Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 15 września 2008 r. godz. 1230

 

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

 2. przyjęcie protokołu nr 18/08 z posiedzenia z dnia 25.02.2008r.

 3. przyjęcie protokołu nr 19/08 z posiedzenia z dnia 04.04.2008r.

 4. przyjęcie protokołu nr 20/08 z posiedzenia z dnia 21.04.2008r.

 5. przyjęcie protokołu nr 21/08 z posiedzenia z dnia 26.05.2008r.

II. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 – DRUK Nr 1/XXX.

III. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, ul. Sportowa – DRUK Nr 2/XXX,

 2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino, ul. Topolowa – DRUK Nr 3/XXX,

 3. uchylenia uchwały Nr XXIV/225/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 kwietnia 2008 r. – DRUK Nr 4/XXX,

 4. oddania w użyczenie na okres do dnia 30.06.2009 r., lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej, z przeznaczeniem na cele, związane z działalnością statutową – DRUK Nr 5/XXX,

 5. przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 4 – DRUK Nr 6/XXX,

 6. ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino– DRUK Nr 7/XXX,

 7. zmiany uchwały Nr VI/73/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 8/XXX,

 8. zmiany uchwały Nr XXVI/257/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2008 – DRUK Nr 9/XXX,

 9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Wełtyń, Gardno, Chwarstnica, Wirów, Wełtyń II – Jezioro Wełtyń – DRUK Nr 10/XXX,

 10. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gardno – rejon ul. Słonecznej – DRUK Nr 11/XXX,

 11. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Gryfino – DRUK Nr 12/XXX,

 12. przekazania środków finansowych dla Policji – DRUK Nr 13/XXX,

 13. zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 14/XXX,

 14. zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 15/XXX,

 15. zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. – DRUK Nr 16/XXX,

 16. 1. górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 17/XXX,
  2. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – DRUK Nr 17-1/XXX (projekt Klubu radnych Gryfińskiego Przymierza Wyborczego),

 17. rozpatrzenie skargi Pana Władysława Pielechowskiego na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 18/XXX,

 18. przyjęcia zmian w statucie Gminy Gryfino – DRUK Nr 19/XXX,

 19. zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 20/XXX.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.