Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 22 lutego 2008r. godz. 12
00
(dokończenie  w dniu 28 lutego 2008r.)


I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu nr 26/07 z posiedzenia z dnia 14.11.2007r.

II. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2007 rok – DRUK Nr 1/XXI.

III. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2007 rok - DRUK Nr 2/XXI.

IV. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

 1. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 3/XXI,
 2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno – usługowe Gryfino – DRUK Nr 4/XXI,
 3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe – DRUK Nr 5/XXI,
 4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski – DRUK Nr 6/XXI,
 5. uchylenia uchwały Nr XLII/538/05 z dnia 27 października 2005 r. – DRUK Nr 7/XXI,
 6. uchylenia uchwały Nr XIV/121/07 z dnia 4 października 2007 r. – DRUK Nr 8/XXI,
 7. przeznaczenia do sprzedaży pomieszczeń mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w budynku wielolokalowym w Gryfinie – ul. 1 Maja 15 – DRUK Nr 9/XXI,
 8. przeznaczenia do sprzedaży pomieszczeń mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w budynku przy ul. Lipowej nr 8 w Wysokiej Gryfińskiej – DRUK Nr 10/XXI,
 9. nabycia udziałów w nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu – DRUK Nr 11/XXI,
 10. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wełtyń II – DRUK Nr 12/XXI,
 11. wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach – DRUK Nr 13/XXI,
 12. wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach – DRUK Nr 13-1/XXI,
 13. ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino – DRUK Nr 14/XXI,
 14. zmiany uchwały nr XXXIV/445/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2005 r. – DRUK Nr 15/XXI,
 15. zmian w budżecie gminy na 2008 r. - DRUK Nr 16/XXI,
 16. zmiany obwodu Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy – DRUK Nr 17/XXI,
 17. utworzenia i nadania statutu Gimnazjum w Chwarstnicy – DRUK Nr 18/XXI,
 18. zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2008 r. Zespołu Szkół w Chwarstnicy – DRUK Nr 19/XXI,
 19. zmiany obwodu Szkoły Podstawowej w Gardnie - DRUK Nr 20/XXI,
 20. utworzenia i nadania statutu Gimnazjum w Gardnie – DRUK Nr 21/XXI,
 21. zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2008 r. Zespołu Szkół w Gardnie – DRUK Nr 22/XXI,
 22. utworzenia z dniem 1 września 2008 r. Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie – DRUK Nr 23/XXI,
 23. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie oraz włączenia do tego Zespołu Gimnazjum Nr 1 – DRUK Nr 24/XXI,
 24. zmiany obwodu Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie oraz w sprawie nadania tej szkole kolejnego numeru porządkowego –DRUK NR 25/XXI,
 25. zmiany uchwały w sprawie desygnowania kandydatów do Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino – DRUK Nr 26/XXI,

V. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie propozycji porozumienia na dostawę przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie wody pitnej Gminom Gryfino, Kobylanka i Stare Czarnowo – DRUK Nr 27/XXI.

V. Kontrola udzielonych z budżetu Gminy Gryfino dotacji podmiotowych dla Biblioteki.

VI. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.