Rok 2009
Data ogłoszenia Tytuł Aktualne
2009-12-30   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie   Nie 
2009-11-30   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Gryfino, polegającej na budowie kompleksu boisk: „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w miejscowości Żabnica, Gm. Gryfino, na działce nr 126.   Nie 
2009-11-19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury.   Nie 
2009-10-28   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   Nie 
2009-10-21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na dzienną stawkę czynszu netto, za dzierżawę stoisk handlowych w m. Gryfinie: 2 stoiska przy Placu Ks. Barnima (jedno od strony ul. Kościelnej, i jedno od strony ul. Bolesława Chrobrego) oraz 1 stoisko na parkingu przy Bibliotece Publicznej (od ul. Kościelnej), przeznaczonych na sprzedaż w dniach od 18 – 24.12.2009 r., choinek i innego asortymentu świątecznego.   Nie 
2009-10-20   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Wełtyń – obejście drogowe   Nie 
2009-10-06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyznaczonych w mieście Gryfino miejscach na sprzedaż w dniach od 27.10.2009 r. do 02.11.2009 r. chryzantem, zniczy i innych akcesoriów związanych z Dniem Święta Zmarłych.   Nie 
2009-09-28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej.   Nie 
2009-09-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o podaniu do publicznej wiadomości miejsc wyznaczonych w mieście Gryfinie na sprzedaż w dniach od 18 do 24 grudnia 2009 r., choinek i innego asortymentu z okazji Świąt Bożego Narodzenia   Nie 
2009-09-22   Ogłoszenie Wydziału Spraw Społecznych   Nie 
2009-09-04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wyłożeniu do publicznej wiadomości wniosku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.   Nie 
2009-09-01   Ogłoszenie Wydziału Spraw Społecznych   Nie 
2009-09-01   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Pniewo.   Nie 
2009-07-09   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego   Nie 
2009-06-30   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe Gryfino   Nie 
2009-06-26   OBWIESZCZENIE o rozszerzeniu zakresu inwestycji w obrębie Sobieradz   Nie 
2009-06-02   Starostwo Powiatowe zawiadamia o wydaniu decyzji na realizację inwestycji   Nie 
2009-05-12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz w ramach wspierania sportu kwalifikowanego.   Nie 
2009-05-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie, Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Łużyckiej 22 w Gryfinie.   Nie 
2009-04-27   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego   Nie 
2009-04-24   Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego w sprawie budowy drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń-Gajki- na odcinku Bartkowo-Gajki   Nie 
2009-04-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.   Nie 
2009-04-03   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.   Nie 
2009-04-01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o przeprowadzaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Gryfinie uchwały NR XXVI/246/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Żórawie.   Nie 
2009-03-30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o przeprowadzaniu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Gryfinie uchwał.   Nie 
2009-03-25   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gardno - rejon ul. Słonecznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.   Nie 
2009-03-20   KOMUNIKAT w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.   Nie 
2009-03-19   Ogłoszenie o naborze dzieci do przedszkola na rok szkolny 2009/2010   Nie 
2009-03-19   OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO   Nie 
2009-03-18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących „Projektów planów gospodarowania odpadami dla obszarów dorzeczy w Polsce”   Nie 
2009-03-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej.   Nie 
2009-03-09   Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Wełtyń, Gardno, Chwarstnica, Wirów, Wełtyń II – Jezioro Wełtyń   Nie 
2009-03-09   Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.   Nie 
2009-03-09   Komunikat w sprawie przedłużenia do dnia 31.10.2009 r. okresu zasiłkowego, na który ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych oraz zmian zasad przyznawania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.   Nie 
2009-02-25   Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 16/4 w obrębie geodezyjnym Gardno.   Nie 
2009-02-13   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr CP/33/08 z dnia 04.11.2008 r.   Nie 
2009-01-30   OBWIESZCZENIE o decyzji kończącej postępowanie administracyjne   Nie 
2009-01-26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja nr 16, wywieszony został, do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy na cele rolne i nierolne.   Nie 
2009-01-22   OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Czepino i Daleszewo.   Nie