Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-56/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał przyjętych na XXX sesji Rady Miejskiej w dniu 18 września 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-56/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 września 2008 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał przyjętych na XXX sesji Rady Miejskiej w dniu 18 września 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXX sesji w dniu 18 września 2008 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXX/284/08 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, ul. Sportowa Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXX/285/08 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino, ul. Topolowa Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXX/286/08 uchylenia uchwały Nr XXIV/225/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 kwietnia 2008 r. Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXX/287/08 oddania w użyczenie na okres do dnia 30.06.2009 r. lokalu użytkowego położonego w Gryfinie przy ul. Nadodrzańskiej z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statutową Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXX/288/08 przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 4 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXX/289/08 ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gryfino Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XXX/290/08 zmiany uchwały Nr VI/73/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XXX/291/08 zmiany uchwały Nr XXVI/257/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2008 Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XXX/292/08 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Wełtyń, Gardno, Chwastnica, Wirów, Wełtyń II – Jezioro Wełtyń Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXX/293/08 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gardno – rejon ul. Słonecznej Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXX/294/08 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXX/295/08 przekazania środków finansowych dla Policji Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XXX/296/08 zmian budżetu gminy na 2008 r. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XXX/297/08 zmian budżetu gminy na 2008 r. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XXX/298/08 zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XXX/299/08 górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska/

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

XXX/300/08 rozpatrzenia skargi Władysława Pielechowskiego na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XXX/301/08 przyjęcia zmian w Statucie Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XXX/302/08 zmian budżetu gminy na 2008 r. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XXX/303/08 zmian budżetu gminy na 2008 r. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Na XXX sesji Rady Miejskiej w dniu 18 września 2008 r. zostały podjęte uchwały wymienione w treści, w związku z tym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za realizację podjętych przez Radę Miejską uchwał.