Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

 Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie  w dniu 18 września 2008 r.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Janusz Skrzypiński
523/XXX/08
– wielokrotnie zgłaszałem interpelację w sprawie placu zabaw w sołectwie Dołgie. Ja wiem, że nie ma tam terenu gminnego i zostały podjęte działania dotyczące przejęcia lub wydzierżawienia terenu od Agencji Nieruchomości Rolnych. Jest też druga możliwość, jest tam działka Skarbu Państwa i tam też można by plac zabaw umiejscowić. Proszę aby w ciągu pół roku ten temat załatwić, bo nadchodzi sezon jesienno-zimowy i montaż placu byłby możliwy dopiero w przyszłym roku, ale by trakcie tych kilku miesięcy załatwić tą sprawę, by mieszkańcy mieli możliwość korzystania z placu zabaw.

Gryfinom dnia 15.10.2008 r.

BWG.058/09/2008
Informuję, że wystąpiłem do Agencji Nieruchomości Rolnych jako właściciela działki nr 22/17 o powierzchni 0,0521 ha, o przekazanie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Gryfino, celem lokalizacji na niej placu zabaw. O dalszych postępach w sprawie będzie Pan na bieżąco informowany.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

524/XXX/08 – Burmistrz wspominał o działaniach, które zostały podjęte w sprawie ujęcia wody w miejscowości Zaborze. Jest prośba mieszkańców i pani sołtys, żeby tą sprawę potraktować priorytetowo, tak jak Burmistrz wspominał w sprawozdaniu ze swoich prac, podobnie jak zadanie związane z ujęciem wody Krzypnica-Gryfino. Chciałbym nadmienić, że w marcu odbyło się zebranie sołeckie, w którym uczestniczyłem, na którym był Burmistrz, pan Prezes PUK-u i padły tam deklaracje co do tego wodociągu. W imieniu pani sołtys i mieszkańców chciałbym serdecznie podziękować Burmistrzowi i przekazać te podziękowania dla Wydziału Inwestycji za dotrzymanie deklaracji, ponieważ była mowa o tym, że działania w tym roku zostaną podjęte. Wprawdzie działania te wymusiła sytuacja związana z wodą w Gryfinie, ale mieszkańcy dziękują za to, że te słowa zostały dotrzymane. Problem Włodkowic i Zaborza był podnoszony wielokrotnie na tej sali i po wielu latach jest satysfakcja, że ostatnie sołectwo w gminie Gryfino będzie zwodociągowanie.

Gryfino, 20.10.2008.r.

BMP/ 137/524/XXX/08
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie budowy wodociągu dla miejscowości Zaborze i Włodkowice informuję, że zakończone zostały prace związane z wykonaniem odwiertu studni dla celów dostawy wody dla tych miejscowości. W chwili obecnej Gmina zleciła dodatkowe badania wody, celem podjęcia dalszych prac projektowych związanych z budową ujęcia wody i sieci wodociągowej na bazie nowego odwiertu. Procedury związane z wyborem wykonawcy projektu zostaną wszczęte w listopadzie bieżącego roku. Planowany termin zakończenia budowy wodociągu to II kwartał 2009 roku.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Artur Nycz
525/XXX/08
– ponieważ na Komisji Budżetu nie zdążyliśmy zapoznać się z tematem, bardzo proszę o przedstawienie informacji w sprawie związanej z podpisaniem umowy ze stowarzyszeniem pana Jagniątkowskiego. Ze względu na informacje prasowe warto było by mieć na ten temat sporą wiedzę. Jeżeli to możliwe, proszę, żeby w trakcie sesji przedstawić nam przed dyskusją projekt umowy.

Gryfino, 20.10.2008.r.

BMP/138 /525/XXX/08
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie podpisania umowy ze stowarzyszeniem „”Pomost” w Szczecinie informuję, że zostały wynegocjonowane i ustalone warunki umowy opracowania wniosku o przyznanie dofinansowania z Programu Operacyjnego Celu 3”Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca Transgraniczna „ Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska/Województwo Zachodniopomorskie /2007-2013. Zakres prac związanych z opracowaniem wniosku o dofinansowanie budowy nabrzeża w Gryfinie wynika z wytycznych zawartych w dokumentach wg obowiązujących zasad przyznawania wsparcia i wytycznych oraz Programu Operacyjnego dla Celu3 EFRR 2007-2013 a nadto w umowie zawarto zapisy zobowiązujące wykonawcę wniosku do jego aktualizacji, uzupełniania i korygowania wniosku na każdorazowe wezwanie Partnera Wiodącego bądź jednostki wdrażającej projekt w terminie niezwłocznym.
Projekt umowy ze Stowarzyszeniem Pomost został zaopiniowany przez Radcę Prawnego.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

526/XXX/08 – w Sprawozdaniu jest informacja, ze Burmistrz wydał decyzję na opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Czy jest to jakaś większa firma? Czy jest to osoba fizyczna? Czy mamy szansę, że będzie większa mobilność w tej sprawie?

Gryfino, 17.10.2008 r.

BMK.0057/2708
W związku z Pana interpelacją dotyczącą decyzji na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, podaję poniżej wykaz podmiotów które posiadają decyzję zezwalającą na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:
- Remondis Szczecin Sp. z o.o. – zezwolenie obowiązuje do 18.08.2018r.
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.- zezwolenie obowiązuje do 30.04.2017r.
 -"Szamb serwis" Gorzkowski Bartosz- zezwolenie obowiązuje do 01.04.2018r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

527/XXX/08 – w ostatnim okresie zdarzało mi się często jeździć „jedynką” i równie często zdarzało mi się czekać na przystanku na autobus, który nie przyjeżdżał. W ciągu tygodnia były takie cztery przypadki. Czy nasza umowa z PKS przewiduje, co w takich sytuacjach i czy my ponosimy opłaty za autobusy, które nie przyjeżdżają?

Gryfino, dnia 20 października 2008 r.

BMK.0057-33/08
Odpowiadając na Pańską interpelację nr 527/XXX/08 złożoną na sesji Rady Miejskiej dnia 18 września 2008 r. w sprawie komunikacji autobusowej realizowanej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. informuję, iż umowa zawarta pomiędzy Gminą Gryfino, a Przedsiębiorstwem nie zawiera zapisów regulujących kwestie wynagrodzenia za niezrealizowane kursy. Gmina może egzekwować od Przedsiębiorstwa zmniejszenie faktur o niezrealizowane kursy, jednak wymaga to pozyskania od mieszkańców Gryfina niezbędnych do tego informacji. Informacje te powinny zawierać dzień i godzinę takiego kursu, a także odcinek, na którym komunikacja nie została zrealizowana. Na podstawie tak uzyskanych informacji Gmina może wnioskować do Przedsiębiorstwa o stosowne pomniejszenie faktur.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radny Tomasz Namieciński
528/XXX/08
– zgłaszałem tą interpelację w zeszłym roku, sprawa ciągnie się od kilku lat, a dotyczy autobusu pomiędzy godziną 18.00 a 20.00 Szczecin–Chlebowo-Wysoka Gryfińska-Gardno-Wełtyń. Nic w tej prawie się nie robi. W zeszłym roku otrzymałem informację, że w PKS nie było kierowców. Podobno w tym roku zostało wysłane pismo do PKS, prosiłbym o kopię takiego pisma. Dla informacji radnych: w miesiącu lipcu PKS podniósł cenę biletów. Pod koniec lipca przekazaliśmy dla PKS 190.000 zł. Od pierwszego września PKS znów podniósł cenę biletów. Jeżeli my coś chcemy, PKS odpowiada, że nie można, a my niestety lekką ręką dajemy pieniądze.

Gryfino, dnia 20.10.2008 r.

BMK.0057-35/08
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o.
ul. Heyki 4, 70-631 Szczecin
W związku ze złożeniem interpelacji przez Pana Tomasza Namiecińskiego, radnego Rady Miejskiej w Gryfinie, dotyczącej konieczności uruchomienia dodatkowego połączenia autobusowego na trasie Szczecin-Chlebowo, Wysoka Gryfińska-Gardno-Wełtyń w godzinach: 18.00 – 20.000, mając na uwadze dotychczasową korespondencję w sprawie (pisma: BMK.5552-12/07 z dnia 18 lipca 2007 r., PKS-40-415-271-2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r., BMK.5552-12/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. i PKS-40/415/323/2007 z dnia 26 września 2007 r.) ponownie proszę o podjęcie działań w celu wprowadzenia przedmiotowego kursu do rozkładu jazdy.
Brak bezpośrednich kursów autobusowych w podanym przedziale czasowym jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców wskazanych miejscowości pracujących w zakładach pracy na terenie Szczecina.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

529/XXX/08 – interpelowałem już w sprawie przejazdu samochodów ciężarowych przez miejscowości Chlebowo, Wysoka Gryfińska, Gardno na budowę S-3. Samochody pędzą z prędkością 80-90 km/h. W lipcu w Gardnie miał miejsce wypadek dwóch dziewczynek, całe szczęście, że to nie był samochód ciężarowy pędzący z ładunkiem 30 ton. Proszę o postawienie tam patrolu z radarem.

Pismo skierowane do: Gryfino, dnia 29.09.2008 r.
- Komenda Powiatowa Policji
- Placówka Straży Granicznej w Gryfinie
- Wojewódzki Inspektor Transportu Samochodowego w Szczecinie
BSM – 529/XXX/08
W związku ze wzmożonym ruchem pojazdów ciężarowych poruszających się przez miejscowości Chlebowo, Wysoka Gryfińska i Gardno w imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o pomoc o częstsze patrole Policji, Straży Granicznej, Inspekcji transportu Samochodowego. Najczęstsze przewinienia to przekroczenie dozwolonych prędkości. Ww. pojazdy dowożą materiały budowlane do budowy trasy S-3.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

530/XXX/08 – w budżecie gminy na rok 2008 wpisany został projekt dróg gminnych w Gardnie, na co została przeznaczona kwota 120.000 zł. W zeszłym budżecie była na to zadanie przeznaczona kwota 200.000 zł. Mieszkańcy się niepokoją i pytają, czy Burmistrz zlecił wykonanie projektów tych dróg? Jeśli nie, to dlaczego?

Gryfino,20.10.2008.r.

BMP/ 139/530/XXX/08
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie opracowania projektu budowy dróg gminnych na terenie miejscowości Gardno informuję, że w chwili obecnej trwają prace związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gardno. W opracowaniu tym zostaną rozstrzygnięte szczegóły w zakresie planowania przestrzennego na terenie tej miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem projektu dróg wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną/kanalizacja deszczowa, oświetlenie/.Przystąpienie do opracowania projektu dróg na terenie tej miejscowości możliwe będzie w roku 2009 ,gdzie zaawansowanie opracowania m.p.z.p. pozwoli na ustalenie przebiegu dróg i parametrów technicznych pasów drogowych a także na rozstrzygnięcia w zakresie statusu tych dróg. Zaznaczam również iż istotnym dla projektu budowy dróg w m. Gardno jest trwająca obecnie budowa drogi S3, której zakończenie przewiduje się na przełomie roku 2009/2010.Zabezpieczenie środków na opracowanie projektu budowy dróg w m. Gardno nastąpi w planie budżetu na rok 2009.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Rafał Guga
531/XXX/08
– Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjęło Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r., na który przeznaczyło 82 mln zł. Chodzi w nim o zwiększenie zajęć edukacyjno-opiekuńczych dla dzieci w wieku przedszkolnym, plan wyrównywania szans edukacyjnych podnoszących jakość kształcenia, wyrównywanie szans dla uczniów niepełnosprawnych, dodatkowe zajęcia pozaszkolne, pozalekcyjne. Czy Gmina Gryfino uczestniczy w tym programie, czy złożyła odpowiednie wnioski?

Gryfino, dnia 9 października 2008 r.

BWS.0057-35/08
W odpowiedzi na interpelację informuję, że w związku z ogłoszonym w dniu 15 wrzesnia br. przez MEN projektem Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. pod nazwą „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, Wojewodowie we współpracy z Kuratorami Oświaty zostali zobowiązani do ogłoszenia konkursów na realizację zadań ukierunkowanych na wzmocnienie oferty edukacyjno-wspomagającej szkół i placówek kierowanej w szczególności do dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczących się w klasach I-III szkoły podstawowej. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert ukazało się na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie w dniu 8 października br. Wkład finansowy realizatora programu musi wynosić co najmniej 50% deklarowanych środków własnych. W realizacji zadań mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. Program pojawił się w połowie 2008 r. więc niemożliwe było zaplanowanie środków w budżecie na jego realizację. W przypadku pojawienia się możliwości finansowych Gmina Gryfino złoży odpowiednie wnioski.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

532/XXX/08 – rząd dopiero co przyjął program „Bezpieczna szkoła” na lata 2008-2013, w 2008 r. przeznaczono na ten cel 51 mln zł. Chodzi o tworzenie szkolnych punktów konsultacyjnych dla rodziców, w których mieli by przyjmować popołudniami i w soboty psychologowie i pedagodzy, a także dodatkowe zajęcia popołudniowe i pozalekcyjne. Czy gmina planuje przystąpienie do tego programu?

Gryfino, 2008-10-08

BWS.0057-34/08
W odpowiedzi na interpelację informuję, że rządowy program „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” przyjęty na lata 2008-2013 zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 172/2008 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. finansowany będzie ze środków budżetu państwa. Część zadań programu zostanie zrealizowana i sfinansowana w ramach zadań statutowych MEN i podległych mu jednostek centralnych, współpracujących z wyspecjalizowanymi organizacjami pozarządowymi. Dotyczy to w szczególności zadań związanych z kształceniem i doskonaleniem kwalifikacji nauczycieli w zakresie umiejętności wychowawczych i profilaktycznych. Zadania programu będą także realizowane i finansowane w trybie przepisów dotyczących zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz na podstawie przepisów dotyczących udzielania dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego. Nawiązując do harmonogramu wdrażania programu w roku 2008 wśród wieli zadań, jedynym zadaniem, w którym jednostką współpracującą jest organ prowadzący jest „wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii”, jednakże gmina Gryfino nie prowadzi ww typów placówek.
Jednocześnie nawiązując do Pana wypowiedzi i utworzenia punktów konsultacyjnych, pragnę poinformować, iż w piśmie z dnia 6 października 2008 r. Zachodniopomorski Kurator Oświaty informuje o możliwości zdobycia środków finansowych zgodnie z programem, o którym mowa powyżej na organizację punktów konsultacyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Organem prowadzącym jedynej poradni psychologiczne –pedagogicznej w Gryfinie jest Powiat Gryfiński. Starosta powinien zwrócić się za pośrednictwem kuratora oświaty do wojewody z wnioskiem o środki na prowadzenie punktów konsultacyjnych. Każda poradni otrzyma na wniosek dofinansowanie na pokrycie kosztów obsługi oraz wyposażenia.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

533/XXX/08 – na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sportowej brakuje budek dla rezerwowych. Nawet dzieci, które przychodzą tam grać, nie mają gdzie usiąść i przebrać butów.

Gryfino, 2008-10-09

BWS.0057-36/08
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuje, że w projekcie boiska nie uwzględnione zostały wiaty sportowe dla zawodników, w związku z czym wykonawca w trakcie realizacji zadania nie mógł wykonać dodatkowych elementów wyposażenia boiska.
Obecnie trwają prace związane z projektowaniem trybun na ww. boisko. W związku z tym zostanie zweryfikowany projekt pod względem możliwości zainstalowania tam dodatkowo wiat dla zawodników.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

Radna Wanda Kmieciak
534/XXX/08
– mieszkańcy Czepina i Nowych Brynek proszą o doraźne utwardzenie drogi gruntowej ul. Lipowej i Świerkowej. To nie jest wielka inwestycja, ale chodzi o podsypanie chociaż tych większych dziur, które robią się tam po każdym deszczu.

Gryfino,20.10.2008.r.

BMP/140 /534,535/XXX/08
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej uprzejmie informuję i wyjaśniam:
Ad.534/XXX/2008 – W sprawie wykonania bieżącego remontu dróg gruntowych w m. Czepino informuję, że Gmina Gryfino przystąpiła do budowy ul. Morenowej w Czepinie i dotychczasowa nawierzchnia – żużel z tej drogi zostanie zebrany i przeznaczony na naprawę nawierzchni gruntowej ulicy Lipowej i Świerkowej w Czepinie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

535/XXX/08 – przedsiębiorcy zwrócili się do mnie w sprawie dotyczącej wykonania projektu drogi przy ul. Brzozowej. Jest to mała droga w Gryfinie od ul. Łużyckiej. Mieli oni obiecane przez Wydział i Burmistrz również przychylił się do prośby przedsiębiorców, że projekt na tą drogę powstanie. Czy będzie możliwe wykonanie tej drogi w przyszłości?

Gryfino, 20.10.2008.r.

BMP/140 /534,535/XXX/08
Ad.535/XXX/200
8 – W sprawie wykonania projektu i budowy ul. Wierzbowej w Gryfinie informuję, iż Gmina Gryfino w latach poprzednich wszczęła prace projektowe związane z budową tej drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną drogi jak również z projektem budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie tej ulicy, jednak z uwagi na brak zgody właścicieli nieruchomości na udostępnienie swoich nieruchomości- gruntów na cele projektowe i budowę infrastruktury na swoich działkach prace zostały przerwane. W roku bieżącym Gmina uzyskała prawo do dysponowania nieruchomościami w tym rejonie i została przeprowadzona procedura związana z wyborem wykonawcy projektu pn. ”Wykonanie projektu budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków od ul. Czechosłowackiej do CW Laguna w Gryfinie” obejmujący swoim zakresem również budowę infrastruktury i ulicę Wierzbową w Gryfinie.
Termin wykonania projektu i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę to 15 m-cy od dnia podpisania umowy –I kw. 2010rok.
Planowany termin rozpoczęcia realizacji robót –III kwartał 2010.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

536/XXX/08 – mam pytanie, chyba już retoryczne, bo jakoś nie ma na ten temat rozmów, czy muzeum w Gryfinie powstanie? Są suche odpowiedzi, ale w żadnym kierunku one nie idą. Burmistrz obiecał, że ewentualnie muzeum powstanie przy jakiejś placówce oświatowej bądź innej placówce gminnej. W przyszłym roku mamy 755 lecie naszego miasta. Nie tylko gospodarką Gryfino żyje, ale również kulturą i turystyką.

Radny Kazimierz Fischbach
537/XXX/08
– moja interpelacja dotyczy ul. Konopnickiej, przy budowie tej ulicy z prawej strony jest pojemnik na nieczystości a z lewej strony został zrobiony zajazd dla samochodu, który zabiera ten pojemnik. Często są stawiane samochody. Proponuję, żeby postawić tam znak „zakaz zatrzymywania się i postoju od poniedziałku do piątku między godz. 7.00 a 15.00”.

Gryfino, 20.10.2008.r.

BMP/ 141 /537,538/XXX/08
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej uprzejmie informuję i wyjaśniam:
Ad.537/XXX/2008 – w sprawie dodatkowego oznakowania terenu przy pojemniku na nieczystości, celem uniemożliwienia stawiania samochodów i blokownia wywozu pojemników na nieczystości informuję, że w najbliższym czasie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych gmina dokona dodatkowego oznakowania tego miejsca poprzez wymalowanie na chodniku koperty, uniemożliwiającej parkowanie samochodów we wskazanym miejscu.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

538/XXX/08 – przy ul. Wyspiańskiego przy sklepie spożywczym jest bardzo zniszczony chodnik. Grozi to wypadkiem przechodniów. Proszę o naprawę chodnika.

Gryfino, 20.10.2008.r.

BMP/ 141 /537,538/XXX/08
Ad.538/XXX/2008
– w sprawie remontu chodnika przy ul. Wyspiańskiego w Gryfinie informuję, że Gmina Gryfino dokona w ramach bieżących remontów dróg naprawy chodnika w tym rejonie miasta.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

539/XXX/08 – przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Iwaszkiewicza jest suche drzewo, które grozi złamaniem przy jesiennych wiatrach. Proszę o zajęcie się sprawą.

Gryfino, dnia 17.10.2008r.

BMK.0057/29/08
Nawiązując do interpelacji Radnego Pana Kazimierz Fischbacha nr 539/XXX/08 zgłoszonej na wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie suchego drzewa rosnącego przy skrzyżowaniu Wojska Polskiego i Iwaszkiewicza w Gryfinie proszę  o niezwłoczne zajęcie się w/w sprawą i pisemne powiadomienie zainteresowanego Radnego oraz tutejszy Urząd Miasta i Gminy o podjętych czynnościach.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radny Paweł Nikitiński
540/XXX/08
– jaki był ostatni zakres rzeczowy remontu ul. Łącznej, jaki był koszt oraz która firma wykonywała to zadanie w zleceniu Gminy Gryfino?

Gryfino,20.10.2008.r.

BMP/ 142 /540/XXX/08
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie kosztów remontu ul. Łącznej w Gryfinie informuję że łączny koszt remontu tej ulicy wynosił w roku 2008 - 5.500,00zł. W ramach remontu wykonano profilowanie tej drogi i częściowe jej uzupełnienie kruszywem, wykonawcą prac była firma Roboty drogowe - Grzegorz Siwek.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

541/XXX/08 – druga interpelacja dotyczy kwestii, która była omawiana przez Burmistrza i Wiceprzewodniczącego Skrzypińskiego, mianowicie wsi Zaborze i Włodkowice. Czy Gmina Gryfino w jakikolwiek sposób uczestniczyła w sposób formalny w dochodzeniu do ustaleń o zatruciu wszystkich źródeł wody, prywatnych co prawda źródeł, jakimi są studnie, ale czy uczestniczyliśmy w tym, czy informacje o tym pozyskaliśmy z zupełnie innego źródła? Kwintesencją tej interpelacji jest to, jaki będzie szacowany koszt dowozu wody pitnej do obu wsi do czasu wybudowania wodociągu?

Gryfino, dnia 17.10.2008 r.

BMK.0057/31/08
Odpowiadając na Pańską interpelację nr 541/XXX/08 złożoną na wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie zatrucia wody w studniach miejscowości Zaborze i Włodkowice informuję, co następuje.
Pismem z dnia 01.08.2008r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie powiadomił Burmistrza, iż w wyniku badań wody z prywatnych studni mieszkańców Włodkowic i Zaborza woda nie spełnia norm jakości wody przeznaczonej do picia. Na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zalecił Gminie zapewnienie dostaw wody zdatnej do spożycia. Głównym powodem zakazu korzystania ze studni były przekroczenia stężeń manganu, żelaza, bakterii coli oraz mętność i zapach wody. Niestety woda ze studni przydomowych zwłaszcza poniemieckich i stosunkowo płytkich w większości przypadków nie nadaje się do spożycia, gdyż wymaga uzdatniania. Gmina Gryfino w odpowiedzi na zgłoszenie sanepidu zleciła PUK Sp. z o.o. w Gryfinie codzienne dostawy wody do miejscowości Włodkowice i Zaborze beczkowozem oraz poinformowała o tym fakcie mieszkańców powyższych miejscowości. Ustalony w kalkulacji koszt dostawy wody do końca roku 2008 nie przekroczy 55.000 zł. W projekcie budżetu na 2009r. na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 130.000 zł.
W obecnym czasie Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji po opracowaniu dokumentacji geologicznej złoża w miejscowości Włodkowice przystąpił do analizy przyszłej technologii oczyszczania i uzdatniania wody oraz kosztów eksploatacji ujęcia.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

542/XXX/08 – trzecia interpelacja dotyczy dosyć delikatnej sprawy, chciałem zapytać Burmistrza w ramach oczywiście jego kompetencji jako organu wykonawczego Gminy Gryfino, a jednocześnie jako osoby pełniącej funkcję Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych o wykonanie następujących czynności na Cmentarzu Komunalnym: zadaszenie miejsca, w którym sprawuje się obrzędy religijne i jednocześnie wyposażenia PUK, bo ono dokonuje, choć nie tylko, usług pogrzebowych, w profesjonalny system nagłaśniający. Nie będę ukrywał, że tą interpelację zgłaszam na wyraźną prośbę księdza proboszcza z Górnego Tarasu. Proszę o precyzyjną odpowiedź, jeśli nie ma takich możliwości albo jeśli są jakieś przeszkody formalne i prawne, to także proszę o ich wykazanie. Jaka będzie próba rozwiązania tego problemu przez Burmistrza?

Gryfino, dnia 17.10.2008 r.

BMK.0057/32/08
Odpowiadając na Pańską interpelację nr 542/XXX/08 złożoną na wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie zadaszenia miejsca w którym sprawuje się obrzędy religijne na cmentarzu komunalnym w Gryfinie informuję, iż w związku ze zbliżającymi się obchodami dnia „Wszystkich Świętych” na terenie tzw. „Golgoty Wschodu” stanie tymczasowe zabezpieczenie również obsługę nagłośnienia zapewni Gryfiński Dom Kultury. W kwestii zapewnienia docelowego nagłośnienia na cmentarzu Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. jako zarządzający obiektem zakupi stosowny sprzęt po uprzednim ustaleniu wymaganych parametrów technicznych.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radny Stanisław Różański
543/XXX/08
– Panie Przewodniczący, ja w ramach interpelacji przychodzę z dwoma przykrymi dla siebie sprawami i chcę wyjątkowo Pana prosić, jakkolwiek mam świadomość regulacji zawartej w § 22 Regulaminu naszej Rady, o umożliwienie mi swobodnej wypowiedzi, ponieważ sprawy te traktuje jako wyjątkowo ważne i dla mnie i dla całej Rady. Pierwsza sprawa, która przewija się od samego początku, od kiedy ją po raz pierwszy zgłosiłem, dotyczy pana Stanisława Ponickiego. Ja przypomnę fakty w tej sprawie. Ponieważ pan Ponicki zwrócił się w swojej sprawie o zainteresowanie tym problemem naszej Rady, pozwoliłem sobie na zgłoszenie pierwszej interpelacji, która, miałem nadzieję, zostanie potraktowana w sposób przeze mnie zaproponowany. Otóż pismo, które skierowałem w tej sprawie do zastępcy Burmistrza Macieja Szabałkina spotkało się z próbą marginalizowania - mam odwagę i śmiałość to powiedzieć - moje roli jako radnego w tej sprawie z uprawnieniami m.in. w ramach interpelacji. 15 kwietnia zadałem pytanie panu Zastępcy Burmistrza, jak tez Naczelnikowi Wydziału panu Krzysztofowi Czosnowskiemu, co znaczy taka argumentacja, kiedy w odpowiedzi na moją interpelację zainteresowanemu wyjaśniono, że uwzględnienie jego prośby nie jest możliwe, ponieważ naruszyło by to ład przestrzenny. Ponieważ była to odpowiedź bardzo lakoniczna, prosiłem aby rozwinąć to pojęcie ładu przestrzennego, żeby można było zainteresowanemu wyjaśnić ten problem, o co chodzi. Zamiast odpowiedzi na to pytanie i zamiast wyjaśnienia tego problemu, otrzymuję lakoniczną odpowiedź, a wśród czterech zdań, które mają stanowić odpowiedź na moją interpelację zawarta jest taka sentencja, która nie tylko stanowi próbę marginalizacji mojej roli jako radnego, ale jest to po prostu naigrywanie się ze sprawy, z interpelacji. Cytuję odpowiedź z końcowym zdaniem, które ma podstawowe znaczenie: „zagadnienia związane z gospodarką przestrzenną należą do kategorii spraw o szczególnym stopniu skomplikowania, których zrozumienie często wymaga nie tylko odniesienia się do obowiązujących aktów prawa, ale również do specjalistycznej literatury, co powoduje trudności w zrozumieniu pewnych pojęć, takich jak poruszony przez pana w interpelacji ład przestrzenny”. Proszę państwa, ja to odczytuję jednoznacznie: panie radny, jak pan nie zna obowiązujących przepisów, jak pan nie interesuje się specjalistyczną literaturą, to nie mamy o czym rozmawiać. Otóż chcę obu autorom tej odpowiedzi powiedzieć, panowie, tak dyskursu społecznego nie da się prowadzić, tak nie da się odpowiadać na interpelacje. Te obowiązujące przepisy są powszechnie dostępne, a jeśli panowie myśleliście o specjalistycznej literaturze, to ja zabrałem ze sobą taka pozycję, która nazywa się „Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” dwóch wybitnych specjalistów tego zagadnienia, obydwaj są sędziami NSA, specjalizują się wyłącznie w tej tematyce, to jest pan Zdzisław Kostka i pan Jacek Chyla. Oni w swej specjalistycznej literaturze, na którą się panowie powołujecie, powiadają m.in. że art. 6 ust. 2 ustawy o planowaniu przestrzennym zawiera deklarację wolności zagospodarowania terenu przez podmiot. Nawiązują tu wyraźnie do konstytucyjnej zasady gwarantującej prawo własności. Panie Przewodniczący, po takim wstępie, może zbyt zawiłym, chcę powiedzieć wprost, jeśli nie ma się argumentu rzeczowego, który byłby merytoryczną odpowiedzią na problem, to wtedy używa się takich ogólnych frazesów. Tak odpowiadać na interpelację nie można. W moich interpelacjach dotyczących sprawy pana Ponickiego nie tylko chodzi o załatwienie sprawy pana Ponickiego, chodzi o zmianę filozofii przy rozpatrywaniu tego typu spraw i różnimy się między sobą tylko tym, że ja stawiam problem jednoznacznie, wszystkie wnioski złożone do Studium mają być uwzględnione w stu procentach, a nie na dwieście złożonych wniosków, dwa lub trzy są uwzględnione. Jak mamy szanować zasadę swobodnej dyspozycji prawem własności, o której mówi ustawodawca w art. 6? Ponieważ obydwaj w tej sprawie wyraziliśmy pogląd identyczny, że istnieje potrzeba zajęcia się tą sprawą, ja boleję, że pan w pewnym momencie odstąpił od konsekwentnego realizowania tego żądania. Skoro autorzy tej odpowiedzi zapowiada nowelizację Studium, to apeluję, skoro nie chcecie przeprowadzić dowodu rzeczowego na miejscu, przystąpmy natychmiast do realizacji zmiany Studium, uwzględniając wszystkie te wnioski, które są. To w imię właśnie tej zasady swobody dysponowania prawem własności mamy wnioski uwzględnić, a nie oddalić. Ja z tej trybuny zapowiadam, że przy wszystkich następnych zmianach planów zagospodarowania przestrzennego będę przekonywał wszystkich, abyśmy odstąpili od dotychczasowej zasady ich uchwalania. Każdy wniosek ma być indywidualnie rozpatrzony tu na tej sali. W każdym wniosku mają być wykazane przeszkody dla jego uwzględnienia, a nie załączenie do projektu uchwały całej listy wniosków bez komentarza, dlaczego nie zostały uwzględnione. Tak się dalej tych spraw prowadzić nie da. To jest mój wniosek końcowy w sprawie pana Stanisława Ponickiego. Apeluję do Burmistrza o bezzwłoczne podjęcie prac mające na celu zmianę studium, wracając do wszystkich wniosków i stuprocentowe uwzględnienie wszystkich wniosków. A jak to zrobić? Po to zostali wynajęci fachowcy, oni powinni otrzymać zadanie, jako główni autorzy projektu Studium, jak to zrobić, żeby uwzględnić wnioski i było by to zgodne z przepisami.

544/XXX/08 – druga sprawa, o której chciałam powiedzieć, także wiąże się z odpowiedzią na interpelację a dotyczy sprawy, o której Burmistrz mówił w swojej informacji, dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Pniewie. Panie Burmistrzu, o tym, że jest pozwolenie, że jest opracowana dokumentacja, że gmina zagwarantowała środki Funduszu Ochrony, to my wszyscy wiemy. Ja w swojej interpelacji pytałem, jaka jest mapa drogowa tych czynności. Wysoka Rado, jeżeli chcecie dowiedzieć, się o czym ludzie w Pniewie i w Żórawkach najbardziej dyskutują, zobaczcie forum internetowe, to woda i ścieki. Te procenty przekraczające zatrucie wynikają z tego, że zamiast wybudować kanalizację w poprzednich latach, w poprzednich kadencjach Rady, wybudowaliśmy Lagunę. Gdyby kanalizacja była na terenie gminy, nie było by nawet jednego procentu przekroczenia. To wszystko wynika z braku kanalizacji. Jeśli my w najbliższym czasie w Pniewie i w Żórawkach nie dowiemy się, jakie konkretne i w jakich terminach będą podejmowane działania, będą ludzie zasypywali Burmistrza pytaniami i skargami. Dzisiaj będziemy dyskutowali nad dwoma projektami uchwał, one również mają swoje źródło w tym, że miejscowości nie są skanalizowane. Proszę, aby odpowiadając na ta interpelację odpowiedzieć, co konkretnie i w jakich terminach będzie robione, by wreszcie rozpoczęła się inwestycja pn. kanalizacja sanitarna.

Radny Tadeusz Figas
545/XXX/08
– chciałbym zwrócić uwagę na gryfiński dworzec PKP, jest to wizytówka miasta, myślę, że władze mają wpływ na dyrekcję PKP, żeby zainteresowała się sprawą. Chodzi mi o schody, które prowadzą od ul. Sprzymierzonych, jedna z mieszkanek zgłaszała mi, że o mało nie złamała na nich nogi. Należało by przeprowadzić jakiś drobny remont tych schodów. Drugą sprawą jest hol główny, który jest w skandalicznym stanie, wymagał by on pomalowania i odświeżenia. Proszę, żeby dokończyć remont dworca, bo na drugim peronie nie został on dokończony, jest tam pokrycie eternitowe, które jest niezdrowe, ale także mało estetyczne, bo są w nim już ubytki. Może wymagałoby to jakiejś partycypacji gminy, ale trzeba by ten problem załatwić do końca.

Gryfino,20.10.2008.r.

BMP/144 /545/XXX/08
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej uprzejmie informuję, że podzielam opinię mieszkańców Gryfina o złym stanie technicznym dworca kolejowego w Gryfinie. Ze swej strony deklaruję ponowne wszczęcie rozmów z właściwymi instytucjami i spółkami PKP w sprawie podjęcia działań związanych z remontem i modernizacją dworca kolejowego w Gryfinie. Gmina Gryfino nie może podejmować działań związanych z wydatkowaniem środków publicznych na realizację działań związanych z remontem i modernizacją infrastruktury technicznej PKP.O wynikach podjętych rozmów i ustaleń będę na bieżąco informował mieszkańców Gminy Gryfino.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Ireneusz Sochaj
546/XXX/08
– na ul. Wojska Polskiego przy wiadukcie porobiły się już tak duże muldy, że zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego. Czy będzie to zlikwidowane doraźnie i czy zarządca tej drogi zamierza wyremontować nawierzchnię całej ulicy Grunwaldzkiej i po części też Wojska Polskiego?

Gryfino,20.10.2008.r

BMP/ 145 /546/XXX/08
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie złego stanu nawierzchni drogi wojewódzkiej – ul. Wojska Polskiego w Gryfinie uprzejmie informuję, że w związku z interwencjami gminy w sprawie konieczności poprawy stanu technicznego nawierzchni tej drogi, szczególnie na odcinku pod wiaduktem, zarządca drogi dokonał awaryjnej naprawy drogi. W chwili obecnej podjęte działania poprawiły warunki ruchu drogowego na tym odcinku drogi wojewódzkiej. Jednocześnie Gmina zgłosiła potrzebę ujęcia kompleksowego remontu tej drogi w planach remontowych zarządcy na rok 2009.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

547/XXX/08 – portugalska firma, która wycina las przy CW Laguna, zobowiązała się do nasadzeń drzew w miejscu wskazanym przez gminę. Takie nasadzenia nastąpiły, tylko że część tych drzew bardzo ładnie się przyjęła, część nie przyjęła się. Wiem, że jest to monitorowane przez Urząd, ale chciałbym zapytać, czy będą te nasadzenia powtarzane?

Gryfino, dnia 17.10.2008r.

BMK.0057/28/08
Nawiązując do Pana interpelacji nr 547/XXX/08 zgłoszonej na wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie udzielenia informacji czy portugalska firma, która wykonywała na działkach gminnych nasadzenia kompensacyjne wykona je ponownie z uwagi na ich zły stan zdrowotny informuję, iż zgodnie z art. 84. ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody / Dz. U. Nr 92 poz. 880/ posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, które pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia na ich usunięcie. Na wniosek wnioskodawcy w/w sprawie organ odroczył, na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych na terenach gminnych wskazanych przez organ. Na podstawie art. 84 ust. 1 pkt. 5 jeżeli posadzone w zamian drzewa zachowają swoją żywotność po upływie 3 lat od dnia ich posadzenia lub nie zachowają żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytuły ustalonej opłaty podlegać będzie umorzeniu przez organ właściwy do jej naliczenia i pobrania. Wobec powyższego wspomniana ustawa nie reguluje możliwości wykonania ponownych nasadzeń zastępczych, nie mniej nie reguluje rozważenia takiej możliwości.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radny Andrzej Kułdosz
548/XXX/08
– mam interpelację dotyczącą boiska w Radziszewie. Co z ogrodzeniem i z zagospodarowaniem terenu wokół tego boiska? Miała tam być wysiana trawa, zamiast trawy rośnie lebioda, została ona skoszona, ale nie wygląda to estetycznie i nie służy dzieciom.

Gryfino, 20.10.2008.r.

BMP/ 146 /548,549/XXX/08
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej uprzejmie informuję i wyjaśniam:
Ad.548/XXX/2008- w sprawie projektu i realizacji ogrodzenia boiska sportowego w Radziszewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego obiektu informuję, że realizacja tego zadania zostanie ujęta w projekcie budżetu na rok 2009.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

549/XXX/08 – proszę o naprawę cząstkową dróg ul. Kwiatowej i Słonecznej w miejscowości Łubnica.

Gryfino,20.10.2008.r.

BMP/146/548,549/XXX/08
Ad.549/XXX/2008
- w sprawie remontu cząstkowego nawierzchni dróg ul. Kwiatowej i ul. Słonecznej w m. Łubnica informuję, że zostanie dokonany przegląd techniczny dróg  i wykonane zostaną niezbędne prace związane z poprawą stanu technicznego nawierzchni tych dróg.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Marek Sanecki
550/XXX/08
– interpeluję w sprawie budynku po byłej szkole w Borzymiu, ostatnio oglądałem ten budynek, były różne koncepcje zagospodarowania tego budynku, ale nic się tam nie dzieje, budynek niszczeje. Czy Burmistrz nie widzi konieczności wypracowania koncepcji, co dalej z tym budynkiem? Jeśli nie mamy koncepcji jego zagospodarowania, to czy nie należało by go sprzedać?

Gryfino, dnia 15.10.2008 r.

BWG.058/10/2008
Informuję, że na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Gryfinie przedstawiony zostanie projekt uchwały w sprawie przeznaczenia ww. nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

551/XXX/08 – radny Namieciński poruszył już temat PKS-u, rzeczywiście było tak, że PKS wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie, w związku z tym, że PKS podniósł ceny biletów, to dofinansowanie zmniejszyliśmy, ale PKS podniósł ceny biletów jeszcze raz, czyli nie wywiązał się z naszych porozumień. Czy były spisane stosowne porozumienia, gdzie było ustalone, czy PKS może podwyższać ceny czy nie? Jeżeli tak, to jakie konsekwencje PKS poniesie w związku z nie wywiązaniem się z tej umowy, a jeżeli nie, to dlaczego takie porozumienie nie zostało spisane? Rozmawialiśmy o tym, że chyba należało by poszukać innego usługodawcy, chciałbym zapytać czy zostały już podjęte jakieś kroki w tym zakresie? Powiem, że systematycznie rozmawia ze mną jeden z gryfińskich przedsiębiorców, który jest zainteresowany taką działalnością, nawet bez dotacji gminnych jest zainteresowany uruchomieniem linii ekspresowej pomiędzy Gryfinem a Szczecinem. Co musiałby ten przedsiębiorca zrobić, żeby taką linię uruchomić?

Gryfino, 20 października 2008 r.

BMK.0057-34/08
Odpowiadając na Pańską interpelację nr 551/XXX/08 złożoną na sesji Rady Miejskiej dnia 18 września 2008 r. w sprawie komunikacji autobusowej realizowanej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. informuję, iż na sierpniowej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie Radni przyznali dodatkowe środki finansowe na pokrycie rosnących gwałtownie kosztów realizacji przewozów autobusowych przez Przedsiębiorstwo. Na mocy tej uchwały zostały sporządzone stosowne aneksy do istniejących umów, określające wzrost dofinansowania przekazywanego przez Gminę począwszy od  1 lipca br.
Z uzyskanych informacji wynika, że Przedsiębiorstwo podniosło ceny biletów w komunikacji realizowanej na liniach wiejskich. Ceny biletów w tej komunikacji nie podlegają kontroli, ani zatwierdzaniu przez Gminę – są one ustalane w oparciu o cennik Przedsiębiorstwa w odniesieniu do odcinków strefowych. W umowie zawartej pomiędzy Gminą, a Przedsiębiorstwem nie znajdują się zapisy uprawniające Gminę do ustalania cen komunikacji prowadzonej w tym zakresie. Gmina, w oparciu o drugą umowę określającą warunki komunikacji prowadzonej na trasie Dolna Odra – Gryfino – Szczecin, może negocjować ceny biletów wyłącznie na trasie linii nr 1. W celu zmiany dotychczasowych zasad prowadzenia komunikacji i wynikających z nich warunków obustronnych rozliczeń Gmina planuje ogłoszenie przetargu na realizację komunikacji autobusowej na trasie Dolna Odra – Gryfino – Szczecin oraz na trasach wiejskich. W chwili obecnej prowadzone są prace nad sporządzeniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określającej warunki prowadzenia komunikacji autobusowej przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu.
Odnosząc się natomiast do poruszonych przez Pana wymogów, które musiałby spełnić przedsiębiorca starający się o uruchomienie linii autobusowej informuję, iż podstawowym zbiorem przepisów dla takiego przedsiębiorcy jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity – Dz.U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zmianami). Przedsiębiorca taki, zgodnie z art. 5 i niżej wspomnianej ustawy, powinien  w pierwszej kolejności uzyskać licencję na wykonywanie transportu drogowego; licencję taką, na przewozy drogowe w krajowym transporcie drogowym, wydaje starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. Następnie, w zależności od zasięgu planowanych przewozów, przedsiębiorca powinien wystąpić do właściwego organu celem uzyskania stosownego zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych. W przypadku linii Gryfino – Szczecin organem właściwym do wydania zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych  w krajowym transporcie drogowym jest Prezydent Szczecina. Wynika to z art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. d1 wspomnianej ustawy, zgodnie z którym wykonywanie przewozów regularnych  w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze miasta na prawach powiatu i sąsiedniego powiatu wymaga zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na prawach powiatu, w uzgodnieniu z właściwym starostą ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej. Oznacza to, że przed ewentualnym wydaniem zezwolenia Prezydent Szczecina będzie musiał wystąpić o uzgodnienie jego wydania do Starosty Gryfińskiego. Jeżeli przewoźnik taki nie byłby zainteresowany otrzymywaniem dofinansowania od któregokolwiek z organów i chciałby prowadzić działalność wyłącznie  w oparciu i przychody ze sprzedaży biletów, z chwilą uzyskania zezwolenia mógłby rozpocząć wspomnianą działalność przewozową.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

552/XXX/08 – w tygodniku „7 Dni Gryfina” ukazała się informacja, że Prezes GTBS został nagrodzony przez Radę Nadzorczą. Zostałem zapytany, co sądzę na ten temat, powiedziałem, że uważam, iż jest to niezasadne. Dziennikarz napisał, że przedstawię dokumenty świadczące o tym. Myślę, że to nie jest sprawa najważniejsza i nie chciałbym się tym zajmować, ale powiem, że dwie mieszkanki zwróciły się do mnie z problemami związanymi z działalnością GTBS-u. Pani Młyńska, która od dłuższego czasu zajmuje się próbą wyjaśnienia kosztów sprzątania i nie może uzyskać rzeczowego wyjaśnienia rozliczenia kosztów. Myślę, że należałoby chociaż odpowiedzieć. Drugą sprawą jest sprawa prowadzona przez panią Dragan. Chciałbym zacytować odpowiedź, jaką pani Dragan uzyskała od Naczelnika Wydziału ds. Odpowiedzialności Zawodowej w Ministerstwie Infrastruktury: „nieprawidłowości w zarządzaniu nieruchomościami przez GTBS SP z o.o. wynikające z ustaleń kontroli przeprowadzonej przez NIK są obecnie przedmiotem postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej wobec zarządcy nieruchomości”. W tym kontekście chyba rzeczywiście ta nagroda nie jest zasadna. Przechodzę do sprawy najważniejszej, którą chcę poruszyć, a mianowicie do Uchwały z 4 października 2007 r. w sprawie wniesienia w formie aportu do GTBS Sp z o.o. prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w Gryfinie w obrębie nr 2. Chodzi o teren przekazany pod budowę budynku przy ul. Kołłątaja. Na ostatniej sesji dokonywaliśmy zmian w budżecie w związku z tą inwestycją, zmniejszyliśmy kwotę, jaką przeznaczamy na partycypację na rzecz podniesienia kapitału zakładowego. Taka była wola Rady, co prawda tylko 7 głosów było za, 4 głosy były przeciw, reszta się wstrzymała, co świadczy o tym, że chyba słabnie wola tego sposobu realizowania zadania gminy, jakim jest realizacja gminnego budownictwa mieszkaniowego. W tej uchwale, o której mówię, w § 2 zapisane jest, że „wartość ww. aportu winna być zaliczona na poczet udziału gminy Gryfino w partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych w budynkach przewidzianych do realizacji na przedmiotowym gruncie”. Trzeba stwierdzić, że ta uchwała nie została wykonana, a wykonanie uchwały powierzone zostało Burmistrzowi Miasta i Gminy. Jest to problem, co Burmistrz sądzi na ten temat? Dokonałem analiz i wyliczeń i chciałabym się tym z państwem podzielić, żeby przedstawić według mnie chyba niezasadne działanie w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców. W tym budynku ma być wybudowanych 48 mieszkań. Koszt całkowity tej inwestycji wynosi 9.267.336 zł. Powierzchnia budynku wynosi 2.319 m. Planowany koszt inwestycji za 1m2 wynosi 3.996,26 zł, przyjmijmy 4.000 zł. Powierzchnia działki wynosi 1,1658 ha. Gdybyśmy ten grunt sprzedali i uzyskali cenę 100 zł za m2, co chyba nie byłoby wygórowaną ceną, to mielibyśmy 1.165.800 zł. Wyliczam, że jeśli cenę działki podzielimy przez powierzchnię budynku, to wychodzi 502,72 zł. Gdyby GTBS musiał tą działkę kupić, to tyle metr kwadratowy musiałby kosztować więcej. Wniosek jest taki, że rzeczywisty koszt metra kwadratowego trzeba by było przyjąć 4.500 zł. Deweloperzy w Szczecinie chcą sprzedawać mieszkania po 4.600 zł, ale oni sprzedają z zyskiem, a GTBS buduje za 4.500 zł bez zysku. Czy w kontekście tych wyliczeń nie uważa Burmistrz, że należałoby przyjąć inną strategię w realizacji potrzeb mieszkaniowych mieszkańców? Ja te swoje poglądy przedstawiałem wcześniej, Prezes GTBS mówił, że GTBS jest jedyną firmą, która buduje mieszkania w gminie Gryfino. Jaki jeszcze inne podmioty dostają działki? Śmiem twierdzić, że jeśli inne podmioty będą dostawały działki za darmo, też będą budować i myślę, że nie drożej, dlatego uważam, że należy rozważyć koncepcję innego realizowania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców.

Gryfino, dnia 17.10.2008 r.

BMK.00574-30/08
Odpowiadając na Pańską interpelację odnośnie nagrody dla Prezesa GTBS SP. z o.o. informuję, że to w kompetencji Rady nadzorczej jest ocena zarządu spółki oraz jego całorocznej działalności.
Odnośnie sprawy wniesienia w formie aportu do spółki prawa własności nieruchomości gruntowej w Obr. 2 Gryfino przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe informuje, że zapis uchwały mówiący o zaliczeniu aportu na poczet udziału gminy Gryfino w partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych został wykonany. W związku z zaliczeniem wartości aportu na poczet udziału Gminy w partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych (zgodnie z aktem notarialnym), jednak wyłącznie do wysokości partycypacji, całość środków przeznaczono na pokrycie brakującej kwoty umożliwiając w ten sposób realizację budownictwa społecznego.
W kontekście poruszanej przez Pana strategii realizacji potrzeb mieszkaniowych mieszkańców informuję, że w obecnym czasie opracowywany jest wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Gryfino, w którym zawarte zostaną zasady zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radna Magdalena Chmura-Nycz
553/XXX/08
– w nawiązaniu do interpelacji radnego Kułdosza powiem, że o boisku w Radziszewie nie mogę już słuchać. Byliśmy z Komisją jeszcze na starym boisku, trawa była po pas. Często bywam przy szkole przy ul. Łużyckiej, tam panie woźne, konserwatorzy, grabią, sprzątają. Tak samo jest sołectwach, np. w Krajniku przy wiacie autobusowej są posadzone kwiatki. Chciałabym, żebyśmy patrzyli na o trochę inaczej. Najpierw trzeba zadbać. Proszę, żeby szkoła również zadbała o to, co ma, żeby szkoła i mieszkańcy to docenili. Jeżeli inne sołectwa mogą zająć się i zadbać o swoje place zabaw, robią to przedszkola, szkoły, to dlaczego przez cały czas mówi się o boisku w Radziszewie? Trzeba zacząć dbać o to boisko.

554/XXX/08 – przy ulicy Ogrodowej po prawej stronie stoją zaparkowane samochody, przy wyjeździe na ul. Armii Krajowej nic nie widać. Zjeżdżając na lewy pas, omijając te samochody, skręcając w prawo na ul. Słowackiego trzeba postawić lustro, obkosić dookoła i zakazać stawiania samochodów przy ul. Ogrodowej, bo może zdarzyć się tam wypadek. Proszę o zajęcie się sprawą.

Gryfino, 20.10.2008.r

BMP/ 147/554,555/XXX/08
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej uprzejmie informuję i wyjaśniam:
Ad.554/XXX/2008- w sprawie zmiany organizacji ruchu i poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie ulic: Armii Krajowej, J. Słowackiego i Ogrodowej w Gryfinie, gmina rozważy i przeanalizuje sprawę wraz z zarządcami dróg innych niż gminne, tak aby we wskazanym rejonie poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

555/XXX/08 – proszę aby raz na zawsze załatwić sprawę toalet publicznych w mieście, żebyśmy już więcej nie musieli o to prosić.

Gryfino, 20.10.2008.r

BMP/ 147/554,555/XXX/08
Ad.555/XXX/2008
– w sprawie lokalizacji toalet publicznych na terenie miasta informuję,
że rozważane są stałe, docelowe lokalizacje toalet publicznych na terenie miasta Gryfino
z uwzględnieniem obowiązującego w tym zakresie prawa a szczególnie zapisów wynikających z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i dostępności podłączenia tych obiektów do istniejącej infrastruktury technicznej. Działania gminy w tym zakresie zmierzają do optymalnej lokalizacji toalet publicznych, tak aby po ich wybudowaniu nie stanowiły elementów architektury zaburzających istniejącą zabudowę lub uniemożliwiały realizację zapisów zawartych w m.p.z.p. Lokalizacja tego typu obiektów wymaga szczególnej staranności na etapie ich planowania i projektowania, tak aby budowa i eksploatacja nie budziły wątpliwości i konfliktów np. wśród mieszkańców lub użytkowników sąsiedniej istniejącej zabudowy.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radna Lidia Karzyńska-Karpierz
556/XXX/08
– problem toalet publicznych jest bardzo ważny dla mieszkańców, zbliża się sezon zimowy, chciałam zapytać, czy toalety na cmentarzu zostały zabezpieczone przed przemarzaniem, żeby ich nie zamknąć, bo taką otrzymałam odpowiedź na poprzednią interpelację?

Gryfino, dnia 14 października 2008 r.

L.dz./DN/6391/2008
Informuję, że Gmina Gryfino zaplanowała, że jeszcze przed 1 listopada br. na terenie cmentarza komunalnego w Gryfinie zostanie posadowiona nowa toaleta. Toaleta będzie ogólnodostępna, przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne i ogrzewana w związku z czym możliwe będzie korzystanie z niej przez cały rok.
Ponadto w związku z Dniem Wszystkich Świętych od dnia 31 października br. do 3 listopada br. udostępnimy na terenie cmentarza w Gryfinie 6 toalety standardowych i 2 toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Rozmieszczenie toalet zaplanowano w sposób następujący:
- 4 toalety standardowe i 1 toaleta dla osób niepełnosprawnych zostaną posadowione w okolicy biura cmentarza,
- 2 toalety standardowe i 1 toaleta dla osób niepełnosprawnych zostaną posadowione na parkingu od strony wejścia na Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej.
Informacja o miejscu ustawienia toalet zostanie rozmieszczona w najważniejszych punktach cmentarza.
Prezes Zarządu PUK Sp. z o.o.
Rafał Mucha

557/XXX/08 - na zapytanie, ile podmiotów publicznych udostępnia swoje toalety klientom, otrzymałam informację, że tylko Intermarche udzielił odpowiedzi, że udostępnia szalety. Proszę o wystosowanie pism do innych podmiotów, żeby toalety były udostępniane.

Gryfino, 17.10.2008 r.

BMK.0057/26/08
W związku z Pani interpelacją dotyczącą możliwości udostępnienia toalet, znajdujących się w dużych sklepach, na potrzeby klientów sklepu informuję, iż wystąpiliśmy ponownie do placówek handlowych z prośbą o uwzględnienie ww. potrzeb społecznych zgłaszanych Burmistrzowi za pośrednictwem radnych.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

558/XXX/08 – rok temu składałam interpelację w sprawie lustra przy wyjeździe z ul. Jana Pawła II. Otrzymałam odpowiedź, że zostało to zgłoszone do zarządcy drogi. Nadal tego lustra nie ma, jest to bardzo duży problem.

Gryfino, 20.10.2008.r.

BMP/148/558/XXX/08
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej uprzejmie informuję, że ponownie wystąpiłem do zarządcy drogi z wnioskiem o montaż lustra drogowego przy wyjeżdzie z ul. Jana Pawła II na drogę wojewódzką. Przedstawiciele zarządcy drogi wojewódzkiej oświadczyli, że montażu lustra dokonają w terminie do końca października 2008 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie miasta.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

Radny Zbigniew Kozakiewicz
559/XXX/08
– 27 sierpnia 2008 r. w Kurierze Szczecińskim ukazały się zdjęcia, a ja osobiście mając możliwość pokazania znajomym Krzywego Lasu, znam to miejsce doskonale, miałem problemy z trafieniem tam, jest on zarośnięty, rosną tam chaszcze. Jest to miejsce o ciekawych walorach turystycznych, ale trzeba je pielęgnować.

Gryfino, dnia 09.10.2008 r.

BWS.0057-37/08
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że teren, na którym znajduje się Krzywy Las nie należy do Gminy Gryfino, lecz do Nadleśnictwa Gryfino. Jednocześnie informuje, że zostanie wystosowana prośba do właściciela terenu o jego uprzątnięcie.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

560/XXX/08 – jak Burmistrz powiedział, za dwa lata będzie nabrzeże, ale dojazd do garaży przy ul. Energetyków i droga po lewej stronie przed mostem jest w złym stanie, proszę o jej naprawę.

Gryfino, 20.10.2008.r.

BMP/ 149 /560,561/XXX/08
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej uprzejmie informuję
i wyjaśniam:
Ad./560/XXX/08- W związku z planowaną budową nabrzeża w rejonie ulicy Energetyków w Gryfinie nie planuje się żadnych prac remontowych nawierzchni dróg dojazdowych do garaży w tym rejonie. Tylko w przypadku stwierdzenia braku przejezdności dróg dojazdowych do garaży, gmina wykona niezbędne prace awaryjne mające na celu poprawę nawierzchni dróg gruntowych do garaży.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

561/XXX/08 – na starej plaży nad Regalicą stoi wieżyczka dla ratowników, która jest zdewastowana i zagraża bezpieczeństwu dzieci. Należałoby ją chyba rozebrać.

Gryfino,20.10.2008.r.

BMP/149/560, 561/XXX/08
Ad./561/XXX/08
- Gmina w najbliższym czasie dokona likwidacji i wywiezienia zdewastowanej wieży dla ratowników z terenów starej plaży nad Regalicą.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

Naczelnicy, Kierownicy
Komórek organizacyjnych
w/m

Gryfino, dnia 23 września 2008 r.

BOR.0057-11/08

W załączeniu przekazuję interpelacje zgłoszone przez radnych na XXX sesji Rady Miejskiej w dniu 18 września i ustalam odpowiedzialnych za przygotowanie na nie odpowiedzi do dnia 8 października 2008 r.

- 523/XXX/08 – BWG
- 524/XXX/08 – BMP
- 525/XXX/08 – BMP
- 526/XXX/08 – BMK
- 527/XXX/08 – BMK
- 528/XXX/08 – BMK
- 529/XXX/08 – BMS
- 530/XXX/08 – BMP
- 531/XXX/08 – BWS
- 532/XXX/08 – BWS
- 533/XXX/08 – BWS
- 534/XXX/08 – BMP
- 535/XXX/08 – BMP
- 536/XXX/08 – SEP
- 537/XXX/08 – BMP
- 538/XXX/08 – BMP
- 539/XXX/08 – BMK
- 540/XXX/08 – BMP
- 541/XXX/08 – BMK
- 542/XXX/08 – BMK
- 543/XXX/08 – BMP
- 544/XXX/08 – BMP
- 545/XXX/08 – BMP
- 546/XXX/08 – BMP
- 547/XXX/08 – BMK
- 548/XXX/08 – BMP
- 549/XXX/08 – BMP
- 550/XXX/08 – BWG
- 551/XXX/08 – BMK
- 552/XXX/08 – BMK
- 554/XXX/08 – BMP
- 555/XXX/08 – BMK
- 556/XXX/08 – PUK
- 557/XXX/08 – BMK
- 558/XXX/08 – BMP
- 559/XXX/08 – BWS
- 560/XXX/08 – BMP
- 561/XXX/08 – BMP