Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 11 lipca 2008r. o godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołu nr 31/08 z posiedzenia z dnia 22 i 28.02.2008r.
 3. przyjęcie protokołu nr 32/08 z posiedzenia z dnia 04.04.2008r.

II. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za rok 2007 – DRUK NR 1/XXVIII.

III. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK NR 2/XXVIII.

IV. Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie z działalności spółki za okres 01.01.2007 – 31.12.2007 – DRUK NR 3/XXVIII.

V. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z realizacji Uchwały nr LII/633/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino w roku 2007 – DRUK NR 4/XXVIII.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie:

 1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Czepino i Daleszewo – DRUK Nr 5/XXVIII,
 2. ustalenia planu sieci i granic odwodów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino – DRUK Nr 6/XXVIII,
 3. zmiany uchwały nr XVI/142/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2008 roku – DRUK Nr 7/XXVIII,
 4. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 – DRUK Nr 8/XXVIII,
 5. zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 2 i w obrębie Żórawie – DRUK Nr 9/XXVIII,
 6. nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. w drodze nieodpłatnego przekazania, prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Sobieradz oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tym gruncie – DRUK Nr 10/XXVIII,
 7. nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Sobieradz oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tym gruncie – DRUK Nr 11/XXVIII,
 8. oddania w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Sportowej – DRUK Nr 12/XXVIII,
 9. nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 13/XXVIII,
 10. nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK Nr 14/XXVIII,
 11. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przy ul. Armii Krajowej – DRUK Nr 15/XXVIII,
 12. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki – DRUK Nr 16/XXVIII,
 13. zmiany Uchwały Nr III/18/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej – DRUK Nr 17/XXVIII,
 14. uchylenia uchwały Nr XIV/198/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 października 2003r. – DRUK Nr 18/XXVIII,
 15. wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW – DRUK Nr 19/XXVIII,
 16. zmian budżetu gminy na 2008r. – DRUK Nr 20/XXVIII,
 17. zaopiniowania wniosku o zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt – DRUK Nr 21/XXVIII,
 18. rozpatrzenia skargi Kazimiery Dragan na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 22/XXVIII.

VII. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.