrownią jest nadal obowiązujące?
Czy nie istnieje zagrożenie, że po zakończeniu remontu budynku "Pod Platanem" może okazać się, że gmina nie otrzymała żadnego mieszkania? Projekt uchwały przygotowano w taki sposób, że radni nie mogą podjąć odpowiedzialnej decyzji.
Mam nadzieję, że następny projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminu będzie przygotowany w sposób pozwalający radnym podjąć odpowiedzialną decyzję. Pan Burmistrz złożył dzisiaj deklarację, że na remont ulicy w okolicy "Grajdołka" zostanie przeznaczona kwota około 300 tys. złotych. Uważam, że czas już wybudować drogę przy ulicy Letniej w Gryfinie. W tej sprawie wpłynęło do mnie pismo mieszkańców z tej ulicy.
W projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy nie ma ujętej ulicy Letniej. Czy kwota w wysokości 275 tys. zł ujęta w projekcie uchwały przeznaczona jest tylko na budowę ul. Artyleryjskiej, czy wystarczy również na budowę ulicy Letniej?
Proszę o wprowadzenie do projektu uchwały zadania pod nazwą "konieczność budowy ulicy Artyleryjskiej oraz ulicy Letniej".
Chciałbym wiedzieć, na remont których chodników w mieście przeznacza się kwotę 100 tys. zł?
Na remont boiska w Gimnazjum przeznacza się kwotę 50 tys. zł. Jakie są dalsze plany związane z boiskiem? Czy będzie to boisko ogólnodostępne?
W projekcie uchwały proponuje się również przeznaczyć kwotę w wysokości 150 tys. zł na remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie. Obecnie trwają tam prace remontowe. Czy na wykonanie tego zadania przekazano pieniądze zaplanowane wcześniej w budżecie gminy? Czy dopiero teraz Rada ma usankcjonować rozpoczętą inwestycję?

Bardzo proszę Pana Burmistrza, aby projekty uchwał w sprawie zmian budżetu gminy na posiedzeniach naszej Komisji omawiała Pani Skarbnik. Z tego co słyszałem, to Pani Skarbnik nie bywa na posiedzeniach Komisji Rady. Na nasze posiedzenie zawsze zapraszamy Panią Skarbnik, ale bardzo rzadko korzysta z zaproszenia. Wiem, że niektóre sprawy mogą wyjaśnić Naczelnicy Wydziałów. Jednak w pewnych założeniach dotyczących polityki
budżetowej potrzebne są wyjaśnienia Pani Skarbnik. Proszę o udzielenie odpowiedzi na moje pytania. Natomiast wniosek w sprawie budowy drogi przy ulicy Letniej w Gryfinie przedkładam Panu Przewodniczącemu Rady do przegłosowania. Po zakończeniu dyskusji na projektem uchwały proszę Przewodniczącego Rady o ogłoszenie przerwy w obradach. Klub Radnych SLD omówi odpowiedzi udzielone przez Pana Burmistrza.
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy projekt uchwały zawierający kierunkowe założenia polityki budżetowej gminy Gryfino na rok 2004. Z harmonogramu wynika, że założenia powinny być opracowane do 10 sierpnia br., a uchwała w tej sprawie powinna być podjęta do 10 września. W harmonogramie jest też zapis, że Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu uchwały w tej sprawie.
Wcześniej już sygnalizowałem, że nie ma tego projektu uchwały. Umówiliśmy się z Panem Burmistrzem i Panią Skarbnik na spotkanie, na którym mieliśmy pracować nad założeniami polityki budżetowej. Do spotkania nie doszło. Myślę, że Pan Burmistrz zapomniał o tym spotkaniu, bo nie był obecny w umówionym czasie. Spotkałem się z Panią Skarbnik. Wydaje mi się, że informacja o przygotowaniu takiej uchwały było dla Pani Skarbnik nowością. Dzisiaj otrzymaliśmy projekt uchwały, ale jest to już niezgodne z harmonogramem. Nasza Komisja nie miała czasu na omówienie tych założeń. Uchwała w tej sprawie powinna być podjęta do 10 września br. Nie sądzę, aby było to możliwe. Bardzo proszę, aby Pani Skarbnik przestrzegała zapisów w uchwałach podjętych przez Radę, wykazywała bardziej odpowiedzialne podejście do spraw związanych z budżetem. Obecnie sposób w jaki rozpoczynamy prace nad nowym projektem budżetu nie wskazuje na to.

Radny Mieczysław Sawaryn - przebieg sesji ograniczony jest porządkiem obrad. Radny p. Artur Nycz słusznie omawiał sprawy związane z działalnością Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej w zakresie projektu uchwały ujętego w tym punkcie.
Natomiast niesłusznie poruszył wiele spraw nie dotyczących tego punktu, a nawet porządku obrad sesji. Proszę Pana Przewodniczącego Rady aby pilnował porządku obrad sesji.
W punkcie III porządku obrad można było zgłaszać wnioski Komisji Rady i w tym punkcie radny p. Artur Nycz powinien zgłosić swój wniosek.

Radny Artur Nycz - sprawy o których mówiłem nie są wnioskami Komisji. Zgłosiłem tylko jeden wniosek dotyczący ul. Letniej w Gryfinie. Wniosek dotyczy projektu uchwały ujętego w tym punkcie.
Pozostałe sprawy, o których mówiłem dotyczyły prac związanych z przygotowaniem tego właśnie projektu uchwały.

Burmistrz Miasta i Gminy p. Henryk Piłat - radna p. Magdalena Chmura dopytuje się o program. Wygląda na to, że nie wie albo nie chce wiedzieć o istnieniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz o Strategii Rozwoju Miasta i Gminy. Ponadto poinformowałem, w jaki sposób chcę realizować WPI oraz bieżące zadania gminy.
Proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej aby jasno sprecyzował, o co mu naprawdę chodzi? W uzasadnieniu do projektu uchwały wyraźnie jest napisane, na co przeznacza się poszczególne kwoty. Nie wpłynęła do mnie żadna pisemna, ani ustna skarga, że Pani Skarbnik nie chce wziąć udziału w posiedzeniu Komisji. Podczas obrad Komisji Pani Skarbnik oczekiwała, że będzie
poproszona na posiedzenie.

W naszym Urzędzie jest taka praktyka, że podczas posiedzeń Komisji Rady do wyjaśniania poszczególnych spraw proszeni są merytoryczni pracownicy. Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej nie poprosiła Pani Skarbnik na swoje posiedzenie.
Bardzo proszę o nie uprawianie demagogii podczas obrad sesji. Jest to niepotrzebne.
Niepotrzebne jest również obiecywanie mieszkańcom czegoś, co jest nierealne do wykonania. W przyjętym jednogłośnie budżecie na bieżący rok nie ma ujętej ulicy Artyleryjskiej i ulicy Letniej w Gryfinie. Dopiero w wyniku tego, że zostały uwolnione środki finansowe przeznaczone na remont budynku "Pod Platanem" pojawiła się szansa przeznaczenia 275 tys. zł na remont dróg w tamtym rejonie miasta. Uważam, że najpierw należy wyremontować drogę przy ulicy Artyleryjskiej, bo tam od zakończenia wojny nie prowadzono żadnych inwestycji. W drugiej kolejności można będzie wybudować drogę przy ulicy Letniej w Gryfinie, gdzie niedawno wybudowało się siedmiu mieszkańców. Mówiłem już, że zaczynamy od "Grajdołka". Prace będą prowadzone w miarę posiadanych funduszy. Ostatnim etapem będzie zagospodarowanie ulicy Letniej. Tego wymaga uczciwość wobec naszych mieszkańców.

Radny Artur Nycz - to nie ja lecz Komisja oceniła, że projekt uchwały przygotowano nieprawidłowo. Nie wiem dlaczego Pani Skarbnik nie bywa na posiedzeniach naszych Komisji. Przy omawianiu wydatków budżetowych prosimy Panią Skarbnik, a zawsze przychodzi ktoś inny. To dobrze, że przychodzi ktoś, kto jest przygotowany merytorycznie. Jednak uważam, że przy omawianiu spraw budżetowych powinna być obecna Pani Skarbnik.
Na posiedzeniu Komisji poinformowano nas, że jeżeli zostaną pieniądze po zakończeniu budowy ul. Artyleryjskiej, to wykonana zostanie również droga przy ul. Letniej. Dlaczego nie ujęto tego zadania w projekcie uchwały? Powinno być wyszczególnione jakie ulice będą wykonane i jakie kwoty przeznacza się na wykonanie poszczególnej ulicy. Nie wyszczególniono również jakie chodniki będą naprawiane w mieście w związku ze zbliżającymi się obchodami 750-lecia Gryfina?
Gdzie zostały wykonane podkłady geodezyjne dla naszej gminy? Na jakim budynku zachodzi potrzeba wykonania pilnej elewacji?
Oczekuję również odpowiedzi na temat boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum w Gryfinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - Pani Skarbnik powinna udzielić odpowiedzi, czy zgadzają się podliczenia przychodów i rozchodów. Natomiast to, co w danym zadaniu będzie realizowane odpowiada Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji.
Przed chwilą radny Artur Nycz powiedział, że pracownik merytoryczny p. Krystyna Klimek udzieliła wyjaśnień na zadawane pytania. Chciałbym wiedzieć, czego p. Klimek nie wyjaśniła?
Z tego co mówi radny wynika, że p. Klimek nie udzieliła merytorycznej odpowiedzi. Nie powiedziała ile będzie kosztowało całe zadanie inwestycyjne, że za 300 tys. zł wykona się tylko część zadania,. Na jakim etapie jest boisko, którego remont rozpoczęto z rezerwy budżetowej, a gdyby zabrakło pieniędzy, to zapłata za wykonane prace przeniesiona będzie na przyszły rok.
Wobec powyższego osobiście będę uczestniczył w trzech najbliższych posiedzeniach Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej. Zobaczę jak Naczelnicy Urzędu udzielają wyjaśnień na pytania zadawane przez radnych?

Radny Janusz Skrzypiński - z przedstawionego projektu uchwały wynika, że za kwotę 275 tys. zł nie będzie wykonany cały zakres zadania.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w projekcie uchwały ujęto realną kwotę, którą można przerobić do zimy.

Radny Janusz Skrzypiński - rozumiem z tego, że za tę kwotę można będzie wykonać przynajmniej do końca tego roku część zadania na tzw. "Grajdołku". Dalsza część zadania będzie wykonana w roku przyszłym.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - tak, całe zadanie będzie zakończone w przyszłym roku.

Radny Artur Nycz - na pewno p. Klimek nie jest w stanie odpowiedzieć mi, jakie Pan Burmistrz ma plany wobec boiska przy Gimnazjum w Gryfinie. Mam nadzieję, że może to zrobić Pani Skarbnik. Nie będę biegał po Urzędzie i szukał Pani Skarbnik żeby raczyła mi przedstawić projekt uchwały dotyczący kierunków polityki budżetowej.
Chciałbym wiedzieć, z której pozycji budżetu wydatkowano pieniądze na rozpoczęcie remontu Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie? Czy boisko przy Gimnazjum będzie ogólnodostępne?
Proszę też o przegłosowanie wniosku w sprawie:

 • wykonania zadania pod nazwą "konieczność budowy ulicy Artyleryjskiej i ulicy Letniej". Rozumiem, że kwota w wysokości 275 tys. zł może nie wystarczyć na zrealizowanie tych zadań. Zgłaszam więc drugi wniosek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2003 r.:
 • o przeniesienie kwoty planowanej na odtworzenie architektury Urzędu Miasta i Gminy Gryfino na zadanie dotyczące ulic: Artyleryjskiej i Letniej w Gryfinie. Uważam, że dla społeczeństwa budowa ulic jest ważniejsza od wykonania elewacji.

Radny Mieczysław Sawaryn - radni powinni pracować na posiedzeniach Komisji Rady, a nie na sesji. Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz członkowie Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wiedzą, że boisko przy Gimnazjum będzie udostępnione dla wszystkich mieszkańców. Nie wiem, dlaczego nie wie tego Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej? Dlaczego nie pytał o to na posiedzeniu Komisji? Czy pyta o to na sesji dlatego, że obecna jest publiczność? Takie sprawy należy załatwiać na posiedzeniach Komisji Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wszystkie boiska w mieście będą ogólnodostępne. Rozważamy możliwość zatrudnienie dwóch emerytów, którzy będą pilnowali boisk po godzinach pracy. Chodzi o to, by nie dewastowano tych obiektów. Boiska będą służyły wszystkim dzieciom, a nie tylko wybranym. Na rozpoczęcie remontu boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie i na wykonanie dokumentacji na remont boiska przy Gimnazjum przeznaczono środki finansowe pochodzące z remontów w oświacie. Powstała tam rezerwa budżetowa, którą przeznaczono na ten cel. W tym tygodniu objechałem wszystkie szkoły oraz przedszkola i stwierdziłem, że oprócz Żabnicy wszystkie szkoły są przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego. Do szkoły w Żabnicy skierowano grupę osób bezrobotnych do prac porządkowych. Mogą zdarzyć się przypadki, że Burmistrz będzie musiał podjęć decyzję jeszcze przed podjęciem uchwały przez Radę. W życie zdarzają się takie przypadki, których człowiek nie nie jest w stanie przewidzieć.

Radny Artur Nycz - proszę, aby radny Mieczysław Sawaryn nie komentował moich pytań. Ja nie określam stanu wiedzy radnego. Jest Pan członkiem klubu radnych BBS, który posiada większość w Radzie. Być może posiada Pan większą wiedzę niż ja. Ja mam prawo pytać więc pytam i zgłaszam wnioski.
Mam prośbę do Przewodniczącego Rady, aby przed rozpoczęciem głosowania nad moimi wnioskami oraz nad projektem uchwały ogłosił przerwę na posiedzenie klubu radnych SLD i PLD.

Radny Mieczysław Sawaryn - Panie Burmistrzu, czy w ostatnich 2-3 tygodniach Pan Nycz lub członkowie jego Komisji pytali o sprawy, o które Pan Nycz pyta dzisiaj? Ponadto chcę poinformować, że od poniedziałku nie jestem członkiem klubu BBS i nie pełnię funkcji Przewodniczącego tego klubu. Jestem radnym niezależnym.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - zawsze kiedy jestem w Urzędzie, a w tym czasie odbywa się posiedzenie jakiejś Komisji, to idę na to posiedzenie i pytam, czy są do mnie pytania. Jeżeli członkowie komisji mówią, że nie mają do mnie pytań, to wychodzę bo czekają na mnie inne obowiązki. Nigdy nie było tak, że nie udzieliłem Komisji odpowiedzi na zadane mi pytanie. Stwierdzam, że w przeciągu dwóch tygodni radny p. Artur Nycz nie przychodził do mnie i o nic nie pytał.

Radna Krystyna Gazdecka - ile kosztowało całe zadanie dotyczące remontu boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2?

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - całe zadanie kosztowało 129.622,25 zł.

Radna Krystyna Gazdecka - w projekcie uchwały ujęto kwotę 150.000 zł. Czy oznacza to, że roboty zostaną rozszerzone?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w projekcie uchwały ujęto kwotę 150.000 zł, bo dodatkowo wykonano odwodnienie istniejącej tam skarpy. Przy rozpoczęciu zadania nie wiedziałem, że należy jeszcze odwodnić skarpę. Za kwotę 129.625,25 zł wykonano boisko ze sztucznej nawierzchni do piłki nożnej, bieżnię
trzytorową 80-cio metrową z tartanu oraz skocznię do skoku w dal z tartanu.

Radna Krystyna Gazdecka - czy po przyjęciu uchwały w tej sprawie zostaną zwrócone oświacie pieniądze, za które wykonano remont boiska?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - zadanie rozpoczynano, gdy w rezerwie oświatowej było 40.000 zł. Z firmą, która wygrała przetarg uzgodniono, że gdyby w budżecie gminy nie było pieniędzy, to pozostałą kwotę będziemy mogli zapłacić w styczniu przyszłego roku. Teraz zostały uwolnione środków finansowe, postanowiliśmy więc zapłacić za wykonanie całego zadania, bo tak nakazuje uczciwość. Na remonty i inwestycje w oświacie przeznaczyliśmy ogólnie około 2.000.000 zł. Dokładne sprawozdanie, co w której szkole zostało wykonane i za jaką kwotę będzie przedstawione radnym na przyszłej sesji.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 - minutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad glos zabrali:

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wnoszę o wycofanie wniosków zgłoszonych do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy. W tym roku przystępujemy do zagospodarowania terenu, tzw."Grajdołka". W tym zadaniu ujęta jest ulica Letnia. Najpierw wykonamy zadanie na ulicy Artyleryjskiej, a w roku przyszłym na ulicy letniej w Gryfinie. Myślę, że do końca przyszłego roku zrealizujemy to zadanie. W tym roku będziemy chcieli zepchnąć skarpę przy ulicy Letniej i wyrównać drogę.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych.
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r. przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr XI/165/03 stanowi załącznik nr 16.

Ad. XII. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działkach gminnych 213/4 i 214/1, położonych w obrębie Radziszewo, gm. Gryfino.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych.
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działkach gminnych 213/4 i 214/1, położonych w obrębie Radziszewo, gm. Gryfino przyjęto jednogłośnie.
Uchwała nr XI/166/03 stanowi załącznik nr 17.

2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego oraz do oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 12"b".

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - projekt uchwały dotyczy dawnego lokalu GASTROMEX przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie. Obecnie działający GASTROMEX nie zajmuje tego lokalu. Lokal stoi pusty, ma oddzielne wejście. Istnieje możliwość sprzedaży lokalu w drodze przetargowej. Przygotowaliśmy więc projekt uchwały w tej sprawie.

Radna Magdalena Chmura - firma GASTROMEX zrzekła się tej części lokalu, o której mowa w projekcie uchwały. Jest to bardzo małe pomieszczenie, które kiedyś może być zapleczem dla innego lokalu. Czy nie lepiej byłoby wydzierżawić to pomieszczenie?

Radny Mieczysław Sawaryn - lokal GASTROMEX i lokal, o którym mowa w projekcie uchwały mieszczą się w odrębnych budynkach. Uważam, że sprzedaż tego lokalu jest najlepszym wyjściem. Przecież już od kilku miesięcy lokal stoi pusty. Jeżeli nie uda się sprzedać lokalu, to wówczas można go będzie wydzierżawić.

Radny Zenon Trzepacz - w ubiegłej kadencji Rady podjęliśmy uchwałę o sprzedaży lokali pod działalność handlową. Teraz nie możemy się cofać. Należy stworzyć szansę mieszkańcom naszej gminy w nabywaniu lokali na własność.

Radna Magdalena Chmura - uważam, że lepiej byłoby sprzedać lokal w całości i wówczas jego wartość będzie wyższa.

Radny Mieczysław Sawaryn - mówiłem już, że ten lokal mieści się w innym budynku. Nie należy narzucać nikomu kupno tego lokalu. Być może Dzierżawcy lokalu GASTROMEX będą zainteresowani kupnem tego lokalu.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych,
przy 4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego oraz do oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 12 "b" przyjęto większością głosów. Uchwała nr XI/167/03 stanowi załącznik nr 18.

3/ nieodpłatnego nabycia na mienie gminne od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Gardno.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych.
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie gminne od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Gardno przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XI/168/03 stanowi załącznik nr 19.

4/ sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Dolna Odra " w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębach nr 3, 4 i 5.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych.
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Dolna Odra " w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębach nr 3, 4 i 5 przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XI/169/03 stanowi załącznik nr 20.

5/ nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych.
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5 przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XI/170/03 stanowi załącznik nr 21.

6/ zmiany uchwały nr IX/131/03 z dnia 26 czerwca 2003 r.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych.
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr IX/131/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XI/171/03 stanowi załącznik nr 22.

7/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wirów - DRUK Nr 14/XI,

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych.
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wirów przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XI/172/03 stanowi załącznik nr 23.

Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych.
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XI/173/03 stanowi załącznik nr 24.

Ad.XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - trzy Komisje Rady, tj: Rewizyjna, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska oraz Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej nie zajęły stanowiska. Natomiast Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Zdzisław Kmieciak - dlaczego w Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Gryfinie najpierw zatrudniono osobę na stanowisku Z-cy Dyrektora, chociaż w statucie nie przewidziano takiego stanowiska, a dopiero po tym fakcie przedstawia się nam do uchwalenia zmiany w statucie?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jedynym zakładem, który posiada zatwierdzony statut organizacyjny jest ZEAS. To, że Rada zatwierdza statut i schemat organizacyjny danej jednostki według mnie jest dużym ograniczeniem samodzielności Dyrektora tej jednostki. Dyrektor jednostki ma realizować zatwierdzony budżet. Uważam, że Pan Hołub jest zbyt obciążony pracą. Za trzy miesiące odchodzi na emeryturę p. Smirnoff i p. Miller przejmie wszystkie sprawy związane z BHP. Będzie dbał o stan techniczny budynków należących do oświaty oraz będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo higieny pracy.
Pan Jerzy Miller był Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 3. Po jej likwidacji został oddelegowany na trzy lata do pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie. W tym też czasie Pan Miller ukończył kurs zarządzania nieruchomościami i z dniem 31 sierpnia br. wygasa mu umowa o pracę. Z tego powodu musielibyśmy z budżetu gminy wypłacić 6-ci miesięczną odprawę. Uznałem, że p. Miller posiada potrzebne kwalifikacje do pełnienia obowiązków Z-cy Dyrektora i dlatego postanowiłem zatrudnić go z dniem 15 sierpnia br.

Radny Mieczysław Sawaryn - czy w Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Gryfinie potrzebny jest etat Z-cy Dyrektora?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - taki etat jest potrzebny. Pan Miller będzie koordynował wszelkie prace remontowe prowadzone na budynkach oświatowych. Widzę również potrzebę zatrudnienia w ZEAS-ie technologa żywienia z wyższym wykształceniem.

Radny Artur Nycz - nasza Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały tylko dlatego, że najpierw zatrudniono osobę, a dopiero potem wprowadza się zmiany w statucie.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 10 radnych,
przy 5 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Gryfinie przyjęto większością głosów. Uchwała nr XI/174/03 stanowi załącznik nr 25.

Ad.XV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przekazania na rzecz Powiatu Gryfińskiego gminnych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Wełtyń II.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - Komisja Rewizyjna zaakceptowała projekt uchwały z zastrzeżeniem, że projekt uchwały dotyczący przekazania gruntu przedłoży Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Radzie Miejskiej we właściwym terminie. Dwie Komisje Rady, tj: Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska oraz Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej nie omawiały projektu uchwały w w/w sprawie.
Natomiast Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Starosta Powiatu Gryfińskiego p. Ewa De La Torre - cieszę się, że pod obrady dzisiejszej sesji trafił projekt uchwały w tej sprawie. Chodzi tu o teren znajdujący się pomiędzy Gryfinem, a Czepinem. Kiedyś rozpoczęto tam budowę szpitala. W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod budowę domu opieki społecznej i pod budowę szpitala. Gmina Gryfino zwróciła się do Starostwa o przekazanie na jej rzecz terenów przy Lagunie, które mają powierzchnię około 6 hektarów. Podobną powierzchnię zajmują tereny, o których mowa w projekcie uchwały. Wstępnie wyraziłam pozytywną opinie o przekazaniu tego terenu gminie. Starostwo również poszukiwało terenu potrzebnego do relokacji Zakładu Opieki Zdrowotnej, Zakładu Psychiatrycznego oraz Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. W/w jednostki organizacyjne powiatu znajdują się w tzw. strefie ochronnej Elektrowni Dolna Odra. Gdyby udało nam się współdziałać z Gminą i Zespołem Elektrowni Dolna Odra, to można było by załatwić kila spraw równocześnie. Po relokacji tych jednostek Dolna Odra spełniała by wymogi dot. ochrony środowiska pod względem hałasu. Powiat Gryfiński mógłby w innym miejscu wybudować od podstaw siedzibę dla Domu Pomocy Społecznej oraz Zakładu Opiekuńczo Leśniczego. Teren w rejonie Wełtyń II idealnie nadaje się na to. Wystąpiliśmy do Pana Burmistrza z prośbą o zaopiniowanie i przekazanie Radzie do uchwalenia naszej propozycji. Chodzi nam o nieodpłatne przekazanie tego terenu na rzecz
Powiatu Gryfińskiego. W zamian za to Gmina Gryfino otrzyma od Powiatu nieodpłatnie teren przy Centrum Wodnym Laguna.
Przeczytałam dzisiaj projekt uchwały w w/w sprawie i zauważyłam jeden mankament. W § 1 jest zapis, że Gmina Gryfino wyraża wolę przekazania na rzec Powiatu Gryfińskiego gminnych nieruchomości. Nie wskazano tutaj, czy gmina chce to zrobić odpłatnie, czy nieodpłatnie? Jest to bardzo ważne. W § 2 jest zapis "Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w/w nieruchomości, w której określi się formę przekazania, podjęta zostanie po przedłożeniu programu, o którym mowa w § 1".
W projekcie uchwały zawarte są warunki zawieszające, które mówią, że jeżeli gmina podejmie kolejną uchwałę w sprawie zaakceptuje program relokacji w/w obiektów, to wówczas możliwe będzie przekazanie nieruchomości. Uniemożliwi to nam proces inwestowania. Program może być akceptowany tylko Radę Powiatu. Dlatego proszę o rozważenie przez Radę Miejską naniesienie odpowiednich poprawek do projektu uchwały. Wniosek w tej sprawie może zgłosić klub radnych Uważam, że w § 1 po wyrazach "Wyraża się wolę przekazania" należy wprowadzić zapis "w drodze darowizny". Następnie po wyrazach "znajdujących się w strefie ochronnej Zespołu
Elektrowni Dolna Odra" należy postawić kropkę. Pozostała część zdania powinna zostać wykreślna. Natomiast § 2 powinien otrzymać zapis "Gdyby darowizna nie została wykorzystana przez Powiat Gryfiński zgodnie z przeznaczeniem do roku 2008 może zostać przez Gminę Gryfino odwołana".

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wszyscy jesteśmy za tym, by relokować spod Elektrowni Dolna Odra te obiekty, o których mówiła Pani Starosta. Nie uczestniczyłem w rozmowach pomiędzy Elektrownią Dolna Odra, a Starostwem. Nie mogłem więc udzielić radnym wyczerpującej odpowiedzi w tej sprawie. Uważam, że cel jest słuszny i radni przedyskutują propozycję Pani Starosty.

Radny Mieczysław Sawaryn - propozycja Pani Starosty jest ciekawa i jest zgodna z interesem miasta. Na posiedzeniach Komisji mieliśmy mało informacji w tej sprawie. Uważaliśmy, że ta transakcja musi być uzasadniona ekonomicznie. Jeżeli Starostwo przekazuje na rzecz Dolnej Odry określone tereny, to otrzyma z tego tytułu środki finansowe. Myślę, że te środki zostaną wykorzystane na ten cel, o którym mówiła Pani Starosta. Natomiast grunty przy ulicy Łużyckiej w Gryfinie leżą na podmokłych łąkach i mają inną wartość niż grunty leżące w obrębie Wełtyń II. Jako Rada chcieliśmy pozostawić podjęcie decyzji w tej sprawie do czasu, aż zostanie podpisane porozumienie pomiędzy p. Burmistrzem, a p. Starostą. Jeżeli będzie to zrobione w inny sposób, to musimy jedynie zaufać, że p. Burmistrz i p Starosta zrobią to w jak najlepszy sposób. Jest to ryzyko handlowe. Jednak cel jest słuszny i uzasadniony ekonomicznie. Jaka jest gwarancja, że grunty przy ul. Łużyckiej będą przekazane na rzecz miasta? Są one własnością Skarbu Państwa i decyzja w tej sprawie należy do Wojewody.

Starosta Powiatu Gryfińskiego p. Ewa De La Torre - nieruchomościami w okolicy Laguny dysponuje Starosta z mocy prawa. Starosta przekazuje je na rzecz gminy po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Wojewody. Wstępnie pozytywnie zaopiniowaliśmy już wniosek Burmistrza w tej sprawie. Natomiast Panu Burmistrzowi i mnie potrzebne jest pełnomocnictwa do prowadzenia rozmów i zawarcia porozumienia. Potrzebna jest więc zgoda Rady Miejskiej i Rady Powiatu. Wszystko zależy od tego, jakie uzasadnienie przekażę Wojewodzie w celu
zaopiniowania wniosku.

Radny Mieczysław Sawaryn - rozumiem, że Pan Burmistrz i Pani Starosta podpiszą tylko wtedy umowę, kiedy wszystkie sprawy, o których mówiliśmy wcześniej zostaną do końca załatwione.

Radna Krystyna Gazdecka - w imieniu klubu radnych SLD-PLD zgłaszam wniosek o naniesienie do projektu uchwały następujących poprawek. - w § 1:

 1. po wyrazach "Wyraża się wolę przekazania" należy wprowadzić zapis "w drodze darowizny na rzecz Powiatu Gryfińskiego",
 2. po wyrazach "znajdujących się w strefie ochronnej Zespołu Elektrowni Dolna Odra" należy postawić kropkę i wykreślić pozostałą część zdania,

§ 2 powinien otrzymać brzmienie "Gdyby darowizna nie została wykorzystana przez Powiat Gryfiński zgodnie z przeznaczeniem do roku 2008 może zostać przez Gminę Gryfino odwołana".

Radca Prawny Krzysztof Judek - umowa w sprawie darowizny nie przewiduje sytuacji zwrotnych. Nie jest więc to możliwe do wykonania.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, podczas której przygotowano wspólnie z Radcą Prawnym poprawną treść projektu uchwały w w/w sprawie. Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w nowej wersji.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych.
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Gryfińskiego gminnych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Wełtyń II przyjęto
jednogłośnie. Uchwała nr XI/175/03 stanowi załącznik nr 26.

Ad.XVI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat.

Ad.210/XI/03 - postaram się o spotkanie z Dyrekcją GRYFSKAND-u , na którym będziemy starali się wspólnie ustalić trasę transportu drewna do zakładu. Będę chciał również omówić sprawę dotyczącą parkowania samochodów dowożących drewno.

Ad.211/XI/03 - istnieje szansa, że po nasadzeniu wierzby energetycznej na gruntach klasy IV i V osadu może być za mało. Takiej ziemi razem z nieużytkami mamy około 12 tys. hektarów. Osad jest bardzo dobrym nawozem do wzrostu wierzby energetycznej.

Ad.212/XI/03 - jeżeli chodzi o poziom dyscypliny w Urzędzie Miasta i Gminy, to bardzo proszę radnych, sołtysów i wszystkich interesantów aby informowali mnie o przejawach złego zachowania urzędników. Pracownicy będą oceniani pod względem przydatności ich do pracy. W następnym tygodniu odbędę naradę z pracownikami, na której poruszę zgłoszony problem.

Ad.213/XI/02 - właścicielem terenu w Gardnie jest Spółdzielnia Mieszkaniowa, która zajmuje się administrowaniem budynków. Jeżeli Spółdzielnia nie płaci za oświetlenie, to Zakład Energetyczny wyłączy prąd. Postaram się zapoznać ze sprawą i wówczas udzielę odpowiedzi. Gmina nie przejęła dróg osiedlowych w Garnie.

Ad. 214/XI/03 - obecnie trwa przygotowanie projektu na modernizację remizy w Wełtyniu. Jeszcze w tym roku przystąpimy do modernizacji.

Ad.215/XI/03 - na terenie naszej gminy i całego powiatu badane jest powietrze pod względem zanieczyszczenia. Wyjaśnieniem sprawy zajmie się Wydział Ochrony Środowiska naszego Urzędu.

Ad.216/XI/03 - gmina pobiera opłaty adiacenckie, a jeszcze nic nie zrobiono w sprawie uzbrojenia działek w rejonie ul Jana Pawła II. W najbliższym czasie będziemy musieli się tym zająć. Trzeba będzie również dokończyć remont drogi, o którym mowa w interpelacji.

Ad.218/XI/03 - stan niektórych chodników w naszym mieście jest bardzo zły. W tym roku przeznaczyliśmy na ich remont 100 tys. złotych. W pierwszej kolejności będziemy starali się wyremontować chodniki przy najbardziej uczęszczanych ulicach. Szczegółowy wykaż przedstawię na następnej sesji.

Ad.219/XI/03 - osobiście zajmę się wyjaśnieniem, dlaczego nie udzielono z gminy odpowiedzi
w sprawie budowy chodnika w Chlebowie i czy istnieje jeszcze możliwość
pozytywnego załatwienia sprawy.

Ad.220/XI/03 - w najbliższym czasie odbędzie się debata na temat oświaty. W tym samym czasie omówiona będzie sprawa dotycząca rozwiązania problemu gimnazjum w Gryfinie.

Ad.221/XI/03 - poinformowano nas na piśmie, że otrzymamy 30 tys. euro na opracowanie 253/XI/03 - koncepcji zagospodarowania terenu nad Odrą. Ponadto nasze nabrzeże zostało ujęte do programu "Bałtyk". Istnieje realna szansa, że w 2006 roku może być rozpoczęta budowa nowego nabrzeża na odcinku od ul. Rapackiego do ul. 1 Maja 9. Budowa nabrzeża ujęta jest również w planie wojewódzkim. Ponadto odbyłem spotkanie z Dyrektorem Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry p. Blandyną Migdalską oraz z Wójtem Gminy Widuchowa w sprawie zagospodarowania nabrzeża. Teren, na którym znajduje się Park Krajobrazowy należy do Gminy Widuchowa. Radny Pan Sochaj będzie mógł uczestniczyć w dalszych rozmowach.
Rozpoczęto już porządkowanie terenu i dalej będzie się ono odbywało przy pomocy wojska. Będę starał się znaleźć partnerów, z którymi wspólnie można będzie wybudować molo. Partnerzy będą mogli w pierwszej kolejności ustawić w tym rejonie swoje punkty handlowe i gastronomiczne.

Ad.222/XI/03 - w czerwcu br. wystąpiłem do Wojewody o wyrażenie zgody na to, by w naszym Urzędzie były wydawane paszporty. Otrzymałem pozytywną odpowiedź, pod warunkiem, że na ten cel nie będzie utworzony nowy etat i Wojewoda nie będzie pokrywał kosztów związanych z udostępnieniem pomieszczenia. Mając na uwadze zaspokojenie potrzeb naszych mieszkańców oraz to, że w Wydziale Spraw Obywatelskich bez zwiększania zatrudnienia można wykonać zadanie zgodziłem się na postawiony warunek i wysłałem do Wojewody pismo w tej sprawie. Pan Wojewoda powiadomił mnie, że prześle do podpisania stosowne porozumienie. Myślę, ze jeszcze w tym roku sprawa będzie załatwiona pozytywnie.

Ad.223/XI/03 - upiększanie Gryfina jest w trakcie realizacji. Trwa docieplania budynków i malowanie elewacji. W dalszym ciągu będziemy zajmowali się upiększaniem miasta.

Ad.224/XI/03 - usuniemy nieaktualne informacje na temat hotelu "Pod Platanem".

Ad.226/XI/03 - jest to droga wojewódzka. Jeżeli zarządca drogi nie będzie chciał usunąć uschniętego drzewa, to zrobi to PUK.

Ad.228/XI/03 - sprawa związana ze sprzedażą PEC została praktycznie zakończona. Ustalono cenę wraz z pakietem inwestycyjnym, przygotowano umowę społeczną dla załogi. W przyszłym tygodniu wpłynie ostateczna oferta na kupno 80% udziałów PEC-u przez Zespół Elektrowni Dolna Odra. Wysokość kwoty wynosi 13.250.000 zł. Nie są to jedyne korzyści jakie będzie miało miasto z tytułu sprzedaży 80% udziałów PEC. Nieodzownym elementem umowy jest program inwestycyjny. Zgodnie z tym programem Elektrownia Dolna Odra i spółka pokryją koszty inwestycji w zakresie ciepłownictwa na terenie Gryfina w kwocie 5.000.000 zł. Na lata 2005-2006 przewidziana jest całkowita wymiana ciepłociągu wzdłuż ulicy Łużyckiej. Pod koniec przyszłego tygodnia złożone zostaną ostatnie podpisy i przesłane do Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Radni będą się mogli zapoznać z treścią umowy. Elektrownia będzie szukała nabywców ciepła w innych miastach. Należy spodziewać się rozwoju spółki, a zatem i zwiększenia miejsc pracy.

Ad.231/XI/03 - trzy razy występowałem już w tej sprawie do zarządcy drogi. Do tej pory nasze pisma nie odniosły żadnego skutku.

Ad.232/XI/03 - złożę sprawozdanie w sprawie, o której mowa w interpelacji. Chcę tylko poinformować, że robiony jest film na temat Gryfina o okazji 750 - lecia naszego miasta. Temu tematowi poświęcona będzie gazeta "Buisness" wydana w trzech tysiącach egzemplarzy. Z tej też okazji zamówiliśmy wydanie znaczka pocztowego. Prowadzimy rozmowy odnośnie oświetlenia Gryfina począwszy już od świąt Bożego Narodzenia. Obchody rocznicowe odbędą się w dniach 1, 2, 3 maja 2004 r. Z funduszy Phare otrzymaliśmy na ten cel kwotę 25.000 euro.

Naczelnik Wydziału Ryszard Woldański

Ad.233/XI/03 - Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie wyraziła zgody na zamontowanie progów zwalniających przy ulicach, o których mowa w interpelacji.

Radna Magdalena Chmura - nie otrzymałam odpowiedzi na interpelację w tej sprawie.
Proszę również o opinię Radcy Prawnego w sprawie kierunków działania wyznaczonych przez Pana Burmistrza na obecną kadencję Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w tej chwili nie ma na sesji Radcy Prawnego,nie może więc udzielić Pani odpowiedzi.

Radna Magdalena Chmura - wobec tego proszę o pisemna odpowiedź w tej sprawie.

Ad.235/XI/03 - Prezes GTBS w najbliższym czasie przedstawi mi sprawę, o której mowa w interpelacji.

Ad.237/XI/03 - będąc Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej "Regalica" udało mi się wspólnie z p. Starostą Ewą De La Torre wybudować parking od ulicy Adama Asnyka, wzdłuż ulicy Krasińskiego w Gryfinie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku wraz ze Starostą p. Ewą De La Torre doprowadzimy do budowy takiego samego parkingu po drugiej stronie ulicy.


Ad.241/XI/03 - sprawą zajmie się Prezes PUK p. Rafał Mucha.

242/XI/03 Ad.243/XI/03 - wszystkie uwagi dotyczące Spółdzielni Mieszkaniowych "Regalica" i "Dolna Odra" przekażę na wspólnym spotkaniu.

Ad.244/XI/03 - obecnie każdy właściciel sam ustala godziny otwarcia swojego lokalu lub sklepu. Obecnie jest tak, że nie zamyka się lokalu dopóki są klienci. Będziemy interweniowali tam, gdzie zostanie zakłócona cisza nocna.

Ad.245/XI/03 - jest decyzja o rozbiórce budynku w Czepinie przy ul. Grunwaldzkiej 44.
Jednak właściciel budynku nie pozwala go wyburzyć. Postawił warunek, że wyrazi na to zgodę wtedy, gdy postawimy mu pomieszczenie z blachy, gdzie będzie mógł przechowywać węgiel. Jeszcze raz wspólnie ze Starostwem postaramy zająć się sprawą.

Ad.246/XI/03 - wykonawca drogi obiecuje, że usunie wszystkie uszkodzenia.

Ad.247/XI/03 - odpowiednie służby pojadą na miejsce i sprawdzą jaki jest stan drogi.

Ad.248/XI/03 - wystąpimy do zarządcy drogi o wymianę lustra.

Ad.249/XI/03, 250/XI/03- w tym roku w okresie zimowym będziemy chcieli usunąć wszystkie topole na stadionie w Gryfinie. Od 1 września br. w ramach prac interwencyjnych zostanie przyjęta pani po studiach ogrodniczych o specjalności "architektura zieleni miejskiej".

Ad.251/XI/03 - nie rozwiążemy problemów związanych z ulicą Łużycką do czasu usunięcia z niej ciepłociągu oraz do czasu wykonania porządnego remontu całej ulicy, łącznie z kanalizacją burzową.

Ad.252/XI/03 - wystąpimy na piśmie do Policji o częstszą kontrolę na ul. Łużyckiej w Gryfinie w godzinach popołudniowych.

Ad.XVII. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Radny Mieczysław Sawaryn - chciałem poinformować, że w związku z przyjęciem mnie do jednej z prawicowych partii wystąpiłem z klubu radnych BBS, gdyż jest to klub radnych bezpartyjnych. Składam formalny wniosek do Przewodniczącego Rady, aby w przyszłości gdy któryś z klubów radnych poprosi o 10-minutową przerwę, to należy tego przestrzegać. Przerwa nie może przeciągać się w nieskończoność.

Radny Zenon Trzepacz - w nawiązaniu do interpelacji dotyczącej debaty na temat oświaty chcę powiedzieć, że jest to kontynuacja działań poprzedniej kadencji Rady. Wówczas to właśnie wymyślono, że powstanie w Gryfinie jedno Gimnazjum, że należy zlikwidować szkołę w Radziszewie. Nie patrzy się na sprawy takie jak poziom nauczania. Może nie wszyscy wiedzą, że szkoła w Radziszewie jest jedną z najlepszych szkół na terenie powiatu Gryfino. Uważam, że należy przyjrzeć się innym szkołom i zastanowić się nad sensem ich istnienia.

Jeżeli chodzi o brak informacji na temat zawodów sportowo-pożarniczych chcę poinformować, że organizatorem była Komenda Wojewódzka wspólnie z Zarządem Wojewódzkim. Mało było informacji w tej sprawie, gdyż jedna z gmin wycofała się z organizacji zawodów i impreza była organizowana w bardzo krótkim czasie. Ja również uważam, że informacji było za mało.W imieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Miejsko - Gminnych Straży Ochotniczych w Gminie Gryfino chcę powiedzieć, że jest on niezadowolony z powodu braku możliwości zabrania głosu na dzisiejszej sesji. Uważam, że osoby zajmujące
poważne stanowiska na terenie naszego powiatu powinny być traktowane ze szczególnym szacunkiem. Jeżeli taka osoba prosi o głos, to powinno się go udzielić. W zawodach brały udział po dwie najlepsze drużyny z powiatu. I tak jest w sporcie, że ktoś wygrywa, a inny przegrywa. Stan gotowości naszych jednostek nie uległ z tego tytułu obniżeniu. W imieniu rodziców trampkarzy Ludowego Klubu Sportowego ODRZANKA chcę podziękować p. Burmistrzowi Miasta i Gminy Henrykowi Piłatowi oraz Z-cy Burmistrza p. Eugeniuszowi Kudukowi za zorganizowanie wyjazdu do Levenkussen. Jeżeli chodzi o zawody strażackie, o których wspominał p. Burmistrz w swoim sprawozdaniu chciałbym powiedzieć, że nie odnieśliśmy sukcesu. Chcę jednak zapewnić, że po otrzymaniu nowego sprzętu strażackiego będziemy zdobywać najwyższe laury.


Radny Antoni Rak - dziękuję Panu Burmistrzowi za to, że w ramach prac interwencyjnych trwa usuwanie pozostałości po spalonej dyżurce na peronie stacji PKP w Gryfinie.

Radny Czesław Kapusta - w ostatnim czasie grupa czterech radnych, tj. p.Nikitińska, p Szabałkin, p. Sochaj i ja spotkaliśmy się z radnymi z takich gmin jak: Goleniów, Kamień Pomorski i Police. Dla naszych radnych przygotujemy materiał poglądowy z odbytej wizyty.

Radny Janusz Skrzypiński - Pan Burmistrz w swoim sprawozdaniu informował, że w związku z obchodami 750 - lecia Gryfina powstanie Komitet Honorowy. Wymienił, kto wejdzie w jego skład. Nie słyszałem jednak, aby w skład Komitetu wchodziły osoby, które budowały samorządność w naszej gminie. Mam na myśli byłych Burmistrzów Miasta i Gminy Gryfino, tj. p. Wojciecha Długoborskiego i p. Andrzeja Urbańskiego. Czy przypadkowo pominięto w/w osoby? Czy Komitet Honorowy zostanie powiększony o te osoby?

Radny Marek Sanecki - chciałem wyjaśnić, że wnioskując o debatę na temat oświaty nie miałem na myśli rozwiązanie szkoły w Radziszewie. Zainteresowanie oświatą, to najlepsza inwestycja na przyszłość.

Radny Mieczysław Sawaryn - chcę zaproponować zmianę dotychczasowej tradycji. Chodzi mi o to, by radni zabierający głos w trakcie obrad nie musieli wstawać ze swoich miejsc tylko mówili na siedząco. Wstawanie z miejsc dezorganizuje pracę Rady. O wiele prościej jest, by radni zabierający głos w dyskusji mówili siedząc. W Parlamencie Posłowie zgłaszają interpelacje siedząc.

Przewodniczący Rady Jan Ragan poinformował, że:

 • mieszkaniec gminy p. Bolesław Sikora skierował do nasze Rady pismo - protest w sprawie dotyczącej ceny ścieków. Wszyscy radni otrzymali w/w pismo. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszony protest,
 • 11 września br. o godz. 9oo odbędzie się szkolenie dla radnych na temat przygotowania i uchwalania budżetu gminy. Szkolenie odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w tej samej sali, w której odbywa się sesja.,
 • w związku z obchodami rocznicy wybuchu II wojny światowej 1 września br. o godz.445 na terenie miasta i gminy Gryfino będą włączone syreny alarmowe. Sygnał będzie trwał nieprzerwanie przez 3 minuty. Proszę, aby sołtysi rozpowszechnili tę wiadomość wśród społeczeństwa. Chodzi o to by mieszkańcy gminy wiedzieli dlaczego włączono syreny,
 • w tym samym dniu w rocznicę wybuchu II wojny światowej o godz. 13 z przed Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się przemarsz delegacji zakładów pracy i szkół na cmentarz komunalny celem złożenia kwiatów pod obeliskiem. Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w pochodzie,
 • na zebraniu wiejskim w Pniewie zgłoszono wniosek o uruchomienie dyżurów radnych w sołectwach, a szczególnie w Pniewie. Zgodnie ze Statutem Gminy radni organizują spotkania z wyborcami nie rzadziej niż raz w kwartale. Apeluje do radnych o uwzględnienie w swoim kalendarzu spotkań z wyborcami na terenie sołectw,
 • w dniu dzisiejszym radni otrzymali projekt uchwały w sprawie założeń polityki budżetowej gminy Gryfino na 2004 rok wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetowych. Proszę o zapoznanie się ze sprawą,
 • 13 września br. odbędą się dożynki w Sobieradzu. Do 11 września br. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych przyjmuje z poszczególnych sołectw zgłoszenia do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy,
 • następna sesja odbędzie się 25 września br. o godz. 9oo.

Radny Artur Nycz - szkolenie radnych wypada w dzień roboczy i radni mogą mieć kłopoty z wyjściem z pracy. Czy nie można zorganizować szkolenia w sobotę lub w godzinach popołudniowych?

Kierownik Biura Obsługi Rady Jadwiga Kusińska - postaram się wyjasnić sprawę i poinformujemy radnych kiedy i o której godzinie odbędzie się szkolenie.

Radny Mieczysław Sawaryn - włączenie o tak wczesnej syreny alarmowej zakłóci ciszę nocną mieszkańców, która obowiązuje od godz.22oo do godz. 6oo rano.
Mieszkańcy gminy mogą mieć o to pretensję. Uważam, że sprawę należy przemyśleć. Ja nie jestem do niej przekonany.

Radny Zenon Trzepacz - uważam, że jest to wyjątkowa data w naszej historii i należy włączyć syreny. Wcześniej trzeba tylko powiadomić o tym mieszkańców.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jeżeli chodzi o Komitet Honorowy, to wymieniłem gości z zewnątrz, którzy wejdą w jego skład. Posła Pana Wojciecha Długoborskiego, który tak dba o ziemię gryfińską i miasto Gryfino traktuję jako miejscowego. Na pewno Pan Poseł Wojciech Długoborski będzie w Komitecie Honorowym.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad - I wersja - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad - II wersja - załącznik nr 5,
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania
  uchwał Rady - załącznik nr 6,
 7. Informacja nt. długotrwałej suszy w gminie - załącznik nr 7,
 8. Interpelacja radnego - załącznik nr 8 (strona 1, strona 2)
 9. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 9,
 10. Uchwała nr XI/159/03 - załącznik nr 10,
 11. Uchwała nr XI/160/03 - załącznik nr 11,
 12. Uchwała nr XI/161/03 - załącznik nr 12,
 13. Uchwała nr XI/162/03 - załącznik nr 13,
 14. Uchwała nr XI/163/03 - załącznik nr 14,
 15. Uchwała nr XI/164/03 - załącznik nr 15,
 16. Uchwała nr XI/165/03 - załącznik nr 16,
 17. Uchwała nr XI/166/03 - załącznik nr 17,
 18. Uchwała nr XI/167/03 - załącznik nr 18,
 19. Uchwała nr XI/168/03 - załącznik nr 19,
 20. Uchwała nr XI/169/03 - załącznik nr 20,
 21. Uchwała nr XI/170/03 - załącznik nr 21,
 22. Uchwała nr XI/171/03 - załącznik nr 22,
 23. Uchwała nr XI/172/03 - załącznik nr 23,
 24. Uchwała nr XI/173/03 - załącznik nr 24,
 25. Uchwała nr XI/174/03 - załącznik nr 25.
 26. Uchwała nr XI/175/03 - załącznik nr 26.
Przewodniczący Rady

Jan RaganSporządziła
Inspektor
Czesława Juszkiewicz

Lista załączników:
strona 1 [167643 bajtów]
strona 2 [157360 bajtów]