Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 12 grudnia 2008r. godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu nr 42/08 z posiedzenia z dnia 31.10.2008r.

II. Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2009.

III. Przygotowanie propozycji do ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2009. Wyrażenie opinii do projektu uchwały – DRUK NR 13/XXXIV.

IV. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK Nr 1/XXXIV,
 2. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Żabnica – DRUK Nr 2/XXXIV,
 3. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino – DRUK Nr 3/XXXIV,
 4. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży – DRUK Nr 4/XXXIV,
 5. zmiany uchwały nr XXXII/308/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 5/XXXIV,
 6. zmiany uchwały nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych stanowiących własność gminy – DRUK Nr 6/XXXIV,
 7. ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż pożarną lub gminę Gryfino – DRUK Nr 7/XXXIV,
 8. górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino - DRUK Nr 8/XXXIV,
 9. skierowania apelu do posłów Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, wybranych z okręgu wyborczego nr 41, zawierającego wnioski o zmianę obowiązującego prawa – DRUK Nr 9/XXXIV,
 10. zmiany Uchwały Nr XXVII/368/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – DRUK Nr 10/XXXIV,
 11. przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 11/XXXIV.

V. Kontrola sposobu załatwiania skarg, które wpłynęły do Urzędu oraz jednostek podporządkowanych Gminie Gryfino.

VI. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.