Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 18 września 2008 r. o godz. 900  

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXVIII sesji. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. – DRUK Nr 1/XXX.

 • uwagi i wnioski.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, ul. Sportowa – DRUK Nr 2/XXX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino, ul. Topolowa – DRUK Nr 3/XXX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/225/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 kwietnia 2008 r. – DRUK Nr 4/XXX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie na okres do dnia 30.06.2009 r., lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej, z przeznaczeniem na cele, związane z działalnością statutową – DRUK Nr 5/XXX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 4 – DRUK Nr 6/XXX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino– DRUK Nr 7/XXX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/73/99 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 3 marca 19999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 8/XXX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/257/08 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2008 – DRUK Nr 9/XXX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Wełtyń, Gardno, Chwarstnica, Wirów, Wełtyń II – Jezioro Wełtyń – DRUK Nr 10/XXX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gardno – rejon ul. Słonecznej – DRUK Nr 11/XXX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Gryfino – DRUK Nr 12/XXX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji – DRUK Nr 13/XXX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 14/XXX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 15/XXX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. – DRUK Nr 16/XXX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI. Podjęcie uchwały w sprawie:

 1. górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 17/XXX
 2. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – DRUK  Nr 17-1/XXX (projekt Klubu radnych Gryfińskiego Przymierza Wyborczego)

odrębnie do każdego projektu uchwały:

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

XXII. Rozpatrzenie skargi Pana Władysława Pielechowskiego na Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino – DRUK Nr 18/XXX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie Gminy Gryfino – DRUK Nr 19/XXX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 20/XXX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XXVI. Wolne wnioski i informacje.