Porządek obrad

    

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniach 22 i 29 stycznia 2008r. godz. 900


I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
2/ przyjęcie protokołu nr 12/07 z posiedzenia z dnia 6.11.2007r.
3/ przyjęcie protokołu nr 13/07 z posiedzenia z dnia 27.11.2007r.

II. Wypracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2007.

III. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 - DRUK Nr 3/XIX,
 2. określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino – DRUK Nr 4/XIX,
 3. zmiany Uchwały Nr XVI/150/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej – DRUK Nr 5/XIX,
 4. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Czepino, ul. Gryfińska – DRUK Nr 6/XIX,
 5. oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino – DRUK Nr 7/XIX,
 6. nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Wełtyń, położonej na terenie gminy Gryfino – DRUK Nr 8/XIX,
 7. zmiany uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino – DRUK 9/XIX,
 8. ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino – DRUK Nr 10/XIX,
 9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy Składowiska Odpadów Komunalnych – DRUK Nr 11/XIX,
 10. przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 12/XIX,
 11. wezwania mieszkańców miejscowości Pniewo do usunięcia naruszenia – DRUK Nr 13/XIX.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.