Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 2 czerwca 2008r. godz. 900

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu nr 16/08 z posiedzenia z dnia 26.02.2008r.

II. Przegląd obiektów sportowych i placów zabaw na terenach wiejskich.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.