Porządek obrad

Porządek obrad X sesji  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  w  dniu  10  lipca  2003 r.  o  godz.  900. 

I.  Sprawy  regulaminowe:

 1. otwarcie  obrad  i  stwierdzenie  quorum,
 2. przyjęcie  protokołu  z  IX  sesji.

   II.  Informacja Burmistrza  o  pracach  podejmowanych  w  okresie  międzysesyjnym i  z  wykonania  uchwał  Rady.

  III.  Zgłaszanie  wniosków  Komisji  Rady.

  IV. Zgłaszanie  interpelacji  i  zapytań  radnych.

 V. Uchwalenie  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowychi  kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu  Przedsiębiorstwa Usług  Komunalnych Sp.  z  o.o.  w  Gryfinie  -  DRUK  Nr  1/X.

 1. stanowiska  Komisji  Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie  uchwały.

  VI. Zatwierdzenie  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego odprowadzania  ścieków  na  terenie  miasta  i  gminy  Gryfino  -  DRUK  Nr  2/X.

 1. stanowiska  Komisji  Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie  uchwały.

 VII. Zmiana  uchwały  nr  XXXII/392/01  z  dnia  31  maja  2001  roku  w  sprawie  scalenia i  podziału  nieruchomości,  położonych  w  obrębie  nr  4  m. Gryfino  -  rejon  ulicy Reymonta,  przeznaczonych  pod  budownictwo  mieszkaniowe  jednorodzinne  -DRUK  Nr  3/X.

 1. stanowiska  Komisji  Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie  uchwały.

VIII. Przeznaczenie do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej, części nieruchomości  gruntowej,położonej  w  obrębie  4  m.  Gryfino  -  DRUK  Nr  4/X.

 1. stanowiska  Komisji  Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie  uchwały.

IX. Przystąpienie  do  sporządzenia  zmiany  w  Studium  uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Gryfino  -  DRUK  Nr  5/X.       

 1. stanowiska  Komisji  Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie  uchwały.

X. Przystąpienie  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego działek  Nr  8  i  11  w  obrębie  Parsówek  oraz  zmiany  uchwały  Nr  III/47/02  Rady Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  30  grudnia  2002  r.  w  sprawie  przystąpienia  do sporządzenia  zmiany  planu  ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy Gryfino  zatwierdzonego   Uchwałą  Rady  Narodowej  nr  XIII/90/90  z  dnia  26.04.1990 r. ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Szczecińskiego  Nr  14  z  dnia02.05.1990 r. poz. 204 wraz  z  późniejszymi  zmianami,  wraz  ze  zmianami -DRUK Nr 6/X.

 1. stanowiska  Komisji  Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie  uchwały.

  XI. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  planie  przychodów  i  wydatków  GminnegoFunduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  rok  2003  -  DRUK  Nr  7/X.

 1. stanowiska  Komisji  Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie  uchwały.

XII. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  darowizny  dla  Fundacji  na  Rzecz  Budowy  Obiektów Sportowych  w  Mieście  i  Gminie  Gryfino  -  DRUK  Nr  8/X.

 1. stanowiska  Komisji  Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie  uchwały.

XIII. Odpowiedzi  na  interpelacje  i  zapytania  radnych  zgłoszone  w  pkt. IV.

XIV. Wolne  wnioski  i  zakończenie  obrad.

  w  załączeniu   następujące  materiały  informacyjne:

 • ad. VII        -  druk  nr  3/X,                                          
 • ad. VIII      -   druk  nr  4/X,                                          
 • ad. IX         -   druk  nr  5/X,    
 • ad. X          -   druk   nr  6/X,      
 • ad. XI         -   druk   nr  7/X  ,
 • ad. XII        -   druk   nr  8/X.

DRUKI   Nr  1/X  i  Nr 2/X  doręczono  wraz  z  materiałami  na  poprzednią  sesję  Rady.