Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 31 stycznia 2008r. wraz z odpowiedziami

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Ireneusz Sochaj
315/XIX/08
– mieszkańcy miejscowości Wełtyń zwrócili się z zapytaniem czy można przy drodze prowadzącej przez tą miejscowość wybudować chodnik, ponieważ ruch na tej drodze stale wzrasta, mimo planowanej obwodnicy. Chodzi o odcinek od zakrętu za cegielnią w kierunku centrum wsi. Powstało tam w ostatnim czasie dużo nowych domów, powstaną kolejne. Ruch pieszych po tej drodze jest bardzo niebezpieczny, wiem, że mieszkańcy zakładają kamizelki odblaskowe, ale sądzę, że powinniśmy zapewnić mieszkańcom maksimum bezpieczeństwa budując przy tej drodze chodnik łącznie z oświetleniem.

BMP/84/315,316/XIX/08     Gryfino, 20.02.2008.r
Ad.315/XIX/08
- W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej i w uzupełnieniu ustnej odpowiedzi Burmistrza udzielonej w trakcie sesji informuję, że budowa chodnika w m. Wełtyń na wskazanym odcinku jest zadaniem Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Tak jak informowałem jego budowa będzie mogła być realizowana po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w tej miejscowości i wybudowaniu rurociągu tłocznego ścieków Wełtyń – Gryfino. Będziemy czynić starania aby budowa tej sieci została rozpoczęta jak najszybciej. Zamierzamy ubiegać się o uzyskanie środków Unii Europejskiej na sfinansowanie tego zdania, co może znacznie przyspieszyć jego realizację.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

316/XIX/08 – konieczne jest doświetlenie przejść dla pieszych przez ulicę Łużycką. Interpelowałem już w tej sprawie, ale w ubiegłym roku GDDKiA nie znalazła na to zadanie pieniędzy. Trzeba wystąpić do Generalnej Dyrekcji ponownie, aby takie doświetlenia przejść dla pieszych, jakie są np. w Przecławiu, również zostały zainstalowane. Tych przejść nie jest dużo. Takiego doświetlenia wymagają 2-3 przejścia. Proszę o zajęcie się sprawą.

BMP/84/315,316/XIX/08     Gryfino, 20.02.2008.r
Ad.316/XIX/08
- W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej i w uzupełnieniu ustnej odpowiedzi Burmistrza udzielonej w trakcie sesji informuję, że ponownie wystąpię do zarządcy drogi z wnioskiem o wykonanie oświetlenie przejść dla pieszych na wskazanym odcinku drogi krajowej nr 31- ulicy Łużyckiej w Gryfinie celem poprawienia bezpieczeństwa pieszych na tym odcinku drogi.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radna Wanda Kmieciak
317/XIX/08
– moja interpelacja dotyczy wniosku mieszkańców miejscowości Czepino o wymianę uszkodzonego lustra drogowego przy drodze krajowej nr 31 w Czepinie. Jest to wyjazd z drogi bocznej z ul. Topolowej. Jest to niebezpieczne miejsce, gdyż znajdujący się tam zakręt powoduje znaczne ograniczenie widoczności. Lustro prostokątne jest niezbędne, aby zapewnić kierowcom bezpieczne włączenie się do ruchu. Proszę o zajęcie się sprawą.

BMP/85/317,318,319/XIX/08     Gryfino, 20.02.2008.r
Ad.317/XIX/08
- W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej i w uzupełnieniu ustnej odpowiedzi Burmistrza udzielonej w trakcie sesji informuję, że ponownie wystąpię do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie o pilną wymianę lustra drogowego przy drodze krajowej nr 31 w Czepinie.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

318/XIX/08 – jeden z mieszkańców Górnego Tarasu zwrócił moją uwagę na to, że konieczny jest remont schodów za Gimnazjum. Schody te są użytkowane przez mieszkańców okolicznych domów, m.in. przy ul. Jana Pawła II. Proszę również o zainstalowanie poręczy i rynienek dla wózków.

BMP/85/317,318,319/XIX/08     Gryfino, 20.02.2008.r
Ad.318/XIX/08
- W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej i w uzupełnieniu ustnej odpowiedzi Burmistrza udzielonej w trakcie sesji informuję, że gmina dokona przeglądu schodów przy Gimnazjum w Gryfinie i w miarę możliwości finansowych dokona poprawy ich stanu technicznego. Ich przebudowa może nastąpić po wykonaniu uzbrojenia tego terenu. Do realizacji prac na tym terenie Gmina planuje przystąpić w drugiej połowie tego roku po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prawe procedur zamówień publicznych.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

319/XIX/08 – dlaczego inwestycja wymiany okien w budynku przy ul. Krasińskiego okazała się tak nieekonomiczna i krzywdząca dla lokatorów tych budynków. Pytania i wątpliwości pojawiły się przy uchwalaniu uchwały dotyczącej bonifikat, czy inwestycje poczynione przez gminę nie okażą się droższe od inwestycji wykonanych przez indywidualnych lokatorów. Proszę o informację w tej sprawie.

BMP/85/317,318,319/XIX/08     Gryfino, 20.02.2008.r
Ad.319/XIX/08
- W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej informuję, że Gmina Gryfino dokonała wymiany okien w budynku przy ul. Z. Krasińskiego 85-95 zgodnie z procedurami zamówień publicznych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Wymiany okien dokonano tylko w tych mieszkaniach komunalnych, których najemcy złożyli pisemne oświadczenia o wyrażeniu zgody na wymianę okien. Zainteresowani mieszkańcy byli informowani o orientacyjnych kosztach wymiany okien we wskazanym mieszkaniu. Oferta wykonawcy uczestniczącego w przetargu zawierała ceny okien, których parametry techniczne zostały określone w opracowanych w Specyfikacjach Technicznych.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radny Kazimierz Fischbach
320/XIX/08
– na początku tej kadencji zgłaszane były interpelacje dotyczące ustawienia znaku drogowego „zakaz zatrzymywania się i postoju” na ul. 9 Maja. Znak ten został zainstalowany, jednak okazuje się, że jest to niesłuszny znak. Wczoraj nawet na spotkaniu z rodzicami ze Szkoły Podstawowej Nr 2 mówili oni, że łamią ten znak podjeżdżając po dzieci. Należało by może zamontować na tej drodze fotoradar, który spowodowałby to, że prędkość na tej drodze byłaby mniejsza.

BMP/86/320/XIX/08     Gryfino, 20.02.2008.r
Ad.320/XIX/08
- W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej i w uzupełnieniu ustnej odpowiedzi Burmistrza udzielonej w trakcie sesji informuję, że gmina Gryfino wspólnie z zarządca ul. 9 Maja w Gryfinie ponownie dokona przeglądu organizacji ruchu i oznakowania tej ulicy. Należy jednak zaznaczyć, że najważniejsza sprawą jest bezpieczeństwo dzieci korzystających z tej ulicy a dorośli powinni przestrzegać zasad, które sami ustanowili w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radny Rafał Guga
321/XIX/08
- dziś będziemy podejmowali uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Wełtyniu. Mieszkańcy tych ulic zgłaszają, że należy te ulice oświetlić. Proszę o zajęcie się sprawą.

BMP/87/321,322,/XIX/08     Gryfino, 20.02.2008.r
Ad.321,322/XIX/08 
- W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej informuję, że gmina zgodnie z przyjętymi procedurami dokona również w roku 2008 przeglądu stanu oświetlenia na swoim terenie z udziałem Sołtysów danych miejscowości i ustali zakres niezbędnych do wykonania robót w zakresie poprawy stanu oświetlenia. Realizacja remontów i budowy nowych punktów świetlnych ulic i dróg odbywać się będzie do wysokości posiadanych środków finansowych w budżecie na rok 2008 z uwzględnieniem dróg i ulic wskazanych m.in. w interpelacjach radnych Gminy Gryfino.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

322/XIX/08 – parking przy budynku „Pod platanem” jest nieoświetlony, a chodnik w tym miejscu jest w nienajlepszym stanie, co powoduje, że można tam złamać nogę, a i parkujące tam auta nie są bezpieczne. Proszę o oświetlenie tego miejsca.

BMP/87/321,322,/XIX/08     Gryfino, 20.02.2008.r
Ad.321,322/XIX/08 
- W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej informuję, że gmina zgodnie z przyjętymi procedurami dokona również w roku 2008 przeglądu stanu oświetlenia na swoim terenie z udziałem Sołtysów danych miejscowości i ustali zakres niezbędnych do wykonania robót w zakresie poprawy stanu oświetlenia. Realizacja remontów i budowy nowych punktów świetlnych ulic i dróg odbywać się będzie do wysokości posiadanych środków finansowych w budżecie na rok 2008 z uwzględnieniem dróg i ulic wskazanych m.in. w interpelacjach radnych Gminy Gryfino.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

323/XIX/08 – zwrócili się do mnie mieszkańcy miejscowości Chlebowo, którzy we własnym zakresie chcą wykonać boisko. Tam od dawna jest problem z przejęciem gruntu, który miałby być przeznaczony na ten cel. Proszę o sprawdzenie możliwości przekazania mieszkańcom terenu, na którym mogliby stworzyć boisko.

BWG.058/01/2008     Gryfino, dnia 19.02.2008 r.
W odpowiedzi na ww interpelację informuję, że:
z pierwszym wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy Gryfino, gruntu w miejscowości Chlebowo, pod realizację boiska sportowego, wystąpiliśmy do Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie w dniu 18 września 2003 r.

W odpowiedzi na nasz wniosek uzyskaliśmy zgodę na wydzielenie z całej działki nr 32/4 o powierzchni 13,6184 ha, gruntu niezbędnego dla funkcjonowania boiska.
Na koszt Gminy dokonany został podział geodezyjny. Decyzją z dnia 02.09.2004 r. z ww. nieruchomości wydzielona została działka nr 32/10 o pow. 1,2422 ha.
W dniu 19 października 2004 r., wystąpiłem do ANR OT w Szczecinie, o jak najszybsze udostępnienie nam gruntu w dowolnej formie, przed formalnym notarialnym przekazaniem, w związku z oczekiwaniami oraz dużym zaangażowaniem społeczności wiejskiej.
Jednocześnie, do Agencji, wysłane zostały wszystkie niezbędne dokumenty do zawarcia aktu notarialnego. Odmówiono nam oddania gruntu pod boisko w użyczenie i zażądano uzupełniania dokumentacji niezbędnej do przekazania nieruchomości od uzyskania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie piłkarskiego boiska sportowego. W dniu 30 września 2005 r., ponownie zwróciłem się do Dyrektora ANR, o nieodpłatne przekazanie działki, dołączając do swojego wniosku ww. decyzję oraz wypis i wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Gryfino”. Niestety, pomimo wcześniejszych deklaracji na temat przekazania ww nieruchomości oraz spełnienia przez Gminę wszelkich warunków, dyrektorzy ARR najpierw Pan Roman Kobyliński a następnie Pan Stanisław Stępień, uzależnili możliwość przekazania wnioskowanego gruntu na rzecz gminy od wprowadzenia stosownego zapisu w „Studium….”
W związku z powyższym, niezwłocznie po uchwaleniu zmian do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino”, które przedmiotowy teren przeznacza na funkcję: „tereny usług sportu i rekreacji”, podejmiemy działania na rzecz przejęcie działki nr 32/ 10 na mienie gminne, co umożliwi realizację boiska sportowego.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

Radny Andrzej Kułdosz
324/XIX/08
– mam przed sobą kalendarz Gryfina i chciałbym zapytać dlaczego w wykazie jednostek organizacyjnych gminy nie ma Szkoły Podstawowej w Gardnie?

SEP. 0057-1/ 08      Gryfino, 11. 02. 2008 r.
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2008 roku, uprzejmie informuję, że brak Szkoły Podstawowej w Gardnie w wykazie jednostek organizacyjnych, na kalendarzu biurkowym opracowanym przez Biuro Informacji i Promocji nie był spowodowany działaniem celowym. Niedopatrzenie powyższego nastąpiło na skutek przeoczenia w trakcie przygotowania materiałów do druku.
Pragnę nadmienić, iż w przyszłości zostaną dołożone wszelkie starania, by taka sytuacja nie miała miejsca.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

325/XIX/08 – nie otrzymałem odpowiedzi od GDDKiA na zgłaszaną interpelację w sprawie utworzenia przejść dla pieszych przez drogę krajową przy placu zabaw i świetlicy wiejskiej m. Czepino i Daleszewo.

BMP/88/325/XIX/08     Gryfino, 20.02.2008.r
Ad.325/XIX/08 
-  W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w sprawie utworzenia przejść dla pieszych przez drogę krajową nr 31 w miejscowości Daleszewo i Czepino przy placu zabaw i świetlicach wiejskich informuję, że ponownie wystąpię do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie o podjęcie działań w tym zakresie i o poinformowanie Gminy Gryfino o sposobie i terminie ich realizacji.

Radny Marek Sanecki
326/XIX/08
– 29 listopada składałem interpelację w sprawie GTBS, na którą otrzymałem odpowiedź od Prezesa. Wydaje mi się, że nie wszystkie te odpowiedzi są zgodne z prawem. Nie chcę zajmować się poszczególnymi sprawami. W sprawach prowadzenia wspólnot przez GTBS są różne kontrowersje, nie chcę nic rozstrzygać, ale mam przed sobą orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie tego, kto może zarządzać wspólnotami mieszkaniowymi. W Gryfinie jest tak, że wspólnotami zarządza osoba prawna. W orzeczeniu jest mowa, że członkiem zarządu może być wyłączenie osoba fizyczna: „członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej może być po zmianie przepisów ustawy z 1994 roku o własności lokali, jaka weszła w życie 19 maja 2000 r. wyłącznie osoba fizyczna. W uchwale z 27 listopada 2003 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że „osoba prawna, której wspólnota uchwałą wcześniej powierzyła zarząd wspólnotą, traci po tej dacie status zarządu wspólnoty”. Mam prośbę, żeby radca prawny odpowiedział, czy u nas dzieje się to niezgodnie z prawem, czy są jakieś inne uregulowania?

Pismo GTBS – złącznik nr 1.

Radny Stanisław Różański
327/XIX/08
– w 2005 r. podjęliśmy z sołtysem w Pniewie starania o utworzenie placówki pocztowej w miejscowości Pniewo. Z ostatnich rozmów przeprowadzonych przez Naczelnika Urzędu Pocztowego Nr 1 w Dyrekcji Poczty wynika, że nareszcie zaistniały sprzyjające warunki po temu, aby taka placówka terenowa w Pniewie mogła powstać, ponieważ do tej pory cały czas trwały w tej sprawie prace przygotowujące do powstania takiej placówki. Otóż z ostatnich rozmów w Dyrekcji Poczty w Szczecinie wynika, iż utworzony został specjalny program rozwoju takich placówek pod wpływem jednej z dyrektyw unijnych, na które przeznaczone zostały znaczne środki finansowe z funduszy unijnych. Przy czy ten program jest nacelowany na tworzenie tych placówek terenowych na bazie – wyraźnie jest to zaznaczone – bibliotek działających w terenie. W sytuacji, w której znajduje się Pniewo, moim zdaniem, istnieją sprzyjające warunki aby można było wreszcie sfinalizować, utworzyć przy pomocy tego programu unijnego. Przeprowadziliśmy z sołtysem wstępne rozmowy z osobą, która prowadzi bibliotekę w Pniewie, jest całym sercem aby na bazie biblioteki, w pomieszczeniach biblioteki taka placówka powstała, jest gotowa podjąć się prowadzenia tej placówki. Naszym zdaniem pomieszczenia biblioteki znajdują się w takim stanie, iż da się pomieścić również i tę placówkę w budynku biblioteki. Chcę powiedzieć, że pieniądze przeznaczone w ramach tego programu popierania rozwoju tego typu działalności gwarantują możliwość adaptacji i wyposażenia pomieszczeń, całkowitego oprogramowania i zakupienia sprzętu. Myślę, że już lepszych warunków nie trzeba. Mam prośbę aby działalnością Burmistrza wspomóc tą inicjatywę, bowiem bardzo nam zależy na tym, aby wreszcie to zamierzenie zostało sfinalizowane. Pan Naczelnik Pogorzelski jest gotowy podjąć się wszelkich pertraktacji, pośredniczenia w finalizowaniu tego przedsięwzięcia.

BMP/89/327,328/XIX/08     Gryfino, 20.02.2008.r
Ad.327/XIX/08 
-W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej i w uzupełnieniu ustnej odpowiedzi Burmistrza udzielonej w trakcie sesji informuję, że gmina Gryfino podejmie działania zmierzające do utworzenia placówki pocztowej w m. Pniewo z wykorzystaniem pomieszczeń biblioteki. W najbliższym czasie dokonam przeglądu obiektu biblioteki i podejmę rozmowy z przedstawicielami Poczty Polskiej na temat utworzenia placówki pocztowej. O podjętych działaniach będę informował przedstawicieli mieszkańców tej miejscowości.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

328/XIX/08 – w końcowej części dzisiejszej sesji zapowiedzieli udział mieszkańcy Pniewa i Żórawek, którzy są bardo zaniepokojeni przedłużająca się sprawą odbioru magistrali gazowej, ponieważ termin ustawowy dla nadzoru budowlanego naszym zdaniem minął, a nie ma w tej sprawie żadnego stanowiska, nie mam już siły ludziom odpowiadać o co w tym wszystkim chodzi. Niektórzy formułują taki pogląd, że odbiór tej instalacji będzie dłużej trwał niż jej budowa, chociaż budowa i tak przeciągała się ponad wszelkie miary. Prosiłbym uprzejmie wyjątkowo dla tej sprawy, aby w punkcie dotyczącym odpowiedzi na interpelacje przygotować dla mieszkańców odpowiedź na interpelację na jakim etapie jest ta sprawa, bo można odnieść wrażenie, że albo ktoś albo coś stoi naprzeciwko odbioru tej inwestycji. Na spotkaniu w dniu 7 stycznia zadałem całej komisji pytanie, czy wszystko zostało przygotowane w taki sposób, że nadzór budowlany będzie mógł bez żadnych kłopotów odebrać tą inwestycję. Otrzymałem zapewnienie od członków, że dotrzymaliśmy wszystkich warunków, sporządziliśmy wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru przez nadzór budowlany. O co zatem chodzi? Bardzo bym prosił, aby tą informację dziś jeszcze można było usłyszeć.

BMP/ 89/327,328/XIX/08     Gryfino, 20.02.2008.r
Ad.328/XIX/08
 - W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej i w uzupełnieniu ustnej odpowiedzi Burmistrza udzielonej w trakcie sesji informuję ,że gmina Gryfino otrzymała kserokopie dokumentów z których wynika, że Inwestor dochował wymaganych prawem budowlanym procedur i złożył w Nadzorze Budowlanym w Gryfinie zawiadomienie o zakończeniu robót budowy gazociągu w m. Pniewo i Żórawki wraz z załącznikami. W chwili obecnej trwają procedury sprawdzania i weryfikacji dokumentów w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budowy ponad 13 km. sieci gazowej. Według informacji uzyskanych od przedstawicieli Zakładów Gazowniczych w Szczecinie pozytywne zakończenie tych czynności nastąpi dnia 25 lutego 2008 roku i po tym terminie będzie można przystąpić do zagazowania sieci i sukcesywnego dokonywania podłączeń nowych odbiorców gazu do sieci.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

Radny Artur Nycz
329/XIX/08
– systematycznie wydawane są rozporządzenia do poszczególnych osi Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina Gryfino nie zgłosiła żadnej inwestycji do inwestycji istotnych dla województwa, obszaru metropolitalnego jak i listy projektów indykatywnych, proszę o przedstawienie listy inwestycji na rok 2008, w których będziemy starali się o dofinansowanie unijne, z jakich osi priorytetowych RPO, ewentualnie z jakich funduszy strukturalnych.

Radna Magdalena Chmura-Nycz
330/XIX/08
– interpelowałam w sprawie stanu dróg w miejscowościach Żórawie-Żórawki, nie dostałam na nie odpowiedzi, chciałabym żeby zostały zabezpieczone na I kwartał pieniądze na poprawę stanu dróg w tych miejscowościach.

BMP/90/330,331/XIX/08     Gryfino, 20.02.2008.r
Ad.330/XIX/08
  - W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej i w uzupełnieniu ustnej odpowiedzi Burmistrza udzielonej w trakcie sesji informuję, że Gmina Gryfino na terenach miejscowości w których będzie budowana infrastruktura techniczna zlokalizowana w pasach dróg publicznych dokona okresowych przeglądów dróg i wykona niezbędne naprawy cząstkowe nawierzchni mające na celu zapewnienie ich poprawnego stanu technicznego i bezpieczeństwa ich użytkownikom. Budowa dróg o nawierzchniach betonowych, asfaltowych i z innych trwałych materiałów na tych terenach będzie wykonana po całkowitym uzbrojeniu tych terenów w niezbędną infrastrukturę techniczną. Takie działanie zapobiega ponoszeniu kosztów związanych z odtworzeniem nowo wybudowanych dróg po wykonywaniu robót uzbrojenia terenu i wynika z uzasadnionych przyczyn technicznych i ekonomicznych.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin

331/XIX/08 – interpelowałam w sprawie oświetlenia na trasie Gryfino-Banie przy wiacie autobusowej przy zjeździe do miejscowości Steklno. Nie otrzymałam odpowiedzi czy jest zgoda na zamontowanie tego oświetlenia. Mieszkańcy wieczorną porą stoją na przystanku po ciemku. Nie ma tam żadnego oświetlenia. Czy jest taka możliwość?

BMP/90/330,331/XIX/08     Gryfino, 20.02.2008.r
Ad.331/XIX/08
  - W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej i w uzupełnieniu ustnej odpowiedzi Burmistrza udzielonej w trakcie sesji informuję ,że Gmina Gryfino podejmie działania związane z budową oświetlenia przystanku na trasie Gryfino-Banie przy zjeździe do m. Steklno. O podjętych działaniach i terminie realizacji poinformuję zainteresowanych Radnych i mieszkańców.
Zastępca Burmistrza
Maciej Szabałkin