Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Spraw Społecznych 
i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 22 stycznia 2009 r. godz. 930

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu nr 26/08 z posiedzenia z dnia 20.11.2008r.
 3. przyjęcie protokołu nr 27/08 z posiedzenia z dnia 11.12.2008r.
II. Wypracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za rok 2008.

III. Debata nad katalogiem zadań do budżetu na 2009 rok.

IV. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2009 - DRUK Nr 3/XXXV,

 2. zmiany Uchwały Nr XXXIV/357/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 – DRUK Nr 4/XXXV,

 3. zmiany Uchwały nr XXXII/323/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino – DRUK Nr 5/XXXV,

 4. zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Gryfinie – DRUK Nr 6/XXXV,

 5. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Gryfinie oraz w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 7/XXXV,

 6. przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej - DRUK Nr 8/XXXV,

 7. przejęcia od Powiatu Gryfińskiego zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – DRUK Nr 9/XXXV,

 8. przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 10/XXXV,

 9. przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 – DRUK Nr 11/XXXV,

 10. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Wełtyniu przy ul. Leśnej nr 1 – DRUK Nr 12/XXXV,

 11. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK Nr 13/XXXV,

 12. zmiany uchwały Nr XXIX/404/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali mieszkalnych oraz do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych – DRUK Nr 14/XXXV,

 13. ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 51, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino – DRUK Nr 15/XXXV.

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.