Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2008r. godz. 900

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu nr 16/07 z posiedzenia z dnia 17.12.2007r.
 3. przyjęcie protokołu nr 17/08 z posiedzenia z dnia 28.01.2008r.

II. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2007 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2008 – DRUK Nr 1/XXIV.

III. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

 1. zmiany upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych - DRUK Nr 2/XXIV,
 2. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie 3 miasta Gryfina – DRUK Nr 3/XXIV,
 3. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie geodezyjnym Wełtyń – DRUK Nr 4/XXIV,
 4. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie 5 miasta Gryfina – DRUK Nr 5/XXIV,
 5. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie 5 miasta Gryfina – DRUK Nr 6/XXIV,
 6. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie 5 miasta Gryfina – DRUK Nr 7/XXIV,
 7. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino w związku z ich podziałem – DRUK Nr 8/XXIV,
 8. uchylenia uchwały Nr X/95/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. – DRUK Nr 9/XXIV,
 9. nabycia do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej, nieruchomości położonych w obrębie Gardno – DRUK Nr 10/XXIV,
 10. nabycia do zasobów Gminy Gryfino w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ulicy Niepodległości 16 w obrębie ewidencyjnym nr 3 – DRUK Nr 11/XXIV,
 11. oddania nieruchomości gminnych w użyczenie na czas nieoznaczony jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, działającym na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 12/XXIV,
 12. przeznaczenia do oddania w najem na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego obiektów użytkowych po byłym sanatorium w Nowym Czarnowie, położonych na działce nr 257/24, z przeznaczeniem na cele komercyjne, z możliwością zawarcia bez przetargu na okres 10 lat umów dzierżawy gruntu stanowiącego część działki nr 257/24 z przeznaczeniem na cele parkingowe – DRUK Nr 13/XXIV,
 13. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie 3 miasta Gryfino – DRUK Nr 14/XXIV,
 14. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino, przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki – DRUK Nr 15/XXIV,
 15. zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 16/XXIV,
 16. udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu zadań na drogach wojewódzkich – DRUK Nr 17/XXIV,
 17. udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w remoncie ul. Kościelnej w Gryfinie – droga powiatowa – DRUK Nr 18/XXIV,
 18. przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 10 lat, w drodze bezprzetargowej części działki nr 87/4, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino – DRUK Nr 19/XXIV,
 19. zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 20/XXIV,
 20. zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. – DRUK Nr 21/XXIV.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.