Porządek obrad

 PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2007r. godz. 1330


I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

II. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2008 rok.

III. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

 1. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 1/XVII,
 2. nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie Radziszewo – DRUK Nr 2/XVII,
 3. ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej – DRUK Nr 3/XVII,
 4. przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2008 rok - DRUK Nr 4/XVII,
 5. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2008 rok - DRUK Nr 5/XVII,
 6. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na lata 2007 – 2009 – DRUK Nr 6/XVII,
 7. przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 – DRUK Nr 7/XVII,
 8. rozpatrzenia skargi mieszkańców Pniewa na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 8/XVII,
 9. ustalenia wysokości diet radnych – DRUK Nr 9/XVII,
 10. ustalenia wysokości diet sołtysów – DRUK Nr 10/XVII,
 11. zmian w budżecie gminy na 2007 r. – DRUK Nr 11/XVII,
 12. zmian w budżecie gminy na 2007 r. – DRUK Nr 12/XVII,
 13. ustalenia planu wydatków niewygasających z upływem roku 2007 - DRUK Nr 13/XVII.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.