Protokół z obrad

P R O T O K Ó Ł  Nr VII/03 z VII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 24 kwietnia 2003r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 9oo i trwała do godz. 1400.

Na sesji obecni wszyscy radni.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta Henryk Piłat
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk.
 5. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 6. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Jan Ragan. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyli wszyscy radni.

Poinformował, że porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

Do porządku obrad wprowadzono następujące zmiany:

1/ do pkt.IX. wprowadzono ppkt.11. Projekt uchwały omówiły wszystkie Komisje Rady.

2/ wprowadzono punkty:

- XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia z Kazachstanu – DRUK Nr 10/VII,

Projekt uchwały omówiły wszystkie Komisje Rady.

- XV. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno – opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib komisji obwodowych dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w 2003 r. - DRUK Nr 11/VII,

Projekt uchwały omówiły wszystkie Komisje Rady,

- XVI. Wprowadzenie zmian w uchwale Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów - DRUK Nr 12/VII,

Projektu uchwały nie omówiła Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.

W dniu dzisiejszym radni otrzymali nową wersję porządku obrad sesji - załącznik nr 5.

Innych propozycji nie zgłoszono.

ppkt.2

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z VI sesji.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z VI sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat przedstawił Informację o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6. Ponadto poinformował, że:

- w dniu wczorajszym podjął decyzję o wykonaniu przez gminę przyłączy sieci wodociągowej do poszczególnych budynków w Steklnie. Będzie to taki sam zakres prac jaki gmina wykonała kiedyś w Bartkowie,

- wszystkie poczynania dotyczące PUK przyniosły oczekiwane rezultaty. Gmina wspólnie z PUK wypełniła wszystkie warunki niezbędne przy korzystaniu z ustawy o restrukturyzacji. Obecnie czeka się na zatwierdzenie, które zgodnie z ustawą będzie miało miejsce 31 grudnia br. Pieniądze przeznaczone przez gminę na spłatę zadłużenia PUK w kwocie 3.600.000 zł nie są podarunkiem. Zostaną one zwrócone w formie inwestycji wykonanych przez PUK w przeciągu kilku lat na rzecz gminy,

- zadłużenie PEC-u w stosunku do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S. A. wynosi 2.800.000 zł. Po wielu negocjacjach z Dyrekcją Elektrowni Dolna Odra S.A. postanowiono przeznaczyć do sprzedaży 80% udziałów PEC, 15% dla załogi, a 5% będzie udziałem gminy. Gwarantuje to udział przedstawiciela gminy w Radzie Nadzorczej. Ceny na ciepło muszą być zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki. Być może ten rok będzie pierwszym rokiem, w którym opłaty za ciepło będą obniżone. Intencją jest, aby potencjalnym nabywcą udziałów PEC była Elektrownia Dolna Odra S.A. Zapewnił, że przy negocjacjach w sprawie sprzedaży udziałów PEC obecni będą przedstawiciele klubów radnych SLD – PLD i BBS,

- pozytywnego końca doczekały się negocjacje ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi w sprawie bonifikat przy zakupie gminnych nieruchomości gruntowych będących obecnie w ich użytkowaniu wieczystym. Na dzisiejszą sesję przygotowano projekt uchwały w tej sprawie. Na zakończenie zaprosił wszystkich radnych oraz gości do wzięcia udziału w obchodach Dni Gryfina, a szczególnie w dniu 3 Maja na mszę o godz. 12oo za ojczyznę i gminę. Msza odbędzie się w kościele na Starym Mieście.

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad.IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje zgłosili:

Radny Janusz Skrzypiński

123/VII/03 - w dwóch budynkach mieszkalnych w Sobiemyślu nie ma ciśnienia wody. Proszę Pana Burmistrza, aby wystąpił do PUK sp-ka z o.o. w Gryfinie o udrożnienie sieci wodnej. Chodzi o to, by mieszkańcy tych budynków mogli korzystać z wody. Chcę nadmienić, że w jednym z budynków wybuchł pożar, który można było ugasić trzema lub czterema wiadrami wody. Z powodu braku wody musiała interweniować straż pożarna z Sobieradza i jednostka gaśnicza z Gryfina.

124/VII/03 - proszę o spowodowanie wywozu i opróżniania kontenerów ze śmieciami w Gryfinie w soboty. W tym dniu kontenery zapełniają się śmieciami, a wiatr rozwiewa śmieci po osiedlach.

Radny Antoni Rak

125/VII/03 - w budynku przy ulicy Szczecińskiej 52 w Gryfinie od przeszło pięćdziesięciu lat nie przeprowadzono żadnego remontu. Mieszkańcy budynku zwrócili się w tej sprawie 6 grudnia 2000 r. na piśmie do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Otrzymali odpowiedź, że będzie dokonany szczegółowy przegląd techniczny budynku. W wyniku przeglądu w/w budynek zostanie ujęty w planie remontowym na 2001 rok. Do tej pory nie podjęto żadnej decyzji. W budynku przecieka dach, nieszczelne są piece, w bardzo złym stanie są schody. Cały budynek nadaje się do kapitalnego remontu. Proszę o wprowadzenie do planu remontów na 3003 rok w/w budynku.

Radny Czesław Kapusta

126/VII/03 - samochody ciężarowe przewożące piasek z kopalni w Wełtyniu do Szczecina niszczą drogi powiatowe i gminne. Istnieje możliwość wożenia piasku drogą pomiędzy Gardnem i Wysoką Gryfińską. Droga ta nadaje się do takiego transportu i jest krótsza od drogi biegnącej przez Wełtyń. Apeluję do Komendanta Policji, aby wspólnie ze Strażą Miejską w tym rejonie przeprowadzono kontrolę drogową. Chodzi mi o to, że kierowcy samochodów ciężarowych nie przestrzegają przepisów drogowych.

Radna Magdalena Chmura

127/VII/03 - proszę o naprawę sygnału dźwiękowego na przejściu dla pieszych przy ulicy Łużyckiej /naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 1/.

Radny Kazimierz Fischbach

128/VII/03 - 9 Maja i Adama Asnyka w Gryfinie jest plac zabaw dla dzieci. Od strony przejazdu kolejowego do placu, gdzie znajdują się ławki wykonany jest chodnik oraz schody. Natomiast nie ma schodów do wejścia na plac zabaw. Dzieci wchodzą na w/w plac przez skarpę niszcząc ją. Proszę o wykonanie schodów prowadzących na plac zabaw.

Radny Kazimierz Płonka

129/VII/03 - wokół boiska do gry w kosza przy ulicy Marii Konopnickiej w Gryfinie zniszczone są ławki. Należy je naprawić i pomalować.

130/VII/03 - przy skrzyżowaniu ulic Władysława Reymonta oraz Jana Pawła II w Gryfinie na odcinku około 100 m jest bardzo zniszczona droga. Miejscami jest nieprzejezdna. Należy naprawić drogę.

131/VII/03 - przy ulicy Władysława Reymonta w Gryfinie trwa rozbiórka garaży. Część garaży już zdemontowano. Proszę, aby Straż Miejska od byłych właścicieli garaży wyegzekwowała uprzątnięcie terenu, bo zostawiono tam straszny bałagan.

Radny Jan Bielecki

132/VII/03 - chciałbym dowiedzieć się, czy Dyrektor Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie p. Zawadzki złożył sprawozdanie z działalności za trzy miesiące bieżącego roku? Obiecał, że przedstawi sprawozdanie oraz harmonogram kosztów i zysków. Do dnia dzisiejszego nic nie otrzymaliśmy.

133/VII/03 - proszę o ustawienie w Parku Miejskim w Gryfinie, przy nowych alejkach zakaz wjazdu rowerów. Po południu nowe ścieżki niszczone są przez rowerzystów.

134/VII/03 - od ubiegłego roku nie opróżniono koszy ze śmieciami na „dzikiej plaży” przy ośrodku wypoczynkowym PKP w Wirowie. Proszę o zajęcie się sprawą.

Interpelacje w formie pisemnej złożyli:

Radna Janina Nikitińska

135/VII/03 - załącznik nr 7. ( strona1 , strona2 , strona3 )

Radny Czesław Kapusta

136/VII/03, 137/VII/03, 138/VII/03, 139/VII/03, 140/VII/03 - załącznik nr 8.

Radny Józef Gutkowski

141/VII/03 - załącznik nr 9.

Radny Zenon Trzepacz - na sesji w dniu 20 stycznia 2002 roku prosiłem o wykładnię prawną na temat możliwości funkcjonowania osób zaangażowanych w działalność spółki komandytowej, którzy jednocześnie są członkami Rady Nadzorczej w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie. Zapytałem, czy jest to zgodne z prawem? Minęło trzy miesiące, a ja nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Być może należy wymienić prawników w Centrum Wodnym Laguna.

Ad.V. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2002 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2003.

Materiał informacyjny radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 10.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie.

Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Radna Krystyna Gazdecka - biorąc pod uwagę trudną sytuację materialną wielu rodzin, niedostateczną ilość środków na realizację zadań zleconych, w tym brak środków na zasiłki okresowe, w imieniu klubu SLD – PLD wnioskuję, aby przy podziale nadwyżki budżetowej zwiększyć budżet OPS-u na 2003 r. o kwotę 212 tys. zł w rozdziale 85.314 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - uważam, że wniosku tego nie powinniśmy dzisiaj poddawać pod głosowanie. Wniosek należy rozpatrzyć podczas podziału nadwyżki budżetowej.

Radna Krystyna Gazdecka - nie wiem, czy jest to zgodne z Regulaminem Rady? Proszę, aby Radca Prawny wyjaśnił, czy wniosek powinien być głosowany w dniu dzisiejszym?

Radny Janusz Skrzypiński - uważam, że wniosek powinien być przegłosowany w dniu dzisiejszym. Jeżeli Rada przyjmie wniosek, to będzie to znaczyło, że z nadwyżki budżetowej należy przeznaczyć kwotę 212 tys. zł dla OPS-u na w/w cel.

Radny Mieczysław Sawaryn - jest to bardzo ważna sprawa. Dlatego uważam, że wcześniej powinniśmy omówić ją na posiedzeniach Komisji Rady. Bez wcześniejszej dyskusji nie powinno się zgłaszać takiego wniosku na sesji. Chcę zwrócić uwagę, że Komisje: Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska oraz Rewizyjna zwraca się do Burmistrza z wnioskiem o rozważenie możliwości pozwania Skarbu Państwa o refundację niektórych kosztów ponoszonych przez gminę. Skarb Państwa ma taki obowiązek. Jeżeli taka możliwość będzie, to otrzymamy środki finansowe od Wojewody.

Radna Krystyna Gazdecka - cieszę się, że wszyscy dbamy o ludzi biednych. Jednak kwota, o której mowa we wniosku nie dotyczy zadań zleconych. Jest to kwota na zadanie własne gminy. Ponieważ podczas zatwierdzania budżetu gminy przyznaliśmy dla OPS-u za małą kwotę, to obecnie proponujemy przeznaczyć na ten cel pieniądze z nadwyżki budżetowej. Jest to sprawa przemyślana i przedyskutowana przez klub SLD – PLD. Można dyskutować nad wysokością kwoty, a nie nad potrzebą wykonania zadań własnych gminy.

Radny Zenon Trzepacz - jestem za tym, aby pomagać ludziom biednym. Jednak chcę wiedzieć z czego wynika kwota przedstawiona we wniosku? Uważam, że wcześniej należy zapoznać się ze sprawą, a dopiero potem przeznaczać pieniądze.

Radna Krystyna Gazdecka - kwota, o której mowa we wniosku wzięta jest ze sprawozdania OPS. Pani Dyrektor OPS-u na pewno potrafi uzasadnić z czego wynika brakująca kwota. Klub Radnych SLD – PLD może odstąpić od podawania we wniosku kwoty. Wnioskuje jednak o zwiększenie budżetu OPS-u na 2003 r. przy podziale nadwyżki budżetowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - poleciłem prezesowi PUK aby wspólnie z Panią Kujawą ustalili listę osób, które korzystają z zasiłków pomocowych i jednocześnie są bez pracy. W miesiącu maju PUK zatrudni te osoby przy pracach interwencyjnych. W związku z tym nasze miasto będzie lepiej posprzątane. Byłem na spacerze w lesie i widziałem jak jest tam brudno. Chcę by w okresie letnim było zatrudnionych więcej osób do utrzymania porządku w mieście oraz w gminie. W większości będą to osoby z terenów wiejskich, w których wcześniej były PRG-y. Tak widzę częściowe rozwiązanie spraw socjalnych. Każdy wniosek o zwiększenie środków na pomoc socjalną jest słuszny. Proszę jednak nie określać we wniosku wysokości kwoty. Zobaczymy ile pieniędzy pójdzie na prace interwencyjne. Podczas zatrudniania osób przy pracach interwencyjnych 40% pokrywa Urząd Pracy, a 60% gmina. Będę starał się zatrudnić przy pracach interwencyjnych tyle osób, ile będzie możliwe.

Radny Mieczysław Sawaryn - bardzo podoba mi się takie podejście do sprawy. Uważam, że należy skończyć z tradycją przyznawania ludziom niskich zasiłków, które nie wystarczają na nic, odbieraniem ludziom bardzo dużych podatków i marnowaniem publicznych pieniędzy. Pora dać ludziom pracę, aby mogli zarabiać pieniądze.

Radny Janusz Skrzypiński - cieszę się, że będzie możliwość wykonywania prac interwencyjnych. Jednak skorzysta z tego bardzo mała ilość osób. Dlatego uważam, że wniosek powinien być przegłosowany, bo środki finansowe na ten cel są za małe.

Radny Marek Sanecki - dawanie pieniędzy do ręki jest uwłaczaniem godności człowieka. Lepiej stworzyć możliwość pracy, aby te osoby mogły zarobić na siebie.

Radna Krystyna Gazdecka - dyskusja jest zbędna. Wszyscy jesteśmy za tym, aby pomóc biednym. Powiedziałam już, że z treści wniosku wycofuję kwotę. Proszę o przegłosowanie wniosku bez kwoty.

Radny Mieczysław Sawaryn - radna Gazdecka powiedziała, że wycofuje z wniosku określenie kwoty. Chciałbym dowiedzieć się, czy jest to wniosek radnej, czy klubu SLD – PLD?

Radna Krystyna Gazdecka - wniosek zgłaszam w imieniu klubu radnych SLD – PLD. Przedstawiam treść zmodyfikowanego wniosku. „Biorąc pod uwagę trudną sytuację materialną wielu rodzin, niedostateczną ilość środków na realizację zadań zleconych, w tym brak środków na zasiłki okresowe, w imieniu klubu SLD – PLD wnioskuję, aby przy podziale nadwyżki budżetowej zwiększyć budżet OPS-u na 2003 r. w rozdziale 85.314 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne”.

Wniosek - załącznik nr 12.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 16 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

Uchwała nr VII/91/03 w sprawie przyjęcia wniosku klubu radnych SLD - PLD stanowi załącznik nr 13.

Ad.VI. Informacja o realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2002.

Materiał informacyjny radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 14.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - dwie Komisje Rady, tj: Rewizyjna oraz Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskują o rozpatrzenie możliwości współpracy między Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu Efektywniejszego wykorzystania środków finansowych, które znajdują się w budżecie Gminy na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Natomiast Komisje: Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej zapoznały się z informacją.

Radna Magdalena Chmura - chcę podziękować za interwencję w sprawie placów zabaw dla dzieci i piaskownic. Proponuję, aby część środków finansowych zaplanowanych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych przeznaczyć na budowę ogródków jordanowskich. Istniejące już place zabaw są estetyczne i służą dzieciom. Uważam, że takie place zabaw powinny powstać przy ul. Flisaczej, Łużyckiej oraz w głębi Górnego Tarasu w Gryfinie. Należy również pamiętać o terenach wiejskich.

Radny Marek Sanecki - uważam, że w przyszłości w/w środki należy rozdysponować od razu, gdyż w terminie późniejszym są one wydawane na programy i działania finansowane z budżetu gminy. Zaciemnia to obraz i koszty prowadzonych zadań.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - informacja w w/w sprawie jest obszerna i treściwa. Rozumiem, że Rada przyjęła w/w informację.

Ad.VII. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej PUK sp-ka z o.o.

Materiał informacyjny radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 15.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie.

Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Rada przyjęła w/w informację.

Ad.VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 39/90, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 39/90, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3 przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VII/92/03 stanowi załącznik nr 16.

2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Garbarskiej 4 - działka nr 41/2.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Garbarskiej 4 - działka nr 41/2 przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VII/93/03 stanowi załącznik nr 17.

3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 m. Gryfino.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze

bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VII/94/03 stanowi załącznik nr 18.

4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VII/95/03 stanowi załącznik nr 19.

5/ nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 4 m. Gryfino.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat - właściciel działki nie wyraził zgody na nabycie przez gminę w/w działki. Dlatego wycofuje projekt uchwały z porządku obrad sesji.

6/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 m. Gryfino.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VII/96/03 stanowi załącznik nr 20.

Ad.IX. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ zmiany uchwały Nr XXII/279/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino - teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie, zmienionej uchwałą Nr V/71/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/279/2000 Rady

Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino - teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie, zmienionej uchwałą Nr V/71/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r. przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VII/97/03 stanowi załącznik nr 21.

2/ zmiany uchwały Nr XXIII/415/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - obręb 3 - działki nr: 125, część 118 i 267/1, zmienionej uchwałą Nr II/33/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002 r. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/415/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - obręb 3 - działki nr: 125, część 118 i 267/1, zmienionej uchwałą Nr II/33/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002 r. przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VII/98/03 stanowi załącznik nr 22.

3/ zmiany uchwały Nr XLIV/564/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, terenów w obrębie Pniewo.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/564/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, terenów w obrębie Pniewo przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VII/99/03 stanowi załącznik nr 23.

4/ zmiany uchwały Nr XLIV/565/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, terenów w obrębach: Radziszewo 1 i Radziszewo 2, Daleszewo, Czepino, Wełtyń II, obr. Nr 2 miasta Gryfino.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/565/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia

zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, terenów w obrębach: Radziszewo 1 i Radziszewo 2, Daleszewo, Czepino, Wełtyń II, obr. Nr 2 miasta Gryfino przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VII/100/03 stanowi załącznik nr 24.

5/ uchylenia uchwały Nr VI/88/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 marca 2003 r. zmieniającej uchwałę Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/88/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 marca 2003 r. zmieniającej uchwałę Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VII/101/03 stanowi załącznik nr 25.

6/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino w miejscowości Wirów.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino w miejscowości Wirów przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VII/102/03 stanowi załącznik nr 26.

7/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino w miejscowości Chwarstnica.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino w miejscowości Chwarstnica przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VII/103/03 stanowi załącznik nr 27.

8/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało

21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VII/104/03 stanowi załącznik nr 28.

9/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki Nr 161 oraz części działek Nr: 456, 457, i 163 w obrębie Nr 2 miasta Gryfino oraz w sprawie zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 2.05.1990 r., poz.204 wraz z późniejszymi zmianami, wraz ze zmianami.

Radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała projekt uchwały bo uważa, że nadbudowa baraku nie jest zasadna, a prowizorki nie mają racji bytu. Uważamy, że gmina powinna opracować projekt budownictwa socjalnego.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - proszę o przyjęcie projektu uchwały w w/w sprawie. Chcemy opracować projekt budownictwa socjalnego. Część środków finansowych pozyskanych ze sprzedaży udziałów PEC-u będzie przeznaczona na budownictwo socjalne.

Radny Janusz Skrzypiński - z projektu uchwały należy usunąć zapis mówiący o nadbudowie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w projekcie uchwały nie ma mowy o nadbudowie. Jest tylko mowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki Nr 161 oraz części działek Nr: 456, 457, i 163 w obrębie Nr 2 miasta Gryfino oraz w sprawie zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1 1990 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 2.05.1990 r., poz.204 wraz z późniejszymi zmianami, wraz ze zmianami przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VII/105/03 stanowi załącznik nr 29.

10/ przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w obrębie Sobieradz (I) oraz zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 2.05.1990 r., poz.204 wraz z późniejszymi zmianami, wraz ze zmianami.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w obrębie Sobieradz (I) oraz zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędow ym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 2.05.1990 r., poz.204 wraz z późniejszymi zmianami, wraz ze zmianami przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VII/106/03 stanowi załącznik nr 30.

11/ przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, Nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31 oraz uchylenia uchwały Nr XXXVI/473/01 z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany do zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w rejonie ulicy Artyleryjskiej obejmującej części działek nr 362, 363, 364, 366 i 370 oraz zmiany uchwały nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 2.05.1990 r., poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, wraz ze zmianami. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, Nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31 oraz uchylenia uchwały Nr XXXVI/473/01 z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany do zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w rejonie ulicy Artyleryjskiej obejmującej części działek nr 362, 363, 364, 366 i 370 oraz zmiany uchwały nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r. ogłoszoną w DziennikuUrzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 2.05.1990 r., poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, wraz ze zmianami przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VII/107/03 stanowi załącznik nr 31.

Ad.X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikat przy sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych będących obecnie w ich użytkowaniu wieczystym.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikat przy sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych będących obecnie w ich użytkowaniu wieczystym przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VII/108/03 stanowi załącznik nr 32.

Ad.XI. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie udziałów jednoosobowej Spółki Gminy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

Radny Janusz Skrzypiński - dobrze się stało, że przygotowano projekt uchwały intencyjnej, który wytycza nowy kierunek spółkom komunalnym. Dobrze, że jest wola prywatyzacji spółek. Wszystko byłoby dobrze gdyby nie zapis w projekcie uchwały mówiący o wysokości zbycia udziałów. Uważam, że radni powinni otrzymać więcej informacji w tej sprawie. Chciałbym dowiedzieć się jaki jest bilans spółki za 2002 rok? Jakie są aktywa i pasywa? Jaka jest wartość spółki i kto dokonał lub dokona wyceny przedsiębiorstwa, na czyje zlecenie i za jaką kwotę? Jaka jest ogólna wartość i ilość sprzedawanych udziałów? Ile wynosi wartość udziałów, którą mają otrzymać pracownicy spółki? Jaka jest wartość udziałów spółki, które będą w dyspozycji gminy? Jaka wysokość środków może wpłynąć do budżetu gminy w wyniku sprzedaży udziałów oraz na co będą one przeznaczone?

Gdybyśmy posiadali wiedzę na zadane przeze mnie pytania, było by nam łatwiej podjąć decyzję w tej sprawie. Czy gmina może sobie pozwolić na to, by swoją spółkę wypuścić spod kontroli? Czy nie było by lepiej, gdyby pakiet kontrolny, tzw. „złotą akcję” mieć w wysokości na przykład 55% ? Zabezpieczało by to w jakiś sposób kontrolę nad spółką. Dawało by to gwarancję kilkutysięcznym odbiorcom, pracownikom spółki, że inwestor, który nabędzie udziały nie będzie dyktował warunków oraz nie będzie podwyższał ceny za sprzedaną energię. Dobrze, że istnieje taka instytucja jak Urząd Regulacji Energetyki. Problem polega na tym, że ta instytucja zatwierdza ceny energii na podstawie wyliczeń. Inwestor, który nabędzie udziały wykona kalkulację. Jeżeli będzie ona zgodna z prawem, to Urząd Regulacji Energetyki zatwierdzi skalkulowaną cenę. Myślę, że gmina powinna mieć pakiet kontrolny. Mając na uwadze mieszkańców korzystających z energii cieplnej i pracowników spółki jako Rada powinniśmy mieć na uwadze ich dobro. W prasie lokalnej ukazały się notatki, że istnieje niepokój wśród załogi oraz wśród potencjalnych odbiorców energii cieplnej. Ponadto ukazały się informacje, że pojawił się inwestor zagraniczny. Na dzień dzisiejszy nie mamy gwarancji, że większość udziałów przejmie Elektrownia Dolna Odra. Przecież może pojawić się inwestor, który zaproponuje wyższą cenę od Elektrowni. W ofercie przetargowej nie można przecież zaznaczyć , że pod uwagę brana będzie tylko Elektrownia Dolna Odra. Jest to przetarg nieograniczony. Wobec powyższego wnioskuję o wprowadzenie do projektu uchwały następujących zmian:

1/ w § 1 ust. 1 powinien otrzymać następujące brzmienie „Wyraża się zgodę na zbycie inwestorowi zewnętrznemu 30% (słownie: trzydzieści procent) udziałów w jednoosobowej spółce Gminy Gryfino „Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej” Sp. z o.o. w Gryfinie”.

2/ w § 1 wprowadzić ust. 2 w następującym brzmieniu: „Wyboru inwestora zewnętrznego dokona zespół w składzie:

 • Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino,
 • po dwóch przedstawicieli dwóch klubów radnych (Bezpartyjnego Bloku Samorządowego oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Partii Ludowo Demokratycznej),
 • dwóch przedstawicieli załogi Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gryfinie,
 • radca prawny Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Wybór inwestora przez zespół powinien nastąpić w drodze rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia”.

2/ w § 1 wprowadzić ust. 3 w następującym brzmieniu:

Uzyskane przez gminę środki ze sprzedaży udziałów powinny być przeznaczone miedzy innymi na pokrycie zobowiązań PEC Sp. z o.o. wobec Zespołu Elektrowni „Dolna Odra” S.A. w Nowym Czarnowie i banków kredytujących wcześniejsze inwestycje PEC Sp. z o.o. oraz dofinansowanie Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino- w zakresie spłaty zobowiązań wobec ZEDO S.A. w Nowym Czarnowie”. Wniosek zawarty jest w załączniku nr 33.

Gdyby wnioski zostały uwzględnione - zmianie musiałoby ulec także uzasadnienie do uchwały. Podział udziałów w spółce byłby następujący: 55% udziałów zachowałaby Gmina, aby dać Gminie realny wpływ na politykę gospodarczą Spółki, pracownikom spółki przysługiwałoby prawo do nieodpłatnego nabycia 15% udziałów, a 30% udziałów mogłoby być przedmiotem zbycia na rzecz inwestorów zewnętrznych. Środki pozyskane ze zbycia udziałów pozwoliłyby Spółce na spłatę zobowiązań wobec Zespołu Elektrowni „Dolna Odra” S.A. w Nowym Czarnowie oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych. Zawsze w przyszłości istnieje możliwość dalszego zbywania udziałów gminy w Spółce - gdyby proces prywatyzacji przebiegał prawidłowo a jego efekty ekonomiczno - gospodarcze były korzystne dla Gminy i jej mieszkańców. W dniu dzisiejszym Rada podejmie strategiczną decyzję, która jest ważna dla mieszkańców gminy. Podjęta decyzja jest w skutkach nieodwracalna. Apeluj do radnych o poparcie poprawek, które zgłosiłem do projektu uchwały.

Radny Mieczysław Sawaryn - radny Janusz Skrzypiński miał bardzo ładne wystąpienie. Niestety nie odnosi się ono do obecnych realiów. Chciałbym wiedzieć, czy jest to wystąpienie radnego, czy wystąpienie w imieniu klubu radnych SLD – PLD?

Radny Janusz Skrzypiński - jest to moje wystąpienie.

Radny Mieczysław Sawaryn - nie jest prawdą, że Burmistrz i Rada lepiej sprawują zarząd nad mieniem komunalnym niż osoby prywatne. Przez osiem lat sprawowaliśmy Zarząd nad spółką komunalną PUK w Gryfinie. Właścicielem spółki był Zarząd, który reprezentował Radę. Wszyscy wiedzą, co wynikło z kontroli Zarządu nad PUK. Powstały kilkumilionowe długi. Dobrze, że jest ustawa pozwalająca zredukować powstałe długi. Uważam, że PUK należałoby poddać procesowi upadłości albo postępowaniu układowemu. Jeżeli chodzi o PEC, to jest to pośrednik pomiędzy Dolną Odrą, a mieszkańcami Gryfina w sprzedaży ciepła. Za to pośrednictwo pobiera w sposób nieuzasadniony olbrzymie opłaty.

Z powodu wysokich opłat wielu mieszkańców oraz przedsiębiorców z ulicy Łużyckiej w Gryfinie odłączyło się od ciepłociągu i przeszło na alternatywne źródła ogrzewania. Gdyby Elektrownia Dolna Odra przejęła PEC, to nie było by pośrednika i cena ciepła na pewno będą niższe. Obecnie PEC ma złą kondycję finansową. Na posiedzeniach Komisji Rady był czas na zadawanie pytań w tej sprawie. Można było poprosić Burmistrza, Radcę Prawnego o udzielenie odpowiedzi na poszczególne pytania. Obecnie Zespół Elektrowni Dolna Odra chce zapłacić za Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej więcej niż jest ono warte. Dolna Odra funkcjonuje bardzo dobrze. Największym zmartwieniem mieszkańców Gryfina jest to, że obecny Minister Skarbu Państwa wywodzący się z SLD chce sprywatyzować Elektrownię Dolna Odra. Jest to duże niebezpieczeństwo bo każda prywatyzacja kończy się zwolnieniami ludzi z pracy. Proszę więc kolegę radnego, aby zwrócił się do szefa swojej organizacji, który jednocześnie jest Posłem o interwencję u Ministra Skarbu Państwa, by nie prywatyzował Elektrowni. Uważam, że należy sprzedać PEC. Usprawni to zarządzanie. Miasto uzyska nowe środki i będzie mogło zająć się tym, czym powinni, tj. budownictwem socjalnym, opieką, a nie prowadzeniem biznesu i prowadzeniem firm komunalnych.. Dzięki temu kontraktowi załoga uczestnicząca w procesie prywatyzacji otrzyma 15 % akcji. Kwotowo będzie wynosiło to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ponadto pracownicy mają zagwarantowaną pracę. Taki kontrakt jest dla miasta szansą. Jeżeli od niego odstąpimy, to wkrótce okaże się, że nie ma chętnych do kupna PEC. Zachęcam wszystkich radnych do przyjęcia projektu uchwały w w/w sprawie.

Radny Janusz Skrzypiński - nie mówiłem, że nie należy prywatyzować PEC. Należy sprywatyzować tak, by miasto maiło nad tym kontrolę.

Nie ma gwarancji, że nabywcą PEC będzie Elektrownia Dolna Odra. Bo może wygrać przetarg inny inwestor.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nikt nie będzie zainteresowany kupnem 30% akcji. Z rachunku ekonomicznego wynika, że należy sprzedać 80% akcji. Zespół Elektrowni Dolna Odra zrobi wszystko, aby być udziałowcem PEC, bo będzie miał zagwarantowana sprzedaż ciepła. Jestem po rozmowach z Dyrektorem Zespołu Elektrowni Dolna Odra.

Przeprowadzenie prywatyzacji PEC wiąże się z kosztami. Aby rozpocząć prywatyzację PEC należy podjąć w tej sprawie uchwałę intencyjną. Projekt uchwały radni omówili na posiedzeniach Komisji Rady. Zespół Elektrowni Dolna Odra zainteresowany jest sprzedażą jak największej ilości ciepła. Na pewno obniży koszty dystrybucji i cenę ciepła tak, by właściciele domków, którzy odłączyli się od ciepłociągu ponownie podłączyli się do niego.

Elektrownię Dolna Odra interesuje tylko układ większościowy w PEC. Twierdzę, że Zespół Elektrowni Dolna Odra posiada przygotowane kadry i kontrola nad całością będzie rzeczowa. Ponadto gwarantem nad wzrostem ceny za sprzedaż

energii ciepłowniczej jest Urząd Regulacji Energetyki. W naszym mieści ocieplonych zostało wiele budynków mieszkalnych, przez co powstała nadwyżka ciepła. Jedynym sposobem ponownego podłączenia się do ciepłociągu domków jednorodzinnych jest obniżenie ceny ciepła. Docelowo będę dążył do tego, by po oddłużeniu sprywatyzować również PUK.

Proszę radnych o przyjęcie projektu uchwały w w/w sprawie w przedstawionej przeze mnie wersji.

Radny Zenon Trzepacz - powinniśmy się cieszyć, że na naszym terenie znajduje się Elektrownia. Jest to jedyny inwestor, który może podołać istniejącym problemom.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - dobrze, że toczy się dyskusja nad wyrażeniem zgody na sprzedaż udziałów spółki PEC, bo problem jest duży i dotyczy całej społeczności Gryfina. Uważam, że przedstawiony projekt uchwały w tej sprawie jest dobry. Zbycie udziałów w PEC nie jest sprawą nową. Pierwszy raz mówił o tym Zarząd Miasta i Gminy w 1999 roku. Wtedy jednak nie było warunków do prywatyzacji. Rzeczoznawcy wycenili wówczas PEC na kwotę 24.000.000 złotych. Jest to cena rynkowa. Ta wycena jest ważna do dnia dzisiejszego. Obecna sytuacja łączenia spółek w jedną organizację gospodarczą i sprzedaż udziałów jest dopuszczalna. Wykup udziałów spółki ciepłowniczej przez Elektrownię nie jest nowe. Jest to powszechne w całym kraju. Wytwórca ciepła kupując PEC będzie jednocześnie dystrybutorem. Jeżeli Elektrownia kupi PEC, to jestem przekonany, że cena ciepła ulegnie obniżeniu. Na dzień dzisiejszy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej posiada majątek na kwotę 12.800.000 zł. Są to aktywa i pasywa. Z tego jest 7.000.000 zł długu. 2.500.000 zł jest to zobowiązanie PEC dla Elektrowni Dolna Odra, plus do tego 300.000 zł odsetki. Przy dobrym układzie być może Elektrownia zrezygnuje z należnych odsetek. Ogólnie dług wobec Zespołu Elektrowni Dolna Odra wynosi 2.800.000 zł. Pozostałe 4.200.000 zł są to zobowiązania i kredyty, które należy spłacić. Od kwoty 12.800.000 zł odjąć 7.000.000 zł wynika, że kapitał własny wynosi 5.800.000 zł. Takie są realia, że kapitał własny jest mniejszy od zobowiązań.Przy założeniu, że jako właściciele sprzedamy 80% udziału, otrzymamy za to 18.500.000 zł. Za to można pokryć zobowiązania wobec Elektrowni w kwocie 7.000.000 zł oraz spłacić pożyczkę wraz z odsetkami w kwocie 5.500.000 zł. Pozostanie nam 6.000.000 zł. Czy to nie jest dobra transakcja? Na razie Dolna Odra przejmie całą załogę PEC. Nikogo nie będzie zwalniała. Wobec powyższego nie widzę złej intencji w przygotowanym projekcie uchwały. Będę głosował za przyjęciem projektu uchwały w w/w sprawie.

Radny Jacek Warda - jako Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra chcę poinformować, że w związku z dociepleniem budynków od 1999 roku zmniejszono zapotrzebowanie na ciepło o 1/3. W wyniku tego do kasy PEC wpływa miesięcznie o 80.000 zł mniej. PEC chcąc utrzymać wszystkich pracowników podniesie cenę ciepła.

Radny Czesław Kapusta - popieram taki sposób rozwiązania sprawy PEC. Natomiast kto wykupi udziały w PEC okaże się w przetargu. Elektrownia jest dużym podmiotem gospodarczym, który powinien współpracować z gminą. Nie twierdzę, że tak nie jest. Jeżeli tak jest, to nie jest to żadną łaską. Jeżeli chodzi o wysokość udziałów, to uważam, że nikt nie będzie zainteresowany mniejszością.

Radny Janusz Skrzypiński - cieszy mnie, że zgłoszone przeze mnie wnioski wywołały taką dyskusję. Oznacza to dużą troskę radnych nad sprawą dotyczącą Spółki PEC. Wymiana poglądów służy temu, by decyzja w tej sprawie była wyważona i podjęta zgodnie z sumieniem każdego radnego.

Radny Mieczysław Sawaryn - Zespół Elektrowni Dolna Odra kupi udziały PEC. Miasto zachowa sobie 5 % udziałów po to, by w tej firmie nic bez zgody miasta nie działo się. Dlatego nie należy się bać tego, że Elektrownia wchłonie PEC i już go nie będzie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - chcę przypomnieć, że termin spłaty pożyczki przez PEC został przesunięty do listopada br. Gmina była poręczycielem kredytu. W budżecie gminy na 2003 rok nie zabezpieczono środków finansowych na spłatę zaciągniętej przez PEC pożyczki. Po sprzedaży udziałów spółki PEC i spłacie długów pozostanie nam około 6.000.000 zł. Taka kwota może zapoczątkować inwestycję rzędu 200.000 zł. Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami. Zapytał, kto z radnych jest za tym, aby:

1/ w § 1 ust. 1 powinien otrzymać następujące brzmienie „Wyraża się zgodę na zbycie inwestorowi zewnętrznemu 30% (słownie: trzydzieści procent) udziałów w jednoosobowej spółce Gminy Gryfino „Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej” Sp. z o.o. w Gryfinie”.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, przy 17 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

2/ w § 1 wprowadzić ust. 2 w następującym brzmieniu: „Wyboru inwestora zewnętrznego dokona zespół w składzie:

 • Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino,
 • po dwóch przedstawicieli dwóch klubów radnych (Bezpartyjnego Bloku Samorządowego oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Partii Ludowo – Demokratycznej),
 • dwóch przedstawicieli załogi Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gryfinie,
 • radca prawny Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Wybór inwestora przez zespół powinien nastąpić w drodze rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia”.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, przy 13 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

3/ w § 1 wprowadzić ust. 3 w następującym brzmieniu: „Uzyskane przez gminę środki ze sprzedaży udziałów powinny być przeznaczone miedzy innymi na pokrycie zobowiązań PEC Sp. z o.o. wobec Zespołu Elektrowni „Dolna Odra” S.A. w Nowym Czarnowie i banków kredytujących wcześniejsze inwestycje PEC Sp. z o.o. oraz dofinansowanie Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino - w zakresie spłaty zobowiązań wobec ZEDO S.A. w Nowym Czarnowie”.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, przy 14 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych, przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zgody na zbycie udziałów jednoosobowej Spółki Gminy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gryfinie przyjęto większością głosów.

Uchwała nr VII/109/03 stanowi załącznik nr 34.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - dzisiejsza decyzja radnych pokazała, że wspólnie możemy wiele zdziałać. Dziękuję za pozytywne podejście do sprawy. Chcę jeszcze poinformować, że w okolicy Centrum Wodnego Laguna ma powstać hotel oraz hala sportowa. Czynimy starania nad tym, aby cztery związki objęły patronat nad Laguną. W przyszłości było by tam prowadzone ogólnokrajowe szkolenie dzieci i młodzieży. Myślę, że OWiR znajdzie się w kompleksie Laguny. W roku następnym zastanowimy się nad prywatyzacją PUK.

Ad.XII. Zmiana uchwały nr III/41/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr III/41/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002r. przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VII/110/03 stanowi załącznik nr 35.

Ad.XIII. Zmiana uchwały Nr V/83/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.

Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr V/83/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VII/111/03 stanowi załącznik nr 36.

Ad.XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia z Kazachstanu.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia z Kazachstanu przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VII/112/03 stanowi załącznik nr 37.

Ad.XV. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno – opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib komisji obwodowych dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w 2003 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno – opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib komisji obwodowych dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w 2003 r. przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr VII/113/03 stanowi załącznik nr 38.

Ad.XVI. Wprowadzenie zmian w uchwale Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów - DRUK Nr 12/VII.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr VII/114/03 stanowi załącznik nr 39.

Ad.XVII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat.

Ad.123/VII/03 - w ciągu trzech dni oczekuję informacji od Prezesa PUK Sp. z o.o. w Gryfinie.

Ad. 125/VII/03 - osobiście zainteresuję się sprawą i udzielę pisemnej odpowiedzi.

Ad. 126/VII/03 - podczas zgłaszania interpelacja na sesji obecny był Komendant Policji. Mam nadzieję, że zajmie się sprawą, o której mowa w interpelacji.

Ad. 128/VII/03 - proszę Prezesa PUK Sp. z o.o. w Gryfinie o zajęcie się sprawami, o których mowa w interpelacjach.

Ad.130/VII/03 - postaramy się jak najszybciej naprawić drogę.

Ad.132/VII/03 - osobiści dopilnuję, aby Dyrektor Centrum Wodnego Laguna złożył sprawozdanie z działalności za trzy miesiące br.

Ad.133/VII/03 - w naszym mieście nie ma ścieżek rowerowych. Nie można więc zabronić małym dzieciom aby pojeździły sobie w parku na rowerach.

Ad . 136/VII/03 - jeżeli chodzi o place zabaw dla dzieci, to w tym roku powstanie nowy plac przy skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i Jarosława Iwaszkiewicza w Gryfinie. Będziemy starali się również zamontować urządzenia do zabaw dla dzieci wiejskich. We wszystkich wsiach na terenie naszej gminy brakuje takich urządzeń.

Ad.138/VII/03 - zakończyły się już zebrania wiejskie na terenie naszej gminy. Uważam, że błędem było likwidowanie świetlic wiejskich. Zapoznamy radnych z harmonogramem realizacji w sprawie uruchamiania świetlic wiejskich. Świetlica oraz stadion to jedyne miejsca, gdzie młodzież wiejska może w sposób godny spędzić czas. Na koniec chcę podzielić się uwagami na temat porządków w naszej gminie.Problem ten istnieje już od dawna. Nie uporamy się z nim dopóty, dopóki nie zmienimy zasad opłaty za wywóz śmieci. Nagminnie trwa przywożenie śmieci dokontenerów spółdzielczych, wrzucanie śmieci do koszy, które służą do segregacji odpadów. Wobec powyższego kosze szybko są zapełniane, a przy dużym wietrze śmiecie fruwają po całych osiedlach. Na następną sesję przygotuje informację odnośnie rozwiązania tego problemu na sposób niemiecki. Prawo pozwala na wprowadzenie takich zasad, że każdy będzie płacił podatek śmieciowy do gminy. Gmina podpisuje umowę na wywóz nieczystości i wówczas nieważne ile jest kontenerów ze śmieciami. Ma być ich tyle, aby w mieście było czysto. Podatek śmieciowy zniechęci mieszkańców do wywożenia śmieci do lasu lub do któregoś kontenera na osiedlu. Obecnie jest tak, że dany mieszkaniec ma podpisaną umowę z PUK na wywóz śmieci. Jednak po wykonaniu analizy widać, że śmiecie wywożone były jeden raz lub dwa razy w roku. Na następnej sesji poinformuję jak wysoki byłby to podatek. Czy jego wysokość byłaby taka sama w mieście i na wsi.

Ad.XVIII. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - przed chwilą otrzymałem pisemną rezygnację Pana Wiesława Celmera z mandatu radnego. Rezygnację swoją uzasadnia złym stanem zdrowia oraz przewidywanym długotrwałym leczeniem. Pisemna rezygnacja stanowi załącznik nr 40.

Radny Mieczysław Sawaryn - jako Przewodniczący klubu radnych BBS zostałem poinformowany przez kolegę Wiesława Celmera, że ze względów zdrowotnych złoży rezygnację z mandatu radnego. Radnego Celmera znam od poprzedniej kadencji Rady i bardzo go szanuję. Byłem przeciwny jego rezygnacji i prosiłem, aby tego nie robił. Jednak po wysłuchaniu wyjaśnień rozumiem jego decyzję. Wobec powyższego dziękuję koledze radnemu za pracę i za przejawianą troskę o mieszkańców gminy Gryfino. W imieniu radnych klubu BBS popieram wniosek radnego, bo nie ma innej alternatywy.Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przy 6 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego przyjęto większością głosów.

Uchwała nr VII/115/03 stanowi załącznik nr 41.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - w imieniu całej Rady dziękuję radnemu Wiesławowi Celmerowi za dotychczasową współpracę i życzę zdrowia.Zapraszam Pana Celmera na następną sesję, na której pożegnamy go uroczyście.

Pan Wiesław Celmer - w życiu każdego człowieka jest wiele ważnych spraw. Dla mnie w tej chwili najważniejsza sprawą jest zdrowie. Chcę podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy za długotrwałą i owocną współpracę, wszystkim poprzednim Burmistrzom oraz obecnym, wszystkim radnym poprzednich kadencji oraz obecnej. Jeszcze raz dziękuję za wszystko.

Radny Antoni Rak - w imieniu Związku Sybiraków w Gryfinie w uzgodnieniu z Klubem Bezpartyjnego Bloku Samorządowego zgłaszam wniosek w sprawie należytego uhonorowania tragicznej rocznicy gibraltarskiej po przez ufundowanie tablicy okolicznościowej ku czci Generała Władysława Sikorskiego i umieszczenie jej na Panteonie Sybiraków na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie, która powinna być odsłonięta i poświęcona najpóźniej do dnia 4 lipca 2003 r. Wniosek stanowi załącznik nr 42.

Radny Artur Nycz - klub radnych SLD – PLD wycofuje swoich przedstawicieli z Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino. Nasze rezygnacje zostaną dostarczone Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Jednocześnie apelujemy do Pana Burmistrza o podjęcie działań mających na celu zapewnienie Zarządowi Fundacji „normalnych warunków pracy”, przy wsparciu Rady Nadzorczej prawidłowo rozumiejącej swoje powinności. Pismo w w/w sprawie stanowi załącznik nr 43.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - w dniu dzisiejszym nie jesteśmy przygotowani do podjęcia uchwały w sprawie wniosku, który zgłosił radny Antoni Rak. Sprawie należy nadać formalny bieg, a na następnej sesji podjąć decyzję. Następnie poinformował, że:

- Liga Polskich Rodzin Koło Powiatowe w Gryfinie zwraca się do radnych z apelem w sprawie zachęcenia mieszkańców gminy do składania wniosków o nieodpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Taki apel otrzymali wszyscy radni,

- do końca kwietnia br. wszyscy radni powinni złożyć oświadczenie majątkowe za 2002 rok. Do oświadczenia należy dołączyć po dwa egzemplarze PIT. Radny, który nie złoży takiego oświadczenia w terminie utraci dietę,

- następna sesja odbędzie się 29 maja br. o godz.9oo.

W imieniu całej Rady zaprosił wszystkich mieszkańców Gryfina oraz gości obecnych na sesji do wzięcia udziału w Obchodach Dni Gryfina. Odczytał apel Gryfińskiego Domu Kultury o udział radnych w obchodach Dni Gryfina – załącznik nr 44.

Mieszkaniec Gryfina Pan Zdzisław Foremski poprosił o udzieleniu mu głosu. Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Foremskiemu.

Pan Zdzisław Foremski - ostatnio zabierałem głos na sesji podczas trwania innej kadencji Rady. Zaskarżałem wówczas uchwały Rady Miejskiej mówiące o poręczeniu zastawu pod pożyczkę na rzecz Fundacji i Banku LG PETRO BANK. Poprzednia sprawa zakończyła się tak, że miasto ma te obiekty, które stanowią jego własność i będzie decydowało o tym, co się w nich będzie działo. Dzisiaj zabieram głos moim zdaniem również w bardzo ważnej sprawie. Obecnie przeczytam zawiadomienie o przestępstwie z wnioskiem o ściganie, które skierowałem do Prokuratury. Wniosek dotyczy członka Rady.

„Wnoszę o ściganie karne Zdzisława Kmieciaka, zamieszkałego w Czepinie 14, gmina Gryfino, radnego Rady Miejskiej w Gryfinie za popełnione przestępstwa z art. 244 kk oraz prawdopodobne popełnienie przestępstwa a art. 286 kk”. - załącznik nr 45. Takie pismo skierowałem do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Dysponuję wypisami z akt sadowych, z których wynika, że nie tylko Pan Kmieciak ale również Pan Artur Nycz złamał prawo. Informacje w tej sprawie otrzymałem z Zachodniopomorskiej Wspólnoty Samorządowej. Ponadto wytknięto mi, że nie reaguję na to co pisze się w prasie na temat Gryfina. Jestem mile zaskoczony przebiegiem dzisiejszej sesji, z którego wynika, że w tym mieście dzieje się wiele i obecna Rada działa skutecznie. Jednak opinia w prasie jest negatywna, a przyczynili się do tego radni.

Nie podoba mi się wypowiedź dla prasy radnej Pani Krystyny Gazdeckiej, którą bardzo szanuję, że nie będzie komentowała wydarzeń z sesji, bo jeszcze sama nie wyrobiła sobie zdania na ten temat. Nie podoba mi się również opinia Przewodniczącego Rady, w której mówi, że tylko moralnie jest zobowiązany do powiadomienia wyborców. Jestem jednym z tych wyborców, który nie życzy sobie aby radni, na których głosował zachowywali się w ten sposób. Gdy nie zostanie wykonany wniosek, który skierowałem do Prokuratury to zgłaszam następujący wniosek: „Proszę Pana Przewodniczącego Rady o skierowanie wniosku do Prokuratury z w./w powodów”.

Na Panu ciąży taki obowiązek określony przepisami kodeksu karnego.

Jeżeli Pan tego nie uczyni, to pomimo tego, że jest Pan szacownym obywatelem tej gminy oraz moim sąsiadem będę zmuszony zawiadomić Prokuraturę o popełnieniu przez Pana przestępstwa.

Przewodniczący Rady Jan Ragan - ja naprawdę wiem co z tym wnioskiem zrobić.

Ponieważ nikt nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad - I wersja - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad - II wersja - załącznik nr 5,
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6,
 7. Interpelacje radnych - załączniki: zal7 ( strona1 , strona2 , strona3 ) , zal8, zal9,
 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2002 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2003– załącznik nr 10,
 9. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 11,
 10. Wniosek klubu radnych SLD – PLD - załącznik nr 12,
 11. Uchwała nr VII/91/03 - załącznik nr 13,
 12. Informacja o realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2002 - załącznik nr 14,
 13. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej PUK sp-ka z o.o. – załącznik nr 15,
 14. Uchwała nr VII/92/03 - załącznik nr 16,
 15. Uchwała nr VII/93/03 - załącznik nr 17,
 16. Uchwała nr VII/94/03 - załącznik nr 18,
 17. Uchwała nr VII/95/03 - załącznik nr 19,
 18. Uchwała nr VII/96/03 - załącznik nr 20,
 19. Uchwała nr VII/97/03 - załącznik nr 21,
 20. Uchwała nr VII/98/03 - załącznik nr 22,
 21. Uchwała nr VII/99/03 - załącznik nr 23,
 22. Uchwała nr VII/100/03 - załącznik nr 24,
 23. Uchwała nr VII/101/03 - załącznik nr 25,
 24. Uchwała nr VII/102/03 - załącznik nr 26,
 25. Uchwała nr VII/103/03 - załącznik nr 27,
 26. Uchwała nr VII/104/03 - załącznik nr 28,
 27. Uchwała nr VII/105/03 - załącznik nr 29,
 28. Uchwała nr VII/106/03 - załącznik nr 30,
 29. Uchwała nr VII/107/03 - załącznik nr 31,
 30. Uchwała nr VII/108/03 - załącznik nr 32,
 31. Wniosek radnego Janusza Skrzypińskiego - załącznik nr 33,
 32. Uchwała nr VII/109/03 - załącznik nr 34,
 33. Uchwała nr VII/110/03 - załącznik nr 35,
 34. Uchwała nr VII/111/03 - załącznik nr 36,
 35. Uchwała nr VII/112/03 - załącznik nr 37,
 36. Uchwała nr VII/113/03 - załącznik nr 38,
 37. Uchwała nr VII/114/03 - załącznik nr 39,
 38. Rezygnacja p. Wiesława Celmera z mandatu radnego - załącznik nr 40,
 39. Uchwała nr VII/115/03 - załącznik nr 41,
 40. Wniosek radnego Antoniego Raka /w imieniu Związku Sybiraków/ - załącznik nr 42,
 41. Pismo radnego Artura Nycza - załącznik nr 43,
 42. Apel Gryfińskiego Domu Kultury o udział radnych w obchodach Dni Gryfina – załącznik nr 44,
 43. Pismo p. Zdzisława Foremskiego - załącznik nr 45.

Przewodniczący Rady
Jan Ragan

Protokółowała
Inspektor
Czesława Juszkiewicz

Lista załączników:
strona1 [177695 bajtów]
strona2 [92245 bajtów]
strona3 [148662 bajtów]
załącznik nr 8. [175191 bajtów]
załącznik nr 9 [154046 bajtów]