Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 20 listopada 2008r. godz. 930

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

II. Zapoznanie się z problemami osób niepełnosprawnych. Informacje odnośnie zatrudniania osób niepełnosprawnych w gminnych jednostkach budżetowych. Wdrażanie programu „asystent osoby niepełnosprawnej”.

III. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru – DRUK Nr 1/XXXIII,
 2. wyrażenia woli udziału w transgranicznym projekcie partnerskim pn. „ Stworzenie wspólnego polsko – niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń o dużej powierzchni na Odrze oraz zwalczania skutków innych zdarzeń na obszarze przygranicznym” – DRUK Nr 2/XXXII,
 3. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – DRUK Nr 3/XXXIII,
 4. scalenia i podziału nieruchomości, położonych na terenie obrębu Wełtyń gmina Gryfino – DRUK Nr 4/XXXIII,
 5. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo – DRUK Nr 5/XXXIII,
 6. przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo – DRUK Nr 6/XXXIII,
 7. nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzenin oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tej nieruchomości – DRUK Nr 7/XXXIII,
 8. nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Gryfino, w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości gruntowych, stanowiących drogi, położonych w mieście Gryfino w obrębach ewidencyjnych nr 3 i 4 – DRUK Nr 8/XXXIII,
 9. odpłatnego nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Gryfino, w drodze wykupu od osoby prawnej, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3 - DRUK Nr 9/XXXIII,
 10. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – DRUK Nr 10/XXXIII,
 11. określenia przedsięwzięć dotowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – DRUK Nr 11/XXXIII,
 12. zmiany uchwały Nr XIX/167/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino – DRUK Nr 12/XXXIII,
 13. zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie – DRUK Nr 13/XXXIII,
 14. uchwalenia Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009 – DRUK NR 14/XXXIII.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.