Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 11 kwietnia 2008r. godz. 900

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

II. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007.

III. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

IV. Kontrola udzielonych z budżetu Gminy Gryfino dotacji podmiotowych dla Biblioteki.

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.