Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 26 maja 2008r. godz. 830

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu nr 31/08 z posiedzenia z dnia 22 i 28.02.2008r.

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

 1. zatwierdzenia strategii rozwoju Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 1/XXVI,
 2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki – DRUK Nr 2/XXVI,
 3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Żórawie – DRUK Nr 3/XXVI,
 4. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, w rejonie ulicy Flisaczej - Łącznej – DRUK Nr 4/XXVI,
 5. sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK Nr 5/XXVI,
 6. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębach ewidencyjnych Krajnik i Pniewo – DRUK Nr 6/XXVI,
 7. oddania w użyczenie na czas nieoznaczony gminnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Krajnik – DRUK Nr 7/XXVI,
 8. nabycia do zasobu Gminy Gryfino w drodze darowizny, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK Nr 8/XXVI,
 9. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu Gminy Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowych niezabudowanych i nieruchomości zabudowanej, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK Nr 9/XXVI,
 10. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu Gminy Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK Nr 10/XXVI,
 11. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu Gminy Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawki – DRUK Nr 11/XXVI,
 12. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 14 w Gryfinie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 281 – DRUK Nr 12/XXVI,
 13. zaopiniowania powołania obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB320003 „Dolina Dolnej Odry” do sieci Natura 2000 – DRUK Nr 13/XXVI,
 14. przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2008 – DRUK Nr 14/XXVI,
 15. zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy i Opiekuńczo – Leczniczy w Gryfinie – DRUK Nr 15/XXVI,
 16. zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 16/XXVI.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.