Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 24 kwietnia 2008r. godz. 930

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu nr 15/08 z posiedzenia z dnia 24.01.2008r.

II. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2007 r.   i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino - DRUK  Nr 1/XXV.

III. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w roku 2007 - DRUK Nr 2/XXV.

IV. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

  1. zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 3/XXV,
  2. zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 4/XXV,
  3. zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 5/XXV,
  4. utworzenia i nadania statutu Zespołowi Szkół w Chwarstnicy – DRUK Nr 6/XXV,
  5. utworzenia i nadania statutu Zespołowi Szkół w Gardnie – DRUK Nr 7/XXV.

V. Dotacje gminne przeznaczone dla klubów sportowych i stowarzyszeń propagujących zdrowy styl życia poprzez sport; sukcesy sportowe.

VI. Stan dróg gminnych, plan inwestycji i remontów doraźnych na rok 2008.

VII. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.