Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Spraw Społecznych 
i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 30 października 2008r. godz. 930

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu nr 24/08 z posiedzenia z dnia 11.09.2008r.

II. Informacja nt. działalności Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej oraz omówienie wspólnej koncepcji planów utworzenia Muzeum Gryfińskiego.

III. Zapoznanie się z problemem przyznawania lokali socjalnych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - sprawy priorytetowe, okres oczekiwania, zapotrzebowania.

IV. Informacja na temat realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino w roku 2008 – DRUK Nr 1/XXXII.

V. Informacja o stanie realizacji prac związanych z powołaniem Parku Regionalnego w Gryfinie – DRUK Nr 2/XXXII.

VI. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym – DRUK Nr 3/XXXII,
 2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, ul. Niepodległości – DRUK Nr 4/XXXII,
 3. sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 5/XXXII,
 4. oddania w użyczenie na okres do dnia 30.06.2009 r., lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1, z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statutową – DRUK Nr 6/XXXII,
 5. zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino – DRUK Nr 7/XXXII,
 6. zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz rolnego – DRUK Nr 8/XXXII,
 7. obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2009 – DRUK Nr 9/XXXII,
 8. ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – DRUK Nr 10/XXXII,
 9. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania – DRUK Nr 11/XXXII,
 10. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – DRUK Nr 12/XXXII,
 11. podwyższenia kapitału zakładowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 13/XXXII,
 12. określenia przedsięwzięć dotowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – DRUK Nr 14/XXXII,
 13. skierowania apelu do posłów Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, wybranych z okręgu wyborczego nr 41, zawierającego wnioski o zmianę obowiązującego prawa – DRUK Nr 15/XXXII,
 14. wyrażenia woli udziału w transgranicznym projekcie partnerskim pn. „ Stworzenie wspólnego polsko – niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń o dużej powierzchni na Odrze oraz zwalczania skutków innych zdarzeń na obszarze przygranicznym” – DRUK Nr 16/XXXII,
 15. udzielenia pomocy finansowej– DRUK Nr 17/XXXII,
 16. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, ul. Flisacza – DRUK Nr 18/XXXII,
 17. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfina – DRUK Nr 19/XXXII,
 18. oddania budynku w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 20/XXXII,
 19. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego – DRUK Nr 21/XXXII,
 20. zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 22/XXXII,
 21. zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. – DRUK Nr 23/XXXII,
 22. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 24/XXXII,
 23. udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w remoncie chodników na ulicach powiatowych w mieście Gryfino – DRUK Nr 25/XXXII.

VII. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.