WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU (Symbol BMI)

  Mariusz Andrusewicz - naczelnik

  tel. 91-416-20-11 wew. 311

  mail: mariusz.andrusewicz@gryfino.pl

 
 1. Wydział dzieli się na referaty:
  1. Referat Inwestycji (symbol BMI.RI),
  2. Referat Rozwoju (symbol BMI.RR).
 2. Do zadań Referatu Inwestycji należy w szczególności:
  1. przygotowywanie terenów budowlanych i współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi inwestycje na terenie gminy,
  2. opracowywanie rocznych, kadencyjnych i wieloletnich planów w zakresie zadań inwestycyjnych gminy,
  3. opracowywanie planów remontów w jednostkach organizacyjnych gminy,
  4. prowadzenie i rozliczanie inwestycji gminnych,
  5. prowadzenie i rozliczanie remontów w jednostkach organizacyjnych gminy,
  6. sporządzanie kwartalnej i rocznej sprawozdawczości z zakresu prowadzonych inwestycji i remontów,
  7. uzgadnianie i wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, usytuowanie w nim reklam, wjazdów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi zgodnie z ustawą o drogach publicznych,
  8. współdziałanie z zarządem dróg publicznych w zakresie utrzymania dróg,
  9. współdziałanie z Policją i Strażą Miejską w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na drogach (organizacja ruchu drogowego).
 3. Do zadań Referatu Rozwoju należy w szczególności:
  1. opracowywanie programów rozwoju gospodarczego gminy, w tym opracowywanie strategii rozwoju gminy,
  2. inicjowanie i nadzorowanie przedsięwzięć z zakresu rozbudowy infrastruktury komunalnej zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności gminy,
  3. prowadzenie i koordynacja spraw związanych z promocja gminy,
  4. opracowywanie graficzne i merytoryczne oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych o gminie,
  5. utrzymywanie zasobu materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym,
  6. obsługa przedsiębiorców (inwestorów) i nadzór nad sprawami prowadzonymi w tym zakresie we wszystkich komórkach organizacyjnych i jednostkach organizacyjnych gminy,
  7. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych: pomocowych i dotacji na realizację zadań własnych gminy,
  8. współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania środków unijnych,
  9. współrealizacja projektów finansowanych z funduszy unijnych.