Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 25 kwietnia 2008r. godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu nr 30/08 z posiedzenia z dnia 25.01.2008r.

II. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w roku 2007 - DRUK Nr 2/XXV.

III. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

  1. zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 3/XXV,
  2. zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 4/XXV,
  3. zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 5/XXV,
  4. utworzenia i nadania statutu Zespołowi Szkół w Chwarstnicy – DRUK Nr 6/XXV,
  5. utworzenia i nadania statutu Zespołowi Szkół w Gardnie – DRUK Nr 7/XXV.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.