Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje   i   zapytania   radnych   zgłoszone na VII sesji   Rady   Miejskiej w Gryfinie w dniu 29 kwietnia 2003r.

Radny   Janusz   Skrzypiński

123/VII/03   -   w   dwóch   budynkach   mieszkalnych   w   Sobiemyślu   nie   ma   ciśnienia   wody.   Proszę   Pana  Burmistrza,   aby   wystąpił   do   PUK   sp-ka   z  o.o.   w   Gryfinie o   udrożnienie   sieci   wodnej.   Chodzi   o   to,  by   mieszkańcy   tych   budynków mogli   korzystać   z   wody.   Chcę   nadmienić,   że   w   jednym   z   budynków wybuchł   pożar,   który   można   było   ugasić   trzema   lub   czterema   wiadrami   wody.   Z   powodu   braku   wody   musiała   interweniować   straż   pożarna    z   Sobieradza   i   jednostka   gaśnicza   z   Gryfina.

124/VII/03   -   proszę   o   spowodowanie   wywozu   i   opróżniania   kontenerów   ze   śmieciami w   Gryfinie   w   soboty.   W   tym   dniu   kontenery   zapełniają   się   śmieciami,   a   wiatr   rozwiewa   śmieci   po   osiedlach.

 Radny   Antoni   Rak

125/VII/03   -   w   budynku   przy   ulicy   Szczecińskiej   52   w   Gryfinie   od   przeszło   pięćdziesięciu   lat   nie   przeprowadzono   żadnego   remontu.   Mieszkańcy budynku   zwrócili   się   w   tej   sprawie   6   grudnia   2000 r.  na   piśmie   do Gryfińskiego   Towarzystwa   Budownictwa   Społecznego.   Otrzymali odpowiedź,   że   będzie   dokonany   szczegółowy   przegląd   techniczny budynku.   W   wyniku   przeglądu   w/w   budynek   zostanie   ujęty   w   planie remontowym   na   2001   rok.   Do   tej   pory   nie   podjęto   żadnej   decyzji.   W   budynku   przecieka  dach,   nieszczelne   są   piece,   w   bardzo   złym   stanie są   schody.   Cały   budynek   nadaje   się   do   kapitalnego   remontu. Proszę o   wprowadzenie   do   planu   remontów   na   3003   rok   w/w   budynku.

 Radny   Czesław   Kapusta

126/VII/03   -   samochody   ciężarowe   przewożące   piasek   z   kopalni   w   Wełtyniu   do   Szczecina    niszczą   drogi   powiatowe   i   gminne.   Istnieje   możliwość   wożenia piasku   drogą   pomiędzy   Gardnem   i   Wysoką   Gryfińską. Droga   ta   nadaje   się do   takiego   transportu   i   jest   krótsza   od   drogi   biegnącej   przez   Wełtyń. Apeluję   do   Komendanta   Policji,   aby   wspólnie   ze   Strażą   Miejską   w   tym rejonie   przeprowadzono   kontrolę   drogową.   Chodzi   mi   o   to,   że   kierowcy samochodów   ciężarowych   nie   przestrzegają   przepisów  drogowych.

 Radna   Magdalena   Chmura

127/VII/03   -   proszę   o   naprawę   sygnału   dźwiękowego   na   przejściu   dla   pieszych   przy ulicy   Łużyckiej   /naprzeciw   Szkoły   Podstawowej   nr   1/.

Radny   Kazimierz   Fischbach

128/VII/03   -      9   Maja   i   Adama   Asnyka   w   Gryfinie   jest   plac   zabaw   dla   dzieci. Od   strony   przejazdu   kolejowego   do   placu,   gdzie   znajdują   się   ławki   wykonany   jest   chodnik   oraz   schody.   Natomiast   nie   ma   schodów   do    wejścia   na   plac   zabaw.   Dzieci   wchodzą   na   w/w   plac   przez   skarpę  niszcząc   ją.   Proszę   o   wykonanie   schodów   prowadzących   na   plac   zabaw.  

Radny   Kazimierz   Płonka

129/VII/03   -   wokół   boiska   do   gry   w   kosza   przy   ulicy   Marii   Konopnickiej   w   Gryfinie zniszczone   są   ławki.   Należy   je   naprawić   i   pomalować.

130/VII/03   - przy   skrzyżowaniu   ulic   Władysława   Reymonta   oraz   Jana   Pawła   II w   Gryfinie   na   odcinku   około   100   m   jest   bardzo   zniszczona   droga.   Miejscami   jest   nieprzejezdna.   Należy   naprawić   drogę.

131/VII/03   -   przy   ulicy   Władysława   Reymonta   w   Gryfinie   trwa   rozbiórka   garaży.   Część   garaży   już  zdemontowano.   Proszę,   aby   Straż   Miejska   od   byłych   właścicieli   garaży   wyegzekwowała   uprzątnięcie   terenu,   bo   zostawiono   tam straszny   bałagan.

 Radny   Jan   Bielecki

132/VII/03   -   chciałbym   dowiedzieć   się,   czy   Dyrektor   Centrum   Wodnego   Laguna w   Gryfinie   p.   Zawadzki   złożył   sprawozdanie   z   działalności   za   trzy   miesiące   bieżącego   roku?   Obiecał,   że   przedstawi   sprawozdanie   oraz   harmonogram   kosztów   i   zysków.   Do   dnia   dzisiejszego   nic   nie otrzymaliśmy.

133/VII/03   -   proszę   o   ustawienie   w   Parku   Miejskim   w   Gryfinie,   przy   nowych   alejkach    zakaz   wjazdu   rowerów.   Po   południu   nowe   ścieżki   niszczone   są   przez rowerzystów.

134/VII/03   -   od   ubiegłego   roku   nie   opróżniono   koszy   ze   śmieciami   na   „dzikiej   plaży” przy   ośrodku   wypoczynkowym   PKP   w   Wirowie.   Proszę   o   zajęcie   się sprawą.

 Interpelacje   w   formie   pisemnej   złożyli:

Radna   Janina   Nikitińska  

135/VII/03   -   interpelacja   w   załączeniu (strona 1, strona 2, strona 3).

 Radny   Czesław   Kapusta

136/VII/03,   137/VII/03,   138/VII/03,   139/VII/03,   140/VII/03   -   interpelacje   w   załączeniu.

 Radny   Józef   Gutkowski

141/VII/03   -   interpelacje   w   załączeniu.

Radny   Zenon   Trzepacz  -   na   sesji   w   dniu   20   stycznia   2002   roku   prosiłem   o   wykładnię   prawną   na   temat   możliwości   funkcjonowania   osób   zaangażowanych   w   działalność   spółki   komandytowej,   którzy   jednocześnie   są   członkami   Rady   Nadzorczej   w   Centrum   Wodnym   Laguna   w   Gryfinie.   Zapytałem,   czy   jest   to   zgodne   z   prawem?   Minęło   trzy   miesiące,   a   ja   nie   otrzymałem   żadnej   odpowiedzi.   Być   może   należy   wymienić   prawników   w   Centrum   Wodnym   Laguna.